TAKSA PLACENA U GOTOVU

Narodna Svijes

 

 

 

 

GOD. XXII — Br.21

iruh života

Naš vijek je — doba gladi, Svijet
je gladan tijelom, a osobito duhom.
Zato duhovno umire, To je sasvim lo-
gično, jer tko odbacuje Hranu života,
što ju nudi svagdano Dobri Otac, mo-
ra u uzdisanju posizati s rasipnim si-
nom za hranom žira, I zaista je duševna
hrana današnjice sami žir. Moderni čo-
vjek da utiša glad duše guta sve što misli
da će mu nahraniti dušu bez obzira
ma njezinu metafizičku vrijednost, No-
vinske senzacije s klaonice čovječan-
stva, romani i novele sa svojim raz-
vratnim i propalim herojima slobodne
ljubavi; filmovi zaraženi golotinjom,
kriminalom, ubijstvima, otmicama, flir-
tom ,dražesnih“ t, j. nemoralnih girla,
miss-ova i stear-ova, hohštaplerima i
gangsterima lvxuznog američkog ži-
vota; efemerni i pornografski listovi,
divljaštvo i surovost fuzbalskih utak-
mica, tih modernih arema i cirkusa;
kult golotinje i ljudskog mesa u žen-
skoj modi i na plažama itd. itd, —
to f& duševna hrana mase, inteligen-

, cije, radništva, pa nažalost i same mla-

deži. Svijet je odbacio Hranu života,
te nezasitljivo guta žire, Ali uzalud je
lijevati vodu u sito, Glad duha ne
može zasititi svinjska hrana. Ugodnost
sitosti, doduše osjeća čovjek i onda
ako napuni Želudac pijeskom, ali sa-
mo  časomice, jer pijesak upije i
paralizira sve želučane sokove te kas-
nije nastupi još veća glad. Užitak
»pješćane hrane“ današnjeg čovjeka
dovodi -svagdano u sve veći glad i
ako čovječanstvo ne uvidi da je naj-
veća ludost jesti ,duhovni pijesak“ te
ako ne potraži pravu hranu duha, pasti
će od gladi u delirij.

Glad duha zasićuje samo prava hra-
na — Hrana života. To je hrama traj-
ne i vrhunaravne vrijednosti kao što
je i naš duh. To je hrana Božanska i
ako je čovjek jede neće nikad duhov-
no ogladniti, Blagovanje tog jela do-
nosi ostvarenje čežnje ljudske naravi
za sjedinjenjem s Božanstvom. Presveto
Tijelo — to je ta Božanska hrana —
Hrana života — ,tko jede moje tijelo,
ima život vjećni“. Tijelo Kristovo je
hrana, a ljudi ipak gutaju hranu smrti.
O kad bi svi današnji moderni rasipni
sinovi upoznali niskoću svog pada kad
zasićuju svoj duh hranom svinja, kad
bi i u njihovim srcima proklijala od-
luka: Ustat ću i poći ću k Ocu svo-
mu — zaista morali bi se povratiti u
Očinsku kuću da nahrane svoje gladne
duše pravom Hranom duše,

U ljudskoj naravi je usagjena, do-
duše, gravitacija prema Božanstvu, ali
danas izgleda da je čovječanstvo tu
prirogjenu silu paraliziralo ili bolje
smjer gravitacije okrenio je čovjek pre-
ma nekom drugom objektu — stvore-
nju, postavio je sama sebe za svoju
svrhu. Prema tome cilju usklagjeno je
svo njegovo djelovanje — oportuni-
zam, a preko njega skrajni hedonizam.
Iza ove konstatacije lako možemo ra-
zumjeti zašto su u današnje doba hra-
na duše jedino žirovi ili bolje zašto
je čovjek toliko uzdigao kult tijela te
čak i duhu postavlja tijelo za gospodara.

Podići modernog čovjeka na prijaš-
nje dostojanstvo djeteta Božjeg znači
ponovno .u čovječanstvu dati primat
duhu, a iz toga logično slijedi da će

DUBROVNIK, 22 Svibnja 1940

Pregled vanjskih događaja

Due 12 svibnja potpisan je u Mos-
kvi trgovački ugovor izmegju naše dr-
žave i Sovjetske Rusije. Ugovor uklju-
čuje i uspostavu trgovačkih predstav-
ništava Rusije u Jugoslaviji i Jugosla-
vije u Rusiji. — Ugovor predvigja go-
dišnji trgovački promet od 176 mili-
juna dinara, Sovjetska će Rusija uva-
žati bakar, cink, mast itd., a izvoziti
petrolej, poljoprivredne strojeve, pa-
muk. O nekim drugim ugovorima kao
i o uspostavi diplomatskih odnosa još
se ništa odregjenije ne zna.

