TAKSA PLAĆENA U GOTOVU

Narodna Svijest

 

GOD. XX — BR. 40

Svjetski
češka

Teški časovi, koje pretrpjesmo i pre-
turismo ovo zadnje desetak dana, ličili
su navlas onim fatalnim, nezaboravnim
trenucima u predvečerje prošlog svjet-
skog rata. Izgledalo je doista, da se
vratismo u febrozne dane srpnja mje-
seca g. 1914: svuda bijaše zavladala
uzbugjenost: sve sa zebnjom iščekivaše
katastrofu za koju se na mahove činilo
da je zbilja neizbježiva i neminovna,
Bilo je kanda će sad ra puči puška i
razmahati se opći požar. Ali predobri
je Bog drukčije dosudio : čaše njegove
srdžbe nijesu se ovog puta izlile na
zemlju; u posljednjem trenutku smi-
lovao se, prosvijetlio odgovorne držav-
nike i vogje naroda, davši im da na-
gju miran izlaz iz mučne situacije. Da
je kojom srećom negdje svrhom srp-
nja ili početkom kolovoza g. 1914
došlo do konferencije slične onoj, ko-
ja se održala na Miholj-dan ove go-
dine u Miinchenu, vjerojatno bi i onda
svjetski mir bio sačuvan i danas bi na
čitavoj zemlji stvari stajale daleko
bolje nego što stoje. A da je po ne-
sreći sada buknuo novi svjetski rat:
šta li se sve ne bi bilo od jadnog čo-
vječanstva dogodilo ! Svi narodi našli
bi se bili, prije ili kašnje, uvučeni u
sveopći konilikt: pogotovu u Evropi
niko ne bi mogao da trajno sačuva
svoju neutralnost, pa makar i uz naj-
bolju volju : sve ono što još na zemlji
postoji blagostanja, reda i poretka, bilo
bi razoreno i stubokom preokrenuto :
a koji bi, po čudu, živi isplivali iz
krvavog potopa i ognjene lavine, našli
bi se bili na tolikoj hrpi duhovnih i
materijalnih ruševina, te ne bi jamačno
više imali srca da otpočnu rekonstruk-
cijom svijeta.

Crna slika budućnosti lebdila je pred
svačijim očima, stoga nije čuda da je
na prvi glas mira čovječanstvo usklik-
nulo od radosti i iz duša bezbrojnih

milijuna vinula se k nebu pjesma za-
hvalnica.

No ipak mir je sačuvan pod cijenu
najtežih žrtava i pregaranja. Žrtvovana
je Čehoslovačka, oduzet joj je znatan
i velevažan dio državnog teritorija, kra-
jevi te joj od pamtivijeka pripadaju.
I dok pišemo ove retke, njemačke čete
pod barjakom kukastog krsta, već za-
posjedoše veći dio ustupljenog im zem-
ljišta: do preksutra zauzeti će ga sa-
svim ! Za druge isto tako prostrane i
važne krajeve, odregjeno je pučko gla-
sovanje : plebiscit u roku od dva mje-
seca. Granice Velike Njemačke došle
su tazo, na nekojim točkama, do ne-
punih stotitnjak kilometara daleko od
Zlatnog Praga; ispane li pak plebiscit
povoljno po Nijemce, naročito u sje-
vernoj Češkoj, primaći će se njemačka
megja Pragu mjestimice na samih pe-
deset kilometara. Čehoslovačka ovim
takogjer gubi važna industrijska i ru-
darska područja, a gubi dobrim dije-
lom i svoje prirodne granice prama
Njemačkoj. Najposlije, kao da ni sva
ova sakaćenja nijesu dovoljna, nego
su Čehoslovačkoj nametnute još i nove
žrtve i gubitci:  otstup Tješinskog

DUBROVNIK, 5. Listopada 1938

mir i

trasedija

okružja Poljskoj a sigurno i zamašna
korektura granice u korist Ugarske,
Poljaci su već ušli nu Tješin.

Žalimo, duboko žalimo zlu kob brat-
ske mam slavenske države i naroda,
Ne žalimo doduše onu demokratsku -
republikansku: onu liberalnu, marksiz-
mom okuženu Češku, već žalimo onu
pravu: kraljevsku, katoličku, naciona-
lističku Češku, jer ova će, jedino ova,
u svome plemenitom i viteškom srcu
osjetiti bol. Ne, ne žalimo Češku Jana
Husa, već žalimo Ćešku sv. Vaclava!
Pače, istinu treba reći, češkoj tragediji
nijesu krivi ni Hitier ni Mussolini,
Glavni krivac češke narodne i državne
nesreće jest ona njezina samohvalisava
antipatična demokracija, koja se sve to
većma identifikuje s boljševizmom. Isti
proces — mimogred budi rečeno —
zapaža se i drugdje, Gotovo svuda li-
beralna demokracija podliježe mark-
sizmu: doskora to će postati dva si-
nomina: i nije se čuditi što svijet po-
činje s istim nepovjerenjem i odvrat-
nošću gledati na demokraciju kao i na
sam komunizam, A možda u bitnosti
njih dvoje i jesu jedno: dvije glave,
jednog te istog paklenog zmaja.

