TAKSA PLACENA U GOTOVOM

Narodna Svijest

 

GOD. XXII — Br. 36

DUBROVNIK, 4 Rujna

1940

CIJENA Din. 1.50

 

TRIUMF VJERE U ČILIPIMA

Konavle su u neđelju 1 rujna pro-
slavile 1300 godišnjicu prvih veza
Hrvata sa sv. Stolicom euharistijskim
kongresom u Čilipima. To je bio pravi
triumf žive vjere, kojoj su Konavljani
bili uvijek odani, i ovim slavljem po-
kazali, da će ostati i unaprijeda vjerni
onoj vjeri, koja ih je odgojila i oču-
vala kroz vjekove od svih neprija-
teljskih navala.

Prije kongresa u velebnoj crkvi sv.
Nikole, baš pred kongres obnovljenoj
velikom ljubavi i žrtvama naroda žu-
pe Čilipske, obavila se je trodnevnica
sa propovijedima O. Vlaha Margare-
tića, franjevca uz veliko sudjelovanje
naroda, koliko u jutro na sv. Misama
uz primanje Sakramenata, toliko u
veče na večernjoj pobožnosti.

U petak 30. VIII. otvorio se je kon-
gres svečanom sv. Misom i zazivom
Duha Sv. Cijelo konavosko svećen-
stvo toga dana ispovijedalo je sve
do ponoća. — U 9 sati u veče bio
je izložen presv. Sakramanat na noćno
klanjanje. Tačno na ponoća preč. de-
kan Msgr. Dagonig Don Ivo u crkvi
dupko punoj otslužio je svečanu sv.
Misu u trojci pred izloženim presv.
Sakramentom. Iza Evanđelja izrekao
je pobudnu propovijed spomenuti pro-
povjednik o Euharistiji, izvoru jedine
prave ljudske sreće i svakog dobra.
Preko svete Mise pružio se ganutljivi
prizor u času zajedničke sv. Pričesti,
na koju je pristupilo te noći oko
1000 bogoljubnih vjernika, među ko-
jima veliki dio muževa i mladića.

Poslije ponoćnice završilo se je
noćno klanjanje sa prethodnim bla-
goslovom, iza kojega je u crkvi sli-
jedila procesija sa kipom Gospe Lurd-
ske, jer je nevrijeme omelo izlaz pro-
cesije vani.

Za vrijeme procesije gotovo svi
vjernici držali su u ruci svijeću, a
crkva je bila veličanstveno rasvijet-
ljena i okićena lovorovim slavolucima
i svježim cvijećem, te je prizor izma-
mio suze na oči bogoljubnim vjerni-
cima, a čitava crkva zanosno je pje-
vala poznatu hrvatsku pjesmu: ,Sred
te se pećine Marija javi“, uz frene-
tični poklik: , Zdravo, zdravo, zdravo
Marijo!“ Pobožni se narod ispovije-
dao i poslije ponoćke i primao sv.
Pričest.

Kroz trodnevnicu, a osobito u su-
botu večer, razlijegao se je sa svih
konavoskih matica i kapela milozvučni
glas zvona, koji je naviještao veliko
zajedničko slavlje cijelih Konavala.
Pucanje i rasvjeta oduševila je sve
župe, koje su sutri dan t. j. u Ne-
djelju u jutro u velikom broju naroda,
predvođeni križima i crkvenim barja-
cima uz pjevanje pobožnih pjesama,
oduševljeno već rano krenule prema
svečano okićenim Čilipima. Dolazak
župa dočekali su Čilipi zvonjavom
zvona, pucanjem maškula i pušaka,
sviranjem Gundulićeve glazbe i fan-
farom malih Križara iz Dubrovnika.
Susretaj je bio upravo neopisivo sr-
dačan. Barjakjari su pozdravili crkvu
tradicionalnim izvijanjem barjaka. Ne-
posredno iza toga slijedila je tiha sv.

Misa preč. Dekana, koji je preko iste
uz prethodni govor pričestio djecu,
omladinu i narod. U 8 s. bio je sve-
čani priček preuzv. biskupa Msgra
Butorca, koji je došao u pratnji g.
sreskog načelnika i gg. kanonika.

U 9 s. Preuzvišeni je svečano do-
praćen u crkvu, gdje je slijedio sve-
čani pontifikal, preko kojega je sa
nove umjetničke propovjednice Pre-
uzvišeni održao krasnu propovijed,
koju je narod u prepunoj crkvi sa
najvećom pozornošću saslušao. Misu
je pod upravom g. Anturia Gjivano-
vića pjevao ćilipski Crkveni pjevački
zbor tako lijepo i precizno, da bi i u
jednom gradu zadovoljio.

