TAKSA PLAĆENA U GOTOVU

Narodna Svijest

 

GOD. XIX — BR. 24

DUBROVNIK, 16 Lipnja 1937

CIJENA Dir, 150

 

Autoritet

Sroza li se moral sroza se i auto-
ritet, jer jedan počiva na drugomu kao
zgrada na čvrstim temeljima; a morala
nema bez sankcija za koje jamči mo-
gući i pravedni zakonodavac, i koji
može i hoće da prekršitelja pozove na
odgovornost i da ga kazni. Inače je
sve iluzija, zavaravanje i fikcija, jer se
sudi po brcima, po interesu i svojim
vlastitim manirama, a da se ne pita:
je li to pravedno, pošteno i dobro za
općenitost.

Autoritet je ona čvrsta os, oko koje
se sve okreće, dapače ona izhodna
tačka svega poretka izmegju ljudske ga
društva. To je baza ma kojoj počiva
sveopći red i dostojanstvo čovjeka. —-
Jeli se izgubio autoritet, ma bilo kod
koga, kojemu inače pripada po polo-
žaju i zvanju, nastaje nered, neposluh
i rasap u svakom društvu.

Mnogo puta položajan čovjek ne
odgovara onome mjestu, na koji je
postavljen, ali je mjesto takovo, da
autoritet mora ostati netaknut, i kao
takav uvijek poštovan i cijenjen. —
Svi oni, koji ruše autoritet bilo svi-
jesno ili nesvijesno, krivi su i od-
govorni ljudskoj zajednici, jer iz te-
melja ruše ono što mora biti sveto i
netaknuto u svojoj biti. Takovi su gro-
bari ljudske zajednice, koja se osniva
baš na autoritetu, Onaj, kojemu je po
demokratskim načelima, većina povje-
rila autoritet, ili mu je inače legalno
povjeren, taj ga nosi kao ustupljenu
vlast sviju pripadnika pojedinih druš-
tava. U autoritetu je usredotočena vlast
i moć.

Svet mora da je autoritet, jer neka
znadu dobro preziratelji njegovi, da
danas meni sutra tebi, pa kada se jed-
nom naučilo  neslušati i prezirati
autoritet, to se lako mne ispravlja i
poragja svim zlim i neugodnim po-
sljedicama.

Koliko podložnici moraju štovati au-
toritet kod svoga starješine, to mora i
sam nosilac autoriteta, sam starješina,
da visoko drži svoj autoritet, te da
svojim ponašanjem dade dobar primjer,
da je on dostojan, da nesi onu vlast,
koja mu je dana. — Po tomu će ot-
skočiti njegova reprezentativna vlast i
autoritet, te će podložnici sa pouzda-
njem i štovanjem gledati u svoga šefa,
i rado se pokoravati njegovim nared-
bama i zapovijedima.

Možemo slobodno kazati, da svaki
zreli čovjek bio na položaju iline, ima
svoj autoritet proma nižemu od sebe.
I ovaj lanac povezan je čašću i duž-
nošću, pa je nekako prirodno ljudskoj
duši, da drži do svoje časti, moći i
autoriteta, inače se buni i s pravom
se buni, ako njegovi podložnici ne
slušaju i ne rade, ono šio im se na-
laže, On hoće da se njegov autoritet
poštuje i ima pravo, i svak će mu to
odobravati.

Ako sada pogjemo s manjega na
više, onda nam je odmah jasno, da

 

Ne zaboravite na NIVEA!

Ona jača Vašu kožu!!!

što je auturitet viši i odgovorniji,
to se mora kao takav više i gledati
poštovati.

Svi moramo biti za poštovanje auto-
riteta, pa nosio ga ma ko bio taj, viša
pak vlast je pozvana, da sudi da li
dotična osoba dostojno nosi autoritet,
a ne pojedinci,

Ali na žalost mnogo puta, sa bilo
kojih privatnih razloga, napada se oso-
ba, koja nosi autoritet, i taj se napadaj
hotimično ili nehotice izrodi i napada
se baš onaj autoritet direktno, a osoba
indirektno, Još gore je kada se neko
napada, a ne zna se za uzrok ili se
subjektivno sudi ne prosugjujući stvar
sa pravog objektivnog stanovišta ili
samo površno bazirajući svoje tvrdnje
na: rekao rekla, a na stvari nema ništa
pozitivna.

Bilo kako bilo autoritet se mora po-
štovati u općem interesu čovječanstva,
a to će činiti svaki onaj, koji nije za-
dojen mržnjom, inadom i osvetom,
nego komu je uistinu stalo do napretka
i boljitka megju ljudima, on će štovati
autoritet i držati će se na visini izo-
braženog i kulturnog čovjeka.

