TAKSA PLACENA U GOTOvU
OOO ESTO

Narodna Svijest

 

uop. xx — BR. 24

TIJELOVO

»JA SAM KRUH ŽIVOTA“

ho. VI 35

Božarisku su sreću uživali naši pra-
roditelji u raju žetnaljskom. Radostni
sti bili promatiajući uzvišenost svoje
naravi, darove duše, ljepote tijela: u
njima se odrazivao sjaj Boga! Oko
njih su sva stvorenja na svojoj način
hvalila svog Tvorca. Sve je bilo
divno, skladno, puno Boga. Kao da
je božanski život strujio u njima i
pošvud oko njih! A tek ono stablo
života, koje je Bog usadio usred ra-
ja! Njegove grane dizale se u visi-
nu, veličanstvene, lišće se ljupko nji-
halo i otkrivalo plodove koji su se
dražesno smijali. Prema tom stablu
su svaki dan išli Adam i Eva da bi
silom, koju u nj Bog bijaše ulio,
obnavljali sjajnu mladost života, S nje
ga kao da je život strujio. Ali, na-
pasnik ih je zaveo: oni su htjeli i

, ploda kušati! Sagriješili su... Red
se izvrnuo nestalo je onog suglasja,
onih ljepota, sreće i ugodnosti Edena.
I... prvi ljudi su morali napustiti to
blaženo mjesto. Odsad će u znoju
lica obragjivati zemlju, a majke će u
bolovima ragjati djecu. Sve je pro-
palo...

Zar nie čeznemo za onim izgublje-
him fajem, za životom pred grije-
hom ? ! Za drvom života ? — Ali ipak,
je li baš sve iščezlo? Ne! Drvo ži-
vota je još uvijek megju nama. Gle!
naših svetohraništa, tamo je izvor ži-
vota. 'Ta, kao stablo šire svoje granje
i pozivlju sve ljude da u toj sjeni
potraže nesmrtnost duha. Čujte onaj
slatki glas kojim nas, odanle, Sin
Božji neprestano k sebi pozivlje:
»Dođite k meni svi vi koji ste umorni
i opterećeni, ja ću vas utješiti, ja ću
vas pomoći; ja sam vaša hrana, ja
vaša okrepa; i ja ću vam udahnuti
duh pravog života. Dođite k meni i
nahranite se, jer sam ja kruh koji
neprestano obnavlja u dušama življe-
nje: ,Ja sam kruh života“.

 

KNJIGE

DOMAĆE I STRANE
ZABAVNE I STRUČNE

gdje god izašle nabavlja putem

svojih direktnih veza u
LEIPZIGU
PRAGU

PARIZU
MILANU
LONDONU
NEW - YORKU

Knjižara , Jadran“
Dubrovnik

Telefon 194

 

 

 

 

DUBROVNIK, 15. Lipnja 1938

Neprestano nam Isus iz svetohra-
ništa ovako dovikuje : odavna, svaki
dan. Ali na posebni način danas, na
Svoj dan, kad prolazi našim ulicama
i putevima. Na žalost, mnogi tog gla-

sa ne razabiru, Zaglašuje ih vika i-

užurbanost ovog svijeta. Za njih vri-
jedi ukor: , Imaju oči, a ne vide ;
imaju uši, a ne čuju“. Pa zato i ne
mare moderni ljudi za Isusom, vre-
lom života. ,Među svoje dođe i nje-
govi ga ne primiše“. Našli su oni za
sebe druga vrela i sad misle da živu.
Za njih samo ovaj svijet postoji i
dovoljno im je da mogu uživati: to
im je dosta. ,Uživaju ljudi“ — kaže
se o njima. Ali neispravno jer su na
istom stepenu kao i životinje.

Pravi život je po duši: duhovni ži-
žot. Na ovom svijetu kao uvod za
vječnost. A koja je hrana za ovaj
život? Tijelo Kristovo. Sam nam ga
je ostavio na Posljednjoj Večeri. Znao
je on, koliko mi sami po sebi mo-
žemo. Zato je ostao među nama da
nam pomaže. Dao nam se za hranu
da fie umremo: ,Ko blaguje Tijelo
moje, živjeti će ivijeke“.

