TAKSA PLAĆENA U GOTOVU

Narodna

 

vijest

 

GOD. XIX — BR. 21

Napredak kulture nužno zahtjeva i
što čvršći vez sa Božanstvom ; jer čim
je kultura na višem stupnju svoga raz-
voja, morala bi biti i što bliže svom
izvoru — Bogu. U povijesti naroda
vidimo da je bilo i obratno: čim je
kultura veće, razmak do Božanstva bio
je duži, čim je kultura bila bliže kal-
minaciji razvoja tim su ljudi brže sr-
ljali u moralnu dekadensu. Egipćani,
Babilonci, Asirci, Grci i Rimljani bili
su u svoje doba na najvišem stupnju
kulturnog progresa, dok je vjera i mo-
ral njihovog javnog i privatnog života
bio pogažen i na rubu propasti. U to
doba trivmfirala je književnost i um-
jetnost i kultura uopće. Morao bi, dak-
le, da vez sa Božanstvom bude što
uži i moralni život adekvantan ovom
napretku uma. Ali, što opažamo? Mo-
ral — civilizacija srca i volje propor-
cionalno je opadala s progresom  kul-
ture,

Istu sliku pruža nam i današnjica.
Kultura se bahato ponosi, a moral i
prava civilizacija nazaduju. A da li je
današnja kultura pozitivna? — mjeri-
lo je njezin vez sa svojim izvorom —
Bogom. Prava kultura je u uskom ve-
zu s Božanstvom — vodi k Bogu. Čim
se koji vijek više udaljuje od Boga
tim se prije mora upropastiti, usahnati,
kao potok koji je od izvora otkinut.
Baš tako je danas. Dvadeseti vijek sve
više prekida odnose s Bogom. Kultu-
ra napreduje, ali bez Boga i moralnog
zakona — hoće na mjesto Boga, bo-
gove. Dakle, natrag poganstvu ?!

Najpodliji egoizam danas stvara po-
jedincima i masama bogove. Bog je
trbuh, blago, čast, uživanje, kragja,
nepravda i t. d. baš kao u doba Rim-
skog imperija, kad je u samom Rimu
bilo preko 30 tisuća bogova.

Današnji moderni duh žrtvuje poš-
tenje, čistoću srca, vjeru — za nižeg
čovjeka. U ime trbuha prolijeva se krv
po svijetu, hvataju se ljudi u zamku,

DUBROVNIK, 26 Svibnja 1937

Natrag k poganstvu?

izrabljuju slabići ..... Dok je prije
bilo: koliko znaš toliko vrijediš, danas
je: koliko imaš toliko vrijediš. Pošte-
nje u usporedbi s bogatstvom pada.
Najveći moderni bog je stara, ali
sad kao uskrsla Venera. Bludnost je
obična stvar. Ženidba nije Božja usta-
nova, nego sredstvo za ugagjanje stras-
tima. Djeca su breme i smetnja u slo-
bodnoj ljubavi, te zato: što maaje
djece! To je moderni dekalog!
Zgraža se čovjek čitajući statistike o
nudističkim i lupanarskim društvima
gdje se čovjek snizio pod životinju.
Ali, najgorča kcnstatacija je ta, što i
mladež nije bolja. A tko je kriv tom
padu mladeži? —  poraogrefija, zle
knjige, slab školski i kućni odgoj,
mješovita kupališta, nepristojna noš-
nja, nezdravi sport i t. d.. ,. Mladež
se odgaja bez Boga, a čovjek bez vje-
re je životinja. Na mlagjima svijet os-
taje pa što ćemo doživjeti iza 10 go-
dina kad je već sad nesnošljivo !?....

A današnja kozmetika? Koliko je
novaca u prašinu bačeno, a toliki če-
kaju na svoju krvlju zasluženu platu?!

Vraćamo se dobu ropstva, kad sada
nekoliko moćnih kapitalista masu rad-
nika savija pod svoj kotač za koricu
kruha. Suvišno je spominjati današnju
podlu politiku i ratove koji iskorije-
njuju narode, Čovjek bez Boga pos-
taje zvijer. O tom nas uvjerava Rusija
i sad Španjolska, gdje komunisti izmiš-
ljaju najgore muke svojim  protivnici-
ma, Nedavno je jedan zarobljeni oli-
cir morao pojesti juhu i pečenje od
noge svoga sina što su mu. pripravili
komunisti.

I tako bismo mogli povući paralelu
do neograničenosti, a konstatovali bis-
mo samo jedno: Vraćamo se pogans-
tvu. Ta, dokle će taj truli ljudski rod
gaziti Presvetu krv prolivenu na . Gol-
goti, dokle? — dok ga nestane pod
sumporom i ognjem!.....

