TAKSA PLACENA U GOTOVU

Narodna Sv

tjesi

 

GOD. XIX — BR. 16

BIJELI I

Danas je Španjolska poprište, na ko-
jemu se odigravaju svijetski dogogjaji,
i zadiru u srž čovječanstva. — Tu se
bore dvije ideje, dva nazora na svijet,
te izgleda, da se vraćamo u slična
vremena, kada se je baš na zemljištu
Španjolske vodila borba izmegju krš-
ćanstva i islama; i onda, kada su se tu
sukobljavale imperijalističke težnje eu-
ropskih država.

Današnja borba na španjolskom tlu
promatrana je sa više gledišta, obe
borbene stranke bijeli i crveni imaju
svojih prijatelja i neprijatelja, simpatija
i antipatija, prema tome kako ko za-
mišlja i prosugjuje ovaj krvavi brato-
ubojički rat do istrage,

I jedni i drugi imat će pravo barem
u nekim stvarima ili sa svog subjek-
tivnog prosugjivanja, ali objektivan
čovjek, koji promatra razvoj ljudske
povjesnice sa višeg stanovišta na prin-
cipima filozcfije, etike, pa i sa nepro-
mjenivih zasada kršćanskih nazora, on
mora da malo dublje prodre u stvari
ne gleda samo površno bazirajući svo-
je tvrdnje na kojekakvim krilaticama i
simpatijama srca. Tu treba anatomski
kritički nož, pa da sve rasčisti, sredi i
stavi na svoje mjesto.

U tome, u prvom redu, treba imati
pred očima opće dobro čovječanstva,
koje nije samo materijalno i pogoduje
osjetilima, nego koje ima svoje vred-
note u duhovnom carstvu ljudske biti,
— Sama materijalizacija svih ljudskih
čina, ako nema oduhovljenosti velikih
ideja, dovodi čovjeka do gramzljivog
čeznuća za užitkom, koji ga zasiti i
potom ga baca u beznadno očajno
stanje izmoždenih neurednih osjećaja.

Takovo shvaćanje života: samo živ-
jeti za užitak materijalnih osjećaja, i
to provoditi u praksi, dovodi do se-
bičnosti, do posizanja za svakim sred-
stvom bez ikakove kvalifikacije morala,
samo da se postigne ono za čim čez-
ne bezumna  sensibilnost. — I to
nažalost dovodi do životinskog življe-
nja, koje nalazi svoju svrhu u ovom
zemaljskom životu i više ništa,

DUBROVNIK, 21 Travnja 1937

CRVENI

Zaludu će se takovi duhovi oslanjati
na neki profinjeni odgoj, na neko al-
truističko raspoloženje, filantropiju, ka-
da to u času sebičnog poriva zataji i
pada, ruši se.

Radi toga su potrebite auktoritativ-
ne sankcije od veće moći, koja nam
pokazuje način rada, i za koji smo ini
toj moći lično odgovorni, te moramo
snositi posljedice htjeli mi to ili ne
htjeli. A to je vrhovno biće svemožni
Bog.

Pogledamo li sada borbu u Španiji
i vidjet ćemo, da se tu bori Vjera pro-
ti nevjeri; bezbožni komunizam proti
kršćanskom pokretu u svijetu; nacio-
nalisti proti antinacijolistima ; bijeli pro-
ti crvenima.

Ako promotrimo što rađe crveni-
madridska vlada, ako znamo, ko stoji
iza vladine fronte-komunisti, ako nam
je poznat stav boljševizma proti vjeri
i kršćanskim vrednotama, ne možemo
biti uz madridsku vladu, pa zalagala
se ona tobože za socijalnu pravdu ko-
liko god hoće, tvrdila ona, da nije
proti vjerskom osvjedočenju pojedina-
ca i ograničenju savjesti, djela nam
njezina govore. Po djelima njihovim
poznati ćete ih — riječ je neprevarlji-
vog Spasitelja čovječanstva. — Uz na-
cijonaliste, bijele, smo toliko u koliko
oni brane Vjeru i poredak, u koliko
poštuju kršćanske vrednote i plemeni-
te osjećaje katoličkog svijeta.

Ima kod nas simpatizera za madrid-
sku vladu, crvene, iz čisto materijalnih
razloga, ili iz neznanja, ili u toliko u
koliko su proti Francovom fašizmu
odnosno i kapitalizmu, pa i tobože
klerikalizmu ne resonirajući na sve
drugo. Takovi su površni i slušaju
samo srce, ne sude razborom. A ima ih
nažalost, koji iz čisto idejnog komu-
nizma kao njegovi učitelji i propaga-
tori — šuruju sa crvenima. Te sma-
tramo grobarima hrvatskog naroda, jer
komunizam je najgori bezbožni faši-
zam koji se vrši po prohtjevima naj-
krvoločnije diktature, a pogrešan je u
svojim principima i jedna kobna za-
bluda, koja je dovela svijet do strašnih
posljedica.

