TAKSA PLACENA U GOTOVU

na Svijes

 

 

GOD. XX — BR. 6

Narod

DUBROVNIK, 9. Veljače 1938

CIJENA Din. 150

 

PAPIN

Svako se djelo ljud-
sko mijenja i prolazi
samo Bog i njegova
djela ostaju nepodvr-
gnuta toj ljudskoj pro-
mjeni, već ostaju kao
vječne zasade vječnog
Tvorca svemira. - Isus
ustanovljuje Crkvu svo-
ju i postavlja joj vr-
kovuog poglavara, te
od prvog Petra do da-
wašnjeg Pija XI. ne-
prekinuti je lanac na-
mjesnika Njegovih na
zemlji, koji pobjedo-
wosno upravljaju Cr-
kva Božju.

Petrova lagjica plovi
smjelo pod upravom
vještog kormilara ma-
dahnuta Duhom  Sve-
tim koji neplašivo i
uepogrješivo uči, vodi
i brani povjereno mu
stado.

Što se nije rotilo

protiv Petrovoj hridi
što nijesu poduzimele
paklene sile proti Papi,
što nije kušalo uništiti Petrovu lagju,
pa sve to pada, uništava se u svojoj
sili i oholosti, a Papa slavno vlada
i upravlja Isukrstovom Crkvom.
Papa je onaj neugasivi svijetionik, koji
zabludama čovječanstva svijetli u tmini,
koji drži nepogrješiv zaklad Esangieo-
ske Riječi, koji odvažno kori pokvaru
svijeta, poput Patrijarha i Proroka. On
me sustaje da svakom prigodom upo-
zoruje svoje vjernike na kriva načela,
wa razvratnost tijela i svakojaka zastra-
njivanja s puta vječne i ueprolazne
Retine.

Pokvara ustaje proti Papi, jer joj
mrsi račune, da može u mutnu loviti,
Dižu se proti Papi, koji baca svijetlo
u njihovu tminu, kojom se služe, kao
sinovi tmine, da zavaravaju i da ljudi
ne vide njihova opaka djela.

Veliki su i silni protivnici Popini,
ali je još veći i silniji svemogući Bog,
koji drži i ravna Namjesnika svoga na
zemlji. Svi će ovi nestati i biti poni-
ženi, a Isus u svojoj Crkvi preko Pape
vladati će slavodovitno do konca svijeta.

Ponosni su i danas sinovi katoličke
Crkve, jer imaju Papu, koji kroz šes-
ušest godina vladanja, slavno vlada i
spravlja svojim stadom. Možemo slo-
bodno kazati, da je današnji Papa
providencijalni Papa, jer u ovim teškim
vremenima, tako mudro i vješto vlada
Crkvom Božjom.

Danas ne samo katolici, nego čitav
svijet obraća svoje oči prama Vatikanu,
gdje sjedi sijedi Starac na Petrovoj
Stolici, i odatle poput odvažnog i mu-
drog vogje broda, upravlja i daje upute
u olujama raspojasanih ljudskih strasti,
_koje ne će da spoznadu Boga niti Nje-
govih zapovijedi, već hoće da služe
mekoputnosti i zemaljskom blagu.

Dugo bi zašli kada bi stali nabrajati
ogromna djela današnjega Pape Pija

XI, ali ćemo ipak nešto spomenuti,
da nam otskoči Njegov lik u njegovom

 

DAN

nesebičnom i ogromnom radu za si-
nove Crkve Božje i za čitavo čovje-
čanstvo bez razlike vjere i narodnosti,

Pogledamo li vjersko polje njegova
rada, veliko je; gledamo li njegov so-
cijalni rad, ogroman je; uočimo li nje-
gov socijalno  organizatorni posao,
prostran je; motrimo li njegov znan-
stveno odgojni trud, silan je.

