TAKSA PLACENA U GOTOVU

Narodna Svijesi

 

GOD. XX — BR. 17.

Krvnički mač, koji se je — ma za-
povijed Habsburga — onog kobnog
dana digao na Zrinskog i Frankopana;
bio je, da pravo kažemo, uperen na
Hrvatsku. Pale su doduše dvije viteške,
dvije plemenite glave; glave dvaju, u
onome času najboljih sinova hrvatskih;
ali Mati - Hrvatska nije pala ni umrla,
Ostala je: satrvena i okrvavljena, ali
živa: hrvatska domovina, hrvatska dr-
žava, hrvatski marod, I nijesu Zrinski
i Frankopan jedini mučenici brvatski,
nit je godišnjica njihove mučeničke
pogibije jedini tužni spomen - dan na-
šeg naroda. Duga je i neizbrojna po-
vorka naših mučenika: od Ljutovida
Posavskog do Zvonimira, od Zvonimi-
ra do Zrinskih i Frankopana ; od Zrin-
skih i Frankopana do Kvaternika; od
Kvaternika do Radića...

Danas mučeničke kosti bana Petra
i šurjaka mu Krsta, proslavljene i o-
svećene, sniju miran sanak u prvostol.
nom hramu kraljevskog Zagreba, sto-
pljene u jedno s materinskom grudom
hrvatskom, a duh njihov vječno živi u
narodu, za koji život dadoše; dok u
isto doba Leopoldov potomak, prvoro-
gjenac zadnjeg Cara Habsburškog, luta
svijetom bez krume i carstva, bez do-
ma i ognjišta; pa može, obrativ je
u singular, da ponovi gorku riječ Jere-
mije proroka: ,Oci naši sagriješiše i
nema ih, a mi nosimo krivice njihove |“
(Molitva Jeremijina 7). Kakva pouka,
kakva opomena!“ — ,A sada shva-
tite! naučite se, koji sudite zemlju |“
(Ps. II. 10).

Pravi značaj tragedije u Bečkom No-
vom Mjestu pojmit ćemo, ako razmot-
rimo, ko su uorće bili Zrinski i Fran-
kopani i koja je bila njihova uloga u
povjesti Hrvatske.

Šubići Bribirski, docnije prozvani
Zrinski, spadaju megju prastara ple-
mena hrvatska. Njihov rod pojavljuje
se na historijskom poprištu još za na-
rodne dinastije i od onda, kroz 600
godina, vrši velik, čestokrat odlučan
uticaj u _ političkom životu Hrvata ;
upravo, štono riječ, stvara historiju,
U XIII. i XIV. vijeku Šubići su zbilja
nekrunjeni kraljevi Hrvatske. Za one
nekake tugjine, koji u to vrijeme sto-
luju u Budimu ili čak preko mora u
Napulju, a zovu se kraljevima hrvat-
skim, Šubići haju i me haju. Krune
hrvatske doduše ne nose, ali je po
volji daju i uzimaju. Ban Pavao [, su-
vereno, kao nezavisan vladar, vlada
čitavom Hrvatskom i Dalmacijom, Bo-
snom sve do Drine i svom Humskom
zemljom (Hercegovine). Tako isto i
njegov prvorogjenac Mladen II,, koji
se ponosito piše: ,Ban Hrvata i Boš-
njana, knez Zadra i princip Dalmacije,
vrhovni gospodar čitave Humske zem-
lje“. U rodu su Šubići sa kraljevskim
velikim kućama: Anžuvincima, Arapa-
dima, Nemanjićima. Nazad 590 godina,

DUBROVNIK, 27. Travnja 1938

Opomen-don Nroatskih mučenika

30 travnja 1671

»Vrime nam nijedno ne će čin zbrisati
Spomenuće večno svit će z nas kazati“,
(Petar Zrinski: , Adrianskoga Mora Sirena).

dne 1 svibnja 1348, umire u Trogiru
knez Mladen Ili. Šubić, šurjak Dušana
Silnog, muž Dušanove sestre Jelene,
(Ljeljke) ujak Tvrtka I, kralja bosan-
shog; Mladen nazvan ,jakim štitom
Hrvata“,

Da, jakim štitom Hrvata bijahu Zrin-
ski kroz čitavo vrijeme svoje slavne
povijesti.

Frankopani nijesu manje slavni od
Šubića Zrinskih. Spomenuti ćemo samo
onog herojskog i velikog Krsta, sina
takogjer velikog Bernardina i Lujze
Aragonske, čija viteška djela s udivlje-
njem gledaše savkolik kršćanski zapad,
a koji pade, kušajući da spriječi fatal-
nim Habsburzima uzlaz ma hrvatsko
prijestolje.

