TAKSA PLACENA U GOTOVU

Narodna Svijest

 

GOD. XX — BR. 38

DUBROVNIK, 21. Rujna 1938

CIJENA Din. 1:50

 

Progsonjena katolička

crkva

U Fuldi, na grobu Sv. Bonifacija,
sastali su se njemački biskupi i odr-
žali tom prilikom aktuelna i daleko-
sežna vijećanja. Vijećanja su trajala
puna tri dana, od 16 do 19 kolovoza,
a prisustvovala su im 24 biskupa i 3
generalna vikara. Vijećanjima nije pri-
sustvovao jedini od policije prognani
rottemburški biskup Mons. Sproll, iako
je potpisao pcslanicu, kao ni austrijski
biskupi. Za vrijeme tih vijećanja redi-
girali su njemački biskupi skupnu po-
slanicu na njemački narod s time, da
se ona pročita u svim crkvama Nje-
mačke u nedjelju 20 kolovoza.

Uzevši u obzir okolnosti, u kojima
je ta poslanica sastavljena i potpisana
od svih njemačkih biskupa, jasno je
da ona znači naročito važan dokume-
nat naših dama, dokumenat, u kome
se najtočnije i najautentičnije odrazuje
pravo stanje katoličke Crkve u Nje-
mačkoj. Opravdano je stoga i potrebno,
da vidimo, što to kažu njemački bis-
kupi. Ne ćemo ovdje iznositi potpuni
prijevod poslanice, nego ćemo izvaditi
iz nje samo najbitnije i najznačajnije
misli,

Zanimljive su već same primjedbe,
s kojima je bila poprećena poslanica,
U njima episkopat odregjuje pojedinim
župnicima i ravnateljima crkava, koji
će čitati poslanicu, da se ,poslanica
mora pročitali ma način dostojan, oz-
biljan, snažan, svima razumljiv, kako
dolikuje njezinoj velikoj važnosti. Svaki
period, svaka fraza i svaka riječ moraju
dobiti pravi naglasak, da dokumenat
potpuno postigne svoju svihu. Prije
kao i poslije čitanja u crkvi poslanica
se mora čuvati na sigurnom mjestu
izvan župnog dvore. Ima se pročitati
bez ikakvoga komentara. Neka se nad-
ležnoj crkvenoj vlasti pošalje izvještaj
o tome, kako je poslanica bila primljena.

Biskupi prije svega utvrgjuju svoje
duhovno jedinstvo u Kristu, jedinstvo
Mističkog Tijela Kristovog, u kome se
najljepše cčituje unutarnje jedinstvo
njegovih članova. Iza toga biskupi ša-
lju srdačan i bratski pozdrav episkc-
patu i vjernicima Austrije, jer i protiv
njih bijesni isti boj, jer i kod njih pro-
tivnici idu za istim ciljem, služe se
i istim metodama borbe, Biskupi zatim
ističu, da su već u nekoliko prethod-
nih poslanica jasno ocrtali nametnutu
im borbu, a sada, poslije tolikih is.
kustava moraju ustanoviti, da se ona
ne samo nije umanjila, postala umje-
renija i podnošljivija, nego naprotiv još
oštrija i nasilnija. Ide se za tim, da se
sruši katolička Crkva u njemačkom na-
rodu, da se iskorjeni samo kršćanstvo
i da se uvede vjera, koja s pravom
božanskom i kršćanskom vjerom ne-
ma apsolutno ništa zajedničko.

Osim ovoga uvoda poslanica ima tri
glavna dijela. U prvome se dijelu nižu
provjerene i nepobitne činjenice očite
borbe protiv katolicizma. Drugi dio
prikazuje nauku rasista sa traženjem
nove rasističke religije. Treći dio za-
bacuje ,rasističkog boga“ i ustaje pro-
tiv fašističkog naturalizma. Završetak

u Njemačkoj

poslanice napokon  podaje nekoliko
pobuda vjernicima za junačko izdrža-
nje u borbi.

