TAKSA PLACENA U GOTOVU

Narodna Svijest

 

GOD. XX — BR. 52

Njemački katolici i
dalje trpe
progonstva

Odmah nakon umorstva činovnika
njemačkog poklisarstva u Parizu Er-
nesta von Ratha, njemačka nacional-
socijalistička štampa donijela je ovu
vijest: ,Brojni njemački odgojitelji u
cijelom Reichu na temelju podmuklog
židovskog umorstva u Parizu spontano
su obustavili vjeronaučnu obuku, jer
više nijesu u položaju uljepšavati li-
kove jednoga naroda, koji živi samo
od mržnje protiv Njemačke. Ta je od-
iuka uslijedila neposredno sa strane
tangiranih bez da je u tome pravcu
bilo dano ikakovo maregjenje, iz nji-
hovog njemačkog osjećaja“. U povodu
toga nacionalsocijalistički savez učitelja
poveo je akciju, da se obustavi vjero-
maučna obuka i da se ona više uopće
ne obnavlja. Predsjednik biskupskih
konferencija Njemačke u Fuldi kardinal
knez nadbiskup dr. Adolf Bertram u
Breslau odlučno je kod nacionalsoci-
jalističkih vlasti protestirao protiv te
akcije njemačkih učiielja. U pismn koje
je u vezi s time uputio svećenstvu
nadbiskupije upozorava, da je ovaj po-
stupak u svojim razlozima nerazumljiv,
po obliku neobičan, a po posljedicama
nadasve štetan. U ime cjelokupnog
episkopata ističe da bi takova akcija
mogla ponovno jako uzdrmati odnose
izmegju države i Crkve te biskupi pre-
ko nje ne mogu preći šutke, Dodaje i
to, da je ovaj korak, ondje gdje je
proveden, izazvao teške nemire.

U svim školama je pročitan i ,pro-
tumačen“? kojim se učenici oslobagjaju
od svake obveze polaženja vjerske na-
stave i crkvenih te svih drugih bogo-
službenih čina. 'Za učenike ispod 14
godina dosta je izjava roditelja, a uče-
nici iznad 14 godina odlučuju sami.
Učitelji i katekiste ne smiju davati u-
čenicima nikakvih savjeta. Drugi jedan
dekret opet odregjuje da župnici ili
katekisti mogu odrediti dan za ispovi-
jed i pričest samo onda kad nema škol-
ske obuke, Zapovijedani blagdan Sv.
Leopolda, zaštitnika Austrije isto kao
i zapovijedani blagdan Bezgrješnog Za-
čeća bili su prvi puta ove godine školski
dani. Učitelji glazbe ne smiju pjevati
s učenicima svete pjesme. Svete pjesme
— veli se u odnosnom dekretu — sa-
činjavaju dio vjerske obuke i prema
tome moraju se isključiti iz škole, U
školi se moraju učiti narodne, vojničke
i macionalsocijalističke pjesme.

Zaplijenjena su dobra opatija Zwettl
i Gotiwieg. Isto je tako zatvoren sa-
mostan Otaca Servita n Innsbrucku,
a jednaka se sudbina očekuje i za
opatiju u Wiltenu. ,Smegje bolničarke“
u Austriji dobile su naregjenje da do
veljače slijedeće godine iškoluju toliki
broj bolničarka, koji bi bio u stanju
da zamijeni sav redovnički personal u
svim austrijskim bolnicama.

 

Pomozite
Dobrotvorni
Odbor ,,Milosrde“'

DUBROVNIK, 28. Prosinca 1938

Benediktinci nam se vraćaju

Preuzv. msgr. Miho Pušić biskup
hvarski napisao je, u prošlom broju
»Života s Crkvom“, jedinog hrvatskog
liturgijskog časopisa, članak pod gor-
njim naslovom, zamolivši sve hrvatske
katoličke novine i časopise da bi se
na dotični osvrnuli obzirom na veliku
aktuelnost stvari o kojoj radi.

Mješte osvrta prenosimo članak
ovdje u izvatku duboko žaleć što ga,
zbog skučenog prostora lista, ne mo-
žemo u cjelini prenijeti buduć zaista
to zaslužuje.