 

6. P. U. Podiže nove
tamnice

Nova čišćenja u ruskoj sovjetskoj
komunističkoj partiji,

Pariski Matin objavljuje vjest o stro-
gim mjerama, koje preduzima Staljino-
va klika protiv ostataka protiv ostatat-
ka komunističke opozicije. Ješov, movi
šef krvoločne G. P. U., završio je is-
tragu, koju je vodio protiv istaknutih
komunističkih prvaka. Jedna komisija
kojoj je bilo maloženo, da prorešeta
redove sovjetskog upravnog aparata,
završila je svoj posao i isturala iz ko-
munističke partije 65 hiljada namješte-
nika, Sve ove osuđe izriče Agranov.
Izmegju ovih otpuštenih odmah ih je
12 hiljada protjerano u Sibir ili: zato-
čeno,

Politički zatvori nijesu više u sta-
nju da prime sve zatočenike, Radi

toga je komesar za unutrašnja djela
dao izgraditi pet novih velikih kazni-
onica, a ujedno je odregjeno, da se
glavna kaznionica u Tobolsku nado-
gradi i proširi. Kada se to sve izgradi,
biti će mjesta za još 10 hiljada zato-
čenika.

Eto takovu slobodu nagovještavaju
Staljin i njegovi sumišljenici svojim
političkim protivnicima.

 

»Dubrovnik — borac za siobo-
du“ naslov je članku, što ga je napi-
sao u ,Mladoj Hrvatskoj“ br. 15 g,
dr. Cicak. U članku uvaženi pisac iz-
nosi glavnije momente iz historije ko-
ji karakterišu Dubrovnik kao Hrvatsku
Atenu, na kojoj se sav naš narod ima
da uči, kako se dolazi do pune slo-
bode te materijalne a još više duhov-
ne samostalnosti.

Qomozite Ollilosrće

 

CIJENA Din. 150

PREGLED VANJSKIH DOGOĐAJA

Razvoj političkih prilika u Ru-
slji. Slučaj sa Jagodom daje povoda
da se zaključi, kako organizacije tajne
policije (Čeka, Gepeu) ne igraju više
one uloge, što su je igrale kroz pr-
vih 20 godina sovjetskog režima.
Razvoj prilika kreće se sve više u
pravcu jedne vojničke diktature, koja
bi konačno imala da likvidira sistem
političke oligarhije, koja je sastojala
od Leninovih najužih saradnika, a
koje eto pomalo nestaje. Dok je po-
litički sistem bio oligarhijski imala je
tajna policija veliko značenje, a sada,
kad su poubijani lenjinovci, težište
važnosti prelazi pomalo na vojsku.

Kako je poznato Lenin je umro
1924. god. U ono je doba Stalin bio
samo jedan od članova triumvirata, u
kojemu su bili takogjer Zinovjev i
Kamenjev. Trocki je upravljao  voj-
skom, a na vrhovnim mjestima so-
vjetske oligarhije stajahu Buharin, Ry-
kov i Tomski, čiji su prvi saradnici
bili Radek,  Piatakov i Sokolnikov.
Ovaj je generalni štab nestao, a s njim
i oligarhijski sistem. Trocki je pobje-
gao, Radek je u tamnici, Buharin i
Rykov isključeni su iz stranke i pod
paskom, dočim su svi ostali poubijani.

Megjutim Stelin nije ostao sam,
Vlast dijeli sa Vorošilovom, vrhovnim
zapovjednikom  vojske,. Stalin zapo-
vijeda Rusijom ali rukom Vorošilova.
Jagoda više ne služi, Čeka i ostale
organizacije priključene su Komesari-
jatu za unutrašnje poslove. Diktator
zapovijeda s vojskom. Glavna podr-
ška novog režima nalazi se u vojsci.

Registrujući ove činjenice neki se
listovi u inozemstvu pitaju, ne ide li
razvoj političkih prilika u Rusiji usu-
sret obnovi carističke, despotske, mili-
tarističke i birokratske države, pa bilo
i u novoj formi? Povijest je svjedok,
da se je i francuska revolucija nor-
malizovala u vojsci, koja je na drugi
način, ali ipak obnovila uspomene
starog režima.