Iza sv. Mise slijedilo je javno zbo-
rovanje, na kojemu su govorili gg.
preuzv. Biskup, senator Dr, Škvrce,
načelnik Bogišić, O. Marijan Blažić i
prof. Mladen Kaštelan sa rezolucija-
ma kongresa, koje donosimo na dru-
gom mjestu. š

Nepregledna masa naroda, koja je
ispunila sav veliki prostor pred cr-
kvom, saslušala je sve govornike uz
frenetični aplauz i klicanje. Na svr-
šetku zborovanja narod je odušev-
ljeno klicao sv. Ocu Papi, preuzviš.
Biskupu Butorcu i vođi hrvatskog na-
roda Dru Mačeku.

U 12 s. slijedio je objed, kojemu
su uz preuzv. Biskupa Butorca, ka-
nonika i cijelog svećenstva prisustvo-
vali gg. sreski načelnik Jambrečak,
narodni zastupnik prof. Mišetić i svi
spomenuti govornici javnog zborova-
nja, kot. škol. nadzor. Burđelez, za-
povjednik Nar. Zaštite i dva prva cr-
kovinara matice čilipske, Preč. Dekan
preko objeda pozdravio je sve pri-
sutne i zahvalio na sudjelovanju u
pomoći, koju su spomenuti i nespo-
menuti pružili, da kongres što bolje
uspije. Zatim župnik Cilipa Dn Luka
Antunović spominje i srdačno zahva-
ljiva svima, koji su novčano pomogli
oko obnove matice sv. Nikole. Na-
glašava mladost obojeg spola, koja
se živo zauzela oko dekoracije crkve
i uređenja vani oko crkve i pred cr-
kvom. Osobito spominje g. Vlaha
Carevića prvog crkovinara, koji mu
je u svemu bio desna ruka. Slijedio
je onda zahvalni govor preuzv. Bis-
kupa, zatim govor nar. zastupnika,
senatora i preč. Don Iva Grbića, koji
je kao Čilipljanin u ime svih Čilipa
oslovio prisutne.

Tačno u 2 i po s. po podne počelo
se je oko uređivanja svečane proce-
sije po već uređenom rasporedu.
Divna procesija u kojoj je sudjelovalo
5250 duša, bila je do sada nešto u
Konavlima neviđena. Čitavu su pro-
cesiju ukrasili križi i barjaci domaći
i strani, kojih je bilo oko 200. Bjelina
i ljepota narodne konavoske nošnje
dala je procesiji posebni karakter.
Osobito su se isticali barjaktari; no-
sioci baldakina, torčuna i križeva u
svečanim svilenim i zlatnim narodnim
nošnjama. Oko baldakina održavali
su počasnu stražu mladići sa starim
konavoskim srebrenjačama i đever-
darima. Najljepši utisak učinile su ko-

navočice kostimirane od anđela, no-
seći razne euharistijske embleme, me-
đu kojima se istakla djevojčica noseći
sa strahopočitanjem kalež. Procesiju
je predvodilo domaće lovačko druš-
tvo sa pucanjem, iza kojega je stu-
pala Gundulićeva glazba iz Dubrov-
nika, zatim pojedine župe Konavala
i izvanjske, među kojima se je sa
velikim brojem naroda i barjaka isti-
cala župa Mandaljena. Iza iste stu-
pala je u vojničkom stavu satnija
Hrvatske narodne zaštite, predvođena
zapovjednikom g. Perom Bakićem.
Zatim su slijedili domaći i izvanjski
Križari predvođeni fanfarom malih
Križara iz Dubrovnika, koji su na se
svraćali sveopću pozornost. U proce-
siji su sudjelovale razne redovnice iz
Dubrovnika, Gruža i Hercegnovoga.

