TAKSA PLACENA U GOTOVU

Narodna Svijest

 

GOD. XIX — BR. 33

DUBROVNIK, 28 Srpnja 1937

CIJENA Din. 150

 

POSLIJE KONGRESA

REFLEKSIJE

Frapirani ostaše svi: punovjerni i
malovjerni, vjernici i nevjernici, kato-
lici i nekatolici, bogougodnici i bez-
božnici, jer neočekivano slavlje doče-
kuje na tlu hrvatske Atene Euharistijski
Krist.

Maleni, ali divni Dubrovnik, ne do-
čeka takoga slavlja, niti od postanka
svoga što slična ne zapamti u analima
svojim.

Čitava Dalmacija, čitava katolička
Hrvatska zastupane su u čarnoj Dub-
ravi Sv. Vlaha, sa svojim biskupima,
prelatima, svećenstvom, društvima Ka-
toličke Akcije i drugim  nabožnim
društvima, A ponadasve tu se sabra
čitava dubrovačka dijeceza od vrh Ko-
mavala do na kraj vilinskog Pelješca i
kitnjaste Korčule.

Nijesam bio učesnik sviju dana Kon-
gresa, ali zadnji dan, koji je bio uis-
tinu  triumfalni dan Euharistijskog
slavlja, ostao mi je duboko usagjen u
duši sa svim onim niansama, varijaci-
jama i raznovrsnim činima, koji se
toga dana obaviše u počast Isusa-
Boge-Kralja.

Nije moja namjera opisivati u tan-
čine to velebno slavlje, jer je i tako
to učinjeno u zadnjem broju ,N. S.“,
već hoću da samo letimično duhom
preletim sve ono, što sam toga dana
vidio, čuo i osjećao.

Vidio sam ogromnu masu hrvatskog
katoličkog naroda iz sviju krajeva u
svojim narodnim nošnjama. Vidio sam
i osobito mi je srcu priraslo ono Kri-
žarsko zborovanje, nakon blagoslova
novih križarskih zastava. Ona brojna
četa Križara i Križarica, u svome do-
stojanstvenome nastupu u svojim kri-
žarskim odorama i sa znakovima, za-
stavama i glazbama, zatim onaj veliki
broj Domagojaca i Domagojka, budila
je u svačijem srcu neki ugodni osjećaj
zadovoljstva i oduševljenja.

Govori, na tim zborovima izrečeni, bili
su direktiva, pobuda i priznanje ovim
borcima za vjeru i dom, a bili su i
nama kao poticaj: naprijed! svrstavajte
se u te brojne redove, sko hoćete, da
vam domovina bude sretna u znaku
Križa, i da društvena pravda i blago-
stanje i gragjanska sloboda zasja nad
lijepom hrvatskom domovinom.

Prelazim preko veličanstvenog čina
obnavljanja Golgotske nekrvne žrtve
— svete Mise, i duboko zanosnog go-
vora dubrovačkog biskupa, koji je
istodobno i prinosio tu nekrvnu žrtvu
Isusu Kristu Kralju.

Moj duh lebdi nad onom završnom
krunom ovog slavlja, nad nepregled-
nom povorkom — nad teoforičnom
procesijom, — Od početka te nepre-
kidne svečane javne manifestacije Eu-
haristijskom Isusu, pa sve do konca,
pruža ti se pred očima divna slika, ali

živa slika u raznovrsnim bojama, ob-

risima, ispoljavanjima svega onoga ži-
vota, kretnja i emblemskog značenja
sviju predmeta, što vjernici nosahu kao
simbole Isusova mukotrpnog života.
Mnoštvo križeva, barjaka, zastava ;
brastva u svojim klasičnim nošnjama

GLASOVI ŠTAMPE

Splitska ,KATOLIČKA RIJEČ“ od 22. VII. piše:

»Dubrovnik je bio zaista premalen za ovaku divnu manifestaciju, Ali on
joj je pružio okvir koji se bez dvojbe nigdje na svijetu ne može naći: pre-
krasan umjetnički okvir njegova Straduna i njegovih dvaju baroknih crkava uz
renesansnu kneževsku palaču; slavan narodni okvir hrvatstva i njegovih repu-
blikanskih uspomena; ponosan okvir njegove kulture i njegove političke proš-
losti; nadasve divan okvir njegove katoličke vjere, koja se iskazuje u svim
manifestacijama privatnog i javnog života dične prošlosti i požrtvovne sadaš-
njosti, vjere koja nije htjela da znade za drugoga vladara osim za Svetoga Vlaha...

Teško je kazati koliko je hiljada naroda primilo u ove dane spasonosne
sakramente, klanjalo se, molilo i davalo zadovoljštinu presv. Srcu Isusovu.
Teško je kazati koliko je hiljada vjernika prisustvovalo zaključnoj procesiji,
Možemo kazati da je to učinio sav katolički Dubrovnik, a uz gragjane, hiljade
učesnika iz okolice pa i iz daljih krajeva...“

»NOVO DOBA“ od 20. VII. o teoforičnoj procesiji piše:

»Ova ogromna procesija tekla je tačno 1 i po sat Stradunom, preko Pile,
Boninova do Lapada i natrag istim pravcem. Četiri kilometra vijugala se je
procesija kroz guste špalire gragjanstva i kada su prvi već bili natrag, zadnji
su se tek zaputili.

Ovakove precesije nije Dubrovnik sigurno nikada doživio. Svatko je bio
istinski zadivljen, jer se ovako i ovoliko nije ni pomišljalo ni očekivalo. Ova
religijozna i strogo narodna hrvatska manifestacija može se bez pretjeranosti
ubrojiti megju najjače dokumente osjećaja našeg naroda, koji je zaista duboko
vezan uz svoju vjeru i narodnost, koja ga izdvaja od ostalih naroda po snazi
svog uvjerenja i moći izdržljivosti“.

Šibenski ,KATOLIK“ od 25. VII. izmegju ostaloga piše :

»Kulturni Dubrovnik doživio je ovih dana ono što možda nikada dosada
nije, Euharistijski kongres, koji je počeo 14 t. mj. a završio u nedjelju 18 t. mj.
bio je uistinu triumf katoličke misli i vjere u Svetotajstvenog Krista. To su
bili dani veliki i slavni. Dubrovnik može biti ponosan što ih ie doživio...

Procesija je prolazila tačno 1 sat i 30 minuta, Bilo je 10 glazbi i preko
300 barjaka...

Dubrovnik je plivao u moru euharistijskog slavlja.  Euharistijski Krist,
komu je u čast i priregjena ova veličanstvena manifestacija katoličke misli, ne
će ostati dužan onima, koji su poradili za što bolji uspjeh ovoga veličanstve-
nog slavlja.

Dubrovački kongres je glasan svjedok da je Dubrovnik s okolicom kato-
lički bio i ostao — da je i sadašnja generacija dostojna masljednica svojih
velikih oteca slobodne dubrovačke republike. Ovaj kongres je ispunio sve ono
za čim se je išlo, Da se Kristu podade čast i priznanje, a svakomu drugomu
glasno dovikne, da Dubrovnik ne će skrenuti s vjekovne linije svoje — koju
mu je zacrtala svijetla povijest prožeta jačinom katoličke misli.

One divne dubrovačke crkve i onako bogato zaodjevene glasno govore
o živoj vjeri časne povijesti Dubrovnika.

Ništa drugo ne želimo i ne molimo nego samo jedno, a to je, da duh
starih dubrovačkih otaca i generacija bude zvijezda Danica pokoljenju koje
stupa na pozornicu javnoga života. Pa smo onda sigurni za hrvatski i katolički
karakter naše Atene koja je svakomu draga“.

»HRVATSKA STRAŽA“ od 21. VII. piše:

»lmpresivna slika i sjajan uvod u kongres bila je velika noćna procesija
vjerskih bratovština dubrovačke biskupije.  Najslikovitija je bila skupina ,bra-
tima“ iz Korčule sa njihovim ,tunikama“ sa kukuljicama. ,Bratimi“ su nosili
goleme ,torčune“, od kojih su meki bili teški po 65 kilograma. To je bio pri-
zor, koji se može vidjeti jedino negdje u južnoj Italiji ili u Španjolskoj. Tor-
čune su nosili i neki korčulanski intelektualci, U procesiji je nošena zavjetna
slika ,Gospe od porata“ iz dubrovačke katedrale, Procesiju je vodio biskup
Pušić...

Sve u svemu kongres u Dubrovniku je veličanstveno slavlje i za dubro-
vačke prilike jedno ugodno iznenagjenje. Time se naš stari Dubrovnik pokazao
dostojan svojih pregja, koje su mnogi napadali radi vjerske netolerancije i to
samo zato, jer su budno pazili ma katolički karakter hrvatske Atene, pa su išli
čak dotle, da su u osam sati iz grada otpremali sve one, koji nisu katolici,
Mjesto zvona, koje je najavljivalo čas, kad stranci moraju iseliti iz grada, još
stoji, a zvono se nalazi u muzeju.

Zahvaljujući tome dubrovački kraj je možda najčistiji hrvatski kraj. Zna-
čenje ovoga kongresa je i u tome, što će on mnogima u pamet dozvati činjenicu,
koju oni rado zaboravljaju. Nažalost to zaboravlja i široka hrvatska javnost,
Megjutim ovom manifestacijom hrvatski Dubrovnik poručuje svemu hrvatskom
narodu: mi Hrvati katolici Dubrovnika smo Vaši, a vi ste naši! Mi smo jedno
i uz pomoć Božju ništa nas neće slomiti |

sa velikim svijećama, pružaše oku di-
van prizor, Sve predvogjeno od više
glazba i Domagojskim i Križarskim
četama, dolazi Isus u presvetoj Ostiji,
nošen od velikog svećenika po redu
Melkisekovu, a okružen od zamjernog
broja višeg i nižeg svećenstva, redov-
nika, redovnica i katoličkih udruženja.

Narod dubrovačke dijeceze, u raznim
nošnjama, praćen od svojih revnih
župnika, pružaše osobitu pažnju i div-
ljenje.

Sve ovo začinjaše zvuk glazba i pjev
vjernika, te tiha molitva pobožnih duša
uz pjevanje svećenstva, kao počasne
straže Isusa-Krista.

Stoga nije čudo, da sve ovo davaše
nešto što ljudsku dušu i nehotice uz-
nosi i u njoj pobugjuje divljenje, za-
nos i neki unutarnji ugodni i do suza
dirajući osjećaj.

»Što takovo nemože niko da priredi
nego svećenici“ bio je jedan, a možda
i više, zloradih izlijeva. — Jedna ino-
vjerka pitaše: ,Koja je to vjera, što
tako živo iskazuje svoj unutarnji osje-
ćaj, da me ganiva do suza; kod naše
vjere toga nema“,

»Doista se moramo diviti tim kato-
licima“ rekao je jedan pravoslavac, —
«10 hoće reći imati narod uza se“
reče jedan političar. — ,Nema ti, brate,
do vjerskog oduševljenja“, kaže jedan
inače mlakonja u vjeri, — ,Znaš, pri-
jatelju, ovo znači osvojiti duše, a ne
tijelo“ uzvikne jedan inteligentni go-
spodin“. — ,Bog je tu, brate“, us-
klikne neki seljak.

Ko bi sve nabrojio, što se je toga
dana čulo u znak poštovanja i priz-
nanja. Bio je tu gdjegdje i koji pig-
mejac i slijepi miš, da  disonira
svojim neumjesnim postupkom ili zlob-
nom doskočicom, ali te je samo za
sažaljevati i moliti se Isusu, da im pro-
svijetli zamagljenu pamet.

Kada sam ovo kazao već može či-
taoc i sam zaključiti i predstaviti kakvi
bijahu moji, pa i svih onih tisuća dru-
gih . dobromislećih učesnika duševni
osjećaji, pri ovom impozantnom i zna-
čajnom dogogjaju na tlu klasičnog,
katoličkog Dubrovnika.

Osjećaji su bili duboki, potresni,
ganutljivi i do zanosa opčaravajući.

Takva što samo Bog pravi u srcima
odanih i vjernih svojih, a smućuje i
ponizuje neprijatelje svoje.

Velik je Bog u narodu svojemu!

L. Totić

Što je Kafa Hag za srce
to su Zeiss-Umbral
stakla za oči.

Zaštitite Vaše oči od prejake
svjetlosti,

Za sve informacije kao i pro
spekte obratite se na stručnog

optićara BOGDAN

DUBROVNIK