U prvom redu moramo poštovati i
crkovni i državni autoritet, pa roditelj-
ski, te uopće svaki društveni autoritet,
jer se na njemu osniva poredak, na-
predak i svaki uspjeh u djelovanju za-
družnog ljudskog rada.

Odjeci Papine
enciklike

Papina enciklika protiv komunizma
doživjela je silni interes i obilate ko-
mentare svjetske štampe. Tako i fran-
cuska štampa, i desničarska i ljevi-
čarska, donose šire izvatke iz enci-
klike.

Značajan je komentar, što ga je na-
pisao poznati Charles Pischon u ,/?
Echo de Paris“ pod naslovom , Jedna
velika enciklika“, Tu kaže: ,Komuni-
zam je — ne samo teoretski, nego i
praktički, koji je svojim podvizima
natopio krvlju Rusiju, Meksiko i Špa-
njolsku — što ga Papa afrontira. Od-
sada je za vjernika, za svakoga isprav-
nogu  inteligenta ustanovljena bitna
nespojivost komunizma s primarnim
naravnim moralom. Neizrecivo dobro-
činstvo ukazuje Papa čovječanstvu još
jednom pokazujući što je učinila ,stis-
nuta šaka“: poljubac Judin“,

Radikalska ,L' Ere Nouvelle“ kaže:
Papa osugjuje komunizam u ime krš-
ćanstva, u ime individualnoga i soci-
jalnoga morala Crkve. Evo važnog
akta, koji pokazuje utjecaj Crkve u
svijetu“.

I njemački su listovi pozdravili en-
cikliku s nadom, da će oma donijeti
velike plodove u cijelom svijetu. A kad
je objelodanjena druga enciklika o
Njemačkoj, naglo su ohladnile simpa-
tije te iste štampe za Svetu Stolicu.

ad ef

 

IZJAVA G.

R. GIUNIA

DEFINITIVNA KAPITULACIJA ,GLASA BOKE“

U vezi sa urednikovim člankom g.
Rudolf &Giunio, glavni ,maher“ pri
»Glasu Boke“, smatrao je za zgodno
da dade jednu svoju izjavu. Jezgra je
ove izjave ovo: ,Pisacje još i anoni-
man i prema tome je sve to jedna
važna rabota. Megjutim mi je izjaviti
da anonimnom piscu neću odgovarati“.
A malo dalje: ,Ja ga pozivam da otvo-
renim vizirom istupi za stvar za koju
se bori, kako ću i ja otvoreno i po-
šteno istupiti za stvar za koju se ja
borim...“ A jeste li Vi, gosp. Giunio,
prisilili Vašeg ,vjernika“, da ,otvore-
nim vizirom“ istupi za stvar za koju
se bori? Ili ste možda računali, da
Vaša funkcija viceadmirala ,Bokeljske
mornarice“ daje pravo Vašim ,vjerni-
cima“, da sole pamet katoličkim sve-
ćenicima, i da im oni, a ne crkva, de-
kretiraju, što smiju propovijedati, a što
ne smiju? Ili da ta ista Vaša funkcija
daje pravo ,Glasu Boke“, da, pod si-
tom ,prolaznih političkih raspoloženja“
retira katoličko svećenstvo kao neko?
roblje? I nije istina što tvrdi Vaš ured-
nik, da ona izjava, o kojoj je bilo ri-
ječi u zadnjem broju ,Nar. Svijesti“,
nije bila dana pred dvojicom katolič-
kih svećenika. Jest, ona je izjava pala
na uredništvu Vašega lista, i to pred
preč. gosp. Ivom Stjepčevićem, biskup-
skim provikarom i pred vIč. g. Lavom
Spalatinom, biskupskim tajnikom. Ako
uredništvo misli da je ovo kleveta,
neka stvar izvoli iznijeti pred sud!

