TAKSA PLAĆENA U GOTOVU

Narodna Svijest

 

GOD. XIX — BR. 25.

DUBROVNIK, 23 Lipnja 1937

CIJENA Din. 150

 

SPREMAJMO SE

E Euharistijski je Kongres na vrati-
tima. Proglas Šireg Odbora objavljen
je našem katoličkom hrvatskom na-
rodu i ostalim vjernicima grada i bis-
kupije sv. Vlaha na Tjelovo, blagdan
ustanove Presvetog Oltarskog Sakra-
menta.

Sa puno zanosa i topline potsjeća
mas ovaj proglas na činjenicu, da je sav
naš hrvatski narod, a osobito Dubrov-
nik po svojoj slavnoj historiji najuže
povezan s Euharistijom, koju nam pru-
ža Bog u Katoličkoj Crkvi i koja je
izvor svih vjerskih i kulturnih vrijednosti.

Ako ikad a ono nam je danas
potrebna što uža i što čvršća veza sa
vjerom, sv. Crkvom i presv. Euharis-
tijom. Malo je koje pokoljenje bilo iz-
loženo takovim i tolikim neprijateljima
duša pojedinaca i cjelokupnog naroda,
kao što je ovo naše, Možda nikada
bezboštvo nije bilo jače od onog što
ga propovijedaju danas i šire razni
krivi prorcci masonstva, liberalizma, a
osobito marksizma. Bezboštvo se više
ne zadovoljuje samim ograničavanjem
slobode vjerskog ispovijedanja, nego
jednostavno hoće da iščupa vjeru iz
duše i srca pojedinaca, a za narode
se propovijeda i širi poganstvo rasizma,

Da bi se ovo moglo čim uspješ-
nije postići propagira se nemoral u
privatnom i javnom životu. Seksuelna
raspojasanost, koja je u Rusiji progra-
matska točka bezbožnog pokreta, do-
zvoljava se i u onim državama, koje
inače zauzimlju odlučan stav protiv-
nosti prema komunizmu. Na plažama,
za vrijeme ljetne sezone, zatvaraju se
oči nad mnogim krupnim i žalosnim
činjenicama, jer takovo postupanje to-
bože traže nekakvi interesi za norma-
lan i uspješan razvoj turizma. A za-
boravlja se kod toga, da je proklet
svaki dinar, koji dogje u narodnu bla-
gajnicu posredovanjem i zaslugom
gjavla. Pravo blagostanje u državi i
narodu može da dogje samo od Boga
jer ,Blago narodu kojemu je njegov
Bog Gospodar“ (Ps. 32, 12), kako li-
jepo ističe proglas Šiieg Odbora za
Euh. Kongres.

Naš  Euharistijski Kongres ima
svrhu da učvrsti današnji naraštaj u
vjeri, koja najsavršenije riješava pro-
bleme života pojedinaca i naroda. On
ima da javno i neustrašivo naglasi
kako je dužnost svakoga, da poštuje i
brani ona našela vjere i morala bez
kojih nema napretka ni u privatnom
ni u javnom životu. Njemu je svrha,
da uputi svakoga k Svetohraništu, gdje
se pod euharistijskim prilikama nalazi
onaj, koji je o sebi rekao: ,Ja sam
Put, Istina i Život*, R

U tomu smislu sastavljen je i pro-
gram Euharistijskog Kongresa. Hayd-
nov velebni oratorij ,Stvaranje svijeta“
što će ga izvoditi naša mužička i pje-
vačka društva naglasit će, kako je Bog
početak i svrha svega, a Calderon-Kra-
likove ,Tajne Svete Mise“ prenijet će
nas u dvoranu zadnje večere, da se
iz bližega upoznamo sa ustanovom
presv, Euharistije, sakramenta neogra-
ničene ljubavi Kristove prema sino-
_vima ljudskim, Zajedničke svete pri-
česti vodit će djecu, omladinu, muš-
karce i žene da se nahrane vinom koje

ragja djevce i djevice ie hranom koja
osiguraje vječni život. Staleške propo-
vijedi učvrstit će slušacce u načelima
vjere i morala; noćna procesija sa sli-
kom Gospe od Porata oživjet će ljubav i
pobožnost prema Majci našoj, a Teo-
forična procesija bit će prigoda kad će
nepregledno mnoštvo neustrašivo ispo-
vijediti svoju čvrstu i živu vjeru u
Krista, Kralja duša i srdaca naših,
Stoga spremajmo se punim odu-
ševljenjem na dane, koji će biti puni
vjerske utjehe i Božjeg blagoslova za
svakog pojedinca, za grad i biskupiju
sv. Vlaha kao i za sav naš katolički
hrvatski narod. Dib.

