Strana 2

 

na od njih svršila nižu gimnaziju, a
druga gragjansku školu u Dubrovniku.
Njihova odluka u veljači ove godine,
nakon ne pune dvije godine intensiv-
nog rada, postala je djelom. One su
položile učiteljski ispit na državnoj u-
čiteljskoj školi u La Plati i to naravno
na španjolskom jeziku. Članovi komi-
sije naprosto su se čudili kako su one
mogle u tako kratkom roku svladati
ne samo propisano gradivo, nego i
španjolski jezik dotjerati do te mjere
te je teško vjerovati da im nije mate-
rinski jezik.

Uprava družbe namjerava otvoriti
s ovim  učiteljicama vlastitu privatnu
školu sa pravom javnosti u predgragju
Buenos Aires-a, U tu svrhu kupljena
je već i kuća u koju će sestre sabirati
na školovanje naročito djecu naših hr-

vatskih iseljenika, te tako u njima po-
državali ljubav prama starom kraju.

Pred dvije godine bilo bi se sma-
tralo velikom preuzetnošću i pomišlja-
ti ma ovolike i ovakve uspjehe. Danas
su to činjenice, kojima treba tražiti
izvor u pravom redovničkom duhu
kojim su sestre zadojene, u njihovom
pouzdanju u Providnost Božju, u nji-
hovoj slozi, u poduzetnosti njihove po-

glavarice u Argentini kao i u uvigjav-
nosti središnje uprave na Dančama.

Jedno je samo što priječi još veći
razmah ove redovničke družbe, a to je
pomanjkanje dovoljnog osoblja — na-
dolaženje novih kandidatkinja. Zato je
posve razumljiva želja čč sestara da
bi Bog zadahnuo što više dobro od-
gojenih djevojčica voljom da stupe u
njihovu družbu.

 

od ..e .
Domaće vijesti

Za načelnika općine Konavli iza-
bran je g. Vlaho Bogišić, zemljoradnik
dosadašnji načelnik. Njegova je listina
iznijela na izborima prošle Nedjelje
29 viječnika, a listina g. V. Lazzari 7
viječnika.

Katehetski kongres obdržavat će se
ove godine prvi put u našem Šeher
Sarajevu od 5—7 srpnja. Već je izra-
gjen posebni program. Kao predavači
nastupaju katehete iz Slovenije, Hrvat-
ske, Dalmacije, Slavonije, Bosne i
Hercegovine.

Kredit Gospodarskoj slozi. Banska
Vlast garantira Gospodarskoj slozi za-
jam u iznosu od 10,000.000 Din. Ova
će se svota upotrijebiti za intervenciju
na tržištu kukuruza, kojemu je zbog
spekulativnih razloga povišena cijena
na štetu pasivnih krajeva. Do sade je
Banska Vlast garantirala ,Gospodar-
skoj slozi“ Din, 25,000.000.— za na-
bavu žita i galice, te je osim toga već
prije odobrila kredit od 5,000.000 Din.
u tu svrhu.

 

Pisma iz naroda

STON. Tijelovska teoforična proce-
sija baš je ljetos bila veličanstvena uz
sudjelovanje velikog broja naroda. Naš
mješoviti crkveni zbor pjevao je preko
svečane Mise uz pratnju g.ce Nade
Matičević a pod dirigiranjem g. Iva
Radić. Pjevanje je bilo na visini i na
opće zadovoljstvo. Preko svibanjske
pobožnosti, kojoj prisustvuje mnogo
naroda, pjeva svako veče ženski zbor.
Dok se veoma pohvalno možemo izra-
ziti o crkvenom pjevačkom zboru na-
damo se pouzdano da će svoj rad na-
staviti još većim zanosom i elanom.
U to ime cvao i napredovao!