Zrinski i Frankopani bili su, svedo
svoje propasti, svuda u Evropi sma-
trani gotovo kao neke vladalačke kuće,
nešto kao grofovi flandrijski ili vojvode
burgundski, kao talijanski Medici, Este
ili Sforze. Bana Petra u Mlecima u
Rimu u Carigradu u Parizu tretiraju
kao jednog pravog suverena i kao sa
takovim vode progove.

Šta su banovi hrvatski nakon Zrin-
skih i Frankopana!

Uporedite već spomenutog Krsta
Frankopana, uporedite Nikolu  Zrin-
skog Sigetskog, uporedite Petra Zrin-
skog sa kojekakim Erdedima, Balaša-
ma i drugim patuljastim nadri - veliči-
nama. Kolike li razlike!

Zrinski Frankopani, kao prirodni i
legitimni baštinici prastarih nosilaca
suvereniteta hrvatskog primili su ma
se istorijsku misiju, da budu čuvari-
ma, pobornicima i najposlje mučeni-
cima tog suvereniteta. Sudeći njima,
htjelo se suditi Hrvatskoj, ubijajuć njih
pokušalo se ubiti Hrvatsku ; ali Hrvat-
ska se ne da smaknuti; ona je vječna!

Sudbonosno Hrvatsko pitanje otvo-
reno je pred 800 godina. U čem stoji
to pitanje, znamo, hvala Bogu, svi-
kolici. Mnogi nehrvati, kojima je te-
čajem stoljeća u ruke padala vlast nad
Hrvatskom, kušali su da to pitanje ne
riješe: već silom zataškaju. Stoput se
vidjelo i dokazalo, da argumenat ma-
ča ili kundaka tu ništa ne pomaže!
Mačem, hapsom, konfiskacijom, speci-
alnim sudom, htio je i car Leopold
da likvidira hrvatsko pitanje, Petar
Zrinski i Krsto Frankopan žrtve su
toga pokušaja.

Žitvu Zrinskog i Frankopana sa-
vremenici nažalost nijesu pravo razu-
mijeli ni ocijenili. No njih dvojica u-
mriješe ,za daleko neko pokoljenje“.
— To daleko pokoljenje, to su da-
našni Hrvati, koji svoje junake i
mučenika ne zaboraviše nego im do-
stojnu počast iskazaše, — Vječna im
slava i vječni spomen megju uama !

K. St.

CIJENA Din. 1:50

Englesko-talijanski sporazum

Zbio se vrlo važan i dalekosežan
dogagjaj. Preko svakog očekivanja iz-
megju Italije i Engleske došlo je do
sporazuma, pa je i odnosni ugovor
svečano potpisan u Rimu ma Veliku
Subotu, dne 16 o, mj.

Zbilja, kad se sjetimo mutnih i na-
petih odnosa, te su izmegju ove dvije
velike države vladali zadnjih par go-
dina; moramo od sveg srca Bogu za-
hvaliti, što je ma jednoj i ma drugoj
strani konačno ipak ovladao razbor,
tako da je, bar za vrijeme, uspjelo na
miran način riješiti probleme, za koje
se na mahove činilo, da se ne će dati
razmrsiti bez rata,

Čitavome svijetu laknulo je ma vi-
jest o sporazumu, jer bilo je doista
strašno i pomisliti, da bi se ove dvije
stare zemlje, dva najveća ognjišta za-
padne kulture, dva ponajljepša uresa
čovječanstva mogla uhvatiti u smrtni
koštac. Taj bi rat nesumljivo bio uro-
dio općim pokoljem i općom katastro-
fom, daleko groznijom od one 1914,

Glavna zapreka sporazuma bio je
poznati masonski mutikaša, simpatizer
sovjetske Rusije i okorjeli ratni huškač
lord Eden, do skora engleski ministar
vanjskih poslova. Taj je sebi bio za-
bio u glavu, da pošto poto mora »po-
niziti“ fašističku Iteliju. Čim je ovaj
perfidni intrigant uklonjen sa svog po-
ložaja, odmah je put sporazuma otvo-
ren, Eden je mnogo mapakostio i ge-
neralu Franku, te da je mogao, bio bi
jamačno oružanom rukom priskočio u
pomoć valencijsko- barcelonskim pusta-
hijama. Da nije došlo do sporazuma,
da su talijansko.engleski pregovori o-
stali bez rezulinta, bio bi se Eden
smjesta vratio na pregjašnji položaj, a
vjerojatno bi dospio i na čelo vlade,
pa bi novi svjetski rat bio pitanje od
malo mjeseci,