 

PREGLED VANJSKIH DOGOĐAJA

Situacija u Španjolskoj. Pobuna
anarhista, koja je nedavno bila izbila
dokazom je, da su prilike u crvenoj
Španjolskoj nesregjene. Epilog ove re-
volucije, koja je više formalno nego u
stvari ugušena, odigrao se je prošlih
dana, kad je najedamput nestao sa
položaja vogje revolucije poznati Lar-
go Caballero, taj španjolski Lenjin. Ko-
ji su razlozi oborili Caballera? ,Inte-
resi“ crvenog pokreta. Largo Caballero
vodio je uz gragjanski rat takogjer
politiku nemira i nereda u zemlji i
zbog toga progonio na najdrastičniji
način protivnike revolucije. Držao se
je načela, da treba svim sredstvima
pospiešivati revoluciju, za kojom teži
komunističko-boljševistički pokret, Ali
ova je taktika promašivala svoj cili,
što je uvidjela i Moskva. Stoga je do-
šao nalog iz središta III internacionale,
da se Caballero povuče sa položaja
pretsjednika vlade, kad nije uspio da
sastavi novu vlađu, koja bi se bila ru-
kovodila načelima stišavanja i ublaži-

vanja prestrogih mjera u unutrašnjoj
politici. Razlog ovakovom postupku
vide mnogi u tomu, što je Moskvi do
toga da udobrovolji Englesku, koja je
— kako kažu — najviše zaziralaod cr-
venih zato, što su vladine mjere iza-
zivale još veći kaos.

Francuska politička djelatnost, na
osobiti je način pojačana povodom
krunitbenih svečanosti. U Parizu je o-
držan tako zvani politički tjedan, jer
se je našlo u francuskoj prijestolnici
mnogo političara raznih država, oso-
bito podunavskih. Izgleda da je fran-
cuskoj vladi do toga, da popravi svoj
položaj u Podunavlju, koji je oslabio
uslijed jake aktivnosti Njemačke i Ita-
lije, kojima je ipak uspjelo, da se igla
vanjske politike podunavskih država
počinje okretati prema Rimu i Berli-
nu. Pariz kuša da najprije Austriju od-
vrati od tutorstva Njemačke i Italije.
Zato su i vogjeni razgovori izmegju
Delbosa i Schmidta.

Stalin se boji Jagode. Propagatore
komunističkog ,raja“ sve više obu-

hvata i zasjenjuje oblak neizvjesne bu-
dućnosti i problematične karakternosti.
Uapšeni Jagoda uputio je pismo Sta-
ljinu, da se u inozemstvu i to u ru-
kama uplivne političke ličnosti nalazi
spisak svih onih visokih funkcionera
sovjetske vlade i uprave, koji su bili
sudionici svih zločina i prevara, za
koje sada njega optužuju. S tim u vezi
prenesen je Jagoda iz tamnice u je-
dan sanatorij jer ga je ,udarila kap“!

Abesinije će nestati. U megiuna-
rodnim krugovima prevladava mišlje-
nje, da će Abesinija konačno morati
nestati kao posebna država i da će je
najkasnije u jeseni brisati kao članicu
Društva Naroda.

Domaće vijesti

Msgr. Mato kan. Bekavac višego-
dišnji župnik Sarajeva, istaknuti, po-
pulaini svećenik i vili rodoljub u vrh-
bosanskoj nadbiskupiji presvijetli Msgr.
Mato Bekavac kanonik i prelat imeno-
van je ovih dana od Svetog Oca Pija
XI. Protonotarom Apostolskim ad ins-
tar participantium. Presvijetlom Gos-
podinu Msgru Mati Bekavcu najsrdač-
nije čestitamo i želimo, da se nauživa
ad multos annos tog visokog mitronos-
nog odlikovanja!

Isplata uloga iz austrijske poštan-
ske štedionice. Beograd 20 maja. Ri-
ješnjem Mistarskog Savjeta od 13 maja
1937., a u smislu konvencije iz 1922
isplata štednih i čekovnih uloga našim
državljanima ulagačima kod bivše aus-
trijske poštanske štedionice u Beču,
koji su svoja potraživanja prijavili u
redovnom toku, vršit će se samo kod
poštanske štedionice u Beogradu pc-
čam od 1 jula ov. g. postepeno u
srazmjeru 1 dinar za 4 krune, Ovu vi-
jest nam je javila Poštanska Štedioni-
ca Kraljevine Jugoslavije u Beogradu.

