TAKSA PLAĆENA U GOTOVU

Narodna

 

vijest

 

GOD. XIX — BR. 27.

DUBROVNIK, 7 Srpnja 1937

CIJENA Din. 150

 

U DUHU EUHARISTIJE

Jednom je zgodom Božanski Otku-
pitelj opomenuo kako se ne može pri-
kazati žrtvu, ako se prije ne uredi
račune sa bližnjim... vrati se, pomiri...

Euharistija je simbol majuzvišenije
žrtve, žrtve Boga: Čovjeka. Pristupajući
Kongresu, koji ima zadaću da proslavi
presv. Euharistiju, moramo biti svijesni
opomene, koju nam je dalo žitveno
Jagnje, Predajmo zaboravi sve uvrede,
zaboravimo sve mržnje i pregazimo
sve što nas dijeli, jer pristupamo Ono-
me, koji je za nas podnio najgore
uvrede, koji je uz ljubavi prema nama
i da bi se mi ljubili dao svoj život i
koji je prešao preko svega što Ga je
dijelilo od čovjeka, da bi mogao po-
dignuti čovjeka u red nadnaravi.

Pristupajući proslavi presv. Euhari-
stije zgazimo sve ono što nas teškim
lancima vezuje za zemlju. Navijestimo
definitivan rat grijehu i paklu, da po
Euharistiji izvojujemo potpunu pobjedu.

Već je kroz stoljeća Euharistija bri-
sala razlike izmegju ljudi. Ona ne
poznaje staleže ni narode. Svakome je
Ona isto, hrana i okrepa duše. U da-
našnje doba, kada se do apsurda na-
glašavaju staleške i narodne razlike i
time stvara rat sviju protiv svima, treba

naglašavati jednakost koju donosi Ex-
haristija i duh ljubavi kojega svakome
koji dostojno blaguje Tijelo Gospodnje
donosi presv. Euharistije.  Euharistija
je jedina kadra da u čovjeku uguši
životinjske porive sebičnosti, mržnje i
ostalih zala, a da raspiri požrtvovnu
ljubav prema bližnjemu i ustrajnost u
borbi proti grijeha. Ostavimo se sitni-
čavih zadjevica i nekršćanskih podvala,
prigjimo Euharistijskom Bogu i tu za-
boravimo na sve, a sjetimo se da smo
djeca Božja i cijena krvi Božanskog
Jaganjca. Njemu predajmo svoje jade,
i On će nas utješiti. Njemu prikažimo
svoje boli, i On će nas okrijepiti, Nje-
mu zavapimo u nevoljama koje nas
okružuju, i On će nam priskočiti u
pomoć, jer je Njemu žao naroda. Sje-
timo se ovom zgodom svog naroda,
koji prolazi kroz svoju golgotu.  Mc-
limo Ga i On će nas uslišati, Ne za-
boravimo one sinove našeg maroda
koji se zasljepljeni daju voditi od onih
koji im donose propast. Molimo i za
one narode, koje je pakleni bijes za-
bacio u ratni vrtlog. Molimo za one
koji u progonstvu ispovijedaju svoju
vjeru uz cijenu života. Molimo za Cr-
kvu i za sve ljude. Neka svima zavlada
mir, mir Kristov po presvetoj Euharistiji,

 

KRIŽARI, BOG ŽIVI!

Dobro nam došla križarska braćo na
područje slayne republike svetog Vlaha.
Ovo tlo, po kojem se je malo kađa
banila tugjinska noga, ove dubrave,
koje su odisale slobodom i ovo naše
more, koje je pjevalo davoriju slobode,
pozdravljaju Vas, koji ste u danima
najteže borbe za vjeru i marod bili na
braniku i na udaru svima koji su že-
lili propast i smrt Vašim najsvetijim
osjećajima. Vi dolazite pod Vrbicu, u
maš ubavi Zaton, ne da se odmarate i
provodite dane u dokonici, već da se
pripremite i okrijepite za novi naporan
rad u slijedećoj godini, Znamo, da Vi
ne poznate stanke ni odmora. Svijesni
ste da svake sekunde rade protivnici
Križa i da sotona mikada ne spava,
stoga i vaš rad ne poznaje prekida.
Dolazite na tlo Hrvatske Atene da na
izvoru, koji je davao zanos i polet
slavnim početnicima hrvatske književ+
nosti, da na mjestu, odakle se je di-
zao glas odanosti svetoj katoličkoj Cr-
kvi i njezinim glavarima, Papama, po-
jačate svoj zanos i okrijepite svoju

