inner nn nome PRO RER SJETE

 

TAKSA PLAĆENA U GOTOVOM

Varo

dn

 

vije

 

 

GOD. XXII — Br. 31

DUBROVNIK, 31 Srpnja 1940

CIJENA Dion. 150

 

HRVATI I MASONERIJA

(NEKOLIKO POTREBNIH OPASAKA UZ SADAŠNJU AKCIJU
PROTIV MASONA)

Nije nam sada potrebno posebno pi-
sati o slobodnim zidarima (masoni-
ma, iramasunima), njihovoj organiza-
ciji i ciljevima uopće, a posebno u
ovoj državi i mašoj hrvatskoj sredini.
Šada se inače o masonima dosta čuje
u javnosti. O njima pišu i oni, za
koje smo najmanje očekivali, da će
morati tako nastupiti prema svojim do-
jučerašnjim miljenicima i suradnicima.

Njihov protumasonski stav diktiran
je razvojem  megjunarodne situacije,
koja je dovela do sloma i kapitulacije
reakcionarnih snaga kapitalističkog li-
beralizma, očitovao se taj u gospodar-
skom, kulturnom ili političkom polju.
U tome lomu dižu se dosad pritisnute
pozitivne narodne i tradicionalne sna-
ge u težnji, da preporode Francusku i
vrate je na vjekovne staze, odakle je
skrenula masonerija, anacionalno - ži-
dovska plutokracija i jakobinski sek-
tarci, koji su u vjeri i tradiciji vidjeli
neprijatelja i kočnice tobožnjeg ,ma-
predka“ i ,slobodarstva“, Francuska
se oslobagja mitosa revolucije od 1789
i vraća se svojem integralnom nacio-
nalizmu. Masonerija gubi najvažniju
poziciju na kontinentu, gdje je slo-
bodno zidarstvo najborbenije i prema
crkvi majintransigentnije. Ostaje još
anglosaska masonerija, čija je sudbina
povezana daljnim tokom i ishodom
rata. Ta je pak za nas od manje važ-
nosti, jer je Hrvatska bila u sferi bor-
benog masonstva, kojemu je na čelu
pariški ,Veliki Orijent“, čiji je krak i
dubrovačka loža ,Sloboda“, a naši ma-
soni šegrti šegrta francuskih i židov-
skih megjunarodnih masonskih veličina.

Kazali smo, da se u nas čuju gla-
sovi, a i akcije protiv masona. To je
u prvom redu pojava nastala iz vanj-
sko-političkih razloga, iz nužde i po-
ložaja, u kojem se sada nagjosmo.
Traži se izlaz za održanje položaja,
Zato se začudismo tko sve ustaje pro-
tiv masona, odnosno koga su moguć-
nici morali pustiti, da mastupa u jav-
nosti protiv masonerije, Prema svemu
tome mi Hrvati imamo posebno gle-
dište, koje proizlazi iz opreznosti pred
poznatim bizantinizmom i balkanskim
kameleonstvom s jedne strane, a s
druge pak strane iz našeg načelnog
stajališta prema masoneriji, koje odu-
vjek zastupamo, tako da nijesmo pri-
morani tek se sada ,preorijentirati“,

Mi katolički Hrvati, pa tako i naš
list, oduvjek smo upozoravali na šte-
tan rad masonerije uopće, a u našoj
sredini napose, kritizirajući je s kato-
ličkoga vjersko-.kulturnog i hrvatskoga
macionalnog stajališta, Pritisnuti cen-
zurom diktatorskih režima morali smo
pisati zaobilazno i škrto, ali je javnost
ipak upoznala pravu sliku, zahvaljujući
naročito našoj publicistici iz Zagreba.

Iz poznatih i utvrgjenih činjenica
proizlazi, da je masonerija ovdje bila

 

Širite Narodnu Svijest!

 

 

stup režima neprekrivene diktatuie, o
kupacione politike i hegemonije nad
Hrvatima, drugim marodima i marod-
nim manjinama. ,Velika Loža Jugo-
slavije“ diktirala je iz Beograda u in-
teresu srpske imperijalističke politike
i versaljskih smjernica pariškoga ,Ve-
likog Orijenta“. Ostale lože, masonski
kanali i masoni po položajima provo-
dili su tu politiku. Masoni su od 1918
dalje vodili prosvjetnu, gospodarsku i
ekonomsku politiku. Oni su progonili
katolicizam i crkvu na sve moguće
načine i onemogućavali njenu misiju.
Masoni su pred stranim svijetom krivo
prikazivali Hrvate i sapinjali ih ver-
saljskim okovima. Masonerija je bila
nosilac šestosijećanske krvave diktature,
koju je inicirala i podržav:la mason-
ska ,liberalna“ i , demokratska“ Fran-
cuska. Masoni su pred skoro šest go-
dina Hrvate u Francuskoj prikazali kao
bandite ubojice i t. d. Masoni su —
što će mnepoznavaocima prilika izgle-
dati možda apsurdno — omogućavali
pa i pomagali komunističku i pučko-
frontašku propagandu samo da bi ras-
trovali hrvatski marodni organizam i
slomili naš otpor. Masoni, da i to spo-
menemo, svim silama bore se i nastoje
spriječiti svako poboljšanje položaja, u
kojem se nalazi hrV&tski narod. U sve-
mu tome srpske su masone pomagale

