TAKSA PLACENA U GOTOVOM

Narodna Svijes

s.

 

 

GOD. XXII — Br. 24

oveta godina
hrvatskoga naroda

Karitativno-socijalna izložba. Da
se prikaže izložbama prinos Crkve i
katolicizma hrvatskoj kulturi kroz tri-
naest vjekova uz izložbu crkv. umjet-
nosti, školstva i prosvjete, knjige i
štampe bit će priregjena u Zagrebu i
socijalno-karitativna izložba, koja će
prikazati, što je Crkva učinila kroz
hrvatsku povjest na karitativnom soci-
jalnom li ekonomskom polju. Treba
prikupiti gragju i za tu izložbu. Moli-
mo svećenstvo i sve katoličke muške
i ženske redove da se odmah dadu
na prikupljanje gragje, pa je šalju na
, dr Vilima Nuka, svećenika Zagreb,

laška 75.

Izložba školstva i prosvjete, Zad-
nji rok za predaju gragje za tu izlo-
žbu jest 1. XI. ove godine, Prema to-
me treba s pribiranjem gragje požuri-
ti. Sva se gragja za tu izložbu šalje
na Kancelariju za proslavu jubileja.

Obnova krsnog zavjeta. Na blag-
dan sv. Petra će se po svim hrvatskim
crkvama obaviti svečana obnova krsnog
zavjeta. Priručnu knjižicu o tom je iz-
dala , Zvijezda mora“ na Hvaru. Knji-
žica stoji 1 Din. (100 komada 75 D.)
Može se naručiti i u Kancelariji za
proslavu jubileja.

Početak jubilejske godine. Na
blagdan sv. Petra započinje jubilejska
godina. Neka ne bude ni jedne hrvat.
ske župe, gdje se ne bi već za tu
zgodu znala pjevati lijepa crkvena pri-
godna pjesma. Tisuć iri sto progje
ljeta... Note su poslane svim župama.
Ako ih koja župa nema, neka ih na-
ruči od Kancelarije : dobije ih badava,

Proslava sv. Petra. Svečana pro-

slava sv. Petra s tendencijom, da se
probudi u narodu privrženost Papi, bit
će na Petrovo u svim crkvama i kape-
lama sv, Petra. Pojedini Ordinarijati
su u tom smjeru dali odredbe za svoj
teritorij. U kotorskoj biskupiji bit će
proslave u Dobroti za sve župe vanj-
skog zaliva.
* Euharistijski kongresi održat će se
u raznim mjestima. U Starom gradu
na otoku Hvaru bit će dijecezanski e-
uharistijski kongres dne 21 srpnja.

U nacrtu duhovne narod. obnove u
kotorskoj biskupiji predvigjeno je ovo :
a) u ljetu jedna nedjelja za adoraciju
u svim župama; b) u jesen i proljeće
pučke misije u svim župama; c) go-
dina bokeljskih mučenika s proslava-
ma bl. Gracije; mučenika Petra, Lo-
vrijenca, Andrije i obojice Marina ; sv,
Tripuna, bl. Hozane i bl. Adama. Sva-
ka biskupija izragjuje svoj specialni
program, Kancelarija za proslavu ju-
bileja, Zagreb, Kaptol 31.

ŠKOLSKI PRIBOR

dobije svaki đak
u najvećem izboru kod
najveće papirnice i knjižare

JADRAN

A G.8.R- O. VN ISR
Placa Kralja Petra
Tel, 194 (Priv. 195).

 

DUBROVNIK, 12 Lipnja 1940

Pitanje naših siromaha

Svaka općina morala bi voditi zduš-
no računa o svojim siromasima,

Danas se opaža svakog dana i go-
tovo svakog časa  prosjačenje bilo na
putima bilo od vrata do vrata, U tu
kastu prosjačenja zagje svakojakih ele-
menata. I onih uprav potrebnih, i onih
malo ili nimalo potrebitih, već prosja-
ka od zanata ili od obijesti i nauka.
Lakše je lijenčariti i prosjačiti, nego
li raditi,

Naravno da kod ovakovih stradaju
baš oni, koji su uprav potrebiti, jer
čovjek se uz najbolju volju i kršćansku
ljubav mnogo puta revoltira, kada vidi
one, inače zdrave i sposobne za rad,
a prosjače.

U tome pogledu morala bi se po-
duzeti efikasna i stroga kontrola. Tko
ne bi pomogao pravog siromaha ? Tko
mu ne bi ublažio bijedu, pa taman
otkinuo i od grla svoga? Ali danas
je preveć prosjaka, pa sam neznaš tko
je potreban, a tko nije. Dolaze i sa
nekakovim ispravama neispravnim i
nelegalnim za prošnju. Ima ih i bez
ikakve isprave ili posvjedočenja. Na
upit: Odakle si? Većinom dobiješ od-
govor identičan iz toga i foga kraja.
Tako da zli jezici kažu, da su to pro-
sjaci i prosjakinje od zanata. Poznati
su nekakovi štapi, koji se dižu u pro-
sjake, a možda i nijesu siromasi, ili
ih ima stotina gorih i potrebnijih.