odanost Bogu, Crkvi i Domovini. Zna-
mo Vas iz teških dana i raduje nas
što vam inožemo na našem tlu slobode
izručiti bratski pozdrav i zaželiti mnogo
uspjeha i ustrajnosti u radu i borbi
za Boga i narod. Neka Vaši napori
budu blagoslovljeni i vaš rad neka do-
nese duhovnu obnovu hrvatskog naro-
da po vjerskom preporodu, jer je to
jedini zalog sretne budućnosti, Neka
Vam vaši dosadanji uspjesi budu pot-
strek za ustrajniji rad na izgragjivanju
svoga članstva u duhu Evangjelja, pod
vodstvom crkovnih poglavara. Vaš pio-
nirski rad na polju Katoličke Akcije
za Vas je najbolja legitimacija, a za
Crkvu i narod najbolja garancija dau
Križarstvu ima pouzdane čete boraca
za vjeru i domovinu.

Vi ćete od 9 do 18 srpnja održavati
svoj tečaj u Vrbici, dakle u našoj ne-
posrednoj blizini. U tišini i miru stva-
rati ćete zaključke i praviti nacrte, a
naše će simpatije biti uz Vas i naše
će Vas molitve pratiti.

Braćo, Križarski tečajci, Bog živi!

RAI. III EIA RR AZDRNPJAO NG NESKIKIG NME
Njemački pisaći strojevi

Mali
Portable

Veliki (normalni)
bez općinske takse,

Din 1480.—
» 2080. —
, 0,980.—

Ova niska cijena je uslijed niskog tečaja klirinške
marke prema trgovačkom ugovoru sa Njemačkom
Za svaki stroj garantira!

KNJIŽARA- JADRAN — Dubrovnik

Natrag k zemlji!

Odgojno društvo Hrvatski Radiša,
preuzelo je za zadaću, da po na-
ročitom planu stvori što veći i brojniji
kader dobrih i praktičnih gospodara,
koji bi radili na unapregjenju poljo-
privrede, bilo radom na svojoj rogje-
noj grudi, bilo u domovima kuda bi
ih smještalo naše društvo, nakon svr-
šene prekse. U obzir dolaze samo
zdravi, pravilno razvijeni seljački mla-
dići u dobi od 14 — 16 godina.

Izabrani pitomci Hrvatskog Radiše
obavezni su da progju tronedjeljni pri-
pravni tečaj, nakon čega se upućuju
na daljnu praktičnu izobrazbu.

Pitomci iz redova seljačke mladeži,
postizavali bi praktičnu izobrazbn na
uzornim seljačkim gospodarstvima, po-
ljodjelskim ustanovama i poduzećima,
te zadružnim ustanovama, a po mo-
gućnosti i u inozemstvo, gdje bi ih
smještalo naše društvo na trogodišnje
praktično naukovanje u svim granama
gospodarstva ili samo u pojedinim gra-
nama (n. pr. vinogradarstvo, voćarstvo,
mljekarstvo i t. d.).

Pitomci stoje za cijelo vrijeme prak-
tičnog naukovanja pod nadzorom na-
šega društva.

Po završetku praktičnog naukovanja,
upućuju se pitomci na svoj posjed, da
nastave sa praktičnim radom na svom
domu, a oni koji nemaju dovoljno
zemlje bilo radi prekobrojnosti djece
u kući ili inače — namještati će Hr-
vatski Radiša po redu tražnje, na se-
ljačka gospodarstva, a naročito u do-
move gdje nema djece, a gdje će naći
da si svojim radom osigura budućnost
a eventuatno i svoj dom.

Mladić upućen na praktičnu izobraz-
bu na seljačko gospodarstvo, imao bi
prilike, da kroz vrijeme od tri godine,
pregje sve faze rada odnoseće se na
gospodarstvo, te da se u njima usavr-
ši, a pored toga iz stručnog časopisa
našeg društva i naročih udžbenika po-
punjavali bi svoje najnužnije teoretsko
znanje, sve u cilju usavršavanja i stva-
ranja praktičnog samostalnog gospo-
dara, koji bi se s ljubavlju vezao uz
zemlju i gospodarstvo.

