=>

 

 

 

 

Broj 38

 

NARODNA SVIJEST 18 Rujna 1940

 

Strana 3

 

SadašnjicaCavtata Gradske vijesti

Ljetna je sezona svršena, pa nas
ostaviše i zadnji gosti. I ako je sa ne-
kih strana vogjena propaganda, da ne
treba ići na hrvatsko primorje, ipak
smo u Cavtatu imali gosti preko oče-
kivanja i to ponajviše onih izvan Hr-
vatske. Svi ovi gosti bili su zaneseni
ljepotom Cavtata. Zar bi moglo biti
«drukčije pri ljepotama ovog pitomog
kraja ? Opskrba i cijene bile su bez
prigovora. Svak je nastojao, da gosti
budu zadovoljni radi samog Cavtata i
samih Cavtaćana. Od ovih gosti Cav-
tat ima moralnu i materijalnu korist,
drugog profita nema. Gosti su sve ovo
osjetili i pri odlasku čuo se je njihov
glas: Do vigjenja do godine!

Poslije odlaska gostiju Cavtat se
sprema za zimski sam, Mrtvilo već po-
činje gospodariti ulicama i obalom, a
kupališta jedino odjekuju pljuskanjem
uzbibanog mora. Svak će pitati: A što
rade Cavtaćani? Na ovo pitanje moglo
bi se mnogo toga odgovorili, a sve
ovo svršava sa riječi — ništa! Nevo-
lje ima dosta, a životne namirnice
dnevno poskupljuju. Zima će biti očaj-
ma. Nema zarade, a treba živjeti. Ova-
ko ili onako Cavtatu treba priskočiti
u pomoć, Nije potrebito, da nam itko
daje milostinju, bilo u movcu ili hra-
ni. Kalašuk nije u krvi Cavtaćana. Tu-
ristička sezona je bila kratka, pa treba
nastojati, da barem ova bude obilna
gostima. Gosti dolaze i gosti će doći
ali Cavtat treba, da im pruži uz pri-
rodnu ljepotu i potrebiti konfor.

O gradnji hotela ne treba javno dis-
kutirati, jer to spada u privatnu inici-
jativu. U interesu je države i banovi-
me, da što više ima uregjenih puteva i
pitke vode. Ovo obodvoje pretstavlja
— javno dobro. Cavtatu treba auto-
mobilski put preko Oboda. Ovim pu-
tem turisti bi kraće, lakše i ljepše do-
lazili u Cavtat, a trošak za izgradnju
puta ne bi bio veliki, O ovom putu
mnogo se je govorilo kroz zadnjih 10
godina i razne komisije su izvršile
razgledanje i premjerenje, ali to je
bilo uvijek uoči kakovih izbora, a pu-
tu do danas ni početni kamen nije
postavljen. Pri gradnji ovoga puta do-
bili bi komad kruha naši radnici.

Cavtat nije dovoljno opskrbljen vo-
dom. Zaslugom odlične i nezaboravne
Cavtajke sada pokojne g.gje Marije
Bogišić u Cavtatu postoji vodovod cr-
peći vodu sa izvora nad Obodom i
sa Zvekovice. Rezervoar je malen i
sakupljena voda ne dostaje za potrebe
Cavtata u turističkoj sezoni. U ovo
doba voda se pušta na satove i u pr-
vom redu za goste, dok Cavtaćani cr-
pe vodu za svoje potrebe iz starih svo-
jih gustijerna. Ovim bi Cavtat bio do-
voljao opskrbljen vodom, trošak nije
velik, a naši radnici i pri ovoj radnji
«dobili bi komad kruha.

Isključena je novčana pomoć Cav-
tatu, kako sam to gori iskao, već tre-
bujemo vanjsku pomoć. Cavtat je —
Bogu hvala! — u krilu Hrvatske, —
Banska vlast ima namjeru, du izvede
mnoge javne radove, Siguran sam, da
me nitko neće zamuknuti, kad kažem
Cavtat očekuje bansku pomoć u gori
spomenutim radnjama. Izvedenjem o-
vih radnja u srcima svih Cavtaćana
bio bi sagragjen zlatni spomenik vječ-
me zahvalnosti, Videant consules....!

Notar Ivo Stanoš.

NAOČALE za svačije OKO
možete dobiti kod optičara

BOGDAN-Dubrovnik

Zeiss Punktal samoprodaja. Tel. br. 272

Unapregjenja i imenovanja u stol-
nom kaptolu. Posebnim bulama sv,
Oca Pape Pija XII. preč. gosp. Don
Ivo Božić, dosadašnji dekan kaptola,
imenovan je prepozitom na mjesto
blagopok. Don Antuna Liepopili, Preč.
kanonik Don Dušan Mičić imenovan
je dekanom, a preč. Don Božo Bačić,
Župnik Pupnata, imenovan je kanoni-
kom stolnog kaptola. Prečasnoj go-
spodi i naše najljepše i najsrdačnije
čestitke: Ad multos annos !

Novi residencijalni kanonik, preč.
Don Božo Bačić rogjen je u gradu
Korčuli 1886. S odličnim uspjehom
svršio je gimnaziju sa ispitom zrelosti
u našem sjemeništu, a bogoslovne na-
uke u Zadru te je zaregjen za sveće-
nika 1910. Služio je u Trsteniku, Sto-
nu, Ošljem i Topolu, u Liscu, u gra-
du Korčuli te konačno u Pupnatu, U-
vijek revan u svojoj službi, neumoran
u propovijedanju a osobito u ispovi-
jedanju svuda je promicao pobožnost.
Potječe od stare obitelji Bačić, koja se
je iz Blata razgranila po Velojluci,
Lumbardi i gradu Korčuli. Ta je obi-
telj davala i dava još i danas našoj
biskupiji lijepi broj svećenika i redov-
nika: kanonika, monsignora i misjo-
nara. Spominjemo samo Msgra Don
Pera Bačića, nadpopa i dekana u Sto-
nu, koji je sagradio župnu crkvu sv.
Vlaha te ga je općina Ston izabrala za
svog počasnog gragjanina. Slavio je
na dalmatinskom saboru kao ponajbo-
lji govornik, a uživao je toliki ugled,
da je isposlovao, da se uredi luka
Prigradica kraj. Blata. A Stonjanima je
još u svježoj uspomeni i blagopok.
Don Ljubo kanonik Bačić, župnik i
dekan. Novo imenovani pak kanonik
brine se poglavito za vjersko moralni
uzgoj, za čast kuće Božje, (crkva mu
se sjaji od reda i čistoće) za crkveno
pjevanje, za lijepe procesije, djevoja-
čka društva, za dječje zabave, za pred-
stave sa malim kućnim  kinom, za
dječji pjevački zbor i t. d. Njegovom
su se poglavito inicijativom već od
3—4 godine počele održavati u korizmi
»tednje“ po župama otoka Korčule,
tri dana duh. vježbi kao priprava na
ispovijed i vazmenu pričest. Svuda pak
promiče i razne grane gospodarstva
osobito pčelarstvo, te je sam održavao
više puta pčelarski tečaj i tako dobrim
uspjehom, da sad u njegovoj župi ima
preko 40 pčelara sa modernim  ulišti-
ma. Nastoji da se zašume goleti, pri-
bavio je narodu sanske koze, osnova-
la se je sirarna, sagradila sušiona za
smokve, promiče uzgoj voća. Za žen-
sku pak mladež isposlovao je da se
održe domaćinski tečajevi, dobavljao
moderne presline, slao djevojčice na
tečaj za mođerno tkanje. Osobito se
pak zauzimlje za bijedne i nevoljne
da dobiju potpore i razne pripomoći
i tako se ističe i svojim radom na so-
cijalnom polju. Dubrovački kaptol do-
biva u njemu vrijednog svog člana.

Sv. Misije u kotorskoj biskupiji.
Od rujna do prosinca održat će se u
kotorskoj biskupiji sv. misije u vezi
proslave 1300 godišnjice veza hrvat-
skog naroda sa sv. Stolicom. Za ovu
zgodu društva hrvatske katoličke akci-
je kotorske biskupije izdale su lijepi
proglas, što ga donosimo na drugom
mjestu.

Zračni saobraćaj izmegju Dubro-
vnika — Sarajeva, Beograda i Zagreba
prestao je prošle Subote 14, o. mj.
Avioni izmegju Sarajeva - Beograda -
Zagreba još će letjeti do konca ovog
mjeseca.

1

H. P. D. ,Zvonimir“ održalo je svoj
najavljeni koncert u potak 13 tek. pred
katedralom. Hrvatska pjesma, koju ovo
opće priznato društvo širi i van gra-
nica hrvatske grude, prikazala nam se
u vanredno visokoj umjetničkoj formi.
Majstorski dirigent, prof. B. Komarev-
ski, zajedno sa zborom, zaslužili su
da im se pohvale uprave u superlati-
vu, ne u propagandističko.formalistič-
ke svrhe, već iz dubokog uvjerenja
objektivnog promatranja i umjetničkog
preživljavanja. U zatvorenom prostoru
umjetnička bi finoća bila došla do
sjajnijeg izražaja, ali i na ovom mje-
stu publika je bila tako reći očarana,
i pomnjivo pratila svaku točku pro-
grama. Poželjno bi bilo da nam ova-
kav Zbor pruži što prije sličan umjet-
nički užitak.

Crkvene vijesti.

Jesenski kvatri spađaju u Srijedu,
Petak i Subotu ove sedmice. U Subotu
21. o. mj. blagdan sv. Mateja, aposto-
la i evangjeliste.

Devetnica na čast sv. Terezije Ma-
loga Isusa, započinje u stolnoj crkvi
u utorak dne 24 o. mj. u 5 i po sati
po podne, kao priprava na njezin blag-
dan, koji se slavi 3 listopada.

Vjenčani. U nedjelju 15 o. mj. vjen-
čao se je u crkvi sv. Aadrije na Pila-
ma Dr. Srećko Tomljanović, liječnik
ban. bolnice sa gcom Jelisavom Sto-
janović. — U Subotu 28 o. mj. vjen-
čava se Dario Bracanović dipl. prav.
sin gospara Rugjera sa gcom Hauči
Zverinova-Birimiša. Veselim mladenci-
ma i naše najljepše čestitke.

Tečajevi francuskog jezika u iran-
cuskom društvu. Počam od listopa-
da Francuski klub otpočet će sa redo-
vitim tečajevima francuskog jezika za
djake i odrasle, u društvenim  prosto-
rijama i pod nazorom društvenog od-
bora. —

Tečajevi se drže po skupinama dva
put sedmično, uz cijenu od 25 dinara
mjesečno, koji se plačaju unaprijed.

Upis se vrši svakog dana od 11 do
13 i od 18 do 20 sati. Istodobno Dru-
štvo organizira i dječji vrt pod nazorom
jedne Francuskinje.

Jesen. U Ponedjeljak 23.0. mj. biti
će ekvinocij t. j. dan jednak noći. Od
toga dama noć počimlje rasti a dan
padati — nastupilo je jesensko godi-
šnje doba.

Čitulja. U Četvrtak 12. ov. mj. pre-
minula je u našem gradu gdje je o-
davna nastanjena u 77 god. života
Katica ud. Roka Smrkinić rogi. Relja
Ohimučević.

Istog dana preminula je u Kasindolu
u cvijetu mladosti Nikica Madramija,
apsol. slikarske škole kćerka gosp.
Toma Nadramije. Mrtvi ostanci prene-
seni su na Brgat, gdje je prošle subo-
te sahranjena u obit. grobnici.

Pokojnicama rajska slava, a ucvilje-
nim i naše saučešće,

Kiša i suša. Dok je južna Dalma-
cija, Kotor, Konavli i Župa dubrova-
čka imala u više navrata i obilne kiše
prošlog i ovog mjeseca — dotle naši
otoki Šipan, Mljet i Korčula trpe još
od suše, jer još nijesu imali dobre,
obilne kiše. Radi toga nije posagjen
kupus, niti posijana repa i blitva, ne-
će biti povrća uopće, te se ovom na-
rodu baš crna zima sprema, a još uz
ovu skupoću.

