TAKSA PLAĆENA U GOTOVU

Narodna Sv

\jest

 

GOD. XIX — BR, 10.

DUBROVNIK, 10 Ožujak 1937

CIJENA Din. 150

 

BOG I HRVATI

Borba čeliči, Čvrsti udarci izbijaju
iz kremena iskre. Da, ali od olova
nikad čelika; iz ilovače se ne izbija
iskra ! Vremena, u kojima živemo kri-
tična su u svakom pogledu. Iskušenja
su velika i za vjersko uvjerenje i za
narodno osvjedočenje pojedinaca i na-
rodnih skupina. Demom bezvjerstva re-
šeta na najokrutniji način one, koji
nastoje da ostanu vijerni svetinjama
svojih pregja. Moloh nemorala rastvo-
rio je svoje ralje, da proguta one, koji uz
najteža pregaranja hoće da uz pomoć
Božju sačuvaju čisto srce. Neman ma-
sonsko-komunističkog internacijonaliz-
ma upela je sve sile da iz srca vijer-
nih sinova iščupa osjećaj domovinske
ljubavi.

Kao divan mozaik sastavljen od
raznobojnih kamenčiće, raznog oblika
i veličine, ukrašen je rod ljudski na-
rodima raznih jezika i običaja, različite
kulture. Genij Stvoritelj povezuje sve
narode i provejava ih svojim božan-
skim Dahom. Ono što nijesu u stanju
da naprave sastavni dijelovi materijal-
nog mozaika, jer oni ne poznaju dru-
gog zakona do li zakona materije, to
mogu i prave sastavni dijelovi mozaika
naroda. Opterećeni baštinom prarodi-
teljskog proklestva, nemirni i skloni
zlu, poremećuju ljudi i narodi red i
uništavaju harmoniju, Često se doga-
gja, da vječni Genij-Bog odbaci neki
kamenčić, koji kvari harmoniju i na-
domjesti ga novim.

Danas pak zajednica naroda se
ozbiljno komeša. Podiže se narod na
narod, čovjek na čovjeka, jer ima je-
dan Vandal, čijem oku ne prija ljepota
tvorevine ruku Božjih i koji upire sve
sile, da kvari planove Boga. Sotona
se ne zadovoljava time, da razmetne
divno složene kamenčiće, već u ovom
bijesu zajednički sa svojim ortacima
hoće da rastruje pojedine narode sijući
razdor i kaos. Kod njih nema privile-
govanih naroda; jedino ne dolaze svi
istovremeno ma red. Jučer Rusija i
Meksiko, danas Španija, a sutra?...,
a prekosutra ?...??

Jedno je sigurno, da Bog ne želi
ničiju propast, a po tome: ,Perditio
tua ex te!“ Narodi, koji u svojoj većini
ostanu zdravi i ulože sve sile, da odole
navali pakla, zadržaće svoje mjesto u
mozaiku naroda, inače... zamjeniće ih
drugi, novi i sjajniji kristali, Nemojmo
si utvarati. Povijest nije nikojem na-
rodu potpisala garanciju, da če ga
uzdržati do konca, a mnogima je
napisala osmrtnicu. Jedino narodi koji
budu uščuvali zdrave životne sokove i
budu imali u sebi dovoljno vitalnosti
da nadvladaju otrovne sokove raznih
vjerskih, društvenih i marodnih bolesti,
izdržaće do kraja. Svaka pojedina če-
lija može prouzrokovati otrovanje, s
toga treba budno paziti, da svaki član
naroda bude zdrav, moralno zdrav. —
Deblo svakog naroda je njegova inte-
ligencija, žile njegove, to su oni čla-
novi naroda koji iz zemlje sišu zdrav
sok i plodove njezine, to je naše dično
seljaštvo. Dok je naše selo moralno
zdravo i stoji na zdravoj podlozi sla-
vom ovjenćane vjersko-kulturne tradi-
cije, biće i sokovi zdravi i krepki,

Treba stoga budno pazit, da se me
uvuče kakav crv koji bi podgrizao te
žile i time oborio stablo, Ima crva
raznih vrsta i raznih boja. To su u
prvom redu oni koji našem selu hoće
da ubiju u srcima vjeru. Katolička
vjera najkrepči je sok, hoji je hranio
naše narodno stablo i dao mu snage
da odoli vjekovnim burama i orka-
nima. Oduzmi vjeru i u pomanjkanju
dovoljne količine životnih sokova, na-
rodno će stablo klonut i prvi jaki za-
mah vjetra oboriće ga.

