TAKSA PLACENA U GOTOVU

Narodna Sv

ijest

 

GOD. XIX — BR. 23

DUBROVNIK, 9 Lipnja 1937

POVRŠNOST

U doba tehničkog napretka i meha-
nizma, u doba prekomjernog kulta ti-
jela, izgleda, da se je duhovni napredak
začahurio u neku maglovitu ograniče-
nost pojimanja duševnih vrednota, —
Malo je zdravih, čistih vmova, koji sa
dubokim poznavanjem ljudske duše,
sa sveopćom erudicijom i poznavanjem
svjetskih problema, emancipiranih od
utjecaja bilo sopstvenih manira, bilo
kojekakvih obzira, već samo radi istine,
zagrabiše liječiti rane ljudskih duša, a
na temelju toga i ekonomsku bijedu.

li nedostatak poznavanja predmeta,
o kojem se hoće raspravljati i-davati
svoje mišljenje, ili krivi principi, ma
kojim se hoće graditi, ili pako neka
sataniska mržnja, zahvata masu, koja
ne računa sa ozbiljnim činjenicama,
već po svome slijepom nagonu srće
bez opravdanja u propast.

Pokazalo se je mnogo puta, da je
dovoljan jedan nesavjestan huškač, na
temelju neosnovanih krilatica, a te po-
goduju raspojasanoj i nediscipliranoj
ljudskoj duši, te podigoe čitave bune
i nered u masama.

U ogorčenosti i ozlojegjenoj ljudskoj
duši poragja se neki revolt, i u tom
momentu dovoljna je jedna iskra, da
prouzroči silni požar. Tada se ne re-
ilektira na ništa, tada sve, u nekoj

zamagljenosti, bukti i razlozima nema
mjesta.

Dok se to kod neukih i neorijenti-
ranih masa može da shvati, osuditi je
kod inteligencije, koja nažalost, mnogo
puta, ne zaostaje u tome za masom,
već i ona izgubi busolu, bilo s kojih
razloga, i zatalasa se s masom.

Danas se čuje od svakoga prigovora,
čuje se govoriti o riješenju socijalnih
pitanja, odabrava se ovaj ili onaj na-
zor, a drugi se kudi, većinom to vam
je kafanska politika, politika od oka
ili stranačko manovrisanje, Pitajte vi
takove politikaše i problemaše za neki
dublji razlog, za moralnu i filozofsku
obrazložbu tih njihovih tvrdnja, pa će
vas bagatelisati i tobože uvrijegjeni u
svome ponosu i samosvijesti, nazvati
kakvim pogrdnim imenom, _ izvaliti
kakvu otrcanu frazu i misle, da su te
tim pobjedili, i da_oni imaju pravo.

Imao sam priliku da razgovaram sa
jednim akademičarom nastrojenim ko-
munističkim idejama. Odmah kod na-
šeg razgovora uvidih, da je to poletna

mlada duša, doista željna pravde, ali.

zalutala ovca, Počne mi se braniti sa
nekim preživjelim i stotinu puta pobi-
jenim prigovorima, pa to pobugjuje
kod ozbiljnog čovjeka sažaljenje i sa-
milost.

Površnost je ona, koja zavodi mnoge
na stramputicu, ona stvara pobrkanost
i krive nazore, pa po tom i krive za-
ključke, a na krivim zaključcima čo-
vječanstvo ne može da ide naprijed
već nazaduje.

Sigurna je stvar, da čovjeka smiruje
samo duševna mirnoća i duševno za-
dovoljstvo, jer puka tvarnost samo ga
zaslijepi i časovito obmami, a netom
se osvijesti uvigja, da je nemiran, ne-
zadovoljan; fali mu ono, što čovjeka
čini sretnim, a to je mir duše.

A da se to postigne treba ozbiljno,
duboko i svestrano proučiti jedan pro-

blem, da ga možeš mirne duše pri-
hvatiti i za nj se oduševiti, te za nj i
uvjerenjem raditi,

Rad za jednu stvar, ideju, samo za
plaću, za lični interes, bez višeg shva-
ćanja i razumjevanja, bez oduševljenja,
samo je životinjski posao, to je maki:
nalno obavljanje posla bez više svrhe,
Ko pako idealno shvaća svoj posao,
ko ima pred očima uzvišene ideje, do
kojih je došao svestranim proučava-
njem i stalnom spoznajom, taj je pravi
pobornik za čovječja prava, taj je vri-
jedan priznanja i poštovanja,

Površnost ne dovodi nikada do cilja,
ona i najbolje ideje i probleme profa-
nira, zasjeni ih, da ne otskoče u svom
pravom sjaju.

Zrelo prosugjivanje bilo u privatnom
bilo u javnom životu, nesebično i ob-
jektivno gledanje u dogogjaje, sma-
njilo bi mnoge razmirice, i tim bi se
mnogo više koristilo svim općim in-
teresima i mukotrpnom čovječanstvu.