Papa Pijo XI. jest Papa mira, kato-
ličke Akcije, misija, sccijelnog pitanja,
liturgijskog pokreta, — Vidimo ga kao
Papu sjajnih E haristijskih Kongresa,
koji uvagja mnoge crkvene pobožnosti,
proglasuje mnoge svecima, odregjuje
nove svetkovine. To je Papa sv. Kru-
nice, štovatelj Majke Božje, Papa div-
mh i umnih enciklika,

Da, Pijo XI. je veliki Papa. On je
ljubitelj svih naroda, pa i našega br-
vatskog naroda. Šio bi bio naš hrvatski
narod bez Pape? Veliki smo, i ono
što jesmo, to nam prožiše u prvom
redu rimski Pape. Predzigje smo krš-
Čanstva po Papi, povjest nam je slavna
po Papi. Tjesnogrudni su oni i maleni
duhom, koji bi željeli narodnu crkvu,
bez Pape, pa da budu igračka poje-
din'h vlada i režima.

Oci naši priznavahu Papu, kao svo-
ga vjerskog poglavicu, a od Pape im
dolazače samo sloboda i božji blago-
goslov. Onaj koji služi tako iednoj
velebnoj i jakoj moralnoj ustanovi, kao
što je katolička C-kva, uz koju je ne-
faljeno Božja desnica, taj ne propada,
taj žive i živjeti će dok bude katoličke
Crkve, a to je do konca vijeka!

L. Totić.

Pomozite
dobrotvorni
odbor
NIT E OS RĐ E"

NADRI-SILOGIZIRANJE
»DUBROVNIKA“

Mi ,klerikalci“ istakli smo u 4 br,
našeg lista kako ,Dubrovnik“ u duhu
maskirane sloge i ,trpeljivosti“ napa-
da jednu od glavnih teza katol, reli-
gije, u koliko o Papi govori da je
navijek“ vodio politiku ropskog pot-
činjavanja. U pitanju je dakle bio in-
teres vjerskog osvjedočenja osobito
obzirom na neupućene a dobronamjerne
katolike, tim više što ,D.“ kao da
plače što je narod dubrovačkog teri-
torija ostavio ,pradjedovsku“ vjeru (i
on misli ,pravoslavnu“).

Znamo da ,D.“ ne zna razlikovati
izmegju hierarhijske i pclitićke (u pro-
šlosti, dok je opstojala Papina države)
Papine uloge. Znali smo, i rekli, da
»D.“ ne zna dobrodati Pape za oslo-
bogienje našega naroda. Zaali smo ta-
kogjer da ,D.“ nije sposoban pole-
mizirati. Tu je tezu on jasno potvrdio
u svom 5. broju.

»D.“ se najprije umišija da smo se
mi osvrnuli na neka dva njegova u-
vodna članka za koje veli da je on
napisao ,izazvan“ od nasi ,Obzora“,
Neka se jadan ,D.“ ne tješi pomišlju
da zaslužuje toliku pažnju. Osvrnuli
smo se samo na njegovu stavku o
Papi i vjeri. Ako misli da je i nama
»uzbunio nerve“ ili možda nam spo-
čitnno neugodnosti, neka zna da od
njega i omakvih ,vituperari, laudari
est“. (Tko zna kako će ovaj izraz ,kle-
tikalnog“ jezika ,D.“ prevest, Sreća
da u gradu ima gimnazijalaca...).

=D.“ se ponosi da je on i njegovi
srbi katolici“ (S br. treći stupac). U
4 broju pak Papi predbacuje da ,a-
vijek“ vodi politiku ,ropske potčinje-
nosti“. Malo je časno za ,D.“ da se
ponosi katolištvom, koje se ne može
pomisliti bez Pape, kad osijeća u ka-
tolištvu taj duh potčinjavanja. Ili je
nelogičan, ili mu je malo stalo do slo-
bode, ili čezne za kojom drugom vje-
rom...

»D.“ ne može da shvati smisao ni
primjenu riječi sv. Petra, u kojima je
katolički nazor na svijet uvijek gledao
programatsku nauku za obranu slo-
bode svih maroda proti raznih etati-
stičkih diktatura. U duhu tog načela
crkva je kat. s Papom na čelu uvijek
radila. To ,D.“ ne shvaća, pa kako bi
shvatio pravila pr foristike i heuristike
što se iznose u hermeneutici, da uvidi
kako je ctat, od nas naveden, na
svom mjestu ?