Naša inteligencija mora pazit, da
u narodno deblo ne prodre nikakav
tugjinski klin koji će svojim zadira-
njem u marodno tijelo prouzrokovati
sušenje i propadanje, Budno treba pa-
ziti, da se u redove naše inteligencije
ne uvuku grlati propovjednici pogub-
nih teorija internacijonalizma, bilo ko-
munističkog, bilo masonskog. /nfeli-
gencija koja zaniječe svoj narod, osu-
&gjena je. Stablo prima tvari potrebite
za život i kroz lišće. Narodno stablo
ne bi bilo potpuno bez zanatlija, bez
radnika. Radništvo je naš ponos, ali
dok je narodno. Nasjedajući demagoš-
kim agitatorima ono često prestaje biti
narodno, suši se i prvi jesenji vjetrovi
raznose ga kojekuda. Nikakova žrtva
nije prevelika, da se narodu spasi
zdrav radnički stalež.

Izgragjujmo čvrsto svaku stanicu
našeg narodnog stabla, da nas ne iz-
menadi kakova oluja i... iščupa ga.
Odgajajmo karakterne ljude na selu,
u radionici, u škoil i u uredu, da svak
izvrši svoju dužnost savjesno i do
kraja. Žrtvujmo sve lične ambicije i
komoditete, da narodu bude bolje.
Bude li narodu bolje, ne će ni nama
biti slabo, jer narod smo mi,

Naš će narod biti zdrav, jak i od
koristi sebi i ljudskoj zajednici, ako
bude nepokolebivo i ustrajno ostao
vjeran Katoličkoj Crkvi, koja je poput
ostalih odgojila i Hrvatski narod vjerski,
kulturno, moralno i materijalno,

Ostanimo vjerni slavnoj lozinci
naših narodnih boraca ,Bog i Hrvati“,
ali ne zaboravimo da to znači Hrvati
s Bogom i Katoličkom Crkvom.

 

 

PREPORUČAMO VAM dobro
poznatu dubrovačku draguljarsku
radnju Josipa Krili6, koja pruža
danas u Dubrovniku najveći izbor
raznog najmodernijeg zlatnog na-
kita, specijalno za darove prigo-
dom krizme, vjenčanja i krštenja.
Cijene su posve solidne i bez-
konkurentne.

Stručna izradba satova, graviranje
i posebni optički atelja.

Za robu daje specijalnu garanciju.
Interesentima, kumama i kumovima
za krizmu skrećemo naročitu paž-
nju na ovu solidnu firmu.

 

Hrvatski ponos nalaže nam da
kupujemo i trošimo dopisnice
Duvanjske bazilike. Dobivaju
se u svim trafikama i poštama.

 

 

 

PREGLED VANJSKIH DOGOĐAJA

Italija. Prvog Marta počela su u
Rimu zasijedanja Velikog fašističkog
vijeća, Mussolini i njegovi najuži sa-
radnici iznijeli su u svojim  izvještaji-
ma stanje unutrašnje i vanjske politi-
ke Italije, Donesene su važne rezolu-
cije. U prvom redu Italija hoće da po-
jača svoje naoružanje, za koje veli Mus-
solini, da je zadovoljavajuće, Ustanov-
ljeno je i podvučeno demografsko pi-
tanje Italije, po kojemu se broj poro-
giaja sve više smanjuje usprkos pro-
pagande što je vodi fašistički režim
na razne načine, a osobito jakim po-
rezom na neženje, Vijeće je izrazilo
puno priznanje maršalu Grazianiju. Na-
glašeno je postizavanje sporazuma sa
Njemačkom i Eaugleskom. Mussolini
je takogjer posebnu pažnju pokazao
generalu Francu, čestitao mu ma do-
sadašnjim uspjesima te izrazio nadu u
konačnu pobjedu nacijonalista.

Rusija. Boljševički režim ne pre-
staje da vodi svoju poznatu antireligi-
joznu propagandu. Tako je nedavno iz-
dala državna policija dekret kojim se
zabranjuje ruskim gragjanima da pri-
sustvaju sv. funkcijama u crkvama,
gdje članovi stranih diplomatskih po-
slanstva vrše svoje vjerske dužnosti.

Magjarska. Ovih je dama imalo
doći do državnog prevrata. Vlada Da-
rany-jeva je uspjela otkriti urotu i spri-
ječiti prepad, koji je bio na tome da
se provede. Kompromitovano je mno-
go vojničkih ličnosti, koje su na vri-
jeme uklonjene sa svojih položaja. Na-
mjeravani prevrat djelo je onih krugo-
va, koji su za što užu saradnju s Nje-
mačkom, Izgleda, da je kod toga ak-
tivno sudjelovao njemački poslanik u
Budimpešti von Makensen, koji je na
vrijeme otišao na dopust, s kojega se,
sva je prilika neće više povratiti.

