REVAN

TAKSA PLAĆENA U GOTOVU

Narodna Svijest

 

OD. XX — BR. 41

DUBROVNIK, 12.

PREOBRAŽAJ ČEMOSKOVAČKE

Teška kriza naše slavenske se-
stre nastavlja se. Iza kako je Nijemac
prisvojio Sudetske krajeve a Poljak
Tješin, digoše sada glavu i Madžari
pak ištu da im se , povrati“ znatan
dio Slovačke, s važnim gradovima:
Bratislavom, Njitrom i Komarnom.
Kako je počelo, čini se, da će im
zbilja poći za rukom, da se dočepaju

bar jedne česti od onoga što svojataju.

Ako još i plebiscit, koji se, pra-
ma miinchenskim utanačenjima, do
konca slijedećeg studenog ima da iz-
vrši u jednom dijelu Češke i Morav-
ske, ispane nepovoljno po Čehoslo-
vačku; izaći će ona iz ove krize oklja-
štrena za četvrtinu svog državnog
teritorija, a izgubiće isto toliko od
svojeg pučanstva: odnijeće joj oko
40 tisuća kvadratnih kilometara zem-
ljišta i do četiri milijuna žitelja. (Prije
diobe imala je 140.000 km? i 15 mi-
lijuna stanovnika). Strašan udarac!
strašan, ali nipošto smrtonosan. Čeho-
slovačka će preboljeti kušnju; štaviše,
ona će, kako izgleda, iz ove nevolje
isplivati: doduše manja: no zato pre-
porogjena i ojačana. Nesumnjivi znaci
spasonosnog preobražaja već se za-
pažaju. Nesreća, što 'se je eto srušila
na državu, urodila je i dobrim poslje-
dicam. Kriza, te je Čehoslovačkom
drmala, čas jače čas slabije, sve od
dana njezina postanka: kriza njenog
unutarnjeg uregjenja i ustrojstva, ja-
vila se sada u svoj svojoj oštrini,
ističuć temeljito i brzo riješenje. I,
Bože moj, kad je došlo do gusta —
lijek se je za tili čas pronašao! Slo-
vačka: u očima praških demo-centra-
lista ,klerikalna“, »Zaostala“, ,sepa-
ratistička“ i t. d. postigla je preko
noći najširu samoupravu sa pravim
državnim atributima i postala, u više
važnih administrativnih grana, sasvim
nezavisna od Praga; dobila četiri vla-
stita ministarstva: nutarnjih poslova,
financija, prosvjete i narodne privrede.
Ovim je megju ostalim, dana najbo-
lja zadovoljština slovačkoj Pučkoj
stranci i svetom imenu velikoga Hlin-
ke. Još jednom pokazalo se da pra-
vedna stvar, prije ili kašnje mora po-
bijediti. Prvim predsjednikom slovačke
vlade postao je katolički svećenik Tiso.

Radi se takogjer i na novom si-
stematizovanju položaja Potkarpatske
Rusije u Čehoslovačkoj državi. Ova
neboga krajina trpjela je već pod
Magjarima muke neopisive. U istoriji
ostao je zabilježen glasoviti onaj po-
litički proces u Užhorodu (prije Mar-
maroš-Siget) uoči samog svjetskog
rata. Nakon rata bila je ta mala po-
krajina dodijeljena Čehoslovačkoj, ali
svijet je dobivao dojam, da je takvo
riješenje tek privremeno, dok se nai-
me ne probudi ona druga: zakarpat-
ska, velika Rusija, koja bi onda to
uzela sebi. Ali nad potkarpatskim Ru-
sima razbjesnio se iz Praga teror gori
od nekadanje madžarske strahovlade.
Pravom paklenskom perfidijom uprlo
Se bilo, uz obilnu potporu državnih
vlasti, da bi se tamošnje katolike is-
točnog obreda otrgnulo od unije s
Rimom, ,Specialisti“ pak za tu podlu

rabotu doklatarili su se bili u Čeho-
slovačku otud i odovud...

Takogjer i čitav smjer nutarnje
politike u Čehoslovačkoj bit će izmi-
jenjen, skrenut će se i već se skreće
— u desno. Pridržat će se doduše i
dalje, narodu na razonodu, stanovite
demokratsko-parlamentarne cerimoni-
je i čarolije: olupina će ostati, ali
jezgro će se izmijeniti.

Buduć se Čehoslovačka u vanj-
skoj politici otrgnula svoje dugogo-
dišnje sprege s Francuskom i Mos-
kvom: sprege, koja mal da ju nije sta-
jala života; pošto više neće da bude ni
mostom izmegju pučkofrontaške Fran-
cuske i Sovjeta, uzletištem niti sovjet-
skih aviona u eventualnom ratu protiv
Njemačke, nego će sigurno potražiti
naslona na osovinu Berlin-Rim, razum-
ljivo je samo po sebi, da će i unu-
tar svojih granica morati raščistiti:
koli s marksizmom, toli s onom iskva-
renom demokracijom, što marksizmu
revno kumuje i otvara mu puteve.