Nestankom  oligarhijskog režima
u velikoj je mjeri nestalo i židovskog
elementa u Rusiji. Stalin je kavkaža-
nin i on se sve više oslobagja od Ži-
dova. Ipak mnogi misle, da motiv
koji je pokrenuo Stalina proti Leni-
novim saradnicima nije bila odvratnost
prema Židovima nego radije ljubomora
vlasti, Za dokaz navode činjenicu, da
je i danas vanjska politika Rusije vo-
gjena uglavnom od židovskog  ele-
menta.

U Francuskoj ima onih, koji mi-
sle, da bi antisemitski stav Stalinov
mogao uticati na poboljšanje odno-
šaja izmegju Moskve i Berlina. Ovo
dovode u vezu s tim, što se je Hitler
sporazumio sa Ludendorfom, za ko-
jega kažu, da nije protivan politici
zbliženja s Moskvom. S druge se stra-
ne opaža, da je intranzigentnost ko-
liko u Berlinu toliko u Moskvi pot-
puna i nema izgleda, da bi se Nje-
mačka i Rusija mogle u dogledno
vrijeme približiti.

Važno je zabilježiti, da je Ko-
minterna izdala najnovije uputstvo
prema kojemu treba da se komunisti
uvuku u sva športska društva i sve
katoličke organizacije. U športskim

društvima treba da nastupaju kao mna-
cijonalisti i demokrati, a u katoličkim
imaju se pokazivati kao prijatelji vjere,
ali tako, da ujedno zastupaju misao
o slobodnoj crkvi u slobodnoj državi,
jer će se ma taj način uvelike i ne.
opaženo pomoći ostvarenju komuni-
stičkog programa.

Španjolska. Uvijek, ali osobito
posljednih nekoliko sedmica novinske
su vijesti o Španjolskoj tako kontradik-
torne, da je skoro nemoguće kazati
pravo stanje tamošnjih prilika. Sva-
kako je karakteristično to, da je ma-
cijonalistička mornarica blokirala ba-
skijsku obalu, osobito glavnu luku
Bilbao. To je učinjeno bez sumnje u
namjeri, da se skloni Baske na po-
puštanje i konačno pristajanje uz ge-
nerala Franca, To tim prije, što se tu
radi takogjer o katolicima, koji su se
opredijelili za crvenu miliciju samo iz
nacijonalno-političkih razloga, u ko-
liko im madridska vlada obećaje ne-
zavisnost, za koju se oni toliko bore
i koja im je tako na srcu, da u ovom
kritičnom momentu zaboravljaju na
motive načelne naravi a davaju se ru-
kovoditi samo od političkih i nacijo-
nalnih momenata, Kad bi im general
Franco obećao ono što žele, naime
potpunu političku samostalnost, isti bi
se čas našli Baski na strani nacijona-
lista i sudbina bi crvenih bila konačno
zapečaćena. Ali je pitanje, hoće li i
može li im Franco to obećati, Karak-
teristično je i to, da su u Eugleskoj
slegnuli ramenima i zapravo priznali
odluku Francovu o blokadi Bilbao,
ma da su tim pogogjeni interesi en-
gleske trgovačke mornarice.

Konferencija u Montreuxu. Na
12 o. mj. sastala se je na vijećanje
u Montrevxu u Švicarskoj megjuna-
rodna konferencija, kojoj je zadaća,
da ukine ,režim kapitulacija“ u Egiptu.
»Režim kapitulacija“ jest sistem svih
onih prava, što ih inozemski državlja-
ni uživaju u Egiptu na osnovu po-
sebnih ugovora. Do tih je iznimnih
stanja došlo u nekim turskim država-
ma, koje su smatrale stranca nevjerni-
kom i prema tomu nesposobnim, da
uživa prava kao i ostali turski poda-
nici. Zato su razvojem prilika strani
konsuli postalis vremenom zakonodavna
i sudska vlast za podanike svoje dr-
žave, pred kojima je domaća turska
vlast bila bez ikakove moći i upliva,
Egipat, kojemu je Engleska priznala
nedavno potpunu nezavisnost hoće,
da se otrese svakog inostranskog mi-
ješanja u upravu svoje držaze.

Kumovima i kumama za krizmu.
Najlakše se možete riješiti svojih
briga, jer za malo novaca imate
najukusnijih darova za svoju kum-
čad u srebru i zlatu u bogato
snabdjevenom dućanu gosp. /osipa
Krilića, vis-a-vis Male Braće. Sta-
ro srebro i zlato možete dobro
prodati ili zamjenuti za novu robu.
Tu je i skladište svih vrsta oćala
najbolje kvalitete.

Širite Narodnu Svijest