L. Totić

Kapitulacija Glasa Boke“

KOTOR. Još o metodama ,Glasa
Boke“. U br. 227 ,Glasa Boke“, koji
je izašao 29 svibnja (po ,Glasu Boke“
maja), raspisao se urednik g. Slovinić
na puna dva stupca pod uvredljivim
naslovom ,Anonimni pokvarenjak u
akciji... .* protiv ,Narodne Svijesti“ i
njezina dopisnika. U ovom dugom
članku uzalud smo tražili bilo kakvu
činjenicu ili konstataciju, kojom bi u-
redništvo potkrijepilo klevete, podvale
ili denuncijacije svoga ,vjernika“, na-
bačene na kotorsko svećenstvo. lsto
tako uzalud smo tražili bilo kakav od-
govor na razna pitanja, uskrsla tokom
ove polemike, koju je započeo “vjer-
nik“ ,Glasa Boke“, a ne dopisnik
»Narodne Svijesti“, kako za neupuće-
ne tvrdi urednik. Nijesu ta pitanja na-
bačena ,bez ikakve veze“, nego u ve-
zi sa postupkom ,Glasa Boke“, koji
je u ovoj polemici za sebe uzurpirao
funkciju suca i suverena u vjerskim
pitanjima (razumije se samo za kato-
ličku Crkvu!), funkciju organa javnog
mnijenja Boke Kotorske i tutora nje-
zina tradicionalizma, Megjutim, ured-
ništvo je našlo za shodnije da i sebe
i svog ,vjernika“ i svog šefa izvuče iz
jedne vrlo nezgodne situacije, u koju
je kružok ,Glasa Boke“ došao konsta-
tacijom predzadnjeg, a još više :zad-
njeg broja ,Narodne Svijesti“. Izvlači
se jednim dosadnim, razvlačenim ope-
tovanjem uvijek istih uvredljivih epi-
teta na račun dopisnika ,Narodne Svi-
jesti“. Pri tome se računa na psiho-
loški momenat: da se idejna praznina
prekrije lekcijama o kršćanskom mo-
ralu'i o Kristu-svijetlu i istini, a uz-
mak maskira nagomilavanjem stareo-
tipnih bombastičkih uvreda.

Još ima uredništvo ,Glasa Boke“
toliko moralne snage, da ne upotre-
bimo drugi izraz, da kritikuje katoličke
vjerske nauke, kako je iznio vjernik“
i urednik, smatra i stvarnom i pristoj-
nom, koja je potekla tobož iz vjerskih

 

* Radi preobilja gradiva nije moglo izaći
prije. Uredništo.

(masonskih i masonofilskih  nivelator-
skih!) pobuda. Od nauke o pravoj
vjeri napravio je ,Glas Boke“ politič-
ki problem, sigurno zato jer tako kon-
venira nekim poznatim nivelatorskim
tendecijama  slobodnozidarskih loža,
koja je u svoje doba snivala o jugo-
slavenskoj vjeri, samo da tako oslabi
i raskine vezu katoličkih vjernika sa
papinstvom. Tako se po ,Glasu Bo-
ke“, jednim pod religioznim vidom
čisto defetističkim, pače i heretičkim
postupkom, tnijela politika ,u domen
religije i crkve“. ,Glas Boke“ predvi-
gja, da će katolički publicisti napus-
titi tu politiku ,prije nego što pijetao
tri puta zakukurikne“. To je uedništvo
» Glasa Boke“. instinktivno osjetilo po-
trebu, da u ovoj formi izrazi svoja,
»pozitivna“ politička iskustva iz ere
pofovaca, pohoraca, JNS-ovaca, sve do
onih ,kolosalnih“ iz ere zadnjih op-
ćinskih izbora.

Tvrdnja ,Glasa Boke“, da smo mi
napustili teren propovijedi, odnosno
da smo ostavili ,vjernika“ i propo-
vjednike, mlati ravno u čelo uprav zad-
nji broj (kao i ovaj) ,Narodne Svijes-
ti“. Kako se izvrću činjenice, značaj-
no svjedoči pasus o ubacivanju dina-
mita u ,Bokeljsku Mornaricu“, ,u na-
di da će se oma raspasti“, I smiješno
je i banalno i podlo klevetnički, da
baš ,Glas Boke“ podmeće katoličkim
krugovima ovakve namjere sa jednom
eminentno katoličkom ustanovom. Na+
protiv, katolički su krugovi u Kotoru
čvrsto osvjedočeni, da bi se »Bokelj-
ska Mornarica“ i te kako ojačala, a
njezin katolički karakter mnogo bolje
afirmirao, kad bi njezin viceadmiral,
šef ,Glasa Boke“, lista komu urogjeni
protukatolički instinkt ne da mira, po-
vukao zadnju konsekvenciju. Jer za
našu ,Mornaricu“, čuvaricu najljep-
ših katoličkih i bokeljskih tradicija,
nije i ne može biti svejedno, da li ju
vode odani sinovi Crkve ili obratno.
Dakako da se ovo ne odnosi na sve
njezine pročelnike, kojima, u ogrom-
noj većini, neka je svaka čast, jer mi
znamo dobro razlikovati, što je ko.