Pregled vanjskih dogođaja
Španjolska. General Franco izvojštio
je u subotu, 12 0. mj. veliku pobjedu.
Njegova je vojska osvojila Bilbao i
tim postala gospodarom baskijske oba-
le. U redovima nacijonalističke vojske
zavladalo je neobično veselje, a rado-
sni su nad ovim uspjehom i svi oni,
koji simpatizuju sa generalom Francom
u inozemstvu. Osvajanje Bilbao-a po-
spješit će konac gragjanskog rata.

Rusija. Veliku pažnju posvećuje me-
gjunarodna javnost onomu što se do-
gagja u Rusiji. Tamo se zaista drma
u redovima komunističko. boljševičkog
pokreta. Otkrivena je urota generala,
kojoj je bio cilj rušenje Staljina. Ovaj
je zakrenuo vratom desetorici generala,
koji su pali žrtvom Staljinova kratkog
precesa razračunavanja. Ovi će dogo-
gjaji bez sumnje imati uticaja na daljnji
razvoj prilika u Španjolskoj.

Francuska. Izgleda da ni vlada Le-
ona Bluma ne stoji tako čvisto. Zad-
njih je dana čak, doživjela neuspjeh
u Senatu, pak je morala pasti,

Njemačka u svojem držanju prema
Sv. Stolici ide još uvijek svojim pu-
tem nekog čudnog hazardiranja. Od-
nošaji su dosta nategnuti, ali ne izgleda,
da će biti prekinuti odnošaji izmegju
Vatikana i Reicha, premda su poslanici
obiju strana otišli ,na dopust“, Sveta
je Stolica u svojim odgovorima jasno
opravdala svoje stanovište i dokazala
krivice, koje ima na duši vlada III Rei-
cha. Zanimljivo je, da dok protestanski
crkveni krugovi u Njemačkoj stoje u
glavnom na strani Sv, Stolice, dotle
poglavica jedne mnacijonalne crkve u
vatrenom govoru daje pravo Hitleru,
čije je držanje i pokret u sebi poganski,

Mala Antanta. Ovih su se dana sa-
stali na jednodnevno vijećanje na Du-
navu ministri pretsjednici država Male
Antante. I ovom su prigodom izdali
službeni komunikej, koji kaže, da od-
nošaji triju država postaju svaki dan
uži i čvršći, Karakteristično je, da fran-
cuski ,Temps“ ovom prigodom napada
Jugoslaviju za to što u posljednje vri-
jeme vodi neku samostalnu politiku ne
obazirući se ma ostale države Male
Antante. Neslužbeno glasilo francuskog
ministarstva vanjske politike prigovara
politici zbliženja Jugoslavije ltaliji i
Njemačkoj i misli, da će se zbog toga
morati raspasti Mala Antanta. Megjutim
ministri to oprovrgavaju i izjavljuju, da
svaka od država članica, pa tako i Ju-
goslavija lojalno postupa i da se ništa
ne dogagja bez znanja ostalih država.

Proslava jubileja Dr. Zdenke Smrekar

U ponedjeljak dne 7. lipnja prosla-
vila je u Zagrebu g.gja Dr. Zdenka
Smrekar 30 godišnji jubilej svoga kul-
turnog rada. Vrhunac proslave bio je
u kazalištu gdje se je te večeri pred-
stavljao autoričin komad ,U pravom
svijetlu“. Ovom prigodom održano je
mnogo govora u kojima su govornice
izrazile svoje priznanje g.gji Smrekar
kao vogji hrvatskog ženskog pokreta.
Jubilarka primila je toga dana bez-
brojne čestitke i darove sa raznih strana
Hrvatske. Jer je g.gja Smrekar dobro
poznata i u Dubrovniku sa prošlogo-
dišnjeg Megjunarodnog ženskog kon-
gresa to je i Dubrovnik uzeo vidnog
učešća u ovoj proslavi, Zauzimanjem
nekih gospogja iz mjesne Ženske Za-
druge poklonjen je g.gji Smrekar sve-
čani i veliki album dubrovačkih zname-
nitosti sa popratnom lijepom posvetom.
Album su predale dvije dubrovačke
akademičarke obučene u konavosku
nošnju. — Iz Dubrovnika bio je poslan
ovaj brzojav: Doktor Zdenka Smrekar
Zagreb. Slavlju kojim Vas danas cijela
domovina slavi pridružuje se i Dub-
rovnik u kojem ste ostavili tako lijepu

uspomenu velike i jake žene. Čestitamo
lijepu i značajnu godišnjicu željom da
Vaš karakter svijetli svim Hrvatima i
Hrvaticama a vaš rad za narod bio
uzorom svima koji ljube Hrvatsku. Bog
i sveti Vlaho krijepili Vas do skrajnih
granica ljudskog života. — Braća Hr-
vatskog Zmaja, Hrvatsko pjev. društvo
»Gundulić“, Hrvat, kult. društvo » Na-
predak“, Pododbor Matice Hrvatske,
Hrvatski Radiša, Hrv. glazb. društvo
»Dubrava“, Hrvatski akademski klub
Kat. društvo Bošković“, Hrvatska
Dubrava“,