Italija je pozvala pod oružje još če-
tiri klase rezervista, tako da se brojča-
no stanje računa na dva milijuna. Stav
Italije prema Saveznicima najbolje oda-
je štampa koja mne prestaje žestoko
prosvjedovati proti blokade i proti mjera
što ih Euglezi poduzimlju na Malti.
Pisanje je takovo kao da ima izazvati
protusavezničko neraspoloženje. U pro-
tusavezničkim demonstracijama spalji-
van je vatikanski list ,Osservatore Ro-
mano“, koji se drži neutralno, ali osu-
gjuje ono što je proti kršćanskoj etici
čovječanskoj pravdi i ljubavi, Mussolini
je dao nalog dvojici generala da usa-
više na alpinskoj granici funkcionira-
nje alpinskih četa. Sve su to znakovi
koji govore da službeni krugovi i voj-
nički i psihički spremaju narodne ma-
se na ulazak u rat,

Taj ulazak postaje sve to vjerojat-
niji čim Nijemci brže napreduju u svo-
joj silnoj ofenzivi proti zapadnih sila.
Taj je napredak zadnjih dana neobič-
no velik, 10. svibnja prelaze njemačke
čete belgijsko-holandsku granicu. Već
15. ulaze u Haag. Tome su najviše
doprinijeli padobranci kao i motorizo-
vane jedinice. 17. svibnja savezničke
trupe bez otpora prepuštaju Nijemci-
ma Bruxelles. No najvećom žestinom
navaljuju Nijemci na francuski teritorij
jugozapadno od Seđana. Tu su us-
pjeli da prodru u širinu od kojih 100
km kroz prvu obranbenu liniju, No
treba znati da to nije Maginotova li-
nija, jer ova završava nekoliko dese-
taka kilometara na jugoistok Sedanu
kod grada Montmedy. Buduć takvu
situaciju smatraju Saveznici teškom sa-
biru sve snage da zadrže nadiranje
Nijemaca. Pri tome ih' osobito tješi da
su Nijemci bacili u borbu toliku sna-
gu, da takav napad ne će moći pono-
viti, Svakako borbe koje se ovdje vo-
de od ogromnog su značenja,

Na mjesto nedavno preminulog pa-
riškog nadbiskupa kardinala Verdiera
odlukom Sv. Stolice postavljen je
Reimski nadbiskup kardinal Suhard.
On je postao Reimskim nadbiskupom
1930., a kardinalom 1935. Kao i pok.
Verdier on je izvrstan organizator i
čovjek velikog srca, Ovako brzom po-
punjenju nadbiskupske stolice u Pari-
zu sigurno ne mali je uzrok i sadaš-
nje teško stanje.

NAOČALE za svačije OKO
možete dobiti kod optičara

BOGDAN-Dubrovnik

Zeiss Punktal samoprodaja. Tel. br. 272

 

 

čovjek uvidjeti osudu koja ga čeka
ako dušu ne bude hranio hranom du-
še — Hranom života ,ako ne jedete
tijela mojega, nećete imati života u sebi“,
Oriens.

JAVNE DOBROTVORNOSTI

Kod nas još postoji u svakoj općini
Povjerenstvo Javne Dobrotvornosti, ali
kod svih seoskih općina gotovo samo
na papiru, bez ikakvog djelovanja, jer
nemaju potrebitih sredstava,

Poznato je, da su te Javne Dobro-
tvornosti prije rata blagotvorno djelo-
vale i pomagale siromahe pojedinih
općina. Izvori, iz kojih je Dobrotvor-
nost primala novčane doprinose, bija-
hu raznovrsni. Sudske i redarstvene
kazne išle su u fond Javne Dobrotvor-
nosti dotične općine, odakle je bio
kažnjenik. Ta je svota bila prilična,
koja bi se mamakla godišnje Dobro-
tvornosti, Povjerenstva, koja sastoju od
više članova, onda su i karitativno
djelovala i pomagalo se je siromahe,

Ali poratno vrijeme, kao što je uvelo
mnoge novotarije i nažalost gore nego
li je bilo prije, ukinilo je i taj prihod
Javnoj Dobrotvornosti. I one su ostale
bez ijedne pare, pa sada gotovo po-
stoje samo na papiru.

Bez sumnje u svakoj općini ima
više ili manje siromaha, i to onih, koji
neophodno trebaju pomoći, inače ska-
pavaju od gladi. Općine su dužne po-
magati svoje siromahe, ali odakle, ka-
da su gotovo sve naše općine pasiv-
ne, te ne mogu pokriti ni svoje naj-
nužnije izdatke ?

I ako su općine dužne uvrstiti u
svoj proračun svotu za svoje siroma-
ke, ipak.ili ne uvrštavaju ili je: posve
neznatna. Bolnički troškovi većinom
pojedu sav taj proračun, a siromasi
ne dobiju ništa ili sasvim malo.

Javna Dobrotvornost je plemenita i
kršćanska ustanova. Bijede ne fali na
svijetu. Siromahu se mora pomoći.