U vezi sa svim ovim zamašnim
promjenama i preobražajima otstupio
je, prošle srijede, sa svog mjesta pred-
sjednik republike dr. E. Beneš, i sada
Čehoslovačka treba da sebi u naj-
kraćem roku izabere novog državnog
poglavara, koji će bolje odgovarati
novim vremenima, što nastaju.

Dr. Beneš bio je — ovo mu va-
lja priznati — bio je čovjek uman i
značajan: ličnost zamjernih upravo
sposobnosti i vrlina; njegove zasluge
za oslobogjenje i ujedinjenje češkog
i slovačkog naroda ostat će ztatnim
slovom zabilježene u istoriji i ime će
mu vjekovima u časti živjeti. Kao
čovjek viših duhovnih kvalifikacija:
čovjek delikatne savjesti i uzornog
poštenja: kad je vidio da su njegovi
politički putevi postali besciljni, te da
treba hvatati novi pravac i uzeti nova
načela: pravac i načela, u koja on
lično ne vjeruje, dr. Beneš je povu-
kao konzekvencije i sišao sa pred-
sjedničke stolice. Proći će dakako vre-
mena dok se prilike srede i stalože
dok državni i narodni život nagje svoj
normalan tok, ali nova, sad istom
Čeho-Slovačka država, ispravivši ra-
nije pogrješke i zablude, ostati će i
nadalje važnim faktorom srednje Ev-
rope. Snagu jedne zemlje — davno
je to kazao veliki Colbert — ne valja
cijeniti po broju već po karakteru nje-
zinih stanovnika. Česi i Slovaci po-
kazaše za ovih sudbonosnih dana to-
liku snagu karaktera, da time stekli
štovanje svega civilizovanog svijeta,
što im u buduće neće biti na štetu.

K. St.
ENA ILIRI IRE IRAC UŠKI

Stigli novi jesenski modeli

 

 

 

»Zadruge državnih

Članovima
službenika“ na otplatu uz iste
cijene kao i za gotovo.

Listopada 1938

CIJENA Din. 150

Nikola Tavelić

Ovogodišnja proslava njegova blagdana

Od lanjske se godine po odredbi
Sv. Oca Pape slavi svuda kod nas
Hrvata blagdan bi. Nikole Tavelića,
Hrvatskog jerusalemskog mučenika,
na dan 14. studenoga, t. j. na dan
njegove mučeničke smrti, a proslava
se prenosi na nedjelju, koja je naj-
bliža tom danu. Dakle ove će godine
proslava blagdana bl. Nikole Tavelića
po svim hrvatskim župama i crkvama
biti u nedjelju 13. studenoga.

Štovanje ovog velikog hrvatskog
Blaženika, koji je istočne hrvatske
krajeve branio od najezde pogubnoga
krivovjerja bogumilstva i koji je iza
toga život svoj dao za Isusa u samom
svetom građu Jerusalemu, gdje je
Spasitelj za sve nas umro na križu,
veoma se stalo da širi po svem hrvat-
som narodu od lanjske godine, kad
je u Jerusalemu podignuto hrvatsko
narodno svetište u čast tom svetom
Hrvatu. To je svetište u Jerusalemu
podignuto prinosima cijelog hrvatskog
naroda, o posvetu je oltara bi. Nikole
Tavelića ondje obavio sam sadašnji
naš hrvatski metropolita preuzv. g.
dr Alojzije Stepinac, nadbiskup za-
grebački. Na taj dan je Bog čudesnim
ozdravljenjem jednog djeteta po za-
govoru bl. Nikole Tavelića pokazao
kako mu je drago, što su Hrvati uzve-
ličali ovog svog ugodnika Božjeg u
gradu Isusove smrti. Kad se to sa-
znalo, stali su po cijeloj hrvatskoj
domovini pobožni svećenici i vjernici
podizati u mnogim crkvama oltare,
slike i kipove bl. Nikole Tavelića, te
je u nekoliko mjeseci do lanjskog 14.
studenoga bilo već u četrdesetak
crkava ili oltar ili kip ili bar slika tog
Hrvatskog Blaženika. A i poslije tog
dana neprestano se to isto po svim
crkvama nastavlja, to ćemo, daj Bože,
dočekati, da ne bude nijedne naše
crkve, u kojoj se nebi iskazalo što-
vanje tom hrvatskom jerusalemskom
Blaženiku na njegovu oltaru, pred
slikom ili kipom njegovim. Dapače su
dosad sagrađene njemu u čast već i
jedna crkva i dvije kapelice, a i dru-
ga se jedna nova crkva u čast bi.
Nikole Tavelića već gradi.