Svima je dobro poznato, kako je
važnu ulogu imao Benediktinski red
u srednjem vijeku za vjersku i narodnu
prosvjetu našega Hrv. naroda. U ono
doba kada još nije bilo javnih škola,
samostani su bili, uz kaptole i župske
domove, jedina ognjišta narodne pro-
svjete. U tomu se od 10 do 12 vijeka
osobito isticao slavni red Sv. Bene-
dikta. Važnost Benediktinskog reda
dobro je shvatio i utemeljitelj hrvatske
narodne dinastije, knez Trpimir koji je
prvi uveo Benediktince u naše krajeve.
Već je god. 852 za njegova vladanja
osnovana prva hrvatska Benediktinska
Opatija u Rižinicama izmegju Klisa i
Solina, iza koje su utemeljene mnoge
druge. Glasovita Bašćanska ploča kaže
nam koliko su Hrvati u XI vijeku vo-
ljeli svoje Benediktince te ih darivali,
a oni su im na uzvrat podizali crkve
i odgajali mladež. Hrvatski knezovi i
kraljevi znajući da su Benediktinski

* samostani svojim primjerima, radom i

naukom prava rasadišta vjere, kulture
i gospodarskog napretka, podigoše ve-
liki broj opatija u primorskim kraje-
vima svoje države. U samoj Dalmaciji
od Raba do Budve dosele je nabro-
jeno 113 Benediktinskih samostana,
41 po otocima a 72 na kopnu, od ko-
jih četvrtina bijaše ženskih a tri četvr-
tine njih muških samostana.

Važnu ulogu Benediktinskog reda u
Hrvatskom narodu dobro je uvidio i
češki kralj Karlo VI., koji je istodobno
bio i njemački car, te odluči da uvede
taj zaslužni red u česke zemlje. Putu-
jući godine 1337 kao kraljević preko
Hrvatske u Gornju Italiju, na tom pu-
tovanju, prolazeći od Vircvitice do
Senja upoznao je- Hrvatske Benedik-
tince i čuo ma svoje uši kako ti re-
dovnici slave Boga u crkvenoj službi
slovenskim jezikom. To se duboko
usjeklo u njegovu dušu, te je deset
godina kasnije, godine 1347 jedno od
njegovih vladarskih djela bilo, da je
dozvolom sv. Oca Pape osnovao u
Zlatnom Pragu Benediktinski Samo-
stan ,Na Slovanech“, u koji je za u-
čitelje crkvenog slavenskog jezika po-
zvao hrv. redovnike Benediktince, Mb
svoj prilici sa otoka Krka.

Megjutim radi raznih uzroka, oso-
bito iza propasti naše narodne dina-
stije, koja je brižno njegovala i poma-
gala Benediktince, stadoše propadati
malo po malo naši Benediktinski sa-
mostani jedan za drugim te nam osta-
ne samo na primorju šest neznatnih
ženskih samostana. Posljednji muški
Benediktinski samostani bili su na o-
toku Mljetu i otoku Pašmanu, i nji-

hove su zgrade i ako u ruševnom
stanju i danas sačuvane.

Čežnja da se uspostavi u našim stra-
nama Benediktinski red, toli zaslužan
na vjerskom i marodnom polju, nije
nikada utrnula u hrvatskom narodu.
Narod nije nikada zaboravio svojih
dobročinitelja, Najveći su sinovi na-
šega naroda mastojali da se kod nas
obnovi Benediktinski red : glasoviti naš
povjesničar Dr Franjo Rački, veliki
biskup Dr Antun Mahnić, ali najviše
je u tom pogledu radio naš slavni ro-
doljub i učenjak blagopokojni Don
Frane Bulić, Svi hrvatski biskupi, oso-
bito dalmatinski, vruće žele da se Be-
nediktinci povrate kod nas. Ta se je
želja još više pojačala kad se probu-
dio naš mladi liturgijski pokret u na-
šim stranama. Liturgija je glavno po-
lje djelovanja benediktinskog reda. Nji-
hova Regula osniva se na dva životna
propisa: Ora et labora — moli i radi,
Molitva, knjiga, plug, to je program
benediktinskog reda, sli prvo mjesto
zauzimlje molitva, i to liturgijska mo-
litva u duhu Crkve. To je ono pogla-
vito Djelo Božje (Opus Dei) što ga
imadu da vrše Benediktinci,

