TAKSA PLACENA U GOTOVOM

Narodna Svijesi

 

GOD. XXII — Br. 34

DUBROVNIK, 21 Kolovoza 1940

CIJENA Din. 1.50

 

CRKVA I NAROD

Često se sa raznih strana čuju već
otrcani prigovori katoličkoj Crkvi da
je anacionalna, internacioualna, ponav-
ljaju se stare priče o crnoj internacio-
nali, a zanimljivo je da su baš inspi-
ratori tih prigovora razne panslavenske,
pučkofrontaške i ljevičarske kuhinje,
koje hoće da se sakriju u svojoj borbi
protiv Crkvi za Narod, i ako su, što
nam današnjica pokazuje, baš one uz-
rokom propasti prije jakih i moćnih
svojih naroda. Oni koji su sastavni dio
destruktivno internacionalnih pokreta,
koji su bili s jedne strane najvjernije
pristaše crvene internacionale, dok su
s druge punim šakama zgrtali mito
kapitalizma, žele danas da im se dade
uloga sudaca i stvoritelja novog po-
retka, te u agoniji poraza zadnjim tr-
znjima siplju žuć na katoličku Crkvu,
podmečući joj svoja nedjela i tim na-
stojeći skrenuti pažnju naroda sa sebe
na drugoga. Megjutim juriši ovih gmi-
zavaca na stijenu Crkve ostaju bez: us-
pjeha i to je uzrok većoj srdžbi i žeš-
ćim napadima na ustanovu Krista Bo-
ga, koja se bez ljage uzdigla iznad
smrdećih močvara gnjilog ljudskog
društva, kojem su ovi gmizavci pre-
stavljali srž. I danas kad se toj Crkvi
Kristovoj hoće podmetnuti anacional-
nost, Crkvi koja je održala pojedine
narode sačuvavši im svijest, bračnu
čistoću i kulturu, zbilja moramo reći
da je to udaranje glavom o zid.

Naš narod, koji je od katoličke crkve
primio svoju kulturu, a uz kulturu i
stalnu pomoć sv. Stolice, koja je po-
moć hrvatskom marodu bila često od
odsudnog značaja. Ista Crkva sačuvala
je pomoću raznih redova osobito Fra-
njevaca nacionalnu svijest kod isturenih
marodnih djelova. Mnogi će reći, da je
to bilo sticajem prilika i iz privatne ko-
risti, sudeći po sebi druge omalovaža-
vajući time uspjehe Crkve ne mogavši
razumjeti i shvatiti iskrenu ljubav sve-
ćenstva prema narodu i domovini koja
ljubav može biti plod samo zdravih
narodnih ogranaka iz kojih su izbili
svećenici, sinovi naroda.

Oni kojima je materijalizam jedina

vjera i jedini ideal, ti ne mogu osje-
titi ove ljubavi osjećaj svet i vrijedan
koliko i vlastiti život, te prema tome
ne mogu da razviju na poljima na-
rodnog života takovo djelovanje koje
bi imalo za cilj — interese naroda.
Svi su takovi ,patrioti“ koji svoj pa-
triotizam nastoje svakom zgodom do-
bro unovčiti, svi oni ,rade za narod“
sve dok im taj narod pruža mogućnost
iskorišćavanja, a kad on to prestane
biti, stvaraju se legije renegata i sile-
giija, koji, dosljedni svom  materijali-
stičkom naziranju, za novac okreću le-
gja narodu, a često su oni prvi koji
bi isti narod prvi pogazili i pokušali
uništiti.

Zar je Crkva, kojoj se pripisuje a-
nacionalnost ikada tako nešto učinila?
Zar na pr. u Francuskoj nije jedina
Crkva ostala uz narod dok su razni
»Oci naroda“ bez kojih se Francuska
nije dala zamisliti, napustili pogaženi
narod i s novcem pobjegli preko gra-
nica.

Hrvatski narod, koji je uvijek znao
cijeniti ulogu Crkve u životu maroda,
svojom religioznošću usčuvao je vjeru
otaca čuvajući je kao najbolje oružje i
pomoću nje stvarajući legije boraca za
ajena prava.

Ali nemojmo biti ni preveliki opti-
misti, i u našoj sredini mi imamo još
jaku internacionalnu brigadu, istina ti
su se sad pred burom koja dolazi pri-
krili, i još samo upiru svoje poglede
na istok i čeznutljivo uzdišući čekaju
Mesiju, koji neće, megju naš narod,
nikada doći, Prema takovim ljudima
nema nikakova obzira, ti su ljudi ko-
rov koji treba najenergičnije trijebiti
svim sredstvima, ako hoćemo da naš
hrvatski narod vedro pogleda u bu-
dućnost i dočeka svoju potpunu slo-
bodu.