Niko ne smije biti proti siromahu,
ali svak mora biti proti izrabljivanju
pod maskom siromaštva. A vlasti su,
koje se moraju brinuti za to, jer je to
jedno socijalno zlo ili zlorabljenje i
otimanje pomoći baš onima, koji fak-
tično skapaju od gladi.

U prvom redu svaka općina mora
u tome uvesti red. I ne puštati nikoga
u prosjačenje, ako nema legalne i po-
trebite isprave. Time bi se stalo na
put zloporabi i pomagalo one, koje
treba pomoći.

Apeliramo na naše Vlasti, da se, u
prvom redu u svakoj općini, ožive
Javna Dobrotvornost sa potrebitim nov-
čanim sredstvima. Onamo, gdje više
treba, neka se i više dade. Danas se
uopće zlo shvaća svaka akcija vlasti
da se pomogne potrebnima i siroma-
sima, jer tada svak skoči: i ja sam
siromah. Ali treba lučiti u tom pogle-
du i pomoći pravu sirotinju, koja ne-
ma ništa u kući, a možda ni kuće ni
kućišta.

Nadamo se, da će naša Banovina
čim prije obnoviti Javne Dobrotvor-
nosti, barem u našoj Dalmatinskoj hrvat-
skoj gdje te ustanove postoje odavna.

U tom pogledu morale bi sve Javne
Dobrotvornosti apelirati na naše vlasti
da im se dogje u susret, ili da jed-
nom likvidiraju što bi bilo veliko zlo
i jedan znatan udarac za maše siro-
mahe. Delta

 

Dobro, čvrsto i jeftino
pokućstvo

Kruljac“

naći ćete uvijek
a velikom isbora kod

“Pera Miloševića — kod Katedrale '

 

 

 

Pregled vanjskih događaja

Ratni vihor zahvatio je evo i južnu
Europu. Mir koji je tu do sada vladao
bio je oružani mir, Tišina pred olujom.
Italija se dugo spremala i odlučivala.
Ali zadnje vrijeme poduzela je i takve
mjere koje se više nijesu mogle tuma-
čiti kao zastrašivanje: svim talijanskim
brodovima na oceanu naregjeno je da
se sklone u neutralne luke, a talijan-
ske obale minirane su u širini od 12
milja. Mjere koje su nagovještale sko-
rašnju odluku. Ovu je Mussolini pro-
glasio talijanskom narodu u svom go-
voru u ponedjeljak u 18 sati. On je
objavio da je navještaj rata već pre-

dan ambasadorima Engleske i Fran-
cuske.

Kao glavni razlog naveo je neprija-
teljsko držanje Saveznika i skučavanje
slobode Italije na Sredozemnom moru,
a naročito spriječavanje slobodnog iz-
laza Italije na oceane. Mussolini je sve-
čano naglasio da ltalija nema makane
da za sobom povuče u 1at ostale dr-
žave s kojima graniči. To je specijalno
naglasio za Švicarsku, Jugoslaviju, Grč-
ku, Tursku i Egipat, ističući pa one
ovu njegovu izjavu uzmu ma znanje.
Suvišno je isticati kako je golema od-
luka Italije da stupi u rat na strani
Njemačke.

Nema dvojbe da su ovoj odluci Ita-
lije najviše doprinijele velike pobjede
Njemačke u Belgiji i Francuskoj. U
Flandriji su bitke završene kad je 4.
o. mj. i zadnji parobrod engleski o-
stavio luku Dunkerque. Saveznici su
pretrpjeli teške gubitke, Priznao ih je
u Donjem Domu i Churckill iznoseći
da su Saveznici izgubili do 300.000
ljudi, 1000 topova i sva oklopljena kola.

Nova cfeuziva Nijemaca uslijedila je
i prije nego se je očekivalo. Borbe se
vode već sedam dana sa najvećom že-
stinom od ušća Some do Argona. To
je bitka kakve povijest čovječanstva ne
pamti. Nijemci jurišaju uvijek novim
divizijama, naročito motorizovanim i
oklopljenim proti novoj, na brzo stvo-
renoj Weygandovoj liniji. Francuzi se
brane vanredno junački, svijesni da im
neprijatelj stoji pred vratima Pariza.
Ipak ni ova junačka obrana nije mo-
gla spriječiti da im madmoćniji nepri-
jatelj ne zadre duboko u obrambenu
liniju. Nijemci su naime sa strane mo-
ra dohvatili donju Seinu kod grada
Rouena, a na središnjem dijelu fronte
približili su se Compičgnu, koji je
smatran dalekim predgragjem Pariza.