Sada mogu da javim katoličkoj hr-
vatskoj javnosti ugodnu vijest: Naše
skupne molitve za povratak Benedikti-
naca nijesu bile uzaludne, Naša se za-
jednička želja približuje sve to više
ostvarenja. Dva naša mlada hrvatska
svećenika već su stupila u novicijat
Benediktinskog samostana. ,Na Slova-
nech“ u Zlatnom Pragu: Svećenik
hvarske biskupije Kirigin Josip i krčke
Spicijarić Antun. Njihovim odlaskom
put je prokrčen, ali to nije dosta. Treba
da se i drugi njima pridruže u što ve-
ćem broju: svećenici, braća laici i abi-
turijenti, ako hoćemo da vidimo što
prije oživotvorenu našu vruću želju.
Svi dakle, koji osjećaju zvanja, neka
se obrate direktno samostanu Bene-
diktinaca u Praha II Emauzy 320, ili
liturgijskom Odboru pri svom Ordine-
rijatu koji će poduzeti potrebite korake
za primitak u red. Još nešto: Toplo
preporučamo svoj braći svećenicima,
svjetovnim i redovnim, da bi se sva-
gdano u sv. misi sjetili ove svete stvari,
a pozivljemo i sve ostale vjernike oso-
bito sve prijatelje liturgijskog pokreta,
da i oni gorljivo mole za što bolje
ostvarenje ove naše zajedničke želje.
Nego pošto osnutak novih samostsna
zahtjeva velikih izdataka, stoga uslo-
bogjujem se da stavim na srce svim
imućnijim hrvatskim katoličkim rodo-
ljubima da bi i praktički doprinijeli
svoju pomoć uspostavljenju Benedik-
tinaca kod nas, sjećajući se u svojoj
oporuci kojim doprinosom za tu veliku
vjersku i narodnu svrhu, kao što i
ostavljajući svoje knjige za buduće
naše benediktinske samostane.

Na koncu objavljujem još jednu vrlo
utješnu vijest. Dne 25 prošloga listo-
pada pri svom pohodu ad limina imao
sam sreću da budem primljen u po-
sebni saslušaj kod Sv. Oca. Našao
sam ga posve bodra i čila. Uz ostalo
spomenuh mu naše nastojanje za ši-
renje liturgijskog pokreta, koje promiče

CIJENA Din. 1:50

osobito naše jedino hrvat. liturgijsko
glasilo , Život s Crkvom“. Takogjer ga
izvjestih o dvama već održanim litur-
gijskim kongresima i još nadođah da
se ozbiljno radi o obnovi zaslužnog
benediktinskog reda kod nas Hrvata
te da su u tu svrhu dva maša sveće-
nika, od kojih jedan iz moje biskupije
već otišla u Emauski samostan u Pra-
gu. Na koncu zaprosih Njegov blago-
slov čitavom ovom našem radu. Sv.
Otac s osobitim je veseljem sve ovo
saslušao i naglasivši da je liturgijski
pokret veoma važan čimbenik za pro-
dubljenje pravog katoličkog života, pa
stoga od velike važnosti takogjer za
Katol. Akciju — koja nije drugo nego
intezivni katolički život, kako Oa to
često ističe, — završi: Vrlo rado od
svega srca udjeljujem posebni blago-
slov vašem liturgijskom pokretu kao
što i prevažnom djelu za uspostavu
Benediktinaca u vašem narodu.

Neka ovaj blagoslov Kristovog Na-
mjesnika na zemlji obodri svih nas u
teškom rađu za liturgijsku obnovu na-
šeg hrvatskog naroda, u smislu po-
znatog gesla Sv. Oca: Sve više i sve
bolje.

 

Za Božić
DĐođimo Kate, Domu starom*...

Oj, peđimo Domu, gdje sam mala bila,
Gdje igrom ja smatrah života trenutke,
Te danas pamtim kako si mi vila
Od krpa Kika nasmijane lutke.

U kosu ću zadjesti djetinjstva mi cv'jet,
Izljubiću redom sve igrice svoje;
Probudiću, Kate, dragi stari sv'jet,
Gospcđe ti mile i Gospare tvoje.

Ti ćeš mi k& negda stablo don'jet jele...
Sve srebrne kano iz legende b'jele,
Izvljesćemo zvjezde, blistave kolane...

Pred zmaragdne, svete, kleknućemo
grane,

Glavu sagnvt s'jedu pred Božića sv'jeće

I sve tiho, Kate, plakati od sreće....

ELMOT

Na 20 XII-1930.
* Ove je stihove pjesnikinja spjevala
svojoj vrijednoj i dragoj službenici Kati, koja
je služila skoro pedeset godina u njenoj kući

obiteljskoj ,iza Roka“ ispod mira od grada,
gdje se je pjesnikinja i rodila.

—
Radi pregradnje
snižene cijene
zgodna prilika za nabavu
božićnih darova

KNJIŽARA

JADRAN"

DUBROVNIK

m