leema

 

mie

 

 

9

TAKSA PLAĆENA U

Na

GOTOVOM

rodna

 

Svijest

 

GOD. XXII — Br. 47

Četvrti hrvatski liturgijski kongres
koji je održan u Zagrebu od 24, do
29. listopada, bavio se temom: ,Kri-
stovo svećeništvo u Crkvi i naš život
u vezi s njime“, Vodstvo kongresa ni-
je moglo izabrati zgodniji predmet,
koji je u istinu centralan u proslavi
hrvatskog jubileja, jer se čitav kršćan-
ski život, od krštenja preko Euharistije
do groba, koncentrira oko svećenika i
u svećeniku. Velika je zaio i strašna
odgovornost koju svećenik ima ne sa-
mo prema Bogu nego i prema tisućama
duša koje su mu povjerene ili na ko-
je direktno ili indirektno, vrši svoj u-
pliv. Ali zato je i velika dužnost kr-
šćana da poštuju svoje svećenike, da
ih slušaju i slijede, da se za njih mo-
le, da se brinu za nova svećenička
zvanja u svojoj sredini te da ih po-
mognu bilo materijalnim sredstvima
bilo time, što nastoje kristijanizirati
atmosferu u kojoj ta zvanja niču, ja-
čaju se i dozrijevaju.

Druga je dužnost vjernika, da sara-
gjuju sa svojim svećenicima jer su i
oni s njima sunositelji i pomagači nji-
kova svećeništva, njihove odgovornosti
i njihova apostolata.

O svim tim pitanjima govorilo se i
vijećalo u Zagrebu koncem listopada.
Predavanja su održali biskupi, sveće-
nici i svjetovnjaci. A i molilo se mno-
go. I mnogo se nastojalo oko gotovo
neprestanog sjedinjenja učesnika s I-
susom Spasiteljem i Otkupiteljem u
sv. Misi i u sv, pričesti. Predavanja
barem neka, bila su, vele, preteška za
vjernike, ali nema sumnje da je ovaj
kongres bio kao neka nova, živa Vi-
šeslavova krstionica, u kojoj su pred-
stavnici elite katoličke Crkve u Hrvat-
skoj okupali svoj duh i iz koje su i-
zašli preporogjeni u vjeri, u ljubavi i
žaru apostolata.

 

Svojoj Učiteljici

gospođi LINI pl. BOGDAN- BIJELIĆ
Ljubavi si lađom, svijetlog Ideala,
Pod Katarkom Vjere, uzvišena zvanja,

Vodila nam srca nedužna i mala,
K' obalama vedrim kreposti i znanja.

Legije se krile b' jeli' djevojčica,

I na tvome nebg iz daljine jate...

A zvijezde vruće bezbrojnih očica,
Griju Te i vazda vjerno na put prate.

U miloći tihoj unutarnje jasi,
Duša ti ljepotom opojena sniva,

“Jer nas, učiteljko, tako gojila si,

K6 što vrtlar cv' jeće goji i zaliva,
Pa sad cv' jeće ono tvoju zimu krasi,
1 mirisjem Dom Ti dragi blagosliva 1.

Spjevala — ELMOT
u znak ljubavi i duboke gahvalnosti,

 

 

 

 

Ing. RAFO ARNERI

jedini ovlašteni geometar

U DUBROVNIKU

koji obavlja najvećom pospješnošću -
i tačnošću sve tehničke radove oko
dioba zemalja i popravljanja katastar-
skih i zamljišnoknjižnih planova pra-
ma faktičnom stanju u naravi, prenio
je svoju KANCELARIJU na Gundu-
lićevu Poljanu br. 4. drugi sprat. 2%

DUBROVNIK! 20 Studenoga 1940

svećeništvo u katoličkoj grli ISUSOVCI U DUBROVNIKU

VI. Lijepa crkva Isusovaca u Du-
brovniku zaslužuje da se još s njome
pozabavimo. Malo koja crkva ima to-
liko nusprostorija, udobnosti i oduška
kao ova crkva. Osobitog pomena za-
služuju njezine sakristije. :

Sa strane epistole nalazi se malena
sakristija (3 X 10 m.) sa petero vrata
koja vode na sve strane. U prvo doba
to je bila kapelica sv. Alojzija. God.
1732, Marin Zlatarić dao je fino ure-
diti oltar, a Gjuro Bozdari 1746. dađe
je popločati kamenom iz Kotora za 20
cekina. Tu je mladež predavala sv. A-
lojziju svoje duh. molbenice i obavlja-
la pobožnost 6 nedjelja. Ta se je po-
božnost kasnije obavljala u crkvi pred
oltarom sv. Frana Ks., gdje bi se iz-
ložila slika svečeva, a god. 1891. pri-
godom 300 god. smrti sv. Alojzija
gimnazijalci, koji uvijek još i danas
obavljaju svoje pobožnosti u ovoj crkvi,
nabaviše kip sv. Alojžija, koji još u-
vijek stoji ma oltaru sv. Frana Ks. —
Kad su pak u novije doba u Dubrov-
niku ostala samo tri redovnika ova se
je kapela pretvorila u svagdanju sa-
kristiju.

Poviše ove sakristije nalazi se bi-
blioteka. Nije ni stara ni prostrana kao
ona Male Braće ili u OO. Dominika-
naca, već upravo tolika koliko i sakri-
stija, ali je značajno da je u zgradi
same crkve, što je svakako rijetkost.
Prijatna je ta prostorija sa dva velika
prozora. Iz nje se ulazi na prvu gale-
riju. Ima priličan broj svezaka većinom
pravničkih i iz patrologije.

Sa strane evangjelja ima opet više
prostorija. Najprije odulji hodnik iz-
megju svetišta i velike sakristije, koji
odgovara maloj sakristiji. Tu su ko-
nopi za zvona, ulaz u galeriju za or-
gulje, i zvonik, u pobočnu lagju i u
veliku finu sakristiju.

Tuna zidu visi veliko propelo, o ko-
mu će kasnije biti govora, a pred njim
su dvije velike klupe za klečanje.

Osim zadarske metropolitanske crkve
sv. Stošije malo koja crkva kod nas
ima takovu sakristiju. To je prava ka-
pela, gdje Marijina kongregacija i Dje-

 

vojačko društvo obavljaju svoje pose-
bne pobožnosti. Majstorski je baš iz-
ragjena u finom drvu. Po sredini lije-
pi veliki oltar sa slikom Imakulate,
naokolo sve spreme i ormari za crkve-
no ruho, na dnu dvije ispovjednice,
po sredini klupe za klečanje. Na stro-
pu je velika slika Asunte sa okvirom,
naokolo razne slike svetaca. Sve je-
dinstveno i fino izragjeno sa umjetni-
čkim ukusom.

Ta je sakristija 14 m. duga, a 8m,
široka i mnogo bi mjesto bilo sretno
da ima takovu crkvicu. Neki je stari
dubrovački kanonik često govorio, da
su sakristije u Dubrovniku učinjene za
angjele, a ne za ljude, ali to ne vrije-
di nikako za ovu sakristiju, jer do nje
je sa zapadne strane malena izbica,
gdje svećenik pere ruke prije službe
B., a odatle prolaz van crkve kroz o-
gragjeno dvorište do stana redovnika
i do male sakristije sa protivne strane.

Iz ove velike sakristije dolazi se
prema istoku u drugu isto tako veliku
dvoranu, koja služi za razne stvari. Tu
je veliki fino izragjeni ormar, koji sa
lukom od pobočnih vrata čini jednu
cjelinu. Tu su lijepe kamene stepeni-
ce i vrata, kroz koja: se je dolazilo iz
Kolegija. Ispod stepenica ulaz je u ve-
liko pozemno sklonište na svodove,

To je dosta prostran podrum, a u

njemu je gustjerna. Iza spomentog
ogromnog ormara a sa kamenitih ste-
penica vode drvene stepenice na gale-
riju - propovjedaonicu, ali ispred pro-
povjedaonice prostrana je soba, koliko
je širina pobočnih lagja.

Iz ove velike dvorane gdje se čuva
i ,Betlem“ i ,Pokopanje“ izlazi se u
dvorište, a iz ovoga penje se opet u
maleni vrt zasagjen limunima i naran-
čama. U dvorištu je opet dosta velika
zgrada — skladište za crkvene stvari.
Poviše velike sakristije i susjedne dvo-
rane nalaze se sobe zapadnog krila
Kolegija. Tako je crkva tik uz kolegij
i š njim spojena.

Kod crkve su tri duboke velike gu-
stijerne, jedna pred velikim vratima,

Isusovac O, Ruđer Bošković * u Dubrovniku 18. V. 1711, +.u Milanu 13 Il. 1787.
filozof, matematičar, prirodoslovac, učenjak, veleum.

CIJENA Din. 1,50

Predavanja
Pučkog Sveučilišta.

Pučko Sveučilište u Zagrebu povelo
je prošle školske godine akciju oko
organiziranja predavanja svojih preda-
vača po svim većim kulturnim sredi-
štima banovine Hrvatske, Na taj se
način .htjelo uspostaviti što uže veze
megju tim središtima te pojačati nji-
bovu kulturnu djelatnost. Dobivši od
Banske Vlasti u Zagrebu potrebnu nov-
čanu pripomoć Odbor Pučkog Sveuči-
lišta u Zagrebu proveo je u djelo iu
svoju namjeru i tako je održano više
predavanja, tako: ma Sušaku (2), u
Splitu (5), u Dubrovniku (4), Mostaru
(4), Travniku (2), Slav. Brodu (4) i
Novoj Gradiški (1).

U svim tim mjestima provedena je
organizacija predavanja uz pomoć
mjesnih odbora Pučkog Sveučilišta, a
ukoliko istih nije bilo u saradnji s
drugim kulturnim društvima. Tako je
u našem gradu organizaciju preuzeo
Hrvatski Akademski Klub, koji je po
priznanju svih svoju zadaću odlično
riješio.

Ove će se godine mastaviti ta sa-
radnja naših akademičara s Pučkin
Sveučilištem u Zagrebu, pa će kao
prvi predavač doći u petak 22 o. mj.
Dr Zlatko Pregrad, asistent hrv. Sveu-
čilišta u Zagrebu i psiholog stanice za
savjetovanje o izboru zvanja u Zagre-
bu. Tema je: ,Psihologija u službi
praktičnoga života (psihotehnika)“ sa
projekcijama. Predavanja će se održati
kao i prošle godine u prostorijama
palače ,Sponza“ (prizemno), Početak
u 7 i po sati naveče.

Nadamo se da će naše gragjanstvo
ove zaista korisne i vrijedne kulturne
priredbe, kao i prošle godine, u veli-
kom broju posjetiti, jer bi zaista bila
šteta a i sramota da se ta predavanja
radi slabog posjeta i materijalnih po-
teškoća obustave,

 

druga kod pobočnih vrata sa sjeverne
strane, a treća već spomenuta u pod-
zemnom skloništu kod suprotnih po-
bočnih vrata.

U jednom skrovištu nalazi se još i
pomični balatur, koji bi se u svečanim
zgodama nastavio na galeriju, gdje je
organ e da mogu stati i pjevači i or-
hestar, Odavna se nije namještao, pak
će se malo ko spominjati, ali u zidu
kod organa još se vide gvožgja.

Stepenice koje vode na galeriju gdje
su orgulje vode i u široki zvonik, u
komu opet ima toliko prostora. Ovaj
zvonik čeka, da bi ga ko dogradio, te
bi sa crkvom činio jednu cjelinu.

Nitko ne bi ma prvi mah ni pomi-
slio, da ova crkva ima toliko i tako
prostranih nusprostorija, što je omo-
gućivalo dječje igre i zabave i razne
predstave.

 

NAOČALE za svačije OKO
možete dobiti kod optičara

BOGDAN-Dubrovnik

Zeiss Punktal samoprodaja. Tel. br. 272

 

 

 

 

Sjetite se milodarima
dobrotvornog odbora
uMILOSRĐ E"