Trebalo bi da naša Hrvatska Bano-
vina ne smetne s dnevnog reda ove
naše Javne Dobrotvornosti. Trebalo bi
da ih ožive, da one postanu djelo-
tvorne. Inače nema smisla da opstoje,

Moralo bi se opet naći neke izvore
odakle će ove ustanove moći crpsti
svoju tangentu za pomoć siromasima.

Općina bi morala u svojem prora-
čunu odrediti neku svotu u tu svrhu,
a Banovina pružiti neku efikasnu pomoć.

Delta

 

Za crkun na Plitvičkim jezerima

Preuzv. g. senjski biskup dr. V. Bu-
rić poduzeo je akciju, da se sagradi
nova crkva na Plitvičkim jezerima, Do
pred nekoliko godina stajala je u tom
najljepšem kraju naše domovine drvena
kapelica posvećena Majci Božjoj. Zub
vremena uništio je tu kapelicu. Stotine
domaćih i stranih posjetnika Plitvičkih
jezera nemaju sada gdje da obave
vjerske dužnosti. Napose stranci ne mo-
gu dobiti dojam, da se nalaze u zemlji,
koja je već 1300 godina katolička i u
kojoj živi katolički narod. Stoga je
pitanje me samo vjersko, nego i pitanje
naše marodne časti, da se na Plitvičkim
jezerima podigne crkva, koja će do-
maćem i stranom posjetniku kazati,
da se malazi u hrvatskoj i katoličkoj
zemlji.

Pokroviteljstvo nad cijelom akcijom
preuzeo je preuzv. g. dr. A Stepinac,
nadbiskup zagrebački, a pretsjednik je
gragjevno odbora preuzv. g. dr. V.
Burić, biskup senjski. Sabiranje priloga
preuzelo je u cijeloj Hrvatskoj rašireno
društvo Hrvatska žena. — “

CIJENA Din. 1.50

   

 
  

  

El

ADRIATICA GIARENJA

Informacije :

ITALIA“ - Lloyd Triestino

Dubrovnik 2, Obala

 

Uredimo stare puče

Prošlih dana Općina je pozvala gra-
gjanstvo da uredi svoje gustijerne i
da ih napuni vodom, jer bi ovog ljeta
vodovod mogao izdati.

Ovom zgodom dobro je napomenuti
da se je stara dubrovačka republika
bila dobro pobriuula i za to pitanje.
Još prije nego je izgragjen vodovod,
remek djelo ove vrsti radnja, da mu
je u Evropi teško naći premca, Repu-
blika je u gradu uredila na više mje-
sta nepresušive puče, u koje dolazi
more filtrirano kroz pijesak, te postaje
zdrava pitka voda, ljeti dosta hladna.
Zadnji su se put ovi puči uredili otrag
pedeset godina i dobro poslužili za
velike suše, koja je tada vladala. Tom
se je zgodom utopilo jedno dijete. I
otrag 134 godine, kad su Francuzi,
bili opsjedani od Rusa i Crnogoraca,
a prekinut vodovod, general Lauriston
dao je otvoriti ove puče za gragjan-
stvo i posadu.

Tih puča ima ma ovim mjestima:
1. kraj crkve sv. Josipa. 2.na dnu ka-
božine ulice. 3. na raskršću Hotela de la
Ville i Poljane Gundulićeve. 4, na Placi
Kr. Tomislava pred dućanom g. Gjura
Veramente. 5. kod crkve sv. Spasa.
Ove bi puče trebalo sada urediti: is-
crpsti svu vodu, izvaditi glib, što se
je na dnu sakupio, onda isprati dobro
vodom i živim klakom, i kad se na-
pune, opet prvu vodu iscrpsti, Tako
bi ti bili uregjeni.

A da se opet me bi koja nesreća
dogodila kao otrag 50 godina, moralo
bi se staviti drvenu ogradu, da brani
prolaznike od nesreće osobito za vri-
jeme noći. Kad bi ti naši puči bili u-
regjeni vrlo bi se olakšalo pitanje pit-
ke vode za naš grad, bolje nego li
mnogi i mnogi zdenci koji ovise o kiši,
jer za sama 24 sata ovi se puči sami
od sebe napunjaju filtriranom vodom.
Neznamo da li još koji grad ima ova-
kove nepresušive rezervoare vode ka-
kve posjeduje Dubrovnik već preko
pet vjekova.

Po naredbi općine vlasnici kuća duž-
ni su urediti i napuniti gustijerne na
svoj trošak. Ne nalazimo da je u-
mjesna ova klauzula, jer vlasnici kuća
plaćaju porez na kuće, a Općina pre-
stavlja interese cijelog gragjanstva i
prima poreze od vlasnika kuća pak bi
morala barem vodu za gustijerne da-
vati badava a ne je naplaćivati od
vlasnika kuća po 4 din. kubični metar,

 

Izdaje se stan od 3 sobe s nuzpro-
storijama n Gružu. Upitati kod Živka
Šikić, Dubrovnik. 78