NERO

 

 

TAKSA PLACENA U GOTOVU

Narodn

 

Svijes

 

 

uOD. XX — BR. 43

Krist pravi kralj. Slika Krista Kra-
lja jest prava slika. Isusova, jer Isus
nije samo čovjek, nego i pravi Bog,
»Kralj kraljeva i Gospodar gospodara“,
»kKoji sjedi o desnu sile Božje“. Pri-
kazati Isusa kao djetića, znači prikazati
ga samo s čovječje strane. Prikazati
ga na križu, znači prikazati ga kao
čovjeka patnja i boli, Ali prikazati
Isusa kao Kralja, znači prikazati ga
kao Boga, Vladara svemira, Gospoda-
ra neba i zemije, a to on i jest sada
na nebu i bit će dovijeka. Ovo kra-
ljevstvo Kristovo lijepo ističe i nagla-
šava pjesma iza poslanice ma blagdan
Krista Kralja: ,Vlast je njegova vlast
vječna, koja mu se neće oduzeti, kra-
ljevstvo se njegovo neće srušiti“. Da
je Isus Kralj, sam je izjavio pred Pi-
latom : ,Ti govoriš, ja sam Kralj*, Sv,
Pavao u poslanici ovog blagdana u-
pravljenoj Kološanima, crta divnim ri-
ječima Isusovu kraljevsku vlast, koja
ga pripada kao Stvoritelja, Gospodara
svega i Otkupitelja : ,On je slika Boga
nevidljivoga, prvorogjeni prije svakoga
stvorenja, jer u Njemu je sve stvoreno,
što je na nebu i na zemlji... Sve je
po Njemu i za Njega stvoreno. I On
je prije svega i sve po Njemu postoji.
1 On je glava tijela Crkve“. Isus je,
dakle, pravi i jedini Kralj nad svim
kraljevima, jer je on sve stvorio i nje-
mu sve mora služiti. On je ,Kralj va-
sione“ i svi se narodi moraju da ,pod-
lože njegovoj preblagoj vlasti“,

Kraljevstvo Kristovo jest trostruko.
Isus kraljuje na nebu megju slavodo-
bitnom Crkvom, na zemlji s vojuju-
ćom i u čistilištu s trpećom Crkvom.
Ove tri Crkve sačinjavaju kraljevstvo
Božje, a svu vlast u ovom kraljevstvu,
Bog je predao sinu. Zato zgodno do-
lazi blagdan Krista Kralja u zadnju
nedjelju listopada, iza koje odmah
slijede blagdan Svih Svetih i Dušni
dan, prikazujući tako unutrašnju po-
vezanost izmegju ovog trostrukog kra-
ljevstva Kristovog. I po svom značenju
ovaj blagdan čini krunu cijele crkvene
godine. Poslije nego smo proslavili
sva otajstva našeg otkupljenja, blag-
dan Krista Kralja dolazi kao završetak
i kruna svih tih otajstava. Zadnji ka-
men u velikoj zgradi crkvene godine.

Krist Kralj u svijetlu evangjelja.
Sv. pismo uopće prikazuje Isusa kao
Kralja, koji će kraljevati u vijeke, To
je najčešća slika Isusova u sv. pismu.
Sv. pismo govori o njegovom prijesto-
lju, žezlu, kraljevstvu. David u mno-

Glasovire, orgitlje, karmoniume,
violine i tambure popravlja
intonira najsavjesnije

q,f* Bartunćk Antun

udesitelj orgulja i glasovira
Dubrovnik — Prijeki 11.

I

CIJENE UMJERENE

 

DUBROVNIK, 26. Listopada 1938

Krist Kralj vjekova

O blagdanu Krista Kralja 30. X.

Kraljevstvo njegovo : kraljevstvo vječno !

gim psalmima gleda Krista kao Kralja.
Zato se i zovu kraljevski psalmi. Tako
David pjeva: ,Traži od mene i dat ću
ti narode u nasljedstvo i u posjed kra-
jeve zemlje“. Ovo se pjeva na prika-
zanju na blagdan Krista Kralja. A u
pričesnoj pjesmi istog blagdana kliče
pjesnik: ,Stolovat će Gospodin Kralj
u vijeke, Gospodin će blagosloviti puk
svoj u miru“,

Ali najbolje ističu Krista kao Kralja
evangielja. Već na prvim stranicama
evangjelja angjeo Gabriel u navješte-
nju ističe njegovo kraljevsko dostojan-
stvo: ,1 dat će mu Gospodin Bog pri-
jestolje Davida, cca njegova, i kralje-
vat će u domu Jakovu u vijeke i kra-
ljevstvu Božjemu i najljepše priče upo:
trebljava da protumači narodu svoje
kraljevstvo. Spasitelj prispodablja kra-
ljevstvo svoje zrnu gorušice, kvascu,
pšenici i kukolju, blagu sakrivenom u
polju, mreži bačenoj u more i t. d, (Mt.
XII, 31—47). Pred Pilatom svečano
izjavljuje: ,Ja sam Kralj“.

