TAKSA PLACENA U GOTOVU

Narodna Svijest

 

GOD. XIX — BR. 30

DUBROVNIK, 17 Srpnja 1937

Dani vjere i pobožnosti

Dubrovnik je grad koji je kao malo
koji drugi doživio kroz svoju historiju
često puta dane velikih dogogjaja sve-
opće vrijednosti i naročite znamenitosti.

Ipak moramo reći da su dani Euha-
ristijskog Kongresa, koji je u njemu u
srijedu (14 o. mj.) započeo, već dosa-
da nadmašili sve ono, pa i najveli-
čanstvenije, što je Grad sv. Vlaha u
svojoj slavnoj prošlosti ikada doživio.

Euharistijski Kongres zamišljen je
tako, da bude prigoda, kad će se što
više produbiti vjersko osvjedočenje, te
raspaliti ljubav i pobožnost prema
Presv. Euharistiji. A kako je narav
vjere i pobožnosti ta, da se ona ne
ograničuje | zatvara, nego proširuje i
drugima dava, to je nužno da se
učvršćuje u vjeri i ljubav u pobožnosti
smišljeno i organizovano vrši.

Jubilarni = kongres  Domagojskog
gjaštva pak- duhovne vježbe i tečaj
gjačkih križarskih bratstava sa svojim
zborovanjima i predavanjima dva su
polja i načina, kako se, slijedeći upute
Sv. Oca, provodi kod nas danas tako
potrebna Katolička Akcija učvršćivanja
vjere, pobožnosti, ljubavi i odanosti
prema Crkvi u redovima Kristovih
sljedbenika. i

Propovijedi održane u Katedrali kroz
prva dva dana trodnevnice kao na oso-
biti način uvodni govor dijecez. bis-
kupa dali su onaj potrebiti smjer i
ton, kojim treba da se nastavi rad u
danima velebnog Euharistijskog slav-
lja. Na dokazanoj katoličkoj prošlosti
treba da se i u savremenom Dubrov-
niku visoko drži barjak vjerskog osvje-
dočenja, a zapovijed Bož. Otkupitelja

o potrebi šrienja: grana, iz gorušičnog
zrna izraslog stabla treba da uvijek i
u svako doba nagje i megju nama što
više radnika na misijskoj njivi Gos-
podnjoj.

Da bi se sve ovo moglo u dovolj-
noj mjeri postignuti nužno je, da se
u prvom redu zaroni u temaljnu isti-
nu, na kojoj sve ostalo počiva, o Bo-
gu Stvoritelju i Otkupitelju roda ljud-
skoga.

Sinoćnje izvagjanje Hsydnova Ora-
torija u prepunoj i prekrasnoj do-
minikanskoj Crkvi rastvorilo je prisut-
nima prve stranice Knjige života. U
uzvišenoj muzičkoj kompoziciji prika-
zana je ona divna harmonija, koju je
dao Tvorac svijetu i ljudskom rodu u
početku kad je sve bilo pusto i praz-
no i u pravom kaosu. I današnji kaos
može da se pretvori u kosmos mira,
reda, ljubavi i harmonije, samo i je-
dino da se dade prvo mjesto onomu
čiji duh ,lebdijaše nad licem voda“.

Euharistijski Isus, Kralj je u kojemu
sve žive, Stoga tko hoće, da bude
plodna mladica, treba da se pričvrsti
uz čokot i prima sokove vrhunarav-
nog života milosti, Prikazivanje ,Taj-
na svete Mise“ u obnovljenoj franje-
vačkoj crkvi, otkrila je masi gledalaca
uzvišeno značenje Nekrvne Žrtve, gdje
se stvara uvijek stari, i uvijek novi
Euharistijski kruh života, koji je puto-
kaz i kvasac pun nebeske svježine za
svakoga koji pristupa stolu Gospod-
njem.

O Sveta Gozbo, na kojoj se Krist
prima slavi se uspomena muke Nje-
gove i najvećeg dobročinstva Zadnje
Večere!.. Dib.

 

Posljednje telefonske vijesti

legalan rad J. N. S.

(n) Beograd, 17-VII. Prigodom premetačine u lokalima JNS u Beogradu
pronagjena su 44 raznovrstna ilegalna letaka, radi čega je uopće i došlo do
premetačine. Ovi poznati ,integralci“ služili su se u svom opozicionom radu
istim onim sredstvima, radi kojih su, dok su bili na vlasti, svoje protivnike
slali u tamnice, ,Samouprava“ je ovim povodom [nazvala kancelariju J. N. S.

— tvornicom laži“,

isključeni iz J, R. Z.

(a) Beograd, 17 VII. Na sjednici odbora poslaničkogkluba J. R. Z. koja
je održana sinoć, isključeni su iz J. R. Z. gg. Dr Voja Janjić i Nikon Laza-
rević jer su glasali proti Konkordata. Navodno i svi ostali koji su glasali proti

Konkordata biti će isključeni iz stranke.

Ostavka čehoslovačke vlade

(n) Prag, 19.VII. Pretsjednik vlade g. Hodža podnio je g. Benešu ostav-
ka vlade radi nesuglasica sa min. finansija g. Koliusom oko finansiranja žit-

nog režima.

Novi ban vardarske Banovine

(n) Beograd, I7.VII. Dosadašnji ban moravske banovine g. Marko No-
vaković postavljen je za bana vardarske banovine, a g. Svet, Paunović, dosa-
dašnji ban vardarske ban. stavljen je po molbi u mirovinu i imenovan za se-

natora. !

Slabi gjaci neće se moći baviti športom

(n) Budimpešta, 16.VIl. Magjarski ministar prosvjete g. dr Homan pred-
vidio je u maredbi za srednje škole, da slabim gjacima neće biti dozvoljeno
baviti se športom, dok ne poprave slabe ocjene.

 

Pržiona kafe E. TOLENTINO, Dubrovnik

Prodavaone :

PLACA KRALJA PETRA

ULICA KRALJICE MARIJE '

 

CIJENA Din. 150

Prva izvedba oratorija

,otvaranje svijeta“

I nadošao je čas. Za Dubrovnik je
to bio vanredni dogagjaj. Ogromna
masa slušalaca znala je da će doživ-
jeti neobičan doživljaj. I nije se pre-
varila. Poslije prvih poteza orhestra-
nata kojima je opisan primitivni kaos,
stali su se redati pred prisutnima pri-
zoti prve zore svijeta. Redale se u onoj
njihovoj iskonskoj ljepoti. Slučajući sve
ona razne svježe akorde prvog prolje-
ća čovjeka obuzme neka nostalgija za
onim sretnim stanjem što se ne će
povratiti. I vrijeme izvedbe kao da je
bio samo čas, Kad je pamet i srce
koncetrirana oko nekog predmeta vri-
jeme se ne primjećuje da bježi. Može
se reći da bi nostalgija obuzela sva-
kog ljubitelja onoga što je lijepo, kad
se ne bi povratili oni rijetki časovi
umjetničkog užitka što su pribavljeni
jučerašnjom izvedbom.

Vokalni se ansambl  pretstavio u
kompaktnosti. Dobra akustika, bogata
pratnja pridonijele su takogjer njego-
voj slivenosti. Soprani, iako pretežno
najistaknutiji, nijesu narušili jedinstva,
ali bi tražili nešto moćnije base da
tako vrh i podloga potpunije zaoble
cijeli korpus. Tenori su markirali svoje
visoke pozicije, izdržali ih časno i na-
stupali odlučno. Alti su se pokazali u
vrlo lijepoj formi i blagoj sonornosti,

Orhestar je bio pošlušan. Crtao je
živahno, "oduševljeno. Naučan više na
samostalne nastupe pokazao je ipak
kako se zna sakriti u službi pratioca,
a pustiti da dogju do jasnijeg izražaja
bilo glasovi bilo instrumenti kojima je
povjerena koja glavoa uloga.

Solisti su doista svraćeli veliku paž-
nju. Tenor g. Žitomir Domančić po-
kazao je ma vidljiv način profinjeni
timbar blagoga glasa i znao je da se
vrlo ukusno stopi n. dnetu sa sopra-
nom. Bas je osobito u nižoj poziciji

 

plemenito krupan i pun, vrlo zaobljen
puninom. Osobiti je dojam proizvela
na slušateljstvo gđica Nada Tomčić i
ggiica Elza Karlovac, Ggjica Tončić je
osvojila slušateljstvo svojim ljupkim,
umjetničkim profinjenim glasom koji
izlazi iz osjećaja, pobugjuje patos, bez
pretjeranosti: to je onaj patos koji blaži
osvaja, podiže. G.gjica Karlovac ine-
nagjuje vedrinom, zvonkošću svoga
glasa koji je došao do kulminantnog
izražaja i ekspansivnosti . u neumrloj
melodiji br. 28 i 30 u trećem dijelu
Nama pak poznati bariton gosp. G,
Povia stekao je još više simpatije od
svih kojima je od prije poznat, Pun.
zaobljen, ispunja svojom blagom pu-
ninom, a raznim niansiranim bojama
rasvjetljuje prema umjetnički studira-
aim potrebama.

Dirigent M.sro Vruticky zahvatio je
genijalno Gaydn-ovo djelo prvorazred-
nim siatetičkim pogledom. Interpretirao
ga je logično, sačuvao mu klasične
konture, dao mu na nekim mjestima
sebi vlastiti široki zamah, pun života.
Neumoran, zadržao se potpunim gos-
podarom, preciznim vogjom sve do
kraja, Zadnji kor, finalna fuga, izve-
dena je od čitavog ansambla uprav_bri-
lantno, kao da su pjevači i svirači tek
nastipili.

Nezaboravni časovi provedeni u pre-
nesenju duha sa zorom svijeta, ovije-
ni svježim akordima, pretstavljeni slu-
šateljstvu u onako veličanstvenom ru-
hu, na radost i utjehu sviju, opet će
se ponoviti sutra u nedjelju 18 tek, u
isti sat i na istom mjestu.

Bilo bi poželjno da posjetioci ne
očekuju zadnji čas da ugju u crkvu,
jer se radi dužne kontrole nad ulazni-
cama zakasni, što nije u ničijem inte-
resu, već loše djeluje ma raspoloženje
slušalaca i izvoditelja.

Mo Josef Vlach-Vruticky