Koja sreća za nas! Bog nam je
dao sama sebe. Međutim, Isus bi nam
potpunim pravom mogao dobaciti:
,Među vama sam, a vi me ne po-
znate“, Da, premalo mislimo koliki
dar imamo na oltarima. Žeđamo po
životu, a ne znamo da nam Isus do-
vikuje: ,Ako je ko žedan, neka do-
đe k meni...: voda, koju ću mu ja
dati, postati će u njemu izvor, koji
skače za vječni život“.

Teško je boriti se proti iskvarenom
svijetu. Osobito za to, jer smo oholi
i mislimo da sve sami možemo. A
čujmo Isusa: ,Ja sam pobijedio svi-
jet“. Da smo s njim sve bismo mogli.
Zato pohitimo k Njemu puni vjere da
je pod onom bijelom hostijom Veliki
A On će nam pomoći.

elimo li sačuvati život, čistoću
srca, hrlimo što češće po hranu koju
nam pruža Isus! Primajmo ga puni
nade da ćemo jedino tako uzdržati
čist život usred blata modernog svi-
jeta.

Euharistijski Krist neće zapustiti
svojih ni na času njihove smrli, pre-
laza u vječnost. Po rukama svog slu-
ge daje se umirućim kao popudbina,
zalog života. I tada počinje pravi ži-
vot. Oni koji su se s Kristom na
zemlji ustrajno borili primiti će vje-
nac života. Njihova tjelesa će poči-
vati na grobljima, čekajući da ih u
posljednji dan oživi duša, te da budu
skupa živjeli u vječnosti. Tamo će
potpuno razumijeti ono Isusovo obe-
ćanje: ,Ko blaguje tijelo moje i pije
krv moju, ima Život vječni: i ja ću
ga uskrsnuti u najposljednji dan“.

Dan. Gatić

CIJENA Din, 1:50

DNADEŠETI UPIJA GODINE 1924

DAN VELIK I GORAK VEOMA...

Pavle Radić pao je pogođen usred
srca; a to srce bilo je veliko i ple-
menito, baš kao što i srce Stjepana
Radića.

Uz Pavla pao je, od istog ubojitog
oružja, od iste mahnite ruke, dobri
Gjuro Basariček. Stjepan Radić, smrt-
no ranjen, odolijevao je skoro dva
mjeseca, dok najposlije — 8 kolovoza
— ne ugasnu i on. Pernar i Granđa
jedva prebolješe ljute rane.

Strašni događaj, nezapamćen u po-
vijesti parlamentarizma, odjeknuo je
onda, poput groma, čitavim kulturnim
svijetom. Zgražanju ne bijaše kraja.

U dušu i srce hrvatskog naroda
usjekao se je onaj događaj duboko.
Stoljeća ga neće izbrisati, Onakve se
stvari ne zaboravljaju.

Teške posljedice nijesu izostale,
Hitci Puniše Račića pogodili su da-
leko. Nećemo se sada upuštati u na-
brajanje i tumačenje sviju  kobnih
učinaka onog tragičnog i krvavog dana.

Smatramo također, da ne bi bilo
ni umjesno niti kršćanski, kada bismo
sada o tužnoj desetgodišnjici muče-
ničke smrti naših velikana, stali da
izričemo riječi mržnje i prijetnje na
bilo čiju adresu.

Ne, nećemo toga, nego ćemo samo
napraviti jednu jedinu konstataciju.

Drage i dragocjene glave pale su
na hrvatskom pitanju. Danas, dugih
deset godina poslije njihove pogibije,
ovo sudbonosno pitanje još uvijek
stoji neriješeno, još uvijek potresa
našim narodnim i državnim životom.
Pa šta, zar je zbilja nerješivo? O
ne, ono se dade riješiti, i te kako!
Dade i mora, jer o tom zavisi sreća
i budućnost svega Jugoslovenstva!

Temeljita i trajna baza bratskog
sporazuma treba da se čim prije pro-

nađe. Prvaci i pretstavnici narodni
jedni i drugi, zato su tu. To je nji-
hova historijska dužnost. To im iz
vječnosti poručuju mučenici dvađese-
tog lipnja i svi ostali. To je opći
glas živih i mrtvih.