Sve oštrije zapreke, koje se postav-
ljaju katoličkom životu, takve su, —
naglašuje se u poslanici — da se nje-
mački katolici, iako vjerni naciji i dr-
žavi, sa zebnjom piteju, jesu li oni još
ravnopravni sugragjani i mogu li se
na osnovu državnih zakona braniti od
napadaja ? Ta za njih ne vrijedi zakon,
jer ih se ne saslušava po njemu, niti
im se daje ikakva zadovoljština za na-
nesene im nepravde, Kad se pod ne-
razumljivom izlikom silom goni jednog
biskupa da ostavi svoju biskupiju, mo-
gu li ostali biskupi biti sigurni, da i
njih ne zadesi sutra ista sudbina ? Svi
biskupi i svi vjerm'ci moraju biti so-
lidarni da s najvećom indignacijom od-
biju ovakav postupak isto tako kao i
otvoreno sistematsko napadanje i vri-
jegjanje osobe Sv. Oca, čija je sva
briga usmjerena na to, da spasi kato-
ličku vjeru u njemačkom marcdu. Jer
to je, što se danas na svaki način traži
u izvjesnim krugovima : totalno unište-
nje katoličke vjere u Njemačkoj. Ne
može se ta namjera zanijekati ismija-
vanjem kao da bi to bila pusta tispnja
katolika ili kleveta, inspirirana protu-
dižavnim osjećajima. Mjerodavne osobe
javno su izjavile, da je njihov duhovni
program konac njemačkog katolicizma.
Sve što je vjersko proglašuje se za
protivno jedinstvu macije, dokida se
svaka javna vjerska manifestacija. Sva
je katolička štampa pod strogom cen-
zurom, što je isto kao da je zabra-
njena. Predbacuju se Crkvi potajni od-
nosi s ruskim boljševizmom, i ako
prema papinskim enciklikama i izjava-
ma, prema jasnoj nauci Crkve, prema
ispovjestima samih boljševika izlazi, da
boljševizam nema nigdje nepomirljivog
neprijatelja nego u katoličkoj Crkvi. Dr-
žavna vlast promiče pokret otpada od
Crkve, a katol. studentima i službeni-
cima stavljaju se pred oči sve gore
prijetnje. U bračnom se zakoniku pri-
mijenio princip, kog se može samo
osuditi. Govori se, da njemački katolici
moraju sve ovo da trpe (time se dakle
implicite priznaju progonstva Crkve)
kao potrebnu reakciju zato, jer se nisu
bez rezerve priklonili novome Reichu.
Nije istina, izjavljuju njemački biskupi.
Nekoliko puta su biskupi očito tražili
zbliženje i suradnju s novim režimom
uajsavjesnije su ispunili svoje gragjan-
ske dužnosti. Bez uspjeha. Svaki put
se sve više pokazalo, da vodeći kru-
govi neće sporazuma s katoličkom cr-
kvom. ,lzjavljujemo jedamput zauvi-
jek“ — svršava prvi dio poslanice —
»sa svom odlučnošću da mi njemački
katolički biskupi ne kupujemo niti bla-
gostanje, niti toleranciju, niti vjerski
mir Žrtvujući našu vjersku baštinu, po-
puštajući od prava Crkve, niti malak-
šući u svojoj osobnoj hrabrosti i zna-
čaju. Mi znamo, da je Crkva Ona, koju
ni vrata paklena ne će nadvladati“.

(Katolički List).

Prave uzroke ovim progonstvima iz-

ložićemo u slijedećem članku.

Odluke Episkopata o Katoličkoj Akciji

Piše Mons. Miho Pušić, biskup hvarski

I.

Episkopat je došao ususret oprav-
danim željama kat, intetektualaca, te je
donio slijedeći zaključak: ,u društvima
katol. muževa odnosno katol čkih žena
osnivati će se posebne sekcije za in-
telektualce s nadležnim sekretarijatima
kod biskupskih vijeća odnosno kod
središnjeg vijeća“ (pravila tač. V.). što
je još bolje razjašnjeno pri točci III
tumača pravila. Ovdje se moraju naći
zajedno svi intelektualci obiju strana
u skupnom studiju i radu oko promi-
canja zajedničke svete katoličke stvari.

Takodjer uvažilo se i druge želje te
se je dozvolilo ,da pojedinci, koji više
ne pripadaju omladinskim organizaci-
jama, jer su navršili tridesetu godinu,
ili su se oženili ili su svršili stručne
nauke, mogu iznimno uz odobrenje
nadležne crkvene vlasti prema potrebi
preuzimati mjesta u upravi društva, o-
kružja i saveza“. Generalno je pravilo
kod svih društava da se u njihove od-
bore mogu birati samo pravi članovi
istog društva. To je predvigjeno i kod
nas u križarskom poslovniku (vidi Pri-
ručnik križarske organizacije II. izdanje
str. 27 8& 22), gdje ,se dozvoljava samo
kod ceijačkih i radničko-gradjanskih
omladinskih društava da se mogu u
odbor izabrati i najviše dva starješine“,
Megjutim radi više razloga uveo se o-
bičaj u svim našim organizacijama da
mnogi stariji, ostaju i dalje u upravi
društva, te društvu radi toga kao čla-
novi pripadaju, u prvom redu jer men-
talitet starijih ne odgovara potpuno
mentalitetu mladjih, a opet treba da se
odgoji što više mlagjih voditelja koji
će održavati isti mladenački duh, polet
i aktivnost i bolje shvaćati želje i tež-
nje svojih članova. Iznimno mogu o-
stati u upravi stariji, koji su hic et nunc
nužno potrebiti da društvo ne propad-
ne ili ne pretrpi velike štete, Tako je
odregjeno po svuda u katoličkom svi-
jetu. U lialiji kod katoličke omladine,
u Francuskoj i Belgiji kod Jocista i
Jacista, kako je to označeno u njiho-
vom Priručniku (vidi Manuel J, O. C.
str. 162 tač, XXXVI).

