TAKSA PLACENA U GOTOVU

Narodna Svijest

 

GOD. XX — BR, 36

DUBROVNIK. 7. Rujna 1938

CIJENA Din. 1:50

Katolička Akcija i Odluke Episkopata o Katoličkoj Akcij
Političke Stranke

Katolička Akcija nije materijalnog
već duhovnog reda, nije zemaljskog
već nebeskog reda, nije poli-
tičkog već vjerskog reda...
Katoličkoj Akciji je svrha širiti
Kristovo Kraljevstvo megju poje-
jedincima, unijeti ga u obitelji i
društvo“. Papa Pijo XI,

Cijenimo da u sadanjim trenucima
ne će biti suvišno, nego dapače da je
potrebito, malko osvježiti i objasniti
načela i smjernice koje sv, Stolica pro-
pisuje katolicima — pogotovu pak
članovima Katol, Akcije — gledom na
njihovo držanje u političkim pitanjima,

Kako bi izbjegli svaku pomutnju —
i svaku polemiku, služimo se ovdje
uglavnom riječima Onoga, kome u
svim pitanjima katoličkog, privatnog i
javnog života i rada, pa i u političkim,
pripada vrhovni auktoritet, a to je Papa.
Papinim riječima; za koje nijednom
katoliku jamačno ni u snu neće na um
pasti, da ih cmalovaži; dodajemo riječi
njegovih prvih saradnika, kojima takc-
gjer niko pametan neće osporiti ni
odreći visok auktoritet u stvari,

Pretpostavljamo, razumije se, da su
generalna načela K. A. cijenjenim či-
tateljima bar u bitnim citama poznata,
zato ćemo ista mimoići, prelazeći ne-
posredno na predmet našeg razmatranja,

Slavno vladajući Sv. O. Papa Pijo
XI. izrekao je, u konzistorijalnoj alo-
kuciji, g. 1928, ove riječi: ,Katolicima
nije nipošto dozvoljeno da pristaju uz
one struje, koje više cijene stranačke
težnje nego vjeru i koji kažu da vjera
ima služiti stranačkoj polttici.“ Ovo
načelo objašnjava za praksu kardinal
Gasparri, državni tajnik Sv, Stolice,
ondašnjem pariškom nadbiskupu, kar-
dinalu Duboisu. ,Ljudi — piše kardi-
nal Gasparri — koji bi sve podredili
prethodnoj pobjedi svoje stranke —
pa bilo to i pod izlikom, da im se
ta stranka čini najpodesnijom za vjer-
sku obranu — tim bi istim zasvjedo-
čili, da faktički nekim kobnim izvrta-
njem ideja stavljaju politiku, koja raz-
dvaja, pred vjeru, koja ujedinjuje...
Crkva ima pravo da se brani protiv
onih stranaka, koje traže za se, da ih
katolici podupru, u interesu, kako oni
kažu, Crkve, a koje nistinu traže, da
Crkva bude njima potporom za pobjedu
njihove stvari“,

U istom smislu izrazio se, samo još
odrješitije, biskup Pelt u Metzu (Franc.)
»Evo — kaže on — što hoće Papa:
da katolici ne budu strančari, da ne
vežu sudbinu katoličke stvari o koju
mu drago političku stranku i da ne
dopuste, da koja mu drago stranka,
da tako kažem, uzme monopol obrane
vjerskih interesa ili da se služi vjerom
za postignuće svojih političkih ciljeva“,

Ovo je glede nas katolika uopće,
Što se pak tiče K. A. tu je Sv. O.
Pijo XI. stvar po više puta posebno
naglasio. ,Politiku — veli Papa —-
zbog same politike, političke borbe,
strančarsku politiku, ne smije i ne
može da provodi Katolička Akcija

upravo zato, jer je katolička... Katol,
Akcija — veli dalje Papa — uzdiže se
i razvija izvan i iznad svake političke
stranke... Ona neće, ne smije i ne
može da bude politička stranka ,., Si-
gurno je od velike važnosti za opće
dobro da K. A, koju svi katolici mo-
raju zagovarati, jer je svima korisna
— ne bude skučena u uskim granica-
ma jedne stranke, miješajuć se u po-
litiku ... Katolitička Akcija ne smije se
miješati sa organizacijama odregjenim
za političke svrhe, zbog njezine naravi
i svrhe, koja ju postavlja i izvan i
iznad političkih stranaka“,

Iz navedenog dakle nedvojbeno pro-
izlazi, da ustanova K. A. nema da se
bavi politikom. Dosljedno tome nijed-
no društvo niti organizacija, obuhva-
ćena Katoličkom Akcijom, ne može i
ne smije biti ekspoziturom niti sukur-
salom ni ove ni one političke stranke;
nigdje na svijetu pa ni kod nas.

Kardinal Josip Pizzardo, starješina
talijanske K. A., jedan od najvećh
auktoriteta i najintimnijih Papinih sa-
radnika na tom polju, piše: ,Vogje
Katoličke Akcije me mogu biti na čelu
političkih grupa; društva Kat. Akcije
ne mogu biti politička društva, niti
postati ggenti ni orugje političkih stra-
naka, pa bilo i najizvrsnijih“,

Predsjedništvo jugosl. biskupskih
konferencija (12. X. 1928) naglašuje
takogjer: ,Organizacije K. A. nijesu i
ne smiju da budu mjesto za politizi-
ranje, a još manje za strančarstvo, jer
članovi njihovi megu da budu pristaše
raznog političkog smjera i različitih
stranaka, samo ako su oni inače ispravni
i praktični katolici, odani sinovi Crkve
a politika, koju zastupaju, i stranke
kojima pripadaju, nemaju u svojem
kulturnom programu načela protivnih
Evangjelju, ili ako ne rade protiv njih“.

Ovo su načela, ovo smjernice, kojih
se K. A. mora bezuvjetno držati u
svojem dodiru s politikom, s politič-
kim strankama, stranačkim vodstvima
organizacijama, manifestacijama i uopće
u svemu, što iole zasijeca u političko-
stranački život. K, st.

ALAN Nr LA LN NA LA LN Nr LAS

Odlazak i dolazak željez-
mice. Vlakovi dolaze u Gruž svaki
dan u 545, 9.20 (brzi), 18:40, a odla-
ze svaki dan u 6:45, 12:05, 20:45 (brzi),
Ovo je novi vozni red od 15 o, mj.
Još k tomu u 15.45 odlazi vlak za
Hum-Trebinje, a dolazi 14 51.

Piše Mons. Miho Pušić, biskup hvarski

Zadnja se je biskupska korferencija,
koja je održana od 3.6 prošloga Svibnja
posebno pozabavila, izmegju ostaloga,
i uregjenjem Kat, Akcije u našim stra-
nama. Definitivno su jednoglasno us-
vojene odredbe, već lani prihvaćene na
bisk. konferenciji od oktobra 1937, sa
nekim nadopunama i razjašnjenima,
pri čemu se došlo ususret stanovitim
opravdanim željama. Smatram shodnim
da ukratko navedem prihvaćene od-
redbe i protumačim razloge, koje su
Episkopat pri tom vodile, na znanje
svim dobronamjernim katolicima, e da
nebi nasjedali krivim i tendecijoznim
tumačenjima,

E

Prva važna odredba glasi ovako:
»Temeljne (omladinske) organizacije
imaju punu slobedu djelovanja po
svim biskupijama i posvemašnju ne-
odvisnost jedne od drugih“. Ovim je
priznata sloboda djelovanja  križari-
ma i križaricama s jedne strane, te
katoličkim omladincima i omladinka-
ma (akademičari i djeci, Skom, Grom
i Krom) s druge strane. Tako je pri-
hvećen dualizam za omladinske orga-
nizecije, koji već faktično postoji. Istina
je, ideal bi bio, da kod nas, kao i
kod drugih većih katoličkih meroda,
postoji samo jedna temeljna organiza-
cija za katoličku omladinu sa podra-
zdiobama prama stališu i zanimanju,
ali to kod mas za sada nije moguće
provesti.

Stoga Episkopat računajući sa real-
nošću i uvažujući revnost i požrtvov-
nost jednih i drugih, dozvolio je pravo
opstanka jednoj i drugoj omladinskoj
organizeciji, u čvrstoj misli, da će oni
složno raditi i istupati i da neće više
dopustiti, da se podržava izmjenično
nepovjerenje, megju njihovim članovl-
ma. Tu je veliko polje rada svih nji-
hovih veditelja i duhovniko, kojima
se izričito stavlja u dužnost, da nje-
guju megjusobnu ljubav, ako hoće da
budu u sklopu Katol, Akcije i da ima-
du Božji blagoslov u svome radu.
Ljubav prama Bogu i bližnjemu, to
je Veza savršenosti“ i jedino ona do-
nosi milost i blagoslov svakoj našoj
akciji. Ovdje zgodno pristaju riječi što
ih je napisao ugledni sarajevski ,Ka-
tolički Tjednik“ (br. 19 od 8 V 1938),
govoreći o neprežaljenom Dru Merzu:
»Više pomiče naprijed Božju i crkvenu
stvar sjedinjenje s Bogom, istinsko i
duboko, nego svi elementi ljudske
mudrosti i snage. Nije glavno sistem,
nije glavno metoda, nije glavno ni

 

ke BEZ IKAKVIH APARATA

POMOĆU

 

ČITAVU GODINU

možete trajno spremiti

od groždja, kao i sve voćne sokove

BEZ GUB:TKA VREMEN
NIPAKOMBINA  A|Il.
Odličan pronalazak današnje nauke! Jednostavno! Jeftino ! Higijenski !

Odobreno po Ministarstvu Poljoprivrede.
Upute i cijenik šalje besplatno:

RAĐIOSAN, Zagreb, Dukljaninova ulica 1.

MOŠT (širu)

BEZ SIRUČNE SPREME

 
 
   
    
  
  

organizacija, nijesu glavno riječi ni
talenti: glavno je, da Bog u nas uni-
gje, da se Bogu približimo i upodo-
bimo. To je bitni preduslov jake i us-
pješne katol. preporodne Akcije, Na to
valja nacijepiti rad, talente, organiza-
ciju, ako hoćemo da zbilja ostvarimo
oko sebe Kraljevstvo Bi: žje. I što više
u nama ima toga pravedničkog milos-
nog, svetačkog elementa, što smo dub-
lje proživjeli misao otkupljenja, to će
naš apostolat biti jači, prodorniji. Bez
toga, om je uvijek anemičan, šupalj,
formalističan, Odatle, iz vjere i iz ži-
vota po vjeri, treba da sve podje“,
Ove temeljne i aktuelne misli treba da
ozbiljno meditiraju svi voditelji, svje-
tovni i duhovni, naše oml:dine i ne-
prestano ih vcjepljuju povjerenoj mla-
deži, naglasujući im svakom prigodom,
oportune i importune, da kršćanska
riječ caritas uključuje ne samo ljubav
prema Bogu nego i iskrenu bratsku
ljubav prema iskrnjemu. A tko je na-
ma bliži od onoga, koji radi za istu
konačnu svrhu, naime za ostvaranje
kraljevstva Božjega u hrv. marodu?
Ovom prigodom napominjem da je
takogjer dužnost svih svjetovnih i du-
hovnih voditelia naše omladine, da joj
dobro protumači red ljubavi, kako ga
propisuje kršć. nauk. Doistine svaki je
organizovani katolik dužan žarko lju-
biti svoju organizaciju, ali povrh vla-
stite organizacije dužan je da ljubi
opću katoličku stvar za koju njegova
organizacija vojuje, jer organizacija je
sredstvo, a opća katol. stvar je cilj
njegova rada, a cilj je vazda nad sred-
stvom. Ovo su elementarne istine, koje
svak treba da znade. Episkopat čvrsto
se nada da će zavladati megjusobna
ljubav i sporazuman rad u kat. omlad,
organizacijama. Megjutim u pravilima
predvigjeni su časni sudovi, kojim će
riješavati sporove izmegju raznovrsnih
organizecija na području iste župe i
produženo je djelovanje ,odboru triju
biskupa“, koji imade da nadzire čitav
rad K. A., da se čuva u njemu sloga
i skladan rad te da se taj rad promiče
prema direktivama Sv. Stolice i Epi-
skopata“. (Pravila i VIII). I tako dobrom
voljom sviju mogu lako da se izbjegnu
megjusobni sporovi i dogje do spora-
zumnog rada na dobro vjere i Crkve
i ma radost svih prijatelja K. A, A od-
bor biskupa, imajući vazda pred oči-
ma u prvom redu opću katoličku stvar,
biti će svima bez razlike pri srcu, oso-
bito u prelazno doba, da se sve pro-
vede prema odregjenim  direktivama
bez suvišnih trzavica. Slijedi.

 

Weliki izbor ljetnih cipela !

 

Članovima  ,Zadruge državnih
službenika“ na otplatu uz iste
cijene kao i za gotovo.