Belgija. Posljednje vrijeme posto-
je neka razmimoilaženja izmegju pr-
vaka socijalističke stranke Spaaka i
Vandervelda. Kriza stranke riješena je
ovih dana tako, da se i dalje ostane
u vladi, ali se osugjuje sudjelovanje
s nacijonalističkom desnicom kao i s
komunistima.

Brazil. U vezi s novim otkrićima
komunističkih organizacija zatražio je
pretsjednik Vargas od parlamenta, da
se produži za daljnjih 90 dana mar
tovski zakon kojim se progone ko-
munisti.

Ukrajina. Prema vijestima iz Ki-
jeva doznaje se, da je veliko gibanje
megju Ukrajincima za ocijepljenje od
Rusije a to najviše zbog represalija
koje vrši moskovska vlada u ovoj
zemlji.

Udružene države sj. Amerike,
William Leahy šef admiraliteta ame-
ričke flote predložio je kongresu na
odobrenje plan, po kojemu će Ameri-
ka usavršiti svoju mornaricu. Utrošit
će se 580 milijona dolara.

Španjolska. Gragjanski se rat na-
stavlja. Vijesti, što dolaze preko služ-
benih agencija u većini su netačne a
svrha im je da stvaraju raspoloženje
za crvene čete, čija pozicija nije za-
vidna, u koliko general Franco pola-
gano ali stalno napreduje. Sporazum
o kontroli granica zbog raznih ,teh-
ničkih“ poteškoća još se ne provodi,
što će prema pisanju štampe moći u-
slijediti tek poslije 20 o. mj. Talijan-
ska i njemačka flota imala bi paziti
milicijonersku obalu, a engleska i fran-
cuska nacijonalističku.

Vatikanski grad. Zdravlje sv. Oca
sve više se obnavlja. U vezi s pret-
stojećom velikom Sedmicom proučava
se pitanje sudjelovanja Sv. Oca kod
funkcija Velikog tjedna i Uskrsa. Iz-
gleda, da će Sv. Otac zbog još mne
učvršćenog zdravlja samo podijeliti bla-
goslov na Uskrs sa lože na bazilici
sv. Petra, — Povodom nekih vijesti,
da se Vatikan angažuje za povratak
Habsburgovaca dano je iz krugova
državnog tajništva obaviještenje, po
kojem se Sv. Stolica ne miješa u ovo
pitanje budući spada u sferu unutraš-
njih pitanja same Austrije. — Na Gre-
gorijanskoj Univerzi održana su prošle
sedmice neka važna popularno-znan-
stvena predavanja, megju kojima tako-
gjer ova: ,Čudesa Kristova i kritika*
te ,Radio i katolička Akcija“.

 

Božo Bošković, brat
O. Ruđera dobrotvor
crkve Sv. Ignacija

Čestice sv. Križa, što se čuvaju u
crkvi sv, Ignacija, imaju oblik dvostru-
kog patrijahalnoga križa. Stavljeue su
u srebrnu, dobro pozlaćenu kutiju, a
ova opet u oveliki moćnik, koji ima
oblik monstrance - pokaznice. Moćnik
je sav od srebra. Povelja, koju je
g. 1740 izdao stonski biskup Franjo
Volanti (Franciscus II de Volantis 1710-
1741.) kaže, da su ove moći bile prije
nm samostanu sv, Save u Miloševcu u
Hercegovini — in monmasterio s, Sabae
in Bosnia minori. Turci su taj samos-
tan zapalili, ali za čudo, svetim se
moćima ništa nije dogodilo : ostale su
sasvim neoštećene, kao da nisu bile
usred ognja. Poslije, kaže dalje Povelja
da su te svete moći kršćani za velike
novce otkupili od Turaka. Božo Bošković

ih je otkupio g. 1727 i darovao dubrovač-
kim Isusovcima. U njihovoj se crkvijoši
danas nalaze. Ova se čestica sv. Križa
izlaže vjernicima na poklon i cjelivanje
na blagdane sv. Križa.

Mladi Rugjer stupa u
Isusovački novicijat

Magister Josip Stefani u dubrovač-
kom je kolegiju boravio pet godina.
Iz ljubavi k kolegiju i crkvi sv, Igm.
dade napraviti sliku sv. Josipa. koja je i
danas na Svećevom otaru, Sliku je na-
pravio Lifterini u Mlecima. Iz dubrovač-
kogjekolegijasa spomenutim magistrom
otputovao za novicijat Rugjer Bošković u
dobi od 14'/, godina. O. R. Boškoviću
u toj [prigodi veli Chronaca Colleg.
Rag.: .Giovane di grandi speranze —
mladić velike nade,“

S. Dragičević

Oglašujte u Nar. Svijesti!