Saveznici su napnstili posvema Nor-
vešku s motivacijom da im čete treba-
ju na drugim mjestima, Kralj Haakon
i norveška vlada prešli su u Euglesku.

Koncerat tenora Slavka Lukmana.
U subotu 22 o. mj. priregjuje u Spon-
zi svoj veliki koncerat poznati operni
i koncertni pjevač Slavko Lukman, čije
je ime popularno ne samo u našoj
zemlji nego i u inozemstvu, Baš sad
nalazi se na povratku iz Holandije gdje
je imao veliki uspjeh. Slavko Lukman
spapa megju one naše Bogom obda-
rene pjevače koji su svojim lijepim
glasom prenosili slavu i čast naše pje-
sme širom Evrope i zanosili brojne
slušače poput Josipa Rijavca, Betteta,
Zeca i drugih, Poznavajući veliku lju-
bav naše publike za lijepo pjevanje,
uvjereni smo da će s užitkom slušati
ovog našeg pjevaču koji sada po prvi
ku kod nas priregjuje svoj_ koncerat.

a klaviru prati gospogja Paula Be-
gović, naša poznata pianistica,

CIJENA Din. 1.50

U očekivanju
zakona o sudijama

Kako je opće poznato, sudsko je
zvanje najđelikatnije i najplemenitije
zvanje na svijetu. Od istog zavisi do-
brim dijelom, ne samo dobrobit poje-
dinog člana društva, već i same drža-
ve ,Justitia regnorum fundamentum“,
Eda pravda bude ma potrebitoj visini,
absolutno se traži, da suci (kao što je
to u Engleskoj) budu nagragjeni na
način, koji se dolikuje njihovom po-
ložaju, trudu i velikoj odgovorac
Suci bi dakle imali da budu dobro
plaćeni da ne budu izloženi kakvom
stranom uplivu, koji bi bio kadar da
uzdrma ono povjerenje, koje svako lice
ima pravo da u suca polaže. Nepri-
stranost suca prvi je rekvizit pravde.

Suci moraju nadalje, i sa moralne
strane, biti na svom mjestu, te služiti
čovječanstvu kao primjer korektnosti ;
dočim kao vršioci božice pravde, ima-
li bi uvijek stati daleko od svakog po-
litičkog uplitanja. Ništa nije kadro da
kvari redovito i pravično funkcionisa-
nje pravde, kao politika i bijeda.

Pretpostavivši sve ovo, dolazi se, po
sebi, do neizbježivog zaključka, da iz-
megju sudaca, koji su poznati kao
pošteni i radišni ne bi smjelo da bu-
de razlike.

Svaki od njih, koji nema osobitih
mana, morao bi da bude postepeno
unapregjen, a ne moralno, bez osobi-
tih razloga, ponižen.

Nepotizam, preporuke i političko
opredjeljenje, pri promaknuću sudaca
ne bi smjelo da igra nikakvu ulogu.
Promaknuće pak u svim normalnim
slučajevima imalo bi da slijedi prag-
matično, to jest po godinama službe.
Tako bi stariji saci, koji nijesu baš
za baciti i kod kojih su potrebe veće
nego kod mlagjih, imali mogućnosti
da postignu zasluženu bolju nagradu
bez ikakvog straha da ih neko nepra-
vedno preskoči,

Trebalo bi da osobito i u sudskoj
struci vlada načelo ,antianitatis“, koje
je kao jedna svetinja uvijek bilo re-
spektirano i uvaženo.

U ovo zadnje vrijeme, a osobito kroz
vrijeme prošlih režima, to nije bilo
baš tako, jer su neki od goriistaknutih
kobnih faktora žalibože imali takav
upliv, da se je slobodno moglo zaklju-
čiti e su veće grupe reservisane samo
za ljude, koji imaju jačih preporuka ili
su se tobože istakli kao strančari, Ta-
kva je praksa absolutno štetna i po-
grešna, ali to nije sve.

U ovo zadnje vrijeme stvorila se je
jedna jaka struja sasma povoljna za
mladost, jer nastoji da eliminira ono što
je staro i ako je to ipak potrebito i
još u dobrom stanju.

Nastala su naime dva nova načela:
prvo da sudac, koji je navršio godine
službe, mora tu službu ostaviti, a dru-
go da sudac, nakon navršenih godina
službe, nema pravo na promaknuće.

Doista pomenuta dva mišljenja koji
izviru kao posljedica . najviše iz činje-
nice da je sučeva plata preniska, mo-
raju se smatrati takogjer pogrešnim, a
to ne samo s razloga, što su protivna
staroj prirodnoj i ustaljenoj praksi,
koja je s pravom bolje nagragjivala
starije i iskusnije ljude, već i zato što
rečena načela nemogu nikako da na-
gju oslona u zakonu i ustavu.