Krist Kralj u liturgiji. Crkvena litur-
gija tamo od početka, bogata je naj-
divnijim mislima o Krisiu Kralju. Nije
zato ništa novo uvedeno ovim blagda-
nom. On je skup svih misli o Kristu
Kralju. Uz dobrog Pastira slika Krista
Kralja jedini je skoro način kako su
prvi kršćani prikazivali Isuse.

Lik Krista Kralja provlači se kao
zlatna nit kroz cijelu crkvenu godinu.

Pojam kralja uključuje i pojam po-
danika. Ako je Krist naš Kralj, mi smo
njegovi podanici. Takvi smo postali na
dan sv. krštenja. Obećali smo mu vjer-
nost, položili zakletvu, Na sv. krizmu
potvrgjeni smo za vojnike Kristove.
Boriti nam se kao podanicima i voj-
nicima Kristovim za čast i slavu našeg
nebeskog Kralja. Naša je dužnost da
budemo odani i vjerni Kristu Kralju.
Daga se ne stidimo pred svijetom.
Njegov barjak, križ sveti, visoko uz:
dižimo. Ponosni budimo da smo Kri-
stovi, da smo sinovi kraljestva svjetlosti,
kako nas opominje sv. Pavao u posla-
nici ovog blagdana. Jer Krist je Kralj,
kojemu još nitko nije potamio slavu,
ni slomio moć, ni istrgnuo žezlo. On
je Kralj kome nitko još nije krunu s
glave skinuo ni s prijestolja ga srušio.
I neće.

Njegovo kraljestvo nije od ovoga
svijeta, ali je jednim dijelom na ovome
svijetu. Zato molimo: ,Dogji kraljev-
stvo tvoje“. To je zadaća podanika Kri-
stovih: raditi oko toga da Krist zavlada
u nama i oko nas. Širiti Kristovo Kra-
ljevstvo mira i ljubavi, to je zadaća
Katol. Akcije. Na blagdan Krista Kra-
lja, dan Katol. Akcije, obnovimo za-
kletvu vjernosti nebeskom Kralju. To
hoće Crva. I što se svijet bude više
udaljivao od Krista Krista, mi sve više
stiskajmo svoje redove pod njegov sveti
barjak. Borimo se i molimo da zavlada
megju narodima Kristovo kraljevstvo
istine i života, svetosti i milosti, prav-
de, ljabavi i mira,

Izborno

CIJENA Din. 1:50

kretanje

Hrvatski dnevnik“ piše:

Tek je prošlo malo dana od raspisa
izbora, a već se vidi, da je interes za
izbore u hrvatskim krajevima vrlo ve-
lik. Još nikada nisu hrvatski izbornici
pokazivali toliko zanimanja kao ovaj
put. Cijeli stranački aparat Hrvatske
seljačke stranke radi punom parom.
Reklamacije se obavljaju i po selima
i u gradovima. Mjesne organizacije
odmah su pribavile popis izbornika i
prema njemu istražuju, tko ima izbor-
uo pravo, a nije upisan, a tko je upi-
san, a izbornog prava nema bilo radi
toga, što se odselilo ili što je umro.
Prvi dakle izborni posao obavlja se
vilo savjesno. Svaki svijestan hrvatski
izbornik želi najprije osigurati svoje
izborno pravo, a što će nakon toga
učiniti, to nam zadaje najmanje briga,
Mi se toliko pouzdajemo u političku
zrelost i svijest hrvatskog naroda, da
će i naša izborna akcija proći mirno i
tiho. Mi nismo u neprilici niti za iz-
borne parole, jer za izbore mama ne
treba izmišljati nikakvih parola. Svaki
hrvatski izbornik znade, o čemu se
i koja je njegova dužnost, Nikada kod
nas nije bilo apstinencije kod izbora.
Mi smo se uvijek odazivali pozivu
svojih narodnih prvaka i izvršili smo
svoju dužnost. Tako će biti i ovaj put.
Štaviše, svi znaci govore, da će ovaj
put biti odziv veći nego ikada, napose
u gradovima. U selima je teško zami-
sliti veći odziv, jer su do sada pristu-
pali na biralište svi naši seljački iz-
bornici, Dolazili su starci i nemoćnici,
pa i teški bolesnici, koji su se često
puta po nevremenu vozili blatnim i
izrovanim seoskim putevima, samo da
dađu svoj glas za onu ideju, koja je
okupila cijelo selo.