Marke Male Antante. Ministar poš-
ta odobrio je, da se sa važenjem od
1 svibnja do 31 listopada 1937 izrade
i puste u promet naročite poštanske
marke Male Antante u vrijednosti od
3 i 4 dinara za taksiranje običnih pi-
sama prve težine u saobraćaju sa dr-
žavama Male Antante i Balkanskog
sporazuma. te ostalim inozemstvom,
Marke će nositi sliku crkve na Oplen-
cu i naziv ,Jugoslavija — Petite An-
tante“. Ove će se marke prodavati u-
poredo s drugim markama u tečaju.

Englezi su kupili u zadnjih pet
mjeseci u Jugoslaviji 15 rudarskih po-
lja. Proizvagjat će razne rudače, od
čega ćemo i mi imati nešto koristi,

Proširenje luke Sušak traži sušačko
Privredno vijeće, Na to proširenje Su-
šak čeka već 12 godina. Traži ga ve-
liki promet, koji se preko one luke
odvija i nacijonalni interesi, da ne bi
trgovina skrenula u tugje luke. Vijeće
predlaže da se luka Sušak proširuje
tako, da se s njome poveže uvala Mar-
tinšćica.

Veliki izvoz konja iz Vojvodine
izazvao je povišenje cijena, pa su se
sada seljaci ponovno prihvatili konjo-
gojstva. Iz Vojvodine je već izvezeno
toliko konja, da se dobri 'konji jedva
mogu dobiti, a cijena im je poskočila
od 2 na 4—5 hiliada dinara. U svrhu
konjogojstva kupuju seljaci vrlo skupe
konje za rasplod, pa se za dobrog
pastuha plaća i do 100 hiljada dinara.

 

CIJENA Din. 150

Razne vijesti

Sveta mobilizacija. Od 25 do 929
augusta ov, g. skupit će se u Beču
oko 100 hiljada bivših ratnika iz raz-
nih zemalju. Poći će u glasovito sve-
tište Gospe Marie — Zel?, da se mole
za mir.

Bezbožna rabota. U Moskvi i
gjuju novi veliki film protiv katoli
misija, Cilj je filmu izazvati crnačk
narode protiv siromašnih i požrtvovnih
misijonara,

 

  

I na dnu oceana se fotografira. To
je uspjelo hrabrom  kapetann Džon
Kregu, kome je pošlo za rukom, da
se kao ronilac spusti na dno Atlants-
kog oceana, baš na mjestu, gdje je
za vrijeme svjetskog rata potonuo o-
groman parobrod ,Lusitania“, potop-
ljen od njemačke podmornice. On je
pomoću naročitih lampa — reflektora
osvijetlio dno oceana, a onda fotograf
skim aparatom snimio propali veliki
brod, zbog čijeg potonuća su Sjedi-
njene Države Amerike zapravo i ušle
u rat.

Italija — kreditima umnaža pu-
čanstvo i to ne baš malima, jer sva-
ki bračni par ispod 26 godina dobiva
od države u zajam 3 hiljade lira pod
uslovom, da u roku od 12 mjeseci
dobije dijete. Megjutim, ako ne dobije
dijete, moraju odmah vratiti pozajmlje-
ni novac.

 

Ponovno su u Njemačkoj zapo-
čeli procesi protiv katoličkih svećenika
tobože radi, ,veleizdaje“, zbog deviz
nih  prestupaka i zbog ,uemorala“,
Svega i svašta se izmišlja protiv pret-
stavnika kat, Crkve, da ih se ocrni
pred njihovim narodom!

 

Kardinal Mundelein, nadbiskup u
Cikagu oštro je osudio nacionalističko
držanje prama katoličkoj Crkvi, Optuž-
be protiv katoličkih svećenika nazvao
ije prevarom, —  Protestantski biskup
Stuart izjavio je, da potpuno odobra-
va govor kardinala Mundeleina i du-
boko žali teške optužbe nacijonalsoci-
jalizma protiv katoličkog svećenstva.
— Izjave kardinala Mundeleina svrnu-
le su veliku pažnju u Americi. Kardi-
nal je primio mnogo poziva da drži
govore o odnosu katolicizma prema
nacionalsocijalizmu.

Ruzvelt o slobodi vjere, Preko
svečane sv. Mise u katedrali u New
Yorku, koja se služila prigodom 303
godišnjice uspostave vjerske slobode,
pročitao je lord Baltimore poruku pret-
sjednika Roosevelta, u kojoj veli ,da
ne može opstojati prava demokracija
bez priznanja najveće vjerske slobode
i slobode vjerskog odgoja“.

Što je Kafa Hag za srce

to su Zeiss-Umbral
stakla za oči.

Zaštitite Vaše oči od prejake

svjetlosti.

Za sve informacije kao i pro-

spekte obratite se na stručnog

optičara BOGDAN

DUBROVNIK