 

NAOČALE za svačije OKO
možete dobiti kod optičara

BOGDAN-Dubrovnik

Zeiss Punktal samoprodaja. Tel. br. 272

NARODNA _ SVIJEST 29 Svibnja 1940

 

 

Broj 22

 

Gradske vijesti

Lične vijesti. Jutros u 8 s. otputo-
vao je za Kotor parobrodom Bokeške
Plovidbe iz gradske luke Ap. Adm.
naše biskupije preuzv. Msgr. Pavao
Butorac, biskup kotorski. Na Tijelovo
održao je svečani pontifikal i vodio
teoforičnu procesiju, a doći će opet
k nami da na dan ,Ruke sv. Vlaha“
5. srpnja održi pontifikal u zbornoj
crkvi sv. Vlaha, pak da u Nedjelju 7.
srpnja (blagdan sv. ap. Cirila i Me-
toda) podijeli red presbiterata bogo-
slovu naše biskupije g. Ivu Kordiću u
župnoj crkvi sv. Mandaljene u Župi
Dubrovačkoj. Kroz ovo desetak dana,
što je preuzv. Ap. Administrator probo-
ravio u našem gradu, neprestano je ra-
dio, obilazio i javne ustanove i mno-
ge privatnike, održao više sastanaka
sa kaptolom i svećenstvom osobito
radi proslave hrvatske sv, godine, te
riješio mnoga pitanja.

Dr Mirko Deanović, profesor za-
grebačkog sveučilišta navršio je ovih
dana pedesetgodišnjicu Života. Sva
hrvatska štampa zabilježila je ovaj ju-
bilej našeg sugrađanina i tom prigo-
dom istaknute su njegove zasluge na
znanstvenom polju. Mnogo je prouča-
vao kulturne tekovine Dubrovnika te
kulturna strujanja koja su preko Ja-
drana uticala ma stvaranje naše kultu-
re. Hrvatska kulturna javnost s puno
pouzdanja očekuje nove radove iz pe-
ra ovog odličnog poznavaoca talijan-
skog jezika i talijanskih kulturnih te-
kovina. Pridružujući svoje čestitke,
čestitkama hrvatske javnosti želimo ugl.
Jubilarcu dug i blagoslovljen život uz
opravdanu nadu da će Dubrovnik i
njegovo ime zabilježiti u knjigu svojih
velikih sinova, koji su u zatišju posve-
ćenih trijemova stvarali djela, kojima
vrijednost vjekovima postaje sve veća.

Izaslanici na maturama. Prof. g.
Luka Domančić određen je za izasla-
nika na velikoj maturi pri Višoj franj.
gimnaziji u Dubrovniku i ma maloj
maturi pri Nižoj franj. gimnaziji na
Badiji. G. Janko Ban, bivši školski
nadzornik u Dubrovniku, prosvjetni
referent Ispostave banske vlasti u Splitu
određen je kao izaslanik Banske vlasti
na maturi pri mjesnoj Privatnoj gra-
đanskoj školi Službenica Milosrđa na
Pilama.

Prijemni ispit za upis u I. razred
gimnazije obavit će se 24 lipnja 1940,
Molbe će se primati 22 lipnja. Bilje-
govanoj molbi sa 10 dinara treba pri-
ložiti svjedodžbu o svršenom četvrtom
razredu osnovne škole i krštenicu.
Ravnateljstvo gimnazije.

Avionski saobraćaj Dubrovnik -
Sarajevo - Beograd - Zagreb. U Subo-
tu 1. lipnja započimlje avionski sao-
bračaj i to dva puta dnevno svaki dan
osim Nedjelje. Odlazak iz Dubrovnika
za Sarajevo - Beograd sa priključkom
Sarajevo - Zagreb u 8 s. j. za Beograd
direktno u 17.45 s. — Dolazak u Du-
brovnik 7.45 s. j. i 17.30 s.

Činovnička mjesta. Dubrovačka Op-
ćina stavlja do znaja svim zainteresi-
ranim gragjanima, da nema niti jed-
nog nepopunjenog činovničkog, niti
ikakvog drugog mjesta, pa prema to-
me neka se za sada nitko ne obraća
radi namještenja općinskoj upravi.