Prvi je dakako uslov izmirenja i
sporazuma: obostrano popuštanje i
dobra volja.

Dobre volje nije sa hrvatske strane
nikada uzmanjkalo: ni za vrijeme
Stjepana Radića ni poslije njega, kao
što je ne fali ni dan danas. U tome
je naša savjest mirna.

Što je Stjepana Radića po više pu-
ta vodilo i vuklo u Beograd, da naj-
poslije tamo i glavu izgubi ? Zar ma-
terijalni interesi ili možda strah ? Ta
barem on nije znao za strah, ai ma-
terijalni interesi bili su mu sporednom
brigom. Vodila ga je jedino živa želja
i nastojanje da se dođe do bratske
sloge i mira.

Ovu iskrenu težnju za izmirenjem
i sporazumom nije kod Hrvata ubio
ni dvadeseti lipnja g. 1928 — nisve
ono što je zatim uslijedilo.

To je ta činjenica, koju vrijedi
konstatirati i što krepče naglasiti, baš
uoči bolne desetgodišnjice.

Dobri Bog, na čijem krilu duše na-
ših mučenika uživaju zasluženi mir i
pokoj, nek učini, da sveto kamenje
njihovih grobova ne bude kamenjem
smutnje i međašem razlaza, već olta-
rom mira i sporazuma.

Nek je Stjepanu Radiću, najvećem
od sviju mučenika hrvatskih, i nje-
govim 11. VI. 1928 palim drugovima
čast i slava do vijeka, kao što će
njihov divni spomen i primjer za sva
vremena živjeti u našem hrvatskom
narodu.

Slava im! K. St.

 

Čnanjolska u Borbi za vjeru i slobodu.

Engleski general Walter Maxwell-
Scott vratio se u London poslije svo-
ga tronedjeljnog putovanja kroz nac.
Španiju U engl. ,Times“ objavio je
svoje utiske i bez okolišenja ih izra-
žava: ,Nacijonalistička pobjeda je si-
gurna. Ukoliko se kraj rata približava,
klevetnička akcija protiv gen. Franca
i njegove vojske postaće sve ogorče-
nija. U nac. Španiji konstatovao sam
da je volja za pobjedom čvrsta kao
uvjek. Cijene života, jedino sa gledišta
namirnica povećane su, ali ne više od
20 od sto od jula 1936 godine. Pro-
šlog mjeseca proveo sam nedjelju da-

 

FOTO APARATI od Din. 70— počevši
STRUČNE BESPLATNE SAVJETE
KINO APARATI
Prvorazredna izradba Vaših filmova
Filmove u bojama — izradba besplatno

FOTO SPORT
PARFUMERIJA

BERNER

DUBROVNIK

na u Burgosu. Mogu uvjeriti britansko
javno mnijenje da nema opasnosti da
se u Novoj Španijl neće trpjeti nikakav
strani uticaj. Naši socijalni reformatori
bili bi začuđeni, kao što sam i ja bio,
kad sam vidio kako se radništvu o-
bezbjeđuju stanovi usred rata.
Mogu formalno izjaviti da ukupan
broj marokanskih, italijanskih i nje-
mačkih trupa ne iznosi više od 10 od
sto svih snaga generala Franka.
»Tercio, španska stranačka legija
ima 85 od sto Španjolaca. Ima već
toliko mjeseci kako nijedan stranac
nije u nju više primljen. lako su ae-
roplani njemačkog i talijanskog pori-
jekla, većina pilota su španjolske na-
rodnosti. Ima vrlo malo italijanskih
boraca na aragonskom frontu. Ne bi
bilo pretjerano da se podvuče kako
se valencijsko-barcelonska vlada o-
davno osjeća prinuđenom da za vojne
potrebe upotrebljava međunarodne
brigade (koje su rekrutovale sve mo-
guće komunističke agencije u Ame-
rici i Evrodi, i koje su prošle preko
francusko - španjolske granice kroz
Perpignan) dok se general Franko
nalazi već odavno u položaju da
može da otpusti svoje strane trupe.
(Bulletin d' information espagnole.)