Češka demokracija svojim oslonom
na pučkcirontašku Francusku i bolj-
ševičku Rusiju priuštila je svojoj zem-
lji i naciji nepotrebnu i nezasluženu
katastrcfu, i morala je gledati gdje ju
od još većeg i goreg poniženja spa-
šava: me jedma crvena ili crvenkasta
republika već jedna prastara, jedna par
&xcellence aristokratska i tradicionalis-
tička monarhija : Velika Britanija. Jer
da nije bilo — u odlučnom trenutku
— ugleda i moći Velike Britanije: do-
stojno predstavljene u njenom prvom
ministru Chamberleinu, bila bi neboga
Čehoslovačka glavom platila svoju de-
mmokratsku krapula i svoje očijukanje
sa tiranima i grobarima kršćanske i
nacionalne Rusije.

Nije dakle Čehoslovačka nastradala
od fašizma, već pala žrtvom pučko
frontaške i boljševičke , demokracije“ :
domaće i tugje. ,Prorcci tvoji proro-
kovaše ti laž i bezumlje“, (Jer.).

Dao veliki Bog, da bi ova gorka
čaša i teška nesreća otvorila oči
češkom i slovačkom narodu e da
se čim prije sasvim  otarase  sta-
rijih i novijih tlapnja i zabluda i vrate
se tradicijama sv. Vaclava. K. St.

 

Kancelerija Ing. RAFA ARNERI

Ovlaštenog civilnog geometra

DUBROVNIK - PILE, Kvaternikova 1
(ul. Hotel Imperiala)

Ova kancelarija jedina je ove vrsti na
teritoriji Zetske banovina, koja izvršu-
je u svako doba godine sa svom po-
sp'ešnoću na zahtjev privatnih stra-
naka sve Geodetsko - Geometarske
radnje, kao razdioba i premjeravanja
zemljišta i pojedinih parcela; ispravke
nesuglasica izmegju faktičnog stanja
posjeda i Katastarskog Zemljišničkog
stanja kao i nesuglasica u plaćanju
zemljišnog poreza, te i sve radnje, ko-
je su u vezi sa geometarskim poslom.

 

 

 

Odluke Episkopata

CIJENA Din. 1:50

o Katoličkoj Akciji

Piše Mons. Miho Pušić, biskup hvarski

Na koncu treba da napomenemo da
je biskupska konferencija taksativno
označila ulogu duhovnika u Kat, Ak-
ciji, i odredila da svaka organizacija
Kat. Akcije uvrsti poglavlje o zadaći
duhovnika doslovce u svoj poslovik i
prema njemu se ravna. I kod nas se
pojaviše dvije struje: jedna je ograni-
čavala zadaću duhovnika da samo pazi
na vjeru i ćudoregje, a druga je po-
davala svu vlast duhovniku, da se bez
njega ništa ne može obaviti sa strane
uprave pojedinih društava Kat, Akcile,
Jedni su griješili per defectum, drugi
per excessum. S toga je Odbor trojice
biskupa potanje proučio ovo važno pi-
tanje, kako je to auktoritativno razjaš-
njeno od Sv. Oca i prikazano od ug-
lednih. pisaca o Katol. Akciji, Kard,
Pizzardo, O, Dabina, napose pak od
uvaženog Monsgra Civardi-a, koji je o
toj stvari, osim u svom poznatom Pri-
ručniku Kat, Akcije, posebno pisao a
reviji, što ju on uregjuje ,L' Assistente
Ecclesiastico“ (br. 9, 11 i 12 iz god.
1932). Odbor je tada stvar stilizovao,
a biskupska je konferencija definitivno
prihvatila odnosnu stilizaciju i naredila
da se unese u poslovnik svih organi-
zacija Kat, Akcije. Sada je važno da
svikolici, bilo duhovnici bilo laici, do-
bro prostudiraju ovo pogiavlje o du-
hovnicima, i tada meće biti sporova
megju njima ili — bude li ih lako će
se riješiti.

Naveo sam i obrazložio glavne od-
redbe biskupske konferencije glede ure-
gjenja Kat. Akcije u našim stranama.

Donosim izjavu Episkopata, što ju
je ovaj izdao u svom saopćenju od 7
tek. mj. svibnja, a koja doslovno glasi:
»Katolički je Episkopat jednodušno od-
lučio da provede život odluke o Kat,
Akciji, uvjeren da će ga u ovom pita-
nju poduprijeti svi, kojima je na srcu
preporod puka u duhu Evangjelja i
prema tomu njegovo istinsko dobro.
Katoličke vjernike, koji žele saragjivati
u Kat. Akciji poziva da ne nasijedaju
intrigama protivnika, koji im se prave
prijatelji, da ih lakše sve zajedno uni-
šte. Kat, Episkopat ne priznaje nika-
kvog prvenstva pojedinim grupama ka-
tolika, ali ih ne smatra ni manje vri-