Što se tiče Hrvatske seljačke stran-
ke, oma je vrlo dobro_ organizirana,
Njezin stvarni rad nije nikada bio pot-
puno obustavljen. To je stara stranka
s velikim tradicijama i dubokim korje-
nom u narodu. Prilike su od te stran-
ke, koja je nekada, prije rata, imala
na prvom mjestu socijalni seljački pro-
gram, učinile opću marodnu stranku,
koja je čuvajući svoj socijalni program
glavne sile posvetila političkim pitanji-
ma znajući, da se ne mogu riješiti so-
cijalna pitanja, dok se ne mogu rije-

šiti socijalna pitanja, dok se ne riješe
politička pitanja. Tako je ona postala
predstavnica cijelog hrvatskog mnarod-
nog pokreta, njegov tumač i glavna
njegova snaga. Takav iznimni položaj
nametnuo joj je iznimne dužnosti i
iznimne odgovornosti. Stoga je sasvim
razumljivo, da se ona ne vodi nikakvim
sitnim i isključivim stranačkim intere-
sima nego potrebama cijelog hrvatskog
naroda.

Predstavljajući hrvatski narodni pro-
gram, kojemu je trajno ostala vjerna
nosilica, ona je morala i svoju taktiku
udešavati tako, da mas što sigurnije
dovede do rješenja hrvatskog pitanja.
O njezinom radu i držanju ne ovisi
samo ostvarenje zahtjeva jedne sira-
načke skupine, koja ipak uvijek poka-
zuje stanovitu pokretnost, nego cijelog
jeđaog naroda.

Svaki će objektivan čovjek priznati
da ova uloga i zadaća nije laka, a na-
pose da je puna odgovornosti. Nala-
zeći se u takvoj situaciji, ona mora
budno paziti da mne propusti nijednu
priliku i đa svojim propustom ne na-
pravi štetu, koja bi mogla imati velike
posljedice ne samo u bližoj nego i u
daljnjoj budućnosti. Stoga u njezinoj
taktici posljednjih deset godina, kađa
je radi hrvatskog pitanja došlo do
raznih eksperimenata, nije bilo nikakve
impluzivnosti, Uvijek je odlučivao hla-
dan razbor. Daleko od svakog istrča-
vanja, ne angažirajući se nigdje i u
ničemu, kad se nije radilo o hrvatskim
životnim pitanjima, ona je nastojala
sačuvati slobodne ruke i zadržati slo-
bodu kretanja. To joj je i omogućilo
da mnoge stvari, koje su stajale kao
okamenjene, pomakne naprijed. Danas
u cijeloj državi nema nijedne ozbiljne
političke ličnosti, koja ne bi priznavala
hrvatsko pitanje, O načinu, kako se
ono ima riješiti, neki su se približili
stanovištu hrvatske seljačke stranke,
neki su napustili svoj instransigentni
stav, a neki i toktiziraju. A to takogjer
znači nešto. Kako će svršiti ova naša
narodna borba, ovisi samo o nama, o
našoj ustrajnosti, spretnosti i razboru.
Nijedaa prilika ne smije i neće ostati
neiskorišćena. Treba poduzeti sve, što
je u našoj moći, da se kcnačuo uredi
i likvidira sve ono, što sačinjava hr-
vatsko pitanje.

 

NOVO!

rukavice,
Dodite i uvjerite se.

  
 
  

TRGOVAČKE KUĆE

,REKORD“

| Podružnica DUBROVNIK
Ul. Kraljice Marije = Telefon 328

Otvorili smo odio konfekcije i to spećijalno fine konfekcije. —
Osobito preporučamo naše balonske kabanice, trenchoate
»DERBY“, jesenske i zimske muške kapute sve u najprvokla-'
snijoj izradbi i od originalnih engleskih i českih materijala. —
Iznenadit će Vas naše vrlo niske cijene !

Preporučamo veliki izbor originalnih engleskih i českih štofova
za odijela i kapute, košulje, pijame, pulovere,
kravate kao i ostalu manufakturnu robu. —
Tražite posjet naših zastupnika,

Sve ovo možete nabaviti i na dugoročnu otplatu uz sasma iste
cijene kao i za gotovo, SAMO KOD

NOVO!