Zapamtimo, religiozni narodi ne pro-
padaju. Ko hoće da hrvatski narod ži-
vi zdravim i maprednim životom, taj
mora da bude sijač vjerskog osjećaja
i svega moralnog i ljudskog, jer sa-
mo to može održati naš narod u ovim
tmurnim danima. MNE:

RIJETKO SLAVLJE U OPUZENU

Dana 11 o. mj. prikazao je prvi put
nekrvnu žrivu pred prijestoljem Sve-
višnjeg naš župljanin Ante Salacan.

Oko 9.30 s, u jutro uputila se pro-
cesija od crkve prema kući mladomis-
nikovoj u Trnovo. Premda je bio veo-
ma vruć dan, a i u vrijeme kad sunce
skoro najjače žari, ipak je u procesiji
učestvovao rekordan broj župljana, kao
i mnogo svijeta iz drugih župa i okol-
nih sela, U procesiji su nošene sve
crkvene zastave, kao i zastave vjerskih
društava, koja ovdje postoje. Kuća
Mladomisnika bila je okićena lovorom,
kroz koji su na sve strane, kao i po
prozorima veselo lepršale hrvatske za-
stave, Na slavoluku pred kućom pisalo
je: , Živio Mladomisnik !*

Mladomisnik je bio veseo, njegov
otac ozbiljan, a majka, ta sretna maj-
ka — ona je plakala...

»Blagoslovljen koji dolazi“ — riječi
su sa slavoluka pred vratima crkve,
Tu s praga crkve je župnik Dn Mar-
tin Gudelj održao govor mladomisniku.
U govoru ga poziva, da hrabro i od-
važno stupi u hram Gospodnji. Da s
jakom voljom i predanošću u ruke
Božje stupi k oltaru Gospodinovu i
obavi omaj najveći čin, što ga može
obaviti čovjek na zemlji; pretvori vino
i vodu u krv, a kruh u pravo tijelo
Kristovo.

Don Radovan Neretvanin, jedan od
najzaslužnijih Neretvana (o veličini čo-
vjeka je običaj govoriti onda kad ga
već nema), održao je divnu propovijed
Mladomisniku i sakupljenom narodu.

Na koru je skladno pjevao mjesni
Crkveni zbor misu ,De angelis“ u
pučkoj interpretaciji, koja se čuva sa-
mo u Opuzenu. U mješavini usklagje-
nih glasova koral je dominirao svojom
melodijskom skalom arze i teze u za-
nosnom ruhu narodnih motiva. Od po-
lifonijskog uzburkanog previranja, kroz
katarzu pučkih vibracija, to nas je pje-
vanje zanosilo sve do u sfere divnog
crkvenog korala i naše pučke pjesme.

Napokun je došao najveličanstveniji
čas kad je Mladomisnik iznad glave
svoje podigao Onoga koji je otkupio

svijet, Onoga što se odnjihao u krilu
prečiste Djevice: Isusa Boga živoga u
obliku svete hostije. Još nikad u ži-
votu nisam čuo onako jake i duboke
uzdahe: ,Isuse moj!“ ... Čuo se plač
u crkvi...

Za tim je došla sv. pričest za one
koji su se pripravili, a najprva je pri-
mila kruh s meba iz ruku svoga sina
presretna majka...

Kad se svršila sv. Misa, onda je
Mladomisnik podigao ruke da blago-
slovi mješćane svoje. Kako je to bilo
ganutljivo.., Za nas mladiće, jer naš
drug, jedan izmegju omih koji je s
nama trčkarao po putu, blagoslivlje
nas. Dočim za starije ljude i žene bilo
je još i više ganutljivo, jer ono dijete
koje su oni možda nekoliko puta pjes-
nuli i šibom izšibali, jer onda nije bi-
lo poslušno, sada to malo dijete, taj
mladić podiže svoje ruke, podiže ruke
pomazanika Gospodinova, da blago-
slovi sve, sve nas... I one koji smo
mu bili dobri i one koji smo mu bili
Zli.

Sa suzama u očima i na nekim oso-
bitim osjećajem u duši, kojega se ne-
može opisati, primili smo taj blago-
slov uz želju da dobri Bog dade, da
naša župa opet čim prije doživi jedan
ovako sveti dan.

Iza svršenih funkcija bilo je ljublje-
nje ruku Mladomisnikovih i dijeljenje
spomen sličica, a zatim banket sa ve-
likim brojem uzvanika i prijatelja sve-
čarevih. Od onih koji su želili prisu-
stvovati, a nisu mogli pročitani su
mnogobrojni brzojavi i čestitanja.

U ovoj sv. 1300-toj godini stupanja
Hrvata pod okrilje sv. Majke Crkve
Katoličke može biti ponosna Hrvatska
Neretva, jer je dala dva mlada sveće-
nika, što se inače ne nalazi u povi-
jesnim analima  Neretvanskim, kako
ističe naš Neretvanski povjesničar Dn
Radovan. Prije nekoliko dana, kako je
poznato služio je prvu sv. Misu Don
Stjepan Vlahović iz Komina u Neretvi.