Iza baldakina su stupali sa svije-
ćama gg. kot. Poglavar Jambrečak,
načelnik konavoske općine g. Bogi-
šić, senator g. Dr Skvrce i narodni
zastupnik prof. Mišetić. Dirljiv je bio
prizor, kad su uz slavljenje zvona,
pucanje maškula i puškara svi bar-
jaktari pri dolasku presv. Sakramenta
odali Istomu počast spuštajaći dosto-
janstveno barjake do zemlje. Vrhunac
zanosa bio je, kad je čitav narod
pred crkvom prije blagoslova glasno
i oduševljeno klicao Lurdske zazive

Euharistijskom Spasitelju, izrazujuć
mu vjeru, odanost, ljubav, šta je oro-
silo suzama bogoljubni puk. Iza toga
je u crki izveo dubrovački ,Domagoj“
Calderanovu ,Tajnu sv. Mise“, koju
su koliko glumci i glumice, toliko pje-
vačice izveli sa shvaćanjem i preciz-
nošću. Kongresu je prisustvovalo oko
7000 duša domaćih - vanjskih.

Hvaleći Euh. Spasitelju, kongres je
potpuno uspio i to ne samo kao ma-
nifestacija živom Bogu u sv. Hostiji,
već i u duhovno preporodnom smislu,
što najbolje svjedoči onaj veliki broj
svetih Pričesti i pobožno prisustvo-
vanje naroda na svim funkcijama
kongresnim, a osobito na ponoćnici,
pontifikalu, javnom zborovanju, pro-
cesiji i trodnevnici.

Daj Bože, da ovaj kongres i u
poznijim vjekovima, kad i dosad sa-
čuva čistu i neokaljanu katoličku vje-
ru i živu hrvatsku narodnu svijest u
našem konavoskom narodu, što će
postići, ako rezolucije kongresa pro-
vede u praksi. U tu će svrhu odbor
poslati svakoj seoskoj konavoskoj kući
posebno tiskane kongresne rezolucije,
da ih uokviri i kao najmiliju uspo-
menu na svoj veliki euharistijski kon-
gres u Čilipima i jubilarnu godinu
postavi na počasno mjesto u svojim
domovima.

REZOLUCIJE

Dekanatskog Euharistijskog Kongresa
j u Čilipima 1 rujna 1940

1, Pred Bogom i svijetom prosvje-
dujemo proti svih ideologija i pokre-
ta, koji ciljaju na to, da otruju dušu
hrvatskog naroda, i da ju odvoje od
onih tradicijonalnih duhovnih vrijed-
nota, na kojima se duša hrvatskog
naroda izgradila kroz vjekove.

2. U vezi s time odbijamo i odbija-
ćemo svom snagom svoje duše po-
gubni i razorni komunizam i svaki slični
pokret, koji razara vjeru, moral, na-
rodnost, dom.

3. Zavjetujemo se i obećajemo, da
ćemo svim silama uznastojati, da se
iz naših pitomih kuća i sa naših ko-
navoskih bregova, polja i dolina is-
korjeni bogumrska psovka, kletva i
proklinjanje.

4, Ujedno ćemo uznastojati, da se
u nas održi stara čestitost obiteljskog
života i čistoća bračne zajednice ; kao
i stari običaj skupnog moljenja Ro-
zarija u pojedinim kućama.

5. Pošto je škola glavni uzgojni
faktor, tražimo, da se naša djeca od-
gajaju riječima i primjerom života u
duhu vjere i našeg hrvatskog kato-
ličkog doma.

6. Osuđujemo svaku pojavu vjer-
skog nehajstva, a osobito neopsluži-
vanje nedjelje i svetačnog dana, te
obećajemo, da nećemo nikada izo-
stati od službe Božje, niti ćemo ije-
dan blagdan oskvrnuti obavljanjem
teških poslova.

7. Tražimo i zahtjevamo od držav-
nih i autonomnih vlasti, da poduzmu
sve potrebite mjere, kako da se stane
na put bezsramnoj golotinji, mješo-
vitom kupanju i bezstidnom hodanju
po našim pitomim mjestima u kupa-
ćim kostimima, kao i širenju zle
štampe.

8. Usprkos svih poteškoća i nasto-
janja da nas pakao odvrati od naše
tradicijonalne vjerske linije, ostajemo
i ostaćemo poput naših otaca uvijek
i postojano vjerni Bogu i Sv. Petru,
Kristovu namjesniku na zemlji Sv.
Ocu Papi, crkvenome starješinstvu i
našem dičnom svećenstvu.

Tako nas Bog pomogo!

U ČILIPIMA: na dan Dekanat-

skog euharistijskog kongresa 1940.

 

34. Zagrebački
Zbor

Međunarodni opći veliki sajam
uzoraka

31. VIII. -- 9. IX. 1940.

Na željeznicama besplatni povratak,

na jadranskim parobrodima viši raz-

red za cijenu nižega, na avijonima
10% od 26. VIII. do 14. IX, 1940.