Sporazum obuhvaća sva poglavita
pitanja, koja su u posljednje vrijeme
zadavala toliku glavobolju obim vlada-
dama i bacala svijet u zabrinutost,

Najvažnije odredbe sporazuma jesu
ove: Engleska obećaje, da će potražiti
puta i načina, kako bi putem famoz-
nog ,Društva naroda“ likvidiralo abe-
sinsko pitanje, naime priznala Abesi-
niju Italiji. Iz obzira prama ,Društvu
naroda“ — a to je njeno pouzdano
orugje — hoće Engleska da Društvo
u svojoj režiji izvede konačno brisanje
Abesinije iz reda država. U vezi s ti-
me prizuat će Engleska talijansko Car-
stvo. Faktično je već priznala.

Italija se obavezuje, da ne će sebi
zadržati ništa od španjolskog teritorija,
da ne će tamo upućivati — u koliko
to ne budu radili drugi — novih do-
brovoljaca, a one pak, koji se
tamo otprije bore, na strani generala
Franca, da će pozvati natrag, netom i
drugi budu isto učinili; a svakako čim
se rat dovrši, — Znamo i bez toga,
da Italija ne će zasjesti u Španiji, niti
se uopće dade zamisliti, da bi, bilo
ona, bilo drugi, mogao trajno zapo-
sjesti a_ma i najmanji pedalj španjol-
skog nacionalnog zemljišta. Italija nije
takovih namjera nikada ni  gojila,

već su to puke izmišljotine  so-
vjetskog vodonoše Edena i njegovih
ortaka.

Dalje se ovim ugovorom uregjuju
razna pravno-politička vojno-politička
i druga pitanja što zasijecaju u tali-
janske i engleske kolonijalne interese,

Osim toga obje strano obvezuju se,
prestati s utakmicom naoružanja na
Sredozemnom moru. Italija će znatno
smanjiti vojne posade u Libiji (Tripo-
litaniji) pošto je Engleska bila sklona
smatrati, da ltalija iz Libije hoće da
zagrozi Egiptu i Sudanu.

Uopće obadvije strane učinile su
jedna drugoj znatnih, ček i krupnih
ustupaka. Dobre volje nije im uzmanj-
kalo, pa ima ozbiljnog razloga vjero-
vati, da bi ovaj sporazum doista mo-
gao postati solidnom bazom daljnjeg
englesko-talijanskog prijateljstva i sa-
radnje. Što je pak glavno i bar za sa-
da najpreče, jest to, da su prestale
megjusobne prijetnje i zadjevice, us-
postavljeno je povjerenje i oživjeli su
prijateljski odnošaji. Što će se pak iz
svega toga vremenom izleći, to dakako
jedini Bog zna.

 

Novi Apostolski Nuncij
u Jugoslaviji

Uzvišenjem Msgra Pelegrinetti na
kardinalski položaj bilo je ostalo is-
pražnjeno mjesto Apostolskog Numcija
na našem Dvoru.

Ovih dana Sv. Otac imenovao je no-
vog Nuncija u osobi Msgra Ettore Fe-
lice, koji je do sada bio u istom svoj-
stvu u Chile. Novi Nuncij rogien je
g. 1881, te je titularni nadbiskup ko-
ritski. Već je boravio u našoj državi
kao auditor Nuncijature, i to za vrije-
me prvog Ap. Nuncija Msgra Cheru-
bini, te savršeno vlada našim jezikom.
Još nije poznat čas njegovog dolaska
u našu sredinu.

 

Frankovi junaci
prodrli do mora

Uoči Uskrsa španjolske nacionalne
trupe stigle su do morske obale, u is-
točnom primorju izmegju Barcelone i
Valencije. Sada drže wa toj strani do
stotinu kilometara obale. Crveni dio
Španije presječen je sada na dvoje.

Kad su Frankovi vitezovi došli do
ruba obale njihov zapovjednik zahva-
tio je morske vode i pobožno njome
prekrižio.

Uopće ovih dama Francove vojske
žanju posvuda značajne uspjehe.

Nek je sretno !

Odlazak i dolazak željezž-
nice, Vlakovi dolaze u Gruž svaki
dan u 5:35, 8.50 (brzi), 18:30, a odla-
ze svaki dan u 6:50, 12:10, 21:18 (brzi)