»Glas Boke“ udara po anonimnosti
dopisnika ,Narodne Svijesti“, Najprije,
nije problem u tome, nego u činjenici,
da je dopisnik ovu polemiku vodio
tako, da je već ma dohvatu cilja. Na-
ime, vodio ju je tako, da je naprosto
primorao ,Glas Boke“, da izbaci sav
protukatolički otrov koji se tu krio.
Uostalom, neka sve te kilometrične
pouke o anonimnosti urednik prebaci
na svoga ,vjernika“ i neka njemu do-
vikne “Napolje iz tame, pa da razgo-
varamo“ ili, kako bi g. Rudolf Giunio
napisao, ,na vidjelo, za istinu i prav-
du!“ ,Vjernik“ se i morao da sakrije
jer mu jedna časna i delikatna fun-
kcija nije dozvolila ,da stvorenim vizi-
rom istupi za stvar za koju se bavi“.

»Glas Boke“, uvigjajući, kud sve
ide ova polemika (jer ,nastavi li, ko
zna gdje će završiti“ I?), i da se karte
sve to više otkrivaju, a uvjeren, da se
cio javni život grada Kotora odvija u
znaku jedne velike trulosti, smatra za
najzgodnije da prekine. Stvar je zbilja
došla u opasan stadij, otkako je po-
lemika počela da zahvaća i osobu g.
R. Giunia. Sad je ,Glasu Boke“ pos-
talo vruće, pa se vrti kao mačak oko
vruće kaše, Svoj uzmak i poraz mas-

CIJENA Dia. 150

+1

Biskup UCCELLINI

U dubokoj starosti od 90 godina
preminuo je Biskup Uccellini ma 1. o,
mj. u svom rodnom mjestu Lopudu.
Zbog duboke starosti bio je Biskup
Uccellini napustio svoju biskupiju
Boko-kotorsku i nastanio se je na Lo-
pudu, gdje ga je eto i smrt zatekla,

Rogjen je na Lopudu, dne 2 augu-
sta 1847 od dobrih i pobožnih rodi-
telja. Nakon s odličnim uspjehom svr-
šene gimnazije u Dubrovniku, a bo-
goslovije u Zadru bi zaregjen za
svećenika 1871. i to baš u Kotoru, jer
je tada bila ispražnjena biskupska sto-
lica, Nakon malo mjeseca sprovedenih
kao dušobrižnik u Ošljemu bi imeno-
van duhovnikom u centralnom sjeme-
ništu u Zadru, a megjutim je podučavao
kao prcfesor gimnazije u Zmajevićevom
sjemeništu u Zadru, i kao profesor
fundamentalke i dogmatike u ist
centr. bogoslov. sjemeništu. God, 1
postade rektorom centr. bogoslov. Za-
voda., Svoje je dužnosti vršio uzorno
i veoma revno, te je bio cijenjen od
svojih pretpostavljenih, a štovan i ljub-
ljen od svojih učenika. Godine 1894
bi imenovan od Svete Stolice apostol-
skim upraviteljem Kotorske biskupije
za vrijeme bolesnog kotorskog biskupa
Dr. Radoničića, a poslije smrti tog bis-
kupa Papa ga Lav XIII imenova 1895
kotorskim biskupom, koji je kao takav
i umro.

Pokojnik je stekao znatnih zasluga
za Boku. Dovršio je i uredio dijece-
zansko sjemenište u Kotoru. Posebnu
je pažnju posvetio radikalnom popravizu
katedrale sv. Tripuna, doprinio svojom
brigom i novčanom pomoću, da se
dovrši velebni hram nove župske crkve
na Prčanju.  Uznastojao je, da se je
tijekom svoga biskupovanja sagradilo
nekoliko crkava i župničkih kuća u
svojoj biskupiji. Zasnovac je i uteme-
ljio g. 1900 zaklonište kotorskih siro-
maha sa sjedištem u Dobroti. Podigao
je u Hercegnovom krasan zavod, koji
ima osnovnu i gragjansku školu sa
pravom javnosti pod upravom č, se-
stara sv. Križa. Osobitu je brigu uložio
za Pučku kuhinju i Dječju trpezu. Po-
kojnik se je istakao i na peru. Preveo
je uspjehom Danteovo djelo ,La divina
comedia“ — imenom ,Divna gluma“
sa komentarom. Njegov dugogodišnji
zaslužni rad priznao je prijašnji sv,
Otac Papa Pijo X, kad ga je svojim
breveom od 28 februara 1914 imeno-
vao biskupom asistentom papinskog
prijestolja i ubrojio ga u broj rimskih
plemića.

 

kira ovako: ,No on (biva: dopisnik
uNarod. Svijesti“), eto, nikako neće da
izagje na Božje svjetlo. Dok to ne u-
čini, mi ćemo, punim mirom prelaziti
preko njegovih izazivanja...“ Dakako,
gospodo oko ,Glasa Boke“, jer ne-
mate čime, da se borite! To je kuka-
vički uzmak, potpuna kapitulacija.
Slijedi.