»D.“ je slabog pamćenja (nesretna
skleroza!), pa veli da nije pisao ,da
su Hrvati pristupali uz papu u dohu
ropske potčinjenosti i da su na silu
prevrnuli vjerom“ (br, 5 drugi stupec).
Ovdje doista ne znamo da li uopće
»D.“ razumije uopće ono što sam pi-

še, jer kad je rekao (br. 4 stupac 4.)
sa strane Pepe da je ,aoijek“ vodio
politiku ropskog potčinjavanja (aktivni
način !), i sa strane naroda da je ,si-
lom prevrnuo vjerom“, to znači da je
narod (u pitanju : hrvatski) ,potčinjen“
(pasivni način !),

»D.“ plače i jadikuje što je marod
dubrovačkog teritorija uapustio .,pra-
djedovsku vjeru“ (br. 5). Da ne učini
ponovno ovaj anahronizam, neka po-
viri a koji priručnik povijesti ili pita
kojeg gimnazijalca, pa će doznati, da
je istočni raskol baš otcjep od za-
jedničke, katoličke vjere, s kojom je
istok kroz toliko vjekova živio u
zajednici s Papom. Ako pak ,D.“ sina
odmetnika zove djedom, to je diugo
pitenje... Uostalom ,D.“ bi mogao
doznati da je u Dubrovniku katolićka
vjera pradjedovska“ takogjer iz povi-
jesti onog zvona na sokolani...

Uvjereni smo da ni znanost ni um-
jetnost ne mogu cvasti u dušama onih
koji se osjećaju ,ropski potčinjeni“.
Zato smo istakli u našem 4 broju da
bezbrojna znanstvena i umjeinička djela
učinjena od vjernika, katolika, podlo-
žnih Papi, dokazuju da se katolici na
dubrovačkom teritoriju nijesu osijećali
u ropstvu već slobodi, u kojoj su se
vitalno razvijali i stvarali neumrla djela
pa i na polju religije. Ova je naša
refleksija (za ,D“ odveć duboka) tako
uzbunila mozak ekvilibriranog ,D.a“,
da priznaje kako mu to naša izreka
»Uništava svaku, sposobnost mišlje-
nja, razumijevanja i daljeg raspravlja-
nja“ (br. 5 stupec 2). Nijesmo očeki-
vali ovako strašan učinak u glavi ,D.a“
pa ga ne možemo nego sažaliti,

»D“ formulira još neke nadri-silo-
gizme na koje se uopće nije moguće
osvrnuti jer su gore nego ,petitio prin-
cipii. Možda će izdati koji novi pri-
ručnik logike, sile gistike ili praktične
scfistike... Želimo mu uspjeh, a mi
ćemo se zadovoljiti sa načinom silogi-
ziranja starog, poganskog Axistotela,
(Mi ,klerikalci* — Aristotel poganin.
Hoće li to ,D.* razumjeti? Risum te-
neatis amic:!).

Interesantno je da ,D.“ trpi od vizija
(objava?) jer govori da nas može uvje-
riti ,da je Bog bio sa srpskim naro-
dom* kad je ovaj nastojao da ,borbom
do posljednje kapi svoje krvi, otkupi
svoju slobodu i ujedinjenje“ (br. 5.)
Budući da se tu r.di o ličnoj vizijiili
privat10j objavi mi ,klerikalci“ ne mo-
žemo biti uvjereni o istinitosti te tvrd-
nje bez autorizacije crkvenog naučnog
auktoriteta. Žilimo...! Mogli bi smo
odgovoriti ne autoritativno ali nam pri-
ječe tehnički razlozi. Pretplatnici se

tuže na praznine u našem listu, a da
nj hove dopise ispuštamo...

 

Veliki izbor Parfumerijske, Kozmetičke i Drogerijske robe.

Pasta za zube, kolonjske vode, toaletni sapuni i potrebštine za
brijanje — nožići za brijanje počevši od 50 para.
Parfumerija BERNER, Placa Kralja Petra

Zastupnik kuće ELIZABETH ARDEN, London.