hrvatske  , jugoslavenske“ izdajničke
mizerije, kakovih zmamo i u našem
gradu.

Mi smo u Dubrovniku takogjer imali
prilike kroz ovih preko 20 godina o-
sjetiti što su masoni i što spremaju
nama Hrvatima. Upozoravali smo, u
koliko nam je bilo moguće, na tu nji-
hovu rabotu, kao i na njihove prija-
teljske i pomoćne organizacije poput
Rothary Clubova, kojima je kao gu-
verner bio na čelu i dr. Milan Stoja-
dinović, kojega nam ime sve kaže, pa
najbolje da ovdje za ovaj put i zaklju-
čimo uz još par riječi.

Sada se ustaje oko nas na masone
iz razloga, koje smo u početku vidje-
li, Mi smo prema tome rezervirani,
Nastavljamo kao katolici i Hrvati bor-
bu protiv slobodnog zidarstva, njego-
vog duha, baštine i nosilaca. U ovome
smo se članku ograničili u prvom re-
du na narodno-politički momenat, jer
držimo da je potrebno upozoriti naro-
čito na tu stranu masonske aktivnosti,

F.

ŠKOLSKI PRIBOR

dobije svaki đak

 

u najvećem izboru kod
najveće papirnice i knjižare

JADRAN

Do BR OV NIJ R
Placa Kralja Petra

Tel. 194 (Priv. 195).

 

KOMODIŽAM KAO RELIGIJA

»Komunizam je najveća religija“,
tako se izrazuju mnogi proučavatelji
duha komunističkog nazora na svijeti
život. Nama ova izreka izgleda ne-
shvatljivim  paradoksom.  Promislimo
megjutim, da se paradoksi mogu lako
sastavljati izmegju istlna koje su u
dubini srodne, iako na prvi pogled iz-
gledaju  nesvedljive. Komunizam po
svojoj definiciji znači uništenje svih re-
ligija. Onih religija koje priznavaju
kršćanskog Boga stvoriteljem, uzdrža-
vateljem i sucem svijeta. Ovo unište-
nje religija je za komuniste jedna ži-
votna zadaća. U provedbi ove zadaće
ili u ostvarenju svoga komunističkog
programa služe se nekom službenom
doktrinom, nekim nametautim osjeća-
jima ili čustvima, a k tome još upo-
trebljavaju zajedničku taktiku, odregju-
ju predmete i osobe dostojne časti, a
propisani su i načini kako da se ča-
ste, Predlažu dakle sve što je potrebno
za potpunu formaciju života. I provo-
de je bez konpromisa. Ne ostavljaju
slobodu misli. Niti trpe prilagogjiva-
nje. Lako je uvidjeti da su to sve e-
lementi religije. I to religije sa skrajno
povučenim konsekvencijama. Ali ne
religije kršćanskog Boga već pseudo-
religije komunističkih bogova ili ku-
mira, Stoga komunizam postaje anti-
religijskom sektom ili antireligijskom
religijom.

Ni komunizam nije mogao ostati
bez svojih krivih bogova. Promatrajući
samu ljudsku narav, dakle oslanjajući
se na antropološkoj činjenici, svi ljudi
osijećaju potrebu da ugju u neku ve-
zu s nekim ili nećim što iskustveno
znaju da je iznad njih. Žegja za Be-
skonačnim neprestano mori čovjeka.
Ako ne može bistrom spoznajom doći
do zaključka o pravom i živom Nad-
biću, onda čovjek stvara slike krivih
bogova. U čovjeku se krije neka neo-
doljiva sila na idolopoklonstvo, opaža
sv. Toma, zato nas povijest uči da je
čovjek uvijek sklon da iskaže čast i
poklon onom predmetu što se nad
njim ističe veličinom, ljepotom, moću,
otajstvenošću (II II art. 94, 4). Veliki je
J. J. Strossmayer pravo rekao da ,ni-
kada nije bilo naroda ni društva bez
vjere i zakona; a kad bi čovjek i po-
kušao odreći se svake pozitivne Bo-
gom dane vjere, odmah bi postao sam
sebi vjerom, to jest: on bi na prije-
stolje Božje podigao svoju vlastitu ta-
štinu, oholost i okrutnost, djelo ruku
svojih, a često i djelo grijeha i opa-
čina svojih; To što rekoh, nije puka
mašta, nego prava religiozna povijest
dvaju najnaobraženijih i najvećih na-
roda staroga vijeka, Grka i Rimljana“
(Spomen-knjiga str. 255).

Sve idejne i praktične zablude po-
vijesti nijesu drugo nego primjena ove
nauke. Tako nijekanje Boga kao ne-
dohvatnu lstinu, u njegovoj intimnoj
bitnosti, ili nijekanje nadnaravnih isti-
na okrenulo je čovjeka na kult razu-
ma, U razumu su gledali i gledaju
najveću moć koja sve može dokučiti,
koja zaslužuje poštovanje. To je raci-
onalizam. Isto tako oslobogjenje od
svih moralnih zakona znači podizanje
ljudske volje na čast nekog neovisnog

boga. Pa tako i komunizam naznačuje
mit kolektiva, bolje rečeno : mit jedne
vlađajuće skupine koja diktira svoju
nauku, svoj moral, svoj kult,

Vrhovni cilj koji zasjenjuje sve ko-
munističke simpatizere jest novo cars-
tvo komunističkih načela. To je njihov
bog. Njemu se sve žrtvuje. Najprije
rušenja svega što je staro. Rušenje
kršćanstva, Pri tome se me straše da
izmišljaju sve najgore, samo u cilju da
ocmie kršćanstvo pred svojim pristaša-
ma. Racionalnu stranu kršćanske reli-
gije, t. j. njezinu misaonu ili razumnu
bazu, za koju su ljudi znali i prije

kršćanstva, komunisti ignoriraju. Mo-
gli bi proučiti prvog i najvećeg filo-
zofa, Aristotela, koji je oko 350 godi-
ne prije Krista logičnim dokazivanjem
obrazložio opstanak Boga i donekle
ocrtao Njegovu narav pa bi se, ako
žele poznati istinu, valjda uvjerili da
Aristotel nije postavio znanstvene pre-
mise religiji iz drugih motiva već iz
čisto umnih razloga. Pogotovo pak, bi
li ,naučni“ komunistički ideolozi ne-
šli u Aristotelu da je izumio ,kršćan-
sku religiju“ (I) kao sredstvo izrablji-
vanja, kad je Aristotel (da se drugi
svijetli umovi prije Krista ne spominju)
živio toliko godina prije nego se po-
javilo kršćanstvo ? Kad bi komunisti
uložili i najmanji dio pažnje za objek-
tivnim poznanjem prave uloge kršćan-
stva i prave socijalne nauke Crkve od
one pažnje koju posvećuju kršćanski
mislioci da upoznaju objektivne razlo-
ge komunističkog nazora na život on-
da bi, bez dvojbe, došli do drugih
tvrdnja.

Ali komunizam ne dozvoljava slo-
bodu misli. Nijedna religija nema tako
slijepi dogmatizam kako komunizam.
Komunistički pristaše slijepo primaju
sve ,dogme“ o neosnovnosti religije,
o fikciji vječnosti, o prvenstvu materi-
je, o historičkom materijalizmu itd. Te
i slične ,dogmatske“ komunističke na-
uke tiraže od njih samo posluh. Tako
je rekao Marks, Engels i to je jedini
razlog posluha. Tako pod krinkom ,o-
slobogjenja“ od zastarjelih religijskih
predrasuda kršćanstva stvaraju se no-
ve, neosnovane, pogibeljne predrasu-
de i dogme.

Posve je jasno da mnogi komunisti
niti čas ne promisle da je možda nji-
hova idejna orijentacija pogrešna. Niti
znaju što je sačinja, niti znaju kako
su do nje došli. Ne kontroliraju. Pri-
staju uz pokret zaneseni kojom blista-
vom krilaticom, kojom reakcionarnom
idejom. Doista prava pseudoreligijska
obmana, halucinacija | Bez autokritike
primaju ateizam, slijepo primaju sve
krilatice proti kršćanstva, a u djelatno-
sti i propagandi služe se dinamikom
najzatucanijeg religijskog bigota. Toli-
ko su zasjenjeni da niti ne opažaju
da živu u iluziji. Dobro opaža fran-
cuski filozof Maritain, da kao što pra-
vi vjernik, koji živi od svoje vjere, i-
spovijeda svoju vjeru, moli Boga tako
spontano da i ne zna da moli, tako i
komunist nastupa prepun energija re-
ligijskog raspoloženja, i shvaća svoj
pokret tako duboko i bitno religijom,
da i ne zna da je komunizam religija