Odgovor Uredništva. Zabrinuti ro-
ditelji. Primili smo i s druge strane te
će svakako doći, ali zašto nema pot:
pisa.

Predaja diižnosti. Kotarski pogla-
var g. Božidar Jambrečak premješten
je iz Dubrovnika u Mostar za kotar-
skog poglavara i v. d. šefa redarstva.
Prošlih je dana u mjesnom uredu 2a-
vršena primopredaja. G, Jambrečak je
predao dužnost gosp. Božu Dražiću,
podnačelniku.

Zahvala Braće Hrvatskog Zmaja
Dubrovniku. Načelnik grada Dr. J.
Baljkas primio je brzojav od velikog
meštra Br. Hrv, Zmaja, gdje mu za-
zahvaljuje na lijepom susretaju.

Premještaji. Mp. O. Stjepan Cepe-
tić D. I, prošlih je dama ostavio maš
grad makon boravka od godine i po
dana i otišao u Travnik, a k nama se
je opet sretno u utorak povratio po če-
tvrti put mp. O. Srećko Dragičević.
Dobar nam došao |

+ Ferdo Heiter, kateheta dobro po-
znat svim našim svećenicima i učite-
ljima po stručnim knjigama preminuo
je prošlih dana u Zagrebu. Vječni mu
pokoj |

»Dubravka“ na putu za Kavkaz.
Pred kraće vrijeme teretni parobrod
Dubrovačke plovidbe ,Dubravka“ oti-
šao je u raspremu u sjevernu splitsku
luku, gdje je ostao do pred par dana,
kada je stigao u Gruž. Brod sada pu-
tuje u Kavkaz u luku Poti, gdje će
ukrcati teret raznog minerala za sje-
veroameričku luku Baltimore. Zapo-
vjednik broda je naš sugragjanin kap.
Vlaho Simičić iz Gruža.

Odlazeći iz Dubrovnika zahvalju-
jem se ma dosadašnjem povjerenju
građanstva, Svi nepredignuti predmeti
mogu se uzeti u bivšoj mojoj radnji
koju sada vodi g. Andro Primorac,

: Frano Stirli

Milodari. U fond Obdaništa Na-
rodne ženske zadruge priložiše ugl. o-
bitelj prof. Maksa Miloševića Din. 50,
Kentra Meri 50 u počast uspomene
blagopok. Matije Mašina preminule u
Preku kraj Zadru.

U fond Narodne ženske zadruge
priložila je ugl. obitelj Pera Kristović
Din. 300 u počast uspomene svoga
blagopok. sina Joza preminulog u Li-
mi u Americi, Anka Lucianović 200 u
počast uspomene svoje blagopok. tet-
ke Gjine Mihanović preminule u Bu-
enos Airesu.

Obitelji Simunić - Juvančić  udijeliše
50 din. Samostanu Sigurata da poča-

sti uspomenu blagopok. Mašine Miati-
je preminule u Preku.

Objava

Prodajno monopolsko stovarište u Du-
brovniku II izvršiće na dan 23 septembra
1940 godine u 11 sati u kancelariji Stova-
rišta drugo prikupljanje direktnih ponu-
da za podizanje drvene zgrade za
smještaj instalacija mlinskog uređaja
za mljevenje soli kod Prodajnog mo-
nopolskog stovarišta u Dubrovniku II,

Predračunska suma iznosi d.177.717.18.

Elaborat se može vidjeti u Prodaj-
nom monopnlskom stovarištu u Du-
brovnihu Iliu Tehničkom Otsjeku U-
prave monopola.

Iz kancelarije Prodajnog monopol:
skog stovarišta u Dubrovniku II Broj
13882 od 16. IX. 1940 god.

 

 

Mastionna
Kem. Čistiona
Umjerenecijene

IN"