Za opskrbu sela vodom u Kotaru
predvigjeno je 550.000 Din. a za Fil-
harmoniju i za osnutak nove muzičke
škole u Dubrovniku 300.000 Din. O-
vako treba ispraviti naš prošli čl,uak
Dubrovnik u proračunu Banov. Hrv,“

»Anica Bošković — glavnu godiš-
nju skupštinu održat će u srijedu, 5.
juna 1940 u 5 ipo sati popodne u
svojim društvenim prostorijama u Uli-
ci Lučarici br. 2. Pozivlju se p. n. gg.
članovi društva da izvole prisustvovati,
i Uprava.

Crkvene vijesti.

Blagdan Gospe Srca Isusova u Ma-
loj brači slavi se u petak 31 o. mj.
Tog je dana u 6 s, j. svečana sveta
misa. U 7 s. v. krunica, svečana pro-
povijed, i blagoslov. Pošto u isti dan
pada i blagdan Srca Isusova, to će se
preko blagoslova održati posveta Srcu
Isusovu.

Blagdan Presv. Srca Is. u Jezuiti-
ma. Utorak, srijeda i četvrtak (28, 29
i 30 o. m.) trodnevnica. Naveče u 6
ipo zlatna krunica, propovijed i bla-
goslov. U petak 31 o. m. sv. Mise u
5, 5 ipo, 6-17. U. 6 s. sv. Miša
s Pričešću za društva Srca Isusova, U
7 s. pjevana sv. Misa. Naveče u 6 ipo
zlatna Krunica, propovijed i blagoslov
s otprosnjom.

Proslava blagdana Presv. Srca Isu-
sova u Katedrali. U Petak dne 31
tek. prva sv. Misa biće u S s. i za-
ključak pobožnosti mjeseca svibnja sa
općom sv. pričesti, tebe Boga hvalimo
i blagoslovom. Zatim slijede sv. Mise
pred kipom Presv. Srca Isusova, u 9.
s. pjevana sv. Misa. Po podne u 7
ipo s. krunica, letanije, posveta i bla-
goslov sa Svetotajstvom.

Bratovština Presv. Sakramenta u
nedjelju 2 VI sudjeluje sv. Misi u 10
s. u Katedrali a zatim u 11 s. svome
sastanku.

Blagdan ,Pomočnice Kršćanske“
proslavili su Orebićani nastanjeni u na-
šem gradu. Preko sv. Mise pjevali su
litanije, a iza Mise blagoslov sa Sve-
totajstvom. Prisustvovali su ne samo
Orebićani, nego i drugi Pelješćani i
korčulani, a uz njih i Preuzv. biskup
Msgr. Butorac.

Čitulja. Gjive ud. Knego, umrla u
87 god. života. Mare lvanišević, umrla
u 26 god. Vječni pokoj mrtvim, a u-
cviljenima i naše saučešće.

Radi tehničkih poteškoća i ovaj
put izdavamo list samo ma dvije stra-
ne. Izostavljamo i listak i podlistak i
neke članke pak čak i oglase ali do-
našamo vijesti,

Za obranu Dubrovnika od napada
iz zraka doprinjela je ugledna uprava
uJugoslavenskog Lloyda, — Zagreb
Din. 20.000 — Na ovom plemenitom
odazivu iskazujemo osobitu zahvalnost,

Za siromašne prvopričesnike i
krizmanike udijelio je gosp. Baldo
Crnjak, trgovac Din 50. Bog mu platio!

Milodari, Dječjem Zakloništu udije-
liše da počaste uspomenu blagop. Fran-
ca Kamerland, Pavo Svilokos din. 100,
Karlo Marinović din. 100. Uprava naj-
toplije zahvaljuje.

Kapitulacija Belgije. Belgij-
ski kralj potpisao je jučer u jut-
ro bezuvjetnu kapitulaciju.

Duhan za Francusku. U Gruškoj
luci naš parobrod »Plavnik« društva
»Oceanie« krca teret od oko 600.000
kg. duhana za francuske luke. Ovaj
je duhan nabavila nedavno kod nas
delegacija francuskog Državnog mo-
nopola.