Zar ima nešto idealnijeć, nego što
je promatranje našeg lijego i zdravog
sela, lijepih i čistih domova, u kojima
cvate ljubav i blagostanje, proizlaze-
če iz rodne grude, natopljene znojem
našeg seljačkog naroda, dotle na dru-
gu stranu, zar imade nešto bijednije-
ga i strašnijega nego što je promat-
ranje velikog broja naše seljačke om-
ladine obojega spola, kako hrpimice
bježi sa sela u gradove, zaslijepljeni
varavim vanjskim blještilom — bje-
čeči od zemlje i od poljskog rada
napuštajući rodnu grudu natopljenn
krvlju i znojem svojih djedova,

Šta se dogagja sa takovima? Najve-
ći dio postaje izgubljen za selo i po-
ljoprivredu, Izgube se u gradu. Stra-
davaju, gladuju, pomalo ubijaju svoj
mladi život, bez stana bez dovoljno
zdrave hrane — živući po raznim dup-
ljama i šupama, štalama dok ne za-
vrše svoj bijedni život u tuberkulozi
ili inoj kojoj strašnoj bolesti, kojoj su
danomice izloženi. Oni drugi dogju
usljed nužde u sukob sa zakonom i

završuju u zatvorima i tamnicama, Ovi
su takovi izgubljeni za selo, zemlju i
seljački dom.

Seljak, makar kako siromašan, ime-
de svoj komadić zemlje, svoj skromni
ali slobodni čisti i zdravi dom, okru-
Žen svježinom i zelenilom, a ako je u
marljivim i svijesnim rukama tada i
primjerenim blagostanjem.

Zar to nije ljepše od gradske buke
i vreve, prašine i dima i ostale bijede
koju moraju da osjete i podnese ova-
kove izbjeglice sa sela.

Natrag k zemlji! Natrag k prirod-
nom životu! Čuvaj rodnu grudu!
Obragjuj svoju zemlju i njeguj je sa
onom ljubavi sa kojom majka njeguje
svoje čedo.

Tražite prosvjetu ali onu pravu, koju
trebate za uzorno vogjenje svoga gos-
podarstva i koja Vas neće otugjiti od
Vašeg doma i od Vaše zemlje, nego
će Vas povezati sa njom, naučiti će
Vas poštivati i ljubiti rodnu grudu,
koja je stoljećima hranila naše djedo-
ve i oceve.

Hrvatski Radiša u izvršenju svoje
zadaće, stavlja sve svoje sile u službu
naroda, želeći doprinijeti svoj obol
k podignuću općeg narodnog blago-
stanja, pa u toj namjeri apelira na
sve rodoljube, da ga u tome nastoja-
nju podupru, pa da nam upućuje pu-
tem naših organizacija seljačku mla-
dež na izobrazbu u poljoprivrednim
zvanjima.

Pored toga potrebne su nam adrese
od seljučkih domova u koje bi smo
mogli smještati naše siromašne u po-
ljoprivredi izobražene pitomce. Naro-
čita pažnju treba posvetiti domovima
bez djece, gdje bi takovi pitomci mogli
imati osiguranu budućnost i eventu-
alno svoj dom, koji bi u takovim slu-
čajevima vrlo često bio spašen od pre-
laza u tugje ruke,

Imati jake zdrave i prosvjeiljeno se-
lo i seljaka u jednoj pretežno poljo-
djelskoj državi, znači imati zdravu i
jaku cijelu državu.

Slogom i radom k prosvjeti |
Hrvatski Radiša“

NOVU KLESARSKU RADNJU
otvorio je u Gružu majstor

Kršinić F. Mato

Izvagja: grobove, spomenike,
slova i sve gragjevinske radnje.
Izvedba tačna i solidna.

DUBROVNIK 2, Zagrebačka obala 20
liza ugla Apoteke)

       
 
 
  
 

Što je Kata Hag za srce

to su Zelss-Umbral
stakla za oči.

Zaštitite Vaše oči od prejake

svjetlosti.

Za sve informacije kao i pro-

spekte obratite se na stručnog

optičara BOGDAN

DUBROVNIK
NIRRANAIANENINA?