Svršetak ove velike i nezaboravne
svečanosti bila je meizostavna: ,Li-
jepa naša“.

Petar Tutavac

 

Financijski pregovori

Ovih dana borave u našem gradu
članovi njemačke delegacije za finan-
cijske pregovore, jer se u Dubrovniku
vode konferencije na kojima se ras-
pravlja pitanje reguliranja službe o
ostatku naslijegjenog duga bivše Aus-
tro-Ugarske monarhije i o srpskim
predratnim zajmovima od 1895 i 1909
godine, koji su bili emitirani u Nje-
mačkoj. Ovi pregovori su zapravo na-
stavak pregovora vogjenih sa njemač-
kom delegacijom u Beogradu. Na do-
sadašnjim razgovorima likvidirano je
oko 40 raznih zajmova koji su ugo-
vorima o miru stavljeni ma teret našoj
državi, Nakon završenih pregovora u
Dubrovniku, služba našeg inozemnog
duga u Njemačkoj, bit će definitivno
regulirana.

Njemački delegati stigli su pod vod-
stvom g. dr. Kramera, ravnatelja nje-
mačke Reichsbanke, a u delegaciji se
nalaze gg. dr. Martini, savjetnik nje-
mačkog ministarstva privrede, g. dr.

Herbert von Breska, ravnatelj berlinske
trgovinske banke i g. dr. Godech, rav-
natelj drezdenske banke.

Našim delegatima stoji na čelu g.
D. Gijorgjević, načelnik odjeljenja dr-
žavnih dugova i državnog kredita mi-
nistarstva finansija, Pregovori su već
započeli.

 

Raspuštena masonska loža ,Slo-
boda“. Dubrovačka masonska loža
»Sloboda“ raspuštena je po naredbi
Banske Vlasti, te je tom prilikom re-
darstvo posjetilo prostorije lože u vili
Kosovka gdje je loža održavala ,obre-
de“ i večere. Redarstvo je uručilo akt
o raspuštanju ove lože gosp. Novaku
Bukviću te iza toga ušlo u prostorije
u kojim je nagjena jedna mrtvačka
glava koja je izgleda, služila pri obre-
dima. Arhiv nije pronagien jer je kako
kažu upućen u Beograd (u centralu),
ali s druge se strane veli da se on
nalazi u Hercegnovom. Karakteristično
je da je službeni pečat ove lože bio
napisan ćirilicom. (sic!)

Mladi hrvatski historičar
u Dubrovniku

U našem gradu boravi mladi hrvat-
ski historičar g. dr. Stjepan Antoljak,
sveučilišni asistent u Zagrebu. Dr An-
toljak poznat je kao suradnik časopisa
i listova: ,Croatia Sacra“, ,Annales
de |? Institut Francaise de Zagreb“,
Istorijskog časopisa, te ,Jutarnjeg lis-
ta“ i ,Hrvatskog Dnevnika“. Uz hr-
vatsku političku povijest 19 st, g. dr.
Antoljak se posvetio temeljitom studiju
francuskoga doba u našim krajevima.
Glavno mu je dosad djelo ,Dalmacija
i Venecija na preliminarima u Leobenu
i na miru u Campo-Formiu“ (Zagreb
1936. Strana 132), a napisao je više
rasprava, priloga i članaka u kojima
upotpunjuje i proširuje svoj studij. Dr
Antoljak je bez sumnje najbolji pozna-
vaoc epohe francuske vladavine u na-
šim stranama, te maših dodira i od-
nosa prema Francuzima u tom vreme-
nu. Radi kritički na osnovu pomno is-
pitane arhivske gragje i njegovi dosa-

dašnji radovi rezultat su arhivalnog
studija u Beču, Zagrebu i Ljubljani.
G. dra Antoljaka, što je razumljivo,
veoma zanima i naš Dubrovnik. Nje-
gov članak ,Napoleon Bonaparte, bra-
nitelj dubrovačke slobode“  (,Jadr.
Straža“ XVI. str. 364-365. Split 1838.),
pobudio je opravdani interes u našoj
kulturnoj javnosti. G. dr, Antoljak nije
imao prilike dosad, da se upozna s
gragjom dubr. arhiva iz francuskog
doba, pa će svoj 15-dmevni boravak u
našem gradu upotrebiti da započne
proučavanjem bogatog materijala , Acta
Gallica“, najvećim dijelom dosad ne-
istražena i nepregledana, osim frag-
mentarnih ili površnih ispitivanja.

Želimo, da rad ovog našeg mladog
historičara donese što više uspjeha na
polju hrvatske historiografije novijega
vremena (od god. 1790), koja je do-
sad nažalost, zanemarena, a velika gra-
gja i brojni problemi očekuju marljive
i solidne naučne radnike.

M.