Stručna anketa radi gradnje Bur-
ze rada. Prošlih dana održana je u
gradskoj vijećnici stručna anketa u
vezi izgradnje zgrade za ekspozituru
Javne Burze rada u Dubrovniku. Na
sastanku je ovaj predmet uzet u ozbi-
ljno proučavanje, pak je zaključeno da
se predmet ustupi tehničkom otsjeku
da on sa svoje strane izvrši sve pred-
radnje kao i izbor mjesta gradnje,

Općina Lopud za vojne rezerviste.
Općina Lopud je jedina općina u
zemlji u kojoj općinari ne plaćaju ni
jednog dinara prireza, Sad je općin-
ska uprava odlučila da svakom licu
pozvatom na vojnu vježbu a općinar
je Lopuda isplati novčanu potporu u
visini od stotinu dinara, bez obzira
na potpore, koja takova lica imaju od
ostalih vlasti i ustanova.

Godišnja skupština »Česke bese-
de«. Na Tijelovo održala je »Ćeska
beseda« u našem gradu svoju jubila-
rnu četrdesetu godišnju skupštinu u
prostorijama hotel (iradca. Skupštinu
je otvorio g. Jilek, koji je pozdravio
prisutne. G. Frano Šmida podnio je
tajnički izvještaj. Izvršen je izbor nove
uprave, koji je slijedeći: Predsjednik
g. Josip Jilek, podpredsjednik g. Vla-
dimir Brdička, tajnik g. Josip Šmida,
blagajnik g. Mato Trs. Skupština je
zaključena pjevanjem česke himne.

Proizvodnja vapna pa i ako je vrše
seljaci, ne spada pod zemljoradničke
produkte, te prema tome i ona spada
pod propise odredbe o nadzoru cijena.

Kažnjeni su prekršitelji propisa o
postupku pri zadnjim vježbama napa-
daja iz zraka od gradskog redarstva,
kod kojih je, prigodom prošle vježbe,
gorjela u stanu električna svjetlost.

 

Mali oglasnik

Traži se savjestan zastupnik za pro-
daju mliječnih proizvoda (Dubrovnik).
Javiti se na: Čehosavez Vel. Zdenci, 127
Izdaje se stan od 3 sobe s nuzpro
storijama u Gružu. Upitati kod Živka
Šikić, Dubrovnik. 78
Izdaje se odmah jedna ili dvije so-
be ma Pilama (uz Posat) sa vrtom i
vidikom na more boljoj osobi ili bra-
čnom paru. Adresa u Upravi lista.
Radi premještaja prodava se po-
kućstvo. Upitati kod lista Br, 126

Pisaći stroj, portabl, skoro nov,
prodaje se vrlo jeftino. Upitati Hrva-
tsku knjižaru, 128

DIPLOMIRANI MASER. Informacije
telefon N.o 537. Kupalište ,Sumar-
tin,“ o 129
Iznajmljuje se stan u Gružu u novoj
kući ma obali. Obratiti se na advokat-
sku kancelariju Dr. A. Sugja. 130

 

 

 

Eclair ,VERMOREL'“ prskalica
Je najbolja na svijetu,

Generalno zastupstvo -

VINOGRAD

tehnička i gvožđarska radnja

Beograd

Višnjička ul. 74, pošt, fah 725.

Dobiva se kod Zadružne poljo-
djelske poslovnice u Splitu i
njezinih skladišta u Šibeniku i
Dubrovniku

 

,Torpile Vermorel“ sumporača

Vlasnik — Izdavač — Urednik Vicko Bjeliš, priv. namještenik, Dubrovnik 1, ul. Kneza Krvaša 2 — Uredništvo i uprava kod Dubrovačke Hrvatske Tiskare — Broj Čehovnog
računa našeg lista jest 4153 Podružnice Sarajevo. — Tisak Dubrov. Hrvat. Tiskare zast, V. Kukurelo, tipograf, Dubrovnik 1, za Sv. Vlahom 3. — Rukopisi: se ne vraćaju. — Plativo
1 utuživo u Dubrovniku, — Cijena je listu 5 Din. mjesečno za inozemstvo 10 Din. mjesečno. — Izlazi svake Srijede. — Telefon 610.