Broj 33

 

Jedan muzički događaj

Tako nazivlje dubrovački dopisnik
zagrebačkih ,Novosti“ (g. Ž. Vekarić)
izvagjanje Haydnova oratorija ,,Stva-
ranje svijeta“ i kaže da ga svakako
treba zabilježiti, Evo što o tomu pišu
Novosti“ od 27. o. mj:

»Sa ansamblom, sastavljenim uglav-
nom od amatera, uspio je zaslužni
dirigent M.o Vruticky da uvježba mo-
numentalno muzičko djelo — Haydnov
oratorij ,Stvaranje svijeta« — čija je
izvedba prilikom Euharistijskog kon-
gresa, u klasičnom ambijentu prostrane
crkve O.O. Dominikanaca, bila daleko
iznad prosječnog provincijskog muzi-
ciranja. Ova je priredba u svemu imala
veličanstven izgled, jer je u njoj su-
djelovalo 150 izvagjača, a premijeru i
reprizu posjetilo je po 1000 slušalaca,

Da je izvedba ovog čuvenog djela
dobila ovakav oblik, ima se zahvaliti
solidno uvježbanom zboru i orhestru,
a u prvom redu solistima. G.gjica Nada
"Tončić pjevala je svojim lijepim zvon-
kim glasom lirsku ulogu Gabriela, pod-

GRADSKE

Čestitka s oceana Dr. Mačeku, Me.
gju mnoštvom čestitara predsjedniku
prigodom njegovog rogjendana i imen-
dana, ističe se telegram s oceana ko-
jega su poslali naši pomorci sa paro-
broda ,Rad“.

Vlatko Maček Zagreb

Uperena pogleda u Vas s plavog
oceana želeći Vam svaku sreću i dug
život za doprobit hrvatskih Pomoraca.

Časnici i mornari par, Rad.

Blagoslov zastave HSS. U nedje-
lju 1. VIII. bit će svečani blagoslov
zastave HSS u Komolcu. Tom prigo-
dom priregjuje Gundulićeva glazba izlet,

U gradu boravi Inspektor Zetske
Banske Uprave g. Miljenko Savić.

Švedski Princ Eugen dolazi doskora
u naš grad u pratnji švedskog mini-
stra vanjskih posala.

Ing. Antun Stuparić, šef tehničkog
odjeljenja premješten je, prema novin-
skim vijestima u Šibenik. Ako je to
istina onda treba kazati, da je g. Stu-
parić za vrijeme svog boravka u Du-
brovniku razvio zamjernu djelatnost
ma području svoje struke i inače se
interesovao i za druge kulturne pro-
bleme Dubrovnika. Stoga, dok žalimo
njegov odlazak, želimo mu još ugod-
niji boravak u gradu Šibeniku, kamo
bi imao da pogje.

Misa na Lovrijencu. Kao prošle
tako će i ove godine biti na blagdan
sv. Lovrijenca 10. VIII sv. Misa u tvr-
gjavi Lovrijenac. Apeliramo na gragja-
ne da dogju ušto većem broju. Točan
sat javit ćemo u dojdućem broju mna-
šega lista.

Izlet u Ston priregjuje u nedjelju 8
augusta Gundulićeva glazba, Iznajmit
će se posebni parobrod.

s/s ,Vulcania* bila je u gruškoj
luci u subotu, 24. o. mj. sa preko 650
putnika, većinom Amerikanaca i Tali-
jana.

 

Želite li udoban stan
posjetite pokućstvo

biti će svaka vaša želja ispunjena. Uvjeti plaćanja najpovoljniji,

vlačeći proćućenim predavanjem otmje-
gu  melodioznost klasičara. |G gjica
Elza Karlovac u ulozi Eve pokazala je
svoj bogati sonorni glas velike širine,
koji dopire do visokih registara sopra-
na, kao i dotjeranu interpretaciju.
G. Žitomir Domančić u ulozi Urjela
bio je nježan, muzički siguran, dok je
g. Gaetano Povia pokazao kvalitete
jakog glasa, pjevajući muzikalno, sa
primjetljivim akcentom talijanske inter-
pretacije. Bas g. Umbert Fabris imao
je ugodan glas, koji je došao do oso-
bitog izražaja u prvom dijelu...

