TAKSA PLAĆENA U GOTOVOM

 

NR RIJIIJRJRM AI IPR

Narodna Sv

 

 

GOD XXII — Br. 49

Majko

Djeca Tvoja dolaze da ti se poklo-
ne. . . Dolaze da slijedeći svijetli
primjer svojih predšasnika kleknu pred
Tvoj oltar. . . Dolaze da Te sklop-
ljenih ruku i ponizne duše mole za
milost. . . Da, Majko, za veliku
milost . . +

Pogledaj Majko, samo jedan čas na
ovaj svijet. . Krv, plamen i uništa-
vanje . . Oružje bljeska-zasljepljuje
oči . . . Krvare rane i Smrt hara
svijetom . . Svjedoci smo sukoba
koji su možda preteče najkrvavije epo-
he Svijeta . . + A što poslije? . .

Majko, mi vjerujemo u Boga. . .
u Sina Tvoga. . + Njegovi smo i
Njegovi smo vojnici . . . 1 mi smo
osvajači, hoćemo da pod Njegovom
zastavom osvajamo Svijet. Da, Majko
i mi hoćemo da osvajamo Svijet, al
ne ognjem i mačem, ne krvlju i zatvo-
rom već Evangeljem i Ljubavlju . .

Majko mi smo djeca Tvoga naro-
da. . . Naroda koji te je uzdigao
na svoje prijestolje . . . Maša si
Kraljica . . . Mi pak kao djeca Na-
roda koji se Tebi poklonio gledamo
zabrinuto u budućnost jer ona je tako
mračna . + +

Nas muči neizvjesnost, bijeda i ne-
pravde, teške nas brige muče i zaokup-
ljaju naše mlade duše. . . Težak
je i trnovit naš put. . . Sada, više
nego ikada prije, potrebna nam je
Tvoja majčinska pomoć i mi padamo
pred Tobom na koljena puni uvjerenja
u Tebe, Bezgriješnu našu Kraljicu,
uvjereni da nas ni u ovim danima
kao ni do sada nećeš napustiti.

Čuj, Majko, našu molbu i usliši nas,
a mi ćemo vedra čela i čiste duše pri-
ći Tuvome oltaru da tu ponovo položimo
zakletvu nepokolebive i vječne odano-
IMOEN

Zaklinjemo Ti se,  Neoskvrnjena
Majko, da ćemo uvijek otvoreno i
odlučno ispovijedati Vjeru, kojoj nas je
učio Tvoj Sin-naš Bog. On je jedini
gospodar naših srdaca i naših duša . .
Bljesak Njegovog Križa rasvjetljivat će
staze našeg života. . . Zaklinjemo
se da ćemo svim silama nastojati da
naš Hrvatski Narod bude i danas, kao
i kroz čitav svoj život, Narod Tvoga
Sina. Visoko ćemo uzdignuti zastavu
Križa, da se ponosno leprša nad našim
Narodom kojim će vladati mir i pravda
Kristova . . .

Čuvaj, Majko, naše duše pune ovih
svetih ideja. Nedaj, da nas išta spriječi
u radu za Krista i Hrvatsku. Sačuvaj
sve naše snage kako bi ih mogli u
odsudnim časovima upotrebiti u punom
zamahu. Ne daj, da ovaj kaos zahvati
i nas i ponese svojim smrtnosnim wiro-
vima, Sačuvaj nas od potomstva zmije,
čiju si glavu satrla. . .

Završujemo, Majko, molbu našu . .
Završujemo riječima, ali duhom ne, jer
molitve naše izvor su i dalje naše sna-
OOO

Blagoslovi, Majko, naše duše, naša
srca i naš rad. Ojačaj našu volju i
snagu, da pod Tuojom moćnom zašti-
tom uzmognemo posvetiti čitav naš
život Bogu i Hrvatskom Narodu.

Domagojci

DUBROVNIK, 6 Prosinca 1940

Sv. Otac za mir u svijetu

Sv. Otac Pijo XII. služio je u ne-
djelju, u 24. XI. povodu Dana molitve za
žrtve rata i mir, u crkvi sv. Petra misu,
kojoj je prisustovalo više tisuća ljudi.
Misi su prisustovali predstavnici diplo-
matskog kora. Papa je održao propo-
vijed, u kojoj je rekao, da i ako još
ne dolazi kraj svijeta, ipak čovječansto
danas proživljava ozbiljnu fazu svoje
povjesti. Sv. Otac je spomenuo svoje
nastojanje za uspostavu mira, pa je
zatim rekao, da je slijedio glas svoga
srca, moleći da bi se dugo razarana
i konačno razorena sloga među naro-
dima uspostavila pravednim i općeni-

tim pokretom, koji bi se temeljio na
principima pravednosti i koji bi smiri-
vao strasti, savladavao mržnju i ukla-
njao uzroke mržnje i borbe; poredak,
koji bi osigurao svima narodima udio
na izvorima blagostanja i moći, a u
miru i slobodi.

»U času, kad zveket oružja zaglušu-
je Naš glas, upravljamo svoje poglede
prema nebu, milostivom Ocu, koji nas
jedini može utješiti. Njega u Našoj boli
molimo za bolje dane ljudskog roda.«
Sv. Otac je zatim pozvao sve katolike
u svijetu, da mole za sve one, koji su
stradali u ratu.

 

Značenje presušenja Konavosko& polju

Poslije dugih i sa velikim poteško-
ćama spojenih predradnja započelo se
bušenjem tunela za presušenje Kona-
voskog polja. Veliki je to pothvat
moderne tehnike, koji će donijeti ovom
kraju neprocijenivih blagodati, Narod
koji je bježao iz polja u krš, da ovaj
pretvara u plodnu zemlju, jer mu op-
terećeno polje uskraćivaše nagradu za
njegov trud, sada će se vratiti u po-
lje, da mu ovo uz racijonalno obrađi-
vanje pruži uslove boljeg i ugodnijeg
života. Nije se dakle čuditi, da se je
narod okupio u onako ogromnom broju
u Nedjelju 24. XI., da na podnožju
konavoskih visokih Stijena, prisustvuje
svečanom blagoslovu koji je najbolja
garancija svakom pothvatu i uspjehu.

Na 8 s. j. zasjedalo je općinsko vi-
jeće, koje je u 10 s. korporativno sa
svim pozvanicima pošlo u Popoviće,
da prisustvuje sv. Misi kao uvodu u
svečanost. Poslije Mise sa Križem i
barjakom otišlo se na licu mjesta. Ne-
bo, koje je do tada bilo tmurno, raz-
vedrilo se da pruži prisutnima što veću
ugodnost kroz divnu šumu do vrletnih
stijena. Kad smo došli na vrh stijene,
trebalo je usporiti hod radi uskog, ali
lijepo izrađenog puta do mora. Šum
motora sve bolje se čuo i navješćivao,
da smo blizu cilju.

Iz velikog motora vode cijevi, do
udubine, gdje su radnici sa bor-maši-
nama dubli prve mine kao salve go-
stima i blagoslovu. Poslije obavljenog
blagoslova župnik je Grude mp. Don
Niko |Kusalić prikazao važnost ovog
tunela koji se je obećavao i djedovima
našim, ali je tek Banovina Hrvatska
ispunila to obećanje, kad se je troje-
dna Kraljevina opet u jedno kolo uje-
dinila. Tunel će biti dug bizu 2 km.
a širina 3x3 m, visina nad morem
gdje se izlijeva 12 m. dubljina u polju
gdje počimlje 9 m, a pad 1.35%. Hr-
vatska Banovina je odredila za ovu

radnju preko 7 milijuna dinara. Konav-

ljani mogu biti sretni i veseli i pono-
sni ovim pothvatom.

Uz salve mina vraćali smo se natrag,
odmarajući se u razmacima vremena
dok se nijesmo približili borovoj gu-
stoj šumi.

U 1 s. po p. bio je svečani objed
u Grudi, kojemu su učestvovali svi
općinski vijećnici, inženijeri i prestav-
nici vlasti. Uzvanike je najprija poz-
dravio općinski načelnik g. Bogišić, a
poslije njega uzeo je riječ nar. posla-
nik prof. Mišetić, koji je bio nagrađen
burnim aplauzom. Senator Dr. Škvrce
rođeni konavljanin svojim mirnim a ka-
snije temperamentim govorom oduševio
je prisutne za očuvanje svojih najvećih
svetinja i tradicija. Poslije njega go-
vorio je Don Niko Kusalić kao općin-
ski vijećnik, zahvaljujući svima onima
koji su radili, da dođe do epohalnog
djela. Preporuča, da zajednički sura-
duje i narod i inteligencija, jer jedno
bez drugog ne može postići svoju
svrhu. Potrebno je danas velikog rada
i na duhovnom i socijalnom polju.
Treba da budemo svijesni vremena, u
kojem živimo, a ponosni sa onim što
imamo. Na koncu se prešlo i na drugo
polje — prehrana — te je nakon ži-
vahne debate gosp. načelnik zaključio
svečanost, a gosti otidoše svojim ku-
ćama sa najljepšim utiscima sa ovog
historičnog dana.

Otkup duhana

U stonskom Primorju već je zapo-
čeo otkup duhana. Duhan se narodu
vrlo slabo plaća obzirom na današnju
skupoću; mnogima srednja cijena iz-
nosi tek Din 12. To odgovara količ-
niku od 1 kg i nešto više brašna, pa
je na prvi pogled jasno, da je ta ci-
jena previše niska koliko obzirom na
živežne namirnice, toliko i na uloženi
teret i izgubljeno vrijeme oko gojitbe
duhana, pogotovo kad se usporede

 

PRVO
DALMATINSKO
TRGOVAČKO
DRUŠTVO

DUBROVNIK 2

 

Rafinirano maslinovo ulje

»DUBRAVKA"“

GRAĐEVNI MATERIJAL
(drvo —cement—pločice)
Tvornica leda i hladionice

 

 

CIJENA Din. 1.

današnje cijene otkupa dnhana s pri
jašnjim. Narod je ne samo stoga ne-
zadovoljan, nego se smatra i razo aran,
jer je bilo obećano, pa čak i putem
štampe objavljeno, da će ovogodišnje
cijene biti za 50% povećane.

Da nas se krivo ne shvati rado is-
tičemo da je monopolska uprava do-
duše povisila klase duhana, ali narod
od toga nije osjetio u ovoj teškoj
krizi i skupoći nikakve koristi, ne zato
što su sve živežne namirnice rapidno
porasle nego i zato, što komisija ni-
kada ili vrlo rijetko klasificira naš
duhan ne ćemo reći u I i Il klasu,
nego čak niti u Ill. Narod bi bio za-
dovoljan, da mu je suma duhana kla-
sificirana u IV klasu, koja se plaća
Din. 25, ali na žalost glavni dio nije
ni tako mnogima klasificiran! Kad se
uzme u obzir da se ogromna većina
sadioca duži na račun duhana, pa da
im je i porez odbiven od naplate i da

   

moraju s ono malo novaca da pod-
mire dug kod trgovaca, a mnogima i
ne doteče za svu podmiru, onda je
jasno s kakvim se čuvstima narod vraća
nakon vage kući i s kakovim prespek-
tivima gleda u oči crnoj zimi, koja u
ovim mutnim vremenima kao strašilo
nastupa.

Zalimo da ugl. Komisija nije mal-
ko više gledala na život i egzistencu
mnogih siromašhih obitelji poštenog
seoskog naroda pasivnog stonjskog Pri-
morja. Hoće li nam se bar naknadno
nešto nadoknaditi?! To wvapimo i

očekujemo! Skup sadioca

NAOČALE za svačije OKO

možete dobiti kod optičara

BOGDAN - Dubrovnik

Zeiss Punktal samoprodaja. Tel. br. 272

 

 

 

Pisma iz naroda
Muo (Boka Kotorska)

Misije. Zauzimanjem župnika mp.
Don _Stijepa Vukašinovića nabavljena
je za crkvu velika slika Bož. Srca,
koja je bila blagoslovljena prvog dana
misija. Zaslužni župnik pok. Antun Ko-
sović dao je sagraditi kapelicu i ukra-
siti kip Bl. Gracije, gdje je nekoć bila
kuća Blaženika. Ovih dana s te ka-
pelice u procesiji je bio prenešen
njegov kip u župnu crkvu, u kojoj se
nalazi neraspadljivo Blaženikovo tijelo.
U ovoj prigodi osnovalo se je Djevo-
jačko Društvo Srca Isusova i bilo je
svečano primanje 30 novih članica.
Premda je mjesto Muo poznato radi
jakih promjena u atmosferi, koje su i
ovih dana vladale, ipak narod nije se
dao smesti, već je rado hrlio na pro-
povijedi i na ispovijed. Kruna svega
bila je u nedjelju 24. XI. svečana pro-
cesija s kipom Blaženika. Svi se oda-
zvali, a pjevačko društvo ,,Zvonimir“
pod svojim hrvatskim barjakom zano-
sno je pjevalo poznatu pučku pjesmu
u čast Blaženika: ,Bokeška dika Gra-
cija Blaženi. Rodnog tvog Mula po-
božnost sveta ... Pjesme ti poju. mo-
litve uzdižu“.

Uz ostale i općinari s gosp. načel-
nik i domorodac Don Gracija Sablić
gimn. kateheta u Kotoru sudjelovali su
procesiji. Misijonar mp. O. S. Dragi-
čević D. I, u zaključnom govoru ista-
knuo je, da je BI. Gracija isprosio ne
samo krasno vrijeme za ovu procesiju
već i obilan plod ovih sv. misija.