Riječ Sv. 0. Pape 29 rujna

Dvadesetdevetog ovog mjeseca 7:30
s. na večer Sv. Otac. Papa uputio je
preko vatikanskog radia svijetu posla-
nicu za mir. Sv. Otac je rekao:

»Dok milioni ljudi žive u brizi zbog
prestoječe opasnosti rata i primjenje
klanjem i rušenjem bez primjera. Mi
u našem očinskom srcu nosimo drhtaj
tolikih naših sinova te pozivljemo bis-
kupe, kler, redovnike i vjernike, da se
nama pridruže u toploj i punoj pouz-
danja molitvi da se očuva mir u gra-
nicama ljudske pravednosti i ljubavi.
Ovoj poniznoj, ali silnoj moći molitve
još jednom neka se obrati vjernički
narod, da bi Bog, u čijim je rukama
udes svijeta, podržavao kod državnika
vjeru u mirne puteve lealnih pregovora
i trajnih ugovora i da bi svakoga za-
dahnuo, kao ponovljenim riječima mi-
ra, isto tako i osjećajima i djelima, da
bi miru pomogli i postavili ga na si-
gurne temelje prava i evangjeoske nauke,

jednim ni zaslužnim dok god slijede
direktive Crkve u pitanjima Kat, Akcije,

Stalno se nadamo da će se svi ka-
tolici dobrovoljno prilagoditi odredba-
ma Episkopata, te da će složno raditi
za ostvarenje Kristova kraljevstva u
našem milom hrvatskom narodu. To-
me će zastalno doprinijeti i zabrana
svih polemika o Kat. Akciji bilo u no-
vinama bilo u brošurama, čime se sa-
mo povećavao razdor u kat, redovima
na radost protivnika Crkve,

Sa svoje pak strane posebno napo-
minjem da će pojačanje liturgiskog po-
kreta i života izmegju katolika po mom
skromnom mišljenju, najviše doprini-
jeti potpunom smirenju u katoličkim
redovima. Već je kazao veliki crkveni
naučitelj sv. Ambroz: ,Javno bogo-
služje (liturgija) ukida razlike, odstra-
njuje nesporazume, pomiruje neprija-
teljstva. Kako možeš nositi mržnju pre-
ma onomu s kojim si združio u crkvi
svoj glas u zajedničkoj molitvi Bogu !?

Liturgija nam sveudilj zorno doziv-
lje u pamet, da smo svi članovi istoga
mističnog tijela Kristova, svete Crkve,
pa stoga svraća mašu pozornost, da
u prvom redu promičemo dobrobit za-
jedničke majke sv. Crkve a zatim onu
svoje posebne grupe i da u toliko vo-
limo svoju grupu ukoliko ona radi za
očvršćenje i jačanje naše skupne du-
hovne majke sv. Crkve koja je jedina
preljubljena Kristova zaručnica, sveta
i neokaljana. Iz ovoga slijedi, da li-
turgija, istinski i duboko prošivljena,
najbolji je štit te čimbenik ijubavi i
mira megju nama. Njegujući dakle i
promičući liturgijsku obnovu mi ćemo
najbolje raditi ne samo za svoje po-
svećenje, nego i za dobro čitave Crkve,
te za ojačanje iskrene ljubavi, potom
i istinske sloge megju samim katolici-
ma. Liturgijski odgojeni katolici, pripa-
dali ma kojoj organizaciji, neće se ni-
kada ogriješiti o kršćansku ljubav, ne-
go će vazda revno podupirati uzajamnu
slogu i suradnju, jer znadu da to im-
perativno traži, uz ostalo, i njihova
zajednička pripadnost istom mističkom
Kristovom tijelu, sv. Crkvi, što treba da
svakomu vjerniku bude vazda pred oči-
ma. Po duboko prošivljenoj liturgiji k
složnoj akciji svih katolika. Kraj

Neizrecivo zahvalni za molitve koje
su za nas uputili i upućuju vjernici iz
cijelog kat. svijeta, ovaj život koji nam
je Gospod, zahvaljujući tim molitvama
dao i skoro obnovio, iz puna srca
nudimo za dobro i mir svijeta, bilo da
Gospodar života i smrti želi da nam
oduzme neprocijenivi već dugi dar živo-
ta bilo da želi još više produžiti dan
rada rastuženog i umornog radnika.

Tim više se pouzdajemo da će ova
naša žrtva biti blagonaklono primljena,
što se ona vrši u liturgični spomen
blagog i junačkog mučenika sv. Vaclava
a dolazi pred blagdan sv. Rozarija, i
slavne molitve u mjesecu posvećenom
sv. Rozariju, kad će se u cijelom ka-
toličkom svijetu, kako to živo prepo-
ručamo, ustostručiti ljubav i molitva
koja je postigla tako velika i blagot-
vorna posredovanja Presvete Bogoro-
dice u korist mučenog čovječanstva.

Punim pouzdanjem koje nam daju
te molitve, čitavoj velikoj katoličkoj
obitelji i ljudskoj obijelji dajemo puni
naš očinski blagoslov : Blagoslovio Vas
svemogući Bog, Otac, Sin i Duh Sveti“ !