Mi ne živimo u zabludi, g. Giunmio,
niti druge u zabludu vodimo. Vrlo je
komotno šutjeti, ali se na neke stvari
ae smije šutjeti. Najmanje Vi, kao vi-
ceadmiral ,Bokeljske mornarice“ i kao
šef ,Glasa Boke“! Istina je, da doka-
zivanje iz šutnje za javnost nema mno-
go značenja. Ali za praktičan život,
osobito u balkanskim prilikama, a po-
gotovo u gnjilim kotorskim prilikama,
gdje se ljudi boje i da dahnu, da se
komu ne zamjere, ,argumentum €x
silentio“ može da stekne snagu pe-
remptorna dokaza, — Bila je sveta
dužnost g. Giunia, obzirom na neke
uloge što ih vrši u javnome životu
Boke Kotorske, da se svečano ogradi
od svake ma i najmanje sumnje o ne-
koj sklonosti ideologiji i tendencijama
slobodnozidarske lože (članci njegova
»Vjernika“ odišu masonskom intona-
cijom !). On to nije učinio. Bila mu je
sveta dužnost, da spriječi ispade ,vjer-
nika“, tog Velikog Besednika ,Glasa
Boke“, ili da ih najoštrije osudi. On
to nije učinio. Bila mu je sveta duž-
nost, da se poskrbi da se dade satisfak-
cija uvrijegjenom, oklevetanom i de-
nunciranom katoličkom svećenstvu. Om
to nije učinio. Ergo... Katolički su
krugovi u pravu da iz ove šutnje po-
vuku logičkom nuždom neke zaključke,
koji za reputaciju g. Giunia nijesu ni
najmanje laskavi.

Mi smo time došli na kraj svoga
posla. Prema tome mogli bismo već i

 

završiti ovu polemiku. Ali smatramo
za zgodno, da još u dojdućem broju
»Narodne Svijesti“ reasumiramo pozi-
tivne rezultate ove polemike. Kažemo
»pozitivne“; razumije se za našu stranu
jer su za protivničku samo negativni,
Ali, prije nego dovršimo, još nekoliko
stvarčica, koje će takogjer pripo
da definitivno utvrdimo mjesto k
uašoj publicistici prlpada , Glasu Boke“,

 

  
  
  
  

Jedluo pitanje o konkoriaiu

Ovo pitanje upravljamo radije g
Giuniu kao ideologu integralnog
slavenstva i kao poborniku vjer
trpeljivosti, bratske sloge i bokel
tradicija, nego uredništvu ,Glasa B

Zna li vlasnik ,Glasa Boke“
onaj ispad pravoslavnog svećenika
obzira ne spominjemo ime) proti
korđatu, koji se desio u kotorskoj
srpsko-pravoslavnoj crkvi sv, Nikol:
nije davno? I kako se tom prigodo
apeliralo na ministra predsjednil
Stojadinovića da zaštiti interese države ?
— Što sudi o tome ,Glas Boke“, or-
gan g. Giunia, viceadmirala ,Bokelj-
ske mornarice“? Kako je ,Glas Boke“
ustao na obranu katoličke crkve (svi
su pri uredništvu katolicil)? Je li
barem u ime vjerske trpeljivosti i m
megju nama, — a to je tradicija u
Boki! — protestirao i osudio takav
postupak? A ,Glas Boke“ umije da
digne viku na katoličke svećenike, k
mirno, trijezno, ne vrijegjajući nik
tumače ili i samo spomenu katolič
nauku ! Zar to nije uistinu pravi prav-
cati vjerski defetizam ?

Jezik ,,Glasa Boke“

m»Jedna šuplja lubanja“, ,kukolj“,
»duševni eunuh“, ,drumski razbojnik“,
anonimni nevaljalac“, ,okorjeli, stari
pokvarenjak“, gavran“ (u pretpostavci
da je dopisntk ,Narodne Svijesti“ sve-
ćenik!) Evo, ovo je jezik ,Glasa Boke“,
razumije se, za katoličku štampu i za
njezine dopisnike, za katoličku crkvu
i njezine pravovjernike, dok se ispadi
na konkordat i na katoličku crkvu ni
po kroničarskoj dužnosti ne notiraju.
Pretprošli broj ,Glasa Boke“ ima ova-
kav oglas: ,Gavran nas je zbilja po-
slušao. Nastavio je da grakće da je
milina. Danas, megjutm, imamo važ-
nijeg posla, pa je za strvinara i ovo-
liki prostor teško i jedva utrošen“.
Eto, to je etičko-kulturna linija ,Glasa
Boke“. Čini ti se da čitaš najgore mark-
sističko glasilo, za harangiranje rad-
ničkih masa. Uostalom, oficiozna je
terminologija ,Glasa Boke“ čisto srp-
ska, pa i onda kad piše latinicom.
aaa nj IRO. NRK QL

Što je Kafa Hag za srce

to su Zeiss-Umbral

stakla za oči,

Zaštitite Vaše oči od prejake

svjetlosti.

Za sve informacije kao i pro:

spekte obratite se na stručnog

optičara BOGDAN

DUBROVNIK

 

 

 

 

 

 

  
 

 

  

ad