Približuje se evo ovogodišnji blag-
dan bl. Nikole Tavelića. Tim blagda-
nom počinje jubilej pedesete godišnji-
ce, otkako je Papa Lav XIII. progla-
sio ovog hrvatskog ugodnika Božjeg
blaženim. Zato mora proslava ovo-
godišnjeg blagdana bl. Nikole Tave-
lića biti svuda posebno svečana. Ne-
ka već odsada bude pripravljena. BI.
Nikola Tavelić velik je zaštitnik hrvat-
skog naroda, pa neće ostati dužan za
ono štovanje, koje mu hrvatski narod
bude iskazivao. Gdjegod je bilo mo-
guće, neka se poradi na tom, da već
do ovog blagdana u crkvi bude po-
slavljena slika ili kip bl. Nikole Ta-
velića. (Dobivaju se kod Odbora za
Svetu Zemlju u Zagrebu, Trenkova
ulica 1.) A ako je moguće u kojoj
crkvi postaviti i novi oltar, neka bu-
de u čast bl. Nikoli Taveliću. | ako
se gdje bude gradila uova crkva i
kapelica, neka ne bude zaboravljeno
na to, da se može u njima glavni
oltar posvetiti ovom svetom Hrvatu.

Svi narodi grade crkve, kapelice i
oltare u čast svetim svojim sinovima,
pa treba da i mi Hrvati to činimo.
Donijet će nam to obilje Božjeg bla-
goslova.

Za proslavu bi. Nikole Tavelića slo-
žene su posebne crkvene pjesme, koje
se mogu pjevati tom prilikom, tiska-
ne su sličice bl. Nikole Tavelića,
izdan je njegov životopis, izlazi zbir-
ka pjesama o njemu, može se dobiti
i lijepa manja slika, kakva treba da
se nađe u svakoj hrvatskoj kući itd.
Za sve to se treba obratiti na Odbor
za Svetu Zemlju u Zagreb.

Štujmo bi. Nikolu Tavelića i moli-
mo mu se u svakoj potrebi. On je
Isusu posebno drag zato, što je kao
mučenik umro baš u Jerusalemu, Isu-
sovu gradu. Zato je bl. Nikola Ta-
velić moćan zagovornik kod Boga.
Mnogi i mnogi su se o tom već o-
svjedočili. A što se više budemo bl,
Nikoli Taveliću molili i štovali ga, to
će prije biti proglašen i Svecem. To
mora biti najveća želja sviju pobožnih
hrvatskih duša i za to ćemo o ovom
njegovu blagdanu najviše moliti.

Slike i kipovi bl. N. Tavelića

Sve više naših crkava nabavalja
sađa slike i kipove bl. Nikole Tave-
lića, Neka kod toga bude posvećena
pažnja tome, da te slike i kipovi bu-
du i od umjetničke vrijednosti. Naj-
ljepše slike ovog našeg Blaženika
izradio je dosad Gabrijel Jurkić. Sad
je baš opet izradio dvije nove, koje
će se u više primjeraka kao uljene
slike, rukom izrađene, za ovogodišnji
blagdan bl. Nikole Tavelića moći do-
biti kod Hrvatskog Odbora za Svetu
Zemlju u Zagrebu (Trenkova ul. 1).
No da se uzmogne na vrijeme na-
slikati dovoljan broj tih slika, neka
se što prije jave tom odboru svi oni,
koji takve slike žele imati, Ima ih u
2 veličine: 1 metar visoka stoji 600
Din., 150 cm visoka 1000 Din. bez
okvira, koji se po volji može načiniti
u raznim oblicima i cijenama. Sva-
kako će se crkva, koje nabave takve
slike, moći dičiti, da imaju kopije sli-
ka od današnjeg najvećeg hrvatsko-
ga katoličkog slikara, a to ima veliko
kulturno značenje.

Lijepe kipove bl. Nikole Tavelića
izradila je dosad umjetnica Mila Vod
za Čuntić i Mariju Bistricu. Isto takvi
kipovi mogu se naručiti kod Odbora
za Sv. Zemlju iz drveta u veličini
od | metra i iz kamene smjese u ve-
ličini od 1 metra i iz kamene smjese
u veličini od 165 cm.

Relijef bl. Nikole Tavelića od Ive
Kerdića, kakav je na jerusalemskom
oltaru, visok 160 cm, može se tako-
đer dobiti iz kamene smjese i iz
bronce.

I drugi će hrvatski umjetnici izra-
diti slike i kipove našeg jerusalem:
skog Blaženika, čijoj slavi treba da
služi cijela hrvatska umjetnost.

Knjige o bl. Nikoli Taveliću

Životopis bl. Nikole Tavelića na-
pisao je Krsto Stošić u brošuri ,Je-
rusalemska slava jednoga Hrvata“,
što ju je po dinar izdalo Društvo sv.