VAKSA PLAĆENA U GOTOVOM

Narodna Svije

< AŠ AE ESA. ŠANSA GA E DEKANA ŠRI LK A

 

 

GOD. XXII — Br. 46

Junačka poruka

Hrvatski preparandisti-ice u Petrinji
razaslali su svim učiteljskim školama,
gdje ima Hrvata, proglas u kome im
izmegju ostalog poručuju i ovo.

»l do Vas je, možda, došao češće
puta neugodni glas, da je glasovita
petrinjska preparandija, koja se nalazi
u srcu Hrvatske, navodno u crvenim
rukama, zadojena marksističkom ideo-
logijom.“

»Jest, istina, mnogi su dosadašnji
protuhrvatski režimi htjeli da pomoću
hrvatskom narodu tuđinskog marksiz-
ma rastroje složne hrvatske redove,
isprazne hrvatsku dušu, koja je uvijek
bila kršćanska — uvijek katolička,

Mislili su — i ne nažalost krivo, da
će to, najbolje postići, ako razornim
komunističkim idejama rastruju misli
i srca naših budućih hrvatskih učitelja
i učiteljica, koji su po svom zvanju
pozvani da budu najbliži svome
hrvatskome narodu. I dali su se ma
to, da od hrvatskih preparandija, po-
moću marksistički orijentiranih nasta-
vnika i nastavnica, protežiranjem mark-
sističkih ideologa među đacima, stvore
od naših hrvatskih preparandija rasa-
dišta komunizma, koja će rastrovati
preko buduć.h mladih učiteljskih gene-
racija dušu i bit našeg hrvatskog ma-
roda.“

»No prevariše se, Mi smo tu u Pe-
trinji kroz godine podnosili tu nasrtlji-
vost marksizma što su ga tuđinci unijeli,
Podnosili smo, ali se u ovoj 1300-toj
obljetnici povijesti našeg hrvatskog
naroda probudila praiskonska svijest
naše hrvatske duše; mi, koji smo
nosioci 13. stoljetne tradicije hrvatskog
naroda, koji smo nastavljači onih
Hrvata, koji su prije trinaest stoljeća
ulaženjem u katoličku Crkvu postali
jedan od prvih kulturnih naroda Eu-
rope; mi smo danas na ovoj prekretnici
Europe i čovječanstva odlučili, da kao
budući vođe i prosvijetitelji hrvatskog
naroda, kao njegovi učitelji obračuna-
mo energično i zauvijek s komuniz-
mom u redovima naše mlade učiteljske
generacije u Hrvatskoj.“

»Kolege i kolegice! Pridružite se
našoj borbi za likvidaciju komunizma
u svim preparandijama Hrvatske !“

»Kolege i. kolegice! Apeliramo na
našu hrvatsku vlast, da smjesta odstra-
ni sa svih naših preparandija sve obli-
ke marksističke propagande, naročito
svaki utjecaj marksističkih ,vaspitaća“
jer mi smatramo gaženjem svoje ma-
rodne i profesionalne časti, da ma
uzgoj nas budućih hrvatskih učitelja i
učiteljica imadu bilo kakvog utjecaja
marksistički i protuhrvatski orijentirani
pedagozi.“

 

Sjetite se milodarima
dobrotvornog odbora
MILOSRĐE“

DUBROVNIK,

Isusovci u Dubrovniku

VI. Ali najljepšu i najveću spomen
ploču na pročelju iznutra odmah tik
glavnih vrata sa strane epistole posta-
vio je svom stricu biskupu T. Jederli-
niću njegov sinovac svećenik Don To-
ma, koji je služio u dubrovačkoj bi-
skupiji. Šteta samo da ovaj lijepi spo-
menik nije nego imitacija zelenog mra-
mora, U lijepom latinskom natpisu na-
brojena su sva djela ovog za Dubrov-
nik doista zaslužnog biskupa. On je
u Padovi stekao ne samo doktorat ne-
go i katedru profesora prava, ustano-
novio sjemenište, opet dozvao u Du-
brovnik Isusovce, doveo ,Službenice
Milosrgja“, koje su 1853, na Pilama
otvorile svoj zavod, koji još djeluje
eto već blizu 90 godina. Životno mu
je načelo bilo: , Pustite me da radim“,
dok je jedan drugi govorio: ,Pustite
me da molim“, a treći ,Pustite me
stat“. Tako su ih naime Dubrovčani
karakterizovali.

Prenosimo glavne stavke sa tog spo-
menika, komu su se zlatna slova već
počela brisati:

THOMAE IEDERLINICH VEGIO |
IVRIS SACRI IN PATAVINA VVNI-
VERSITATE DOCTORI | TEMPLIS
PRISTINO CVLTV DONATIS | SEMI-
NARIO INSTITVTO LYCAEO RECLV-
SO | VIRGINIBUS A  CHARITATE
NUNCVPATIS IN VRBEM ADDVCTIS
| SODALIBUS A SOCIATATE IESV
REVOCATIS | DE PIA IVVENTVTIS
INSTITVTIONE RELIGIONE ET BO-
NIS ARTIBVS | OPTIME MERITVS |
NOVA DVRA IMPERVIA | MAGNA IN-
GENI CHARITATIS FORTITVDINIS
VI| IN DEI LAVDEM AVSPICATVS
| THOMAS NEPOS A FRATRE |
HOC  PIETATIS  OBSERVANTIAE
GRATIQ. ANIMI | POSVIT MONV-

MENTVM. *

 

* Ova stavka pripada članku V. u pro-
šlom broju našeg lista. Treba također da
ispravimo u tom članku, da biskup V. Zu-
branić nije umro na Rijeci Senjskoj već u
Trstu.

 

Domaće vijesti

Završene biskupske konferencije.
U subotu su završena vijećanja Bi-
skupskih konferencija, koje su zapo-
čele u četvrtak 7 o. mj. Na konferen-
cijama su raspravljena aktuelna crkve-
na pitanja. Viječanjima je predsjedao
Hrvatski Metropolita preuzv. g. dr A-
lojzije Stepinac, a bili su prisutni svi
naši biskupi i nadbiskupi, kao i apo-
stolski nuncij u Beogradu, msgr Etto-
re Felici.

Prošlih dana preminuo je u Za-
grebu general Ivan grof Salis Sewis,
koji je u ratno vrijeme kao austrijski
general bio i guverner Srbije. Sve
hrvatske novine pisale su ovom prigo-
dom o njegovoj čestitosti i vrlini.

 

 

STAKLO ZA PROZORE
STAKLARIJA
PORZELANA
KERAMIKA

RAZNI SERVIZI
JEDAĆI PRIBORI
OGLEDALA (Zrcala)

Cijene najjeftinije !

 

STAKLANA

LAZAR N. POPARA — Dubrovnik 1
Podružnica i brusijona stakla DUBROVNIK Il

EMAILIRANO POSUĐE
POCINKANO POSUĐE
ALUMINIUM

SVJETILJKE na PETROLJE
DEMIŽANE OPLETENE
KRISTALNE PLOČE
BRUŠENA STAKLA

Veliki izbor !

 

 

1

3 Studenoga 1940

 

CIJENA Din. 1.—

 

I mladež
me voli!

  

Crvena i raspucala koža zna da
jako boli, Osobito nježna dječja
koža vrlo je osjetljiva. Stoga
djeca vole, prije nego što iza-
đu na ulicu, da sebi nataru lice
i ruke NIVEOM.

 

ojednica gradskog vijeća

Prošlog ponedjelnika održana je u
gradskoj vijećnici sjednica gradskog
vijeća, kojoj je bio glavni predmet pre-
tres gradskog proračuna, koji iznosi
18,943,411 din. odnosno 14,047.686
din, do konca ove kalendarske godine.
Poslije ovog pretresa prešlo se je na
pitanje sklapanja nagodbe izmegju na-
sljednika pok. Balda Martechini i Opći-
ne, Kako je poznato pok. Martechini,
poslje otpusta iz općinske službe di-
gao je protiv dubrovačke općine 12
parnica sa novčanim zahtjevom od po-
la miliona dinara odštete. Općina je
već izgubila 2 parnice, pak je radi
toga izabran odbor, na čelu s g. Na-
čelnikom, koji ima naći način kako bi
se putem nagodbe ovaj spor likvidirao.
Pošto je pok. Martechini ostavio opo-
ručao kompleks nekretnina na Pilama
mjesnom Hrv. Radiši to je odlučeno
da se novac ove nagodbe sa doplatom
njegovih nasljednika do konačne sume
od pola miliona dinara, ima predati
Hrv. Radiši u Dubrovniku. s

Nakon toga odlučeno je da se dru-
štvu ,Dub“ dade novčana pomoć, ka-
ko bi se u njegovoj režiji održao ptičji
vrt bar do konca ove godine. Po tom
je odregjena jedna jedinica ličnog ra-
da (kuluka) za ovu g. kao i povišen
općinski prirez od 27 na 65 po sto,
kako bi se pokrili izdaci povišenja ci-
jena nafte i plata pometačima i radni-
cima. Nakon toga se je g. Baljkas o-
svrnuo na nevigjeni način postupka
općinskih namještenika, koji su putem
letaka pokušali kritizirati rad Općine,
a što je izazvalo protiv njih disciplin-
ski postupak. U gragjanstvu vlada mi-
šljenje da pomenuti letak nije imao za
cilj poboljšanje socijalnih prilika opć.
činovnika, već rušenje ugleda koliko
općinskih toliko i ostalih predstavnika
vlasti, Vijeće je zatim popunilo kura-
torij gradske biblioteke sa gg. dr. M.
Podićem, prof. B. Kojakovićem i L, Kal-
čićem, kao i kuratorij gradskog mnzeja
u kog su ušli gg. T. Kurajica i dr F,
Kesterčanek, Nakon toga su riješene
ponude gg. K. Marinovića i B. Rašice,
koji su tražili da im općina ustupi pro-
storije u gradskim zidinama megju
vratima od Pila gdje bi prvi otvorio
bar, a drugi kafanu. Obe ponude su
odbijene s motivacijom da bi pomenuti
lokali nagrdjivali arhitektonsko jedin-
stvo gradskih zidina. Potom je rasprav-
ljano o zahtjevu predstavnika Župe
dubrovačke, kojim se tražilo povišenje
cijena mlijeku na 6 din. po litri. Za-

Pisma iz naroda

Muo kod Kotora. — Svečanost
Blaženog Gračija. Dne 9. ov. mjes.
prosiavljena je ovdje tradicionalnim
načinom svečanost našeg Sveca-domo-
roca i našeg euharistijskog Sveca,
Blaženog Gracije. Svečanosti prethodi
trodnevnica u 5. s, ujutro s Misom na
Svečevu oltaru pred otvorenom rakom.
— Na sam dan svečanosti redale su
se tihe sv. Mise od 5. s. j. dalje, a
pobožni je puk pristupao na sv. sa-
kramente, da time što bolje ugodi
ovom svom euharistijskom svecu. —
Osobito se posjetioca doimlje Misa u
kapelici, podiguutoj ma ruševinama
negdašnje Blaženikove kućice, pa se
nježno čuvstvo ganuća prelijeva dušom
pri pjevanju kitice iz Blaženikove pje-
sme: ,U ovoj zemlji, gdje ima koli-
jevku - gdje pri krštenju primi očišće-
nje - gdje od svoje majke ču prvu
popijevku - prvo molenje,“ — Pjevanu
Misu u trojci obavio je Presvj. Mons.
Don Anton Milošević, prepozit Stolnog
Kaptola u Kotoru i poslije podne u-
dijelio blagoslov. — Pohvalni govor
u Svećevu slavu izrekao je poslije
podne Ma. P. O., Venceslav Gugić,
iranjevac u Kotoru vrlo majstorski i
na svačije zadovoljstvo. Uopće o. Gu-
gić pokazuje vrlo sposoban govornički
dar, pa su njegove propovijedi u ira-
njevačkoj crkvi u Kotoru zapažene
i dobro posjećene.

Ovdašnje H. P. D. ,Zvonimir“ —
koje drži BI. Graciju svojim društvenim
pokroviteljem pjevalo je vrlo precizno
ujutro i poslije podne pod dirigovanjem
svog učitelja g. Gracije V. Janković.

Pobožnost prema BI. Graciji u Boki
je duboko ukorijenjena i raširena, a
tome nam je dokazom činjenica da u
svakom katoličkom bokeljskom mjestu
roditelji nadijevaju djeci na krštenju
ime ovog našeg domaćeg Sveca, i da
u malenoj kotorskoj biskupiji, koja
broji jedva tri tuceta svećenika, ima
četiri svećenika imenom Gracija.

Uz razne pobožne uzdahe ove go-
dine se jače izražavala želja, da ovaj
naš blaženik bude proglašen Svetim.

htijev je opravdano odbijen većinom
glasova, a cijena mlijeku je maksimi-
rana na 4 din, Na koncu je u novom
proračunu povišena stavka zemaljskom
arhivu u Dubrovniku, kao i gradskoj
biblioteci, a zatim je na prijedlog vi-
ječnika g. dr F. Dabrovića odlučeno da
se svim hrv. ministrima uputi pretstavka
kako bi se već jednom povratili našem
gradu djelovi arhiva, koje je Srpska
kraljevska akademija prisvojila i zadr-
žala u podrumima pošto su Austrijske
vlasti iste vratili našoj državi,