Na ovaj brzojav odgovorila je Dr,
Smrekar: ,Duboko ganuta zanosni
riječima priznanja, molim da
Hrv. Zmaja kao i svi supotpisnici br-
zojavne čestitke k mome jubileju pri
moju najiskreniju zahvalu, Nemam ri-
ječi, kako da dolično zahvalim dragom
Dubrovniku na svoj pažnji i odlik
nju, kojim me je počastio, Nastoj
da se odužim radom na čast i k
hrvatske domovine, a grada Dub
nika napose. U dubokom poštovanju
i zahvalnosti odana

Zdenka Smrekar“,

  
 
 
   
  

 

 

Meranija.

Meranija (Meran i slično) je titular-
no vojvodstvo rimsko-njemačkog cars-
tva te znači Dalmaciju sa Hrvatskom;
u najširem tumačenju obuhvača Mera-
nija čitavo područje od Akvileje pa do
zemlje ,Pagana“ ili Neretljana, od
Jadrana pa do granica Ugarske, Jasno,
da je ova Meranija za rimsko-njemač-
kog carstva samo zemlja ,in partibus
infidelium“. Niti je ikad bilo rimsko-
njemačko carstvo, niti su bili meran-
ski vojvode stvarno u posjedu svih
ovih zemalja. Naslov ,vojvoda od Me-
ranije“ je bio podijeljen god. 1153
grofovima Dachau, a god, 1178 grc-
fovima Andechs, koji su se stoga i na-
zivali ,Audechs. Meranski“ ili pak sa-
mo Meranski: Oefele i Herlitz stavljaju
naziv ,Meranija“ u vezu sa Morlaki-
jom“ i Morlacima, držeći, da je mnas-
talo ime morlak iz ,morjak“, stanov-
nik pokraj mora, dočim se naziv Mor-
lak pravilno tumači iz ,Moro Valacco*
crni Vlah (Lstinus niger). Vjerojatnije
je, da je ime Meranije nastalo iz sta-
re ,Marine* ili ,Marittime“ u smislu
izvještaja ,popa Dukljanskog“ o pod-
jeli hrvatskih zemalja na duvanjskom
saboru u Marinu“ i ,Transmontanu“;
granica im je bila vodomegja jadrans-
kih i savsko-dunavskih rijeka, Iz ,Ma-
rine“ je možda nastalo i ime ,Mera-
nija“ za hrvatsku župu sa sjedištem u
Omišu, a s otocima Vis, Brač i Hvar.
»Marina“ popa dukljanskog se raspros-
tire od Vinodola pa sve do Drača,
obuhvačajuć Bijelu i Crvenu Hrvatsku.
»Primorsku“ (parathalassia) — ili kliš-
ku, i »morsku“ starohrvatsku župu na-
braja već i Konstantin Porfirogenet. I
»Meran“ starih njemačkih junačkih pje-
sama o kralju Rotheru (sa sjedištem u
Bariju), Hugdietrichu i Wolfdietrichu,
koje stvarno posižu čak do u doba
franačkih kraljeva Teodorika i Teoda-
berta, — je naša Dalmacija, sa Hrvats-
kom. Da li spada ovamo i ,Moren-

 

land“ stare njemačke književnosti, ne
mogu da tvrdim, — Naziv ,Meranija“
je za Njemce nekako zgodniji već ra-
di poznate im Pomeranije na Baltiku

Dali spadaju ovamo i nazivi: Mrin
(Meren) —, sjedište starohrvatske ž
kod Ključa u Bosni, sa starom bisku-
pijom ,Maitaritana“ ili ,ad Matricem“
(Majkić?); — Maranaj — brdo kod
starog albanskog Drivosta; samnitska

 

  

 

  

Maronia, napram Samotraki; — kelt-
ski ,marum“ — ,znak za granicu“;
— i mnolens-volens — ,Marjan“
Splitu, — ne mogu tvrditi; svakako bi
predaleko vodila uporedba sa nazivom
»Merjana“, finskog plemena u  staro-
ruskom Rostoku (upor. Rastok pod
Ljubuškim, kod Vrgorca).

»Meranija“ označuje dakle, više sa-
mo literarno, — slovenske - hrvatske
primorske zemlje.

Dr. Martin Malnerić

 

 

Česka Staklana
DUBROVNIK

Preporuča svoj veliki izbor:
Kristala, keramike, porculana
kuhinjskog posugja, Alumi-
niuma, staklarije stakla za
pozore i okvira za slike

Sve uz velik popust.

Što je Kafa Hag za srce

to su Zelss-Umbral
stakla za oči.

Zaštitite Vaše oči od prejake

svjetlosti.

Za sve informacije kao i pro-
spekte obratite se na stručnog

optičara BOGDAN

DUBROVNIK