Broj 47

 

Gradnja zgrade

na Radićevoj obali.
Hoće li se time nagrditi Gruž?

Čitamo u novinama, da jedno ugled«
no dubrovačko poduzeće namjerava na
Radićevoj obali izmegju obale i kol-
nog puta sagraditi veliku palaču, koja
bi zapadala oko 15 miliona dinara.

Odobravajući i pozdravljajući namje-
ru tog našeg najvećeg trgovačkog po-
duzeća, radi se naime o Dubrovačkoj
Paroplovidbi, pitamo samo, dali je i-
zabrano mjesto, na kojemu bi se ima-
la ta velika zgrada izgraditi, prikladno
za jednu zgradu uopće, ili se onaj ci-
jeli prostor ima sasma drugačije ure-
diti.

Pred par godina vodila se u Dub-
rovniku izmegju raznih interesenata ve-
lika borba, gdje da se podigne želje-
znička stanica. Isticali su se prometni
razlozi kao i turistički momenti. Sva-
kako su u jednom bili svi složni, a to
je da se glomazni trgovački promet
ima potpuno odijeliti od turističko-
putničkog, jer Dubrovnik je maš naj-
veći turistički centar.

U tom zahtjevu bila su neslomljiva
dva odlučna faktora za mapredđak i ra-
zvitak Dubrovnika. To je bila gradska
Općina i Trgovačko Industrijska i Za-
natska Komora. Razlozi koji su govo-
rili protiv izgradnje željezničke stanice
na Radićevoj obali bili su urbanističke
i turističke prirode. Kada je željeznička
uprava konačno popustila tom zahtje-
vu grada Dubrovnika, onda je rečeno,
da to zemljište treba parkirati i po-
ljepšati, a me da se kasnije ma tom
mjestu izgrali koja druga zgrada.

To je bio onda opravdani zahtjev.
Ako se hoće Gruž dotjerati, ako ga že-
limo izgraditi, da on bude vrata našeg
turizma, kako 2 mi neprestano u sva-
koj prilici naglaujemo, turističko  e-
stetski interesi 3ruža imperativno za-
htijevaju, da se ma obali Radić izme-
gju obale i kolmg puta nesmije po-
dići nikakva zgrala. Tu mora da bu-
de park, a zgrade se imaju graditi s
onu stranu puta gdje ima dovoljno
prikladnih zemljiša za gradnju tako-
vih palača i gdje je za njih pravo
mjesto.

I zbilja već se u tom smjeru nešto
počinje raditi. Tamar preko puta ovog
zemljišta ima se izgnditi raprezenta-
tivna zgrada javne Berre rada. Inženjer
koji je napravio nacrt t zgrade traži,
da se ma privatnom zemljištu ispod
iste, a koje se još uvijek ralazi preko
puta, nesmije izgraditi nikskova viso-
ka zgrada, te je tu zamišlje1a izgrad-
nja tržnice za Gruž. Izgradijom pak
zgrade na Radićevoj obali patpuno bi
se zasjenila i zgrada javne Be:ze rada
kao i ostalih zgrada koje će se prije
ili kasnije uz kolni put u Grižu iz-
graditi, Budućem razvitku Gruž: zgra-
da na Radićevoj obali bila bi pest u
oči. Bila bi zapreka izgradnji reprezen-
tativnih zgrada s one strane kolnog
puta.

Zamislimo sada Gruž izgragjen su
raprezentativnim zgradama s lijeve i
s desne strane od zgrade javne berze
rada, a da pred njima stoji na obali
Radić jedna velika zgrada. Mislimo da
nema čovjeka ni sa najprimitivnijim
ukusom, kojemu to ne bi izgledalo
kao pest u oči. To bi po prilici izgle-
dalo, kao kad bi netko na Stradunu
izmegju Sponze i Sv. Vlaha podigao
jednu veliku zgradu. Tim bi se uni-
štila sva ljepota Dubrovnika.

Podignuti dakle jednu zgradu na o-
bali Radić znači za Gruž drugim rije-
čima ono što bi za grad značila zgra-
da izmegju Sponze i Sv. Vlaha.

NARODNA SVIJEST 20 Studenoga 1940

 

Strana 3

 

Gradske vijesti

Javne molitve. Sveti je Otac Pijo
XII upravio katoličkom svijetu apo-
stolsko pismo 27. listopada o. g., u
kome maregjuje i pozivlje, da se dana
24. studenoga o.g. cio katolički svijet
sjedini s njime u molitvi, da bi se po
velikoj euharistijskoj žrtvi Božje veli-
čanstvo smilovalo svijetu, pokidanu ra-
tom, da se uspostavi red po pravdi i
umire duhovi u kršćanskoj ljubavi, da
pravi mir združi svu ljudsku obitelj, da
se izmoli vječni pokoj svima kršćani-
ma, koji su poginuli zbog rata, i utje-
ha svima onima, koji su bilo kako
nastradali uslijed rata. U tu svrhu Sv.
Otac pozivlje sve svećenike, da služe
svetu misu toga dana na Njegovu
nakann., Ova molitvena vojna ima
biti poduprta pokorničkim molitvama i
djelima  milosrgja. Svećenici će preko
sv. Mise govoriti vjernicima o ovoj
odredbi i nakani Svetog Oca, a u svi-
ma crkvama, gdje se obično izlaže
Svetotajstvo, izložiće se Presveti Sakra-
menat na klanjanje kroz cio sat ili
izjutra ili podveče, kako je zgodnije
prema mjesnim prilikama.

— Ovako je odredio za našu bisku-
piju Ap. Adm. preuzv. Msgr. P. Buto-
rac, a svaki će župnik odrediti potanje
prema prilikama mjesta i vremena.

Lične vijesti. Prošle Srijede stigao
je u naš grad ma povratku sa bisk,
konferensa u Zagrebu Kotorski biskup
Preuzv. Msgr. Pavao Butorac, apost.
administrator naše biskupije. Odsio je
u bisk., sjemeništu i riješavao razna
pitanja dijeceze. Uz to je podijelio
najprije tonsuru i niže 'redove trojici
a u Nedjelju sv. red djakonata šesto-
rici dominikanskih bogoslova. Danas
u jutro ostavio je maš grad i krenuo
željeznicom za Kotor.

Ovogodišnja proslava sv. Cecilije.
Kao svake godine, tako će i ove mjes-
na glazbena društva proslaviti sv. Ce-
ciliju, zaštitnicu glazbe. Po društvima
držat će se uobičajene zabave za čla-
nove, a u nedjelju (24. ov. mj.) prite-
duje ,Crkveni Pjevački Zbor“ nabožni
koncert u katedrali, Prije ovog koncerta
glazba Gundulićeva obaći će grad
svirajući, a iza nabožnog koncerta
priredit će ista glazba  promenadni
koncert pred Općinom.

Blagdan sv. Katarine Dj. i Muč.
— zaštitnice društva ,Anice Boško-
vić“ proslavit će članice ovog društva
u ponedjeljnik, 25 o. mj. sv. Misom i
zajedničkom sv. Pričesti u 8 sati u ka-
tedrali. Pozivlju se članovi-ce društva

da izvole učestvovati proslavi u pu-
nom broju. Uprava ,Anice Bošković“

Crkvene vijesti. Svečanost Gospe
od zdravlja svetkuje se u Stolnoj Cr-
kvi ;u četvrtak dne 21. tek. mj. Uoči
svečanosti u srijedu u 5 s. po p. kru-
nica i litanije pred čudotvornom slikom
BI. Gospe od Porata. Na blagdan u
četvrtak u 5 i po s. j. prva sv. Misa,
pa ostale redom svako pola sata, U
10 s. pjevana Misa, iza koje slijede
molitve pred čudotvornom slikom BI.
Gospe od Porata. Po podne u 5 i po
s. krunica, propovijed i blagoslov.

U sv, Nikole na Prijekome svetku-
je se od starine blagdan Gospe od
zdravlja. Tog dana sv. Mise u 6,7 i
8 sati. Na večer u 5 s. Gospina kru-
nica i blagoslov sa Presvetim. — U
ponedjeljak 25 ov. mj. svetkovina sv,
Katarine djevice i mučenice, koja se
časti u ovoj crkvi. U 7 sati sv. Misai
ljubljenje relikvija.

»Katarinino veče“ u korist akcije
»Božićni darak starosti“ priregjuje
društvo ,Anica Bošković“ u nedjelju,
24 o. mj. u 7 sati u večer u prostori-
jama društva ,Bošković“, Na programu
je zanimivo predavanje gosp. prof. Dr
Vinka Foretića, tačke instrumentalne
muzike koje će izvesti g. M.a Begović,
i g. Koch, te g.ce Skrivanić i Vodopić
a na koncu brilantna farsa ,Famoza
Vice“, što će je izvesti mjesne diletan-
tice, Osim članica, koje su dobile po-
ziv, mogu prisustvovati i ostali gosti
uvedeni po članovima društva.

Sijela ,Anice Bošković“ započim-
lju ove godine u srijedu dne 20 ov.
mj. u 5:30 sati u večer. Pozivlju se
p. n. članice društva, da izvole uče-
stvovati u što većem broju. Uprava.

Program nabožnog koncerta, što
ga priređuje mjesni ,Crkveni Pjevački
Zbor“ skupa sa ,Gradskim Turističkim
Orhestrom“ u mjesnoj Katedrali iduće
nedjelje (23. o. mj.) u 10 sati preko
sv. Mise, 1) Palestrina: ,Sanctus“ iz
»Missa Papae Marcelli“ za mješ. zbor
— 2) Or. Ravanello: Elegija za guda-
lački orhestar.— 3) G. F. Haeadel:
nDostojno je Janje“ iz Oratorija ,Me-
sija“ za mješ. zb. orhestar i orgulje.
— 4) R. Wagner: ,Čar Petka Veliko-
ga“ iz muz, drame: Parsifal“ za
orhestar — 5) R. Ivellio: Himna sv,
Vlahu (riječi Dr. V. Vilića) za mješ.
zb., orhestar, orgulje i zvona. Dirigenti:
br. 2i4 Mro Jos. VI. Vruticky, ostalo
A. Gjivanović. Na orguljama O. Dr.
J. Kuničić,

Čitulja. U prošli četvrtak 14 o, mj.
preminuo je'Mato Stanković, monopol-
ski umirovljenik u 82 g. živeta. Pokoj-
nika oplakuje brojna rodbina. P. um.

 

Mi se nadamo, da će Uprava. Du-
brovačke Plovidbe uvidjeti i sama da
to ne ide, te da će od toga od svoje
volje hvalevrijedno odustati.

.Gragjanin

OPASKA Uredništva: U vezi gornjeg do-
pisa donosimo istovremeno i sliku projekti-
raneznovogradnje Berze rada i buduće tržni-
ce. Kako se vidi iz slike, g. arhitekt Kali-
terna zbilja je sretno i lijepo riješio ovaj
problem, koji je od velikog značaja za po-
ljepšanje i budući razvitak Gruža.

 

Novo starješinstvo iranj. provin-
cije sv. Jeronima izabrano je 12 ov,
mj. na kapitulu u Hvaru. Za provinci-
jala ponovno je izabran mp. O, Dr
Teofil Velnić, Za kustosa provincije
mp. O. Augustin Juničić. Za definitore
mp. O. Marijan Blažić, O, Petar Pe-
terca, gvardijan u Rožatu, O. Danijel
Zec i O. Bonifacije Dr. Perović, Za
gvardijana Male Braće imenovan je
mp. O. Kvirin Orlić, a dosadašnji
gvardijan mp. O. Valerijan Brusić ide
za župnika-gvardijana u Krapanj. Za
gvardijane ostalih samostuna: Kotor
— O. Felicijan Fržop, Badija — O.
Nikola Španjol, Split — O. Rudoli
Velnić, Rab — O. Dinko Maurović,
Crikvenica — O. Aug. Juničić, Košljun
O. Ivan Sučić, U ostalim samostanima
ostaju dosadašnji gvardijani. Cjelokup-
nom novo izabranom starješinstvu na-
še najljepše čestitke.

Učiteljska škola priredila je svoj
najavljeni koncerat u prošlu subotu.
Unatoč ružnom vremenu posjet je bio
dosta brojan. Najprije je nastupio
mješov. zbor iste škole pod ravnanjem
Mstra I. Prišlin. Ovaj nam se zbor
prestavio u impozantnom broju, i svo-
je je tačke ispjevao osobitom ritmi-
čkom sigurnošću i glasovnom sonor-
nosti. Gradski pak turist. Orhest. pod
ravnanjem Mstra J. VI. Vruticky zva-
čio je osobito fluidno, delikatno, u
čemu jei akustika crkve dala svoj dio,
Poznata pjevačica gđica Dora Troja-
nović otpjevala je nekoliko kompozicija
svojim prodirnim lirskim sopranom i
ostavila na slušatelje ugodan dojam.
S velikim zadovoljstvom konstatujemo
ovaj pothvat Učitelj. Šxole kao dokaz
da ona ide novim putevima koji vode
do izgradnje što savjesnijih budućih
prosvjetitelja našega osobito seoskog,
uaroda, dosljedno do bolje budućaosti.
Doznajemo da i naša gimnazija skupa
sa franjevačkom gimnazijom sprema
duhovni koncerat samih Božićnih pje-
sama početkom januara. Veoma je po-
hvalno da se je naša šk, omladina
počela intenzivnije baviti glazbom,
tom kraljicom umjetnosti.

Vjenčanja. Jutros se vjenčao naš
sugragjanin g. Mato Mojaš, učitelj, sa
g.com Hedvigom Hercigonja, učitelji-
com. — U Ponedjeljak 18 o. mj. vjen-
čao se je u Lapadu g. Leo Gjik sa g.
Miladom rogi. Plačnik. — U Ponedje-
ljak 24 ov. mj. vjenčat će se naš su-
gragjanin g. Dinko Njirić sa g.com
Nevenkom Masle sa Orašca. Veselim
mladencima i naše čestitke.

Svečani blagoslov tunela u Ko-
navlima imao bi se obaviti dojduće
Nedjelje 24 o. mj. ako dopusti vrije-
me. Tunel će se počet probijati sa
morske strane ispod Radovčića ma vi-
sini od 12 m. iznad mora.

UJEDINJENO OSIGURAVAJUĆE
D. D. podružnica u Splitu, traži
zastupnika za Dubrovnik i okolicu,
Ponude slati na spomenuti naslov.

Na carinskom putu preko Konala
obustavljen rad jer poduzetnik nije
mogao povisiti madnice. Radilo je
preko 300 radnika. Isto tako obusta-
vljen je rad i na putu Zaton - Orašac,

 

 

 

Nevenka ud. Filičić
(2

koncesionirana posrednica
za prodaju kuća i ostalih
nekretnina

Pera Budmani 20
Dubrovnik