Tako mi je posebno na odnosni u-
pit odgovorio kan. Cardyn dne 7 trav-
nja tekuće godine i glavni duhovnik
Jacista (Kat, Seljačke Omladine) u svom
pismu od 4 travnja tekuće godine. Iz-
megju ostaloga ovaj zadnji piše: ,mi
nastojimo da u svim odborima bude
članova svake godine, od 18, 20, 23
itd, godina, a da nikad ne bude u dru-
štvu jedini utjecaj jedne same gene-
racije. To traži često izmjenjivanje vod-
stva, što donosi teškoća, ali to je ne-
ophodno nužno za život pokreta“,

Uvažujuć velike štete, što bi naša
omladinska društva imala kada bi mo-
rali najednom odstupiti iz uprave svi
članovi, koji su prešli godine, episko-
pat je odlučio da dogledno vrijeme pri-
pustiti iznimke, ali treba da se sva glav-
na vodstva pobrinu, da odgoje što više
mladih članova, koji će u smislu pra-
vila biti sposobni da budu birani u
odbore. Tako će se stvari svesti u pravi
red, koji traži da budu birani u od-

bore samo pravi članovi iz toga dru-
štiva. Dakako za odgoj zgodnih vodi-
telja hoće se neko stanovito vrijeme,
koje će zastalno episkopat dati na ras-
položenje svim glavnim vodstvima pre-
ma svojoj uvigjevnosti, da se stvari
dovedu u normalnu kolotečinu. Tako
će se moći sve grane katoličke akcije
da slobodno razvijaju u megjusobnom
djelokrugu, a da ne smetaju jedne dru-
gima, kako to često naglašuje sv, Otac.

Da spomenemo ovdje samo ono što
On kaže u svom pismu kard. Bertra-
mu (12 novembra 1928): ,lako je shva-
titi da će se katolička Akcija u svojoj
provedbi u djelo razlikovati prema dobi
i spolu, isto tako i prema različitim
prilikama vremena i mjesta. To će biti
ipak na takav način, da se organiza-
cije omladine dadu poglavito na po-
sao pripravljanja i izgradnje, a da
zrelija dob izdašno upotrebi svoje sna-
ge u apostolatu na širem polju. | tako
nijedna forma dobrotvornog djelovanja
neće biti isključena, nijedna zanema-
rena, koja spada na bilo koji način
pod božansku misiju crkve“,

 

ex .
Križari

Veliko Križarsko Bratstvo broji da-
nas 840 križarskih društava sa 30.000
članova. Od toga broja Zajednica se-
ljačke križarske omladine broji 389
društava i 12,950 članova; zatim Za-
jednica radničke križarske omladine
110 društava i 5.250 i Zajednica gjačke
križarske omladine 42 društva i 1900
članova. K tomu treba pribrojiti 310
zborova Malih Križara i avangardista
sa oko 10.000 članova. U prošloj go-
dini osnovano je 105 movih društava,
Održano je duhovnih sastanaka 3.000
prosvjetnih sastanaka 12.840 i preda-
vanja 9.420. Prema tomu u samoj
prošloj godini održali su Križari 17,140
sastanaka. Priredaba je održano oko
250. Veliko Križarsko Sestrinstvo po-
dijeljeno u četiri zajednice ima 452
društva sa 18.935 članova. Tu je odr-
žano sastanaka 11.780. Prema tomu
svih društava ima 1.302 sa 48.936
članova.

Te brojke sve govore. Taj se rad
mora priznati i pohvaliti i nasljedovati |
Ta statistika najrječitije govori, da tra-
jan rad donosi obilnih plodova, ako je
osnovan na ispravnim smjernicama
Katoličke Akcije i crkvenoga autoriteta.

 

Novost za gg. svećenike!

Nedavno je izašla knjiga propovijedi :
Đuro Cezner: ,Blagoslovljen Bog
u svojim svetima“, 4 godišta, 155
propovijedi za svetkovine i razne zgode.
Vrlo omiljela autorova prva knjiga
Svijetlo dana Gospodnjega“ prepo-
ruča i ovu potrebitu knjigu. — Cijena
54 din. s poštarinom, Naručuje se če-
kom br, 1968. — ,Nova tiskora“ —
Vrček i dr., Sarajevo.

Na ovo upozorujem gg. svećenike

i lajke katolike, koji žele lijepo i
dobro štivo !