Izvedba Haydnovog oratorija poka-
zala je, da se i sa relativno skromnim
sredstvima dađe postići nerazmjerno
velike umjetničke uspjehe, za koje bi
inače — kad ne bi bilo mogućnosti
da se iskoristi ansambl spremnih do-
maćih volontera, — trebalo utrošiti za-
mjerne svote, Ovakove priredbe trebalo
bi organizirati barem svake godine je-
damput, ako već ne bi bilo moguće
češće“.

VIJESTI

Skupština ,Duba“ održana je u su-
botu, 23 o. mj. u prostorijama H, P.
D. ,Dubrava“, Predsjedao je g. Ivo
Kolić veoma spretno i energično. Na-
kon temeljitih objašnjenja, koja su
dana stanovitim licima (zapravo licu)
skupština je u redu završena. Izabra-
na je slijedeća uprava: Predsjednik, g.
dr. Milo Katić; podpredsjednici gg. dr,
Albert Haler i g. Dr Frano Dabrović,
tajnici g. dr. Božo Glavić i prof. An-
tun Borozan, blagajnici g. dr. A. Su-
gja i Antun Medo, Revizori su: gg.
Ivo Ljubimir i Soltar. Odbornici: prof.
Lucijan Marčić, Dr Mato Katić, Ivo
Kolić, Ivo Ergović, Venceslav Križ, Pi-
no Srinčić,

Vjenčanje. U subotu dne 31 A
mj. vjeučat će se u Sv. Mihajlu u La-
padu g.ca Marija Franičević sa g. Vin-
kom Krampusom. Bilo sretno!

Predstavnici Rockefelerove funda-
cije stigli su u naš grad u subotu, 24,
o. mj. parobrodom ,Vucania“, Njihov
je dolazak u vezi sa sastankom, što
se održaje ovdje,

Sinoć je završena rad konferencije
predstavnika Rockefellerove fundacije
za Evropu. Predsjedao je gosp. Hacket
predstavnik za Balkan, koji stalno živi
u Rimu. Konferenciji su osim toga pri-
sustvovali delegati: Lisabona, Budim-
pešte, Pariza, Atene, Rima, Egipta kao
i delegat Amerike, Bio je prisutan ta-
kogjer član hidrosanitetskog odsjeka,
koji ima dužnost da radi na uništava-
nju malaričnog komarca u Egiptu, na
na otoku Cipru i u Albaniji.

Jahte u gradskoj luci. Ovih su dana
boravile u gradskoj luci slijedeće jahte:
»La Resolue“, francuska jahta, pripad-
nosti luci Rouen, od 143 tone nosivo-
sti sa 20 putnika; ,Nino II* talijanska
jahta sa 6 putnika pripadnosti luci Ge-
nova. Obe su ove jahte došle iz Ko-
tora. Talijanska jahta ,Alma“ pripad-
nosti luci Trst od 111 tona sa 11
putnika došla je iz Korčule,

»NARODNA SVIJEST“ 28 Srpnja 1937

Za ljeto preporučamo Vam udobne vrtne naslon

 

. Strana 3

 

Koncerat u Sponzi. Dne 7. VIII.
bit će koncerat gradskog Turističkog
Orhestra_ u. Sponzi, koji će prenositi
Beogradska kratkotalasna Radio-stani-
ca. Na programu su: Jarnović, Goto-
vac, Šipro i Berdović. Solo pjeva g.
Mira Vukmirović. Dirigent M,o Vruticky.

Konferencija ribarskih povjereni-
ka. U Lučkoj, kapetaniji održana je
konferencija ribarskih povjerenika vanj-
skih općina dubrovačkog kotara, Do-
neseni su važni zaključci kojima se
zabranjuje lov jastoga, korepnjaka i dr.
sa mrežama od konca kao i upotreb-
ljavanje drugih štetnih sredstava kojima
se uništava riba. — Osnovana je kod
Banske Uprave na Cetinju posebna
komisija sa svrhom, da pazi na strogo
izvršavanje spomenutih propisa.

Postignut sporazum. U nedjelju 24,
o. mj. imali su da stupe u štrajk svi
namještenici u hotelima, kafanama i
gostionama. Njihova je organizacija
tražila novi kolektivni ugovor. Megju-
tim je malo prije podne, kad je imao
da nastupi štrