TAKSA PLAĆENA U GOTOVOM

Narodn

Q00. XXII — Br. 33

Pred Euharistijski kongres

Svake godine održavaju se diljem
naše domovine desetci euharistijskih
kongresa, Ove godine izmegju ostalih,
održava se i u Čilipima veliki deka-
natski euharistijski kongres. Red je,
da se pred ovaj kongres malo osvrne-
mo na ova velebna slavlja, gdje tisu-
će i tisuće vjernih odaju čast Jaganjcu
u presvetoj Euharistiji. Na jedan po-
ziv Crkve i svojih duhovnih pastira,
vjerni u masama hrle, da polažu svim
svojim neprijateljima snagu i moć
svoje ideje i da odadu čast svome
Otkupitelju. Neka se niko mne vara
potcjenjujući značaj ovih kongresa i
izrugavajući te ljude. Ne, to nije za
potcjenjivanje, jer u ovo doba materi-
jalizma i negacije svega duhovnog
Crkva neustrašivo podiže oltar i pred
tisućama duša javno obnavlja žrtvu
našeg Spasitelja. To nije mala stvar,
tu treba mnogo katoličke svijesti, treba
požrtvovnosti, auktoriteta i discipline.
Ovo slavlje su u pravom smislu riječi
vjerski plebiscit, tu se najbolje dijele
duhovi, jer tu nema nikakvn pritiska,
nikakvih obećanja i špekulacija, tu se
dolazi slobodno po svome uvjerenju,
tu se opredjeljuju za ili protiv Krista.
Na kongresu isčezavaju sve socialne
razlike, nestaje svih dnevnih sukoba,
vjernici kleče jedan pored drugoga,
trgovac uz seljaka, gospodin uz radni-
ka i obrtnika, tu pada sva razlika iz-
megju grada, sela i proletarijata, svi ti
ljudi raznih profesija i staleža ujedi-
njeni su u Kristu, kojega svećenik
podiže preko podizanja. Svi oni, ba-
rem kroz to vrijeme, sačinjavajn, sa
svojim svećenstvom, idealnu kršćansku
i svetu zajednicu.

Eto, kroz koji dan naše Konavle,
katoličko i hrvatsko od davnine, ima
priliku da ponovo manifestira svoju
katoličku i s njom usko povezanu hr-
vatsku svijest. Ono ima da dokaže, da
usprkos razorne propagande bezbožni-
ka i usprkos zagušivom tempu vre-
mena, naš narod ne popušta, već da
stoji još uvijek složan i čvrst na bra-
niku svojih svijetlih tradicija.

Euharistija će mam dati odvažnost
u poteškoćama, jakost u kušnjama,
pouzdanje kad nada slabi, veliku i sa-
moprijegornu ljubav prema bližnjemu,
koja nosi mir narodima i cjelokupnoj
ljudskoj zajednici, Ona je zalog prave
slobode pojedincima i narodima,

Pristupimo Euharistijskom Kristu svi
bez razlike: seljaci, radnici i gragjani.
Stupimo svi ponosno pod križeve i
barjake simbole vjere i kulture, Svr-
stajmo se u nepreglednu povorku ne-
ustrašivih boraca te prožeti živom vje-
rom pratimo Euharistijskog Isusa kroz
pitoma polja naših Konavala. M. P.

 

34. Zagrebački
Zbor

Međunarodni opči veliki sajam
uzoraka

31. Vill. -- 9. IX. 1940.

Na željeznicama besplatni povratak,

na jadranskim parobrodima viši raz-

red za cijenu nižega, na avijonima
10% od 26. VIII, do 14. IX. 1940,

 

 

 

 

i

$v

DUBROVNIK, 14 Kolovoza 1940

ISTINA O , DUBROVNIKU“

Dubrovnik“ ponovo brani masoneriju. — Njihov atavizam.
Vrijeđanje korčulanskih Hrvata. — Tko je bio Antun Fabris ?
Njihova ,,skladnost“.

Sklerozni ,Dubrovnik“ našao se u
škripcu kao nikad do sada. Instikt je
prevladao nad razumom i on danas
brani masoneriju, i to na tako jadan i
nespretan način, da će se beogradski
poslodavci ljutiti radi neinteligencije i
apolitičnosti svoga starog sluge i na-
jamnika, ,Dubrovnik“ i njegova pre-
živjela ,stara garda“ nijesu u stanju
shvatiti, da je njihovo vrijeme prošlo
u nepovrat, te da se stvara nova Ev-
ropa,

Zato neinteligentno (i
za njih samoubilački) upozoravaju na
naš točan navod, kako je jugomaso-
nerija, dirigirana iz Pariza i Beograda,
nas Hrvate ,sapinjala versaljskim oko-
vima“.

pa
se nijesu ,preorijentirali“ poput ,Vre-
mena“ i drugih prestoničkih krugova,
koji su primorani zauzeti u javnosti
stav suprotan masoneriji.

Dok se tako iz Beograda vodi na-
duvena i neuvjerljiva protumasonska
propaganda ,Dubrovnik“ skuplja zad-
nju staračku snagu i kliče, da on ,zije
nikada dao ni sjene znaka ni da brani
ni da osugjuje masoneriju“, jer da ,ni
za jedno ni za drugo memamo (t. j.
oni) razloga“. Ovo je napisano točno
po masonskom receptu, jer masonima
je najmilije, kada se o njima ništa ne
govori, da bi mogli mirno i nesmeta-
no ,raditi“. Zato i ,Dubrovnik“ — kad
se već mora nekako izjasniti — for-
malno priča, kako on ne brani maso-
ne, ali odmah uvjerava, da ih on ne
osugjuje, jer da zato nema razloga.
Zar ovo nije obrana masonerije, i to
perfidnija, nego li otvorena obrana
pokojnih beogradskih ,Vidika“, Za
nas je pak sada majvažnije, da može-
mo nedvojbeno — i na temelju vlasti-
toga mjihovog priznanja — utvrditi,
da ,Dubrovnik“ brani masoneriju,
njen rad u ovom državnom sklopu, te
da na toj obrani masonerije i danas
dosljedno i uporno ustraje.

Iznijeli smo, da ,Dubrovnik“ i sada
po atavističkom nagonu pokušava de-
nuncirati ,onima gore“, Radi ove se
istine uzvrpoljio i bunca nešto o is-
kustvu na vlastitim legjima (uobičajena
naricaljka u desetercima !). Mjesto tih
»piljaka i kržina“ bilo bi bolje i za-
nimljivije, da nam objasni: zašto je
iza prevrata nestao iz Platzkomande u
Dubrovniku sanduk s  denuncijama,
zašto je u Kotoru spaljen popis kon-
fidenata, tko je demuncirao Gerasima
Popovića, tko se za vrijeme rata ne-
smetano šetao po gradu. i t, d, Po-
sljeratnom bi ,Dubrovniku“ najbolje
pristajalo ime ,Denuncijant“, jer čim
li se je prošlih godima bavio, do li
denunciranjem i prokazivanjem u Ce-
tinje i Beograd. Poznato je, da su

mnogi nastradali na osnovu denunci-
jacija toga bijednog janjičarskog listića,
kojega — nasmijte se — uzdržava
»patriotizam prijatelja i dobrotvora“,
kako sam brani svoju nečistu savjest,

Najdražesniji je ,Dubrovnik“ (alias
»Denuncijant“), kada udara u raskli-
mane i zahrgjale žice svoga ,dubrov-
čanizma“. Zaštitnik

prebacuje nam, da nijes-
mo skladni, pa da kao ,Dubrovčani
ne mogu da s mama razgovaraju“.
Dalje nas mole da bi nastojali ,da
prigušimo atavizam u izražavanju nez-
godnih riječi“, Na taj način prepo-
tentno vrijegjaju hrvatsku Korčulu i
korčulanske Hrvate, Naime, neki ,stari
gardista“ drži da se pisac našega član-
ka tobože ,odnekle sa nedubrovačkih
školja smjestio u ovaj grad skladnosti“
(on ,divlji“ Korčulunin! Op. ur.), te
da se još nije toliko aklimatizo, da
sa Dubrovčanima razgovara dubrovač-
ki-skladno“.

Pisac članka o masoneriji i ovih re-
daka nije Korčulanin, niti s Korčulom
ima ikakve veze — čega se inače ne
bi nikako imao stidjeti — već je ro-
gjeni Dubrovčanin. Dubrovčani su bili
i njegovi stari, koji su vidjeli kako u
njihov grad dolaze e
kr. beamteri, Tirolci, austro-njemački
žandari, srzenti, mužikanti e tutti quanti,
dase domalo proglase najdubrovačkijim
Dubrovčanima i

Inače kad ,Dubrovnik“ ovako pau-
šalno vrijegja Korčulane morao bi i-
mati barem obzira prema svojemu ne-

, kadašnjem uredniku Antunu Fabrisu

(1864—1904),

Aotun Fabris se smatrao i
priznavao Korčulaninom. U vezi s iz-
laskom ,Srđa“ Fabris je kazao: ,Ne-
mojte da se reče, da su Dubrovčani
razza che muore, i da su jedino stran-
ci, što nešto rade u Dubrovniku: ja
prvi koji nijesam Dubrovčanin nego
Korčulanin“ — kako navodi Pavle
Popović (v. ,Iz književnosti“ II, str. 160).

»Dubrovnik“ se toliko ponosi s tim
Antunom Fabrisom i sada (g. 1940.)
izdaje u Beogradu u posebnoj knjizi
njegove protuhrvatske i protukatoličke
članke, Valjda radi protuhrvatskog i
protukatoličkog stajališta ovoga rene-
gata i vjerskog indiferentiste smatra,
da je on ,prigušio atavizam“, da se
aklimatizirao i postao skladan. Sada
razumijemo što u riječniku ,Dubrov-
mika“ znače pojmovi: prigušiti atavi-
zam, aklimatizirati se i biti skladan.
To znači: biti renegat svoje hrvatske
sredine i naroda, postati tugji janjičar,
vjerski indiferentista i
braniti masoneriju, afariste, korupcio-
maše i silnike, te ,skladno“ šutjeti o
sudbini Pfalzer Baltinove kase, radu za
uoslobogjenje“, o penzijama za ,na-
cionalni rad i t, d. JE.

 

Smotra seljačke kulture održati će
se u iduću nedjelju 18 o. mj. u Sla-
nome, Organizaciju smotre preuzeo je
na sebe ogranak Seljačke Sloge Maj-
kova i Trnove, a u vezi s tim bora-
vio je u Slanome podpredsjednis mjes-

ne H. S. S. g. dr. Ante Kačić, kao i
predsjednik društva ,Primorac“ gosp.
Baldo Crnjak. Delegati sa ove smotre
učestvovati će na velikoj smotri se-
liačke kulture, koja će se održati u
Zagrebu ma 25 kolovoza o. g.

 

6
Glavna skupština Uzajamno Osiguravajućeg
Društva u Ljubljani

Glavna skupština, koja se održava
svake godine, tako velikoga zavoda kao
što je Uzajamno Osiguravajuće Druš-
tvo, označuje jedan važan gospodarski
dogagiaj.

Tek sa glavne skupštine dobije ši-
roka javnost pravu sliku o snazi i po-
rastu takove osiguravajuće ustanove,
Na ovogodišnjoj glavnoj skupštini, ko-
joj je pretsjedavao zaslužni pretsjed-
nik Uzajamno Osiguravajućeg Druš-
tva, stolni kanonik Monsignor Ivan
Sušnik, skupštinari su odobrili račun-
ske zaključke za poslovnu godinu 1939.
te izvještaj o poslovanju i stanju zavoda.

Uprkos tomu, što je čitavo gospo-
darstvo u godini 1939. bilo pod upli-
vom dalekosežnih megjunarodnih pro-
mijena i konačno ratnih priprema i rata,
Uzajamno Osiguravajuće Društvo je
takogjer u ovoj uzburkanoj i historij-
ski značajnoj godini jako koračalo na-
pred i podiglo se, Godišnji uspjeh koji
je u životnim osiguranjima veći nego
ikada prije, je uajbolje svjedočanstvo
o povjerenju koje uživa ovaj zavod
megju najširim slojevima našega naroda.

Slijedeće navodimo, jer znamo da
će uzbuditi ponos u svakom našem
osiguraniku, a takogjer i poštovanje i
kod onih, koji do sada nijesu možda
dovoljno cijenili svoj domaći zavod ili
su ga dapače podcijenjivali.

Najstarija vrst osiguranja koje Uza-
jamno Osiguravajuće Društvo gaji već
40 godina je osiguranje proti požara
te je takogjer lanjske godine izdalo svega

16.022 požarne police
za osiguranje protiv nezgoda, proti
lomu stakla, osiguranje zakonite duž-
nosti jamstva, proti provalnoj kragji,
proti raspuknuća zvona i za razna au-
tomobilska osiguranja je bilo lani iz-
dano 1320 polica.

Razmjerno večem broju požarnih o-
siguranja je Uzajamno Osiguravajuće
Društvo moralo takogjer da isplati i
veću svotu za požarne štete. U godini
1939. je gorilo 985 osiguranika. Za
štete koje su mnastaie od tih požara
društvo je isplatilo

4 milijona 786.779 dinara

Već smo napomenuli da je Uzajamno
Osiguravajuće Društvo lanjske godine
doseglo razveseljujući napredak u život-
nom osiguranju. U toj godini je društvo
na novo osiguralo ogromnu svotu od

sto dva milijona 130.018 dinara.

Odbivši od toga osiguranja koja su
dospijela ma isplatu, otkupljena ili radi
smrti isplaćena, koja iznose sumu od
57 milijona 721.065 dinara stvarni po-
rast osigurne glavnice životnog osigu-
ranja iznosi

44 milijona 408.953 dinara.
Tako je iznašala životna osigurana
glavnica koncem godine 1939
317 milijona 479.460 dinara
koja je podijeljena na ogroman broj od
39.483 osiguranika.

Citatelje će posebno zanimati sa ka-
kovom imovinom jamči Uzajamno Osi-
guravajuće Društvo za točnu isplatu
svih obaveza, koje proizlaze iz tolikih
osiguranja.

Sigurno će biti veseli svi osigura-
nici i umapred će radije povjeravati
svoja osiguranja Uzajamno Osigurava-
jućem Društvu, kada budu znali, da
da su samo lanjske godine porasla
jamčevna sredstva za
12 milijona 96.569 dinara te iznose
koncem godine 1939 već 102 mili-

jona 920.347 dinara
koji predstavljaju zgrade vlasništvo
Uzajamno Osiguravajućeg Društva za-
tim hipotekarni zajmovi i dobri dr-
Žavni papiri.

Uzajamno Osiguravajuće Društvo
imade svoje podružnice za Dalmaciju
u Splitu, Ulica XI. Puka br. 22. U
Dubrovniku ima zastupstvo Dubrovač-
ka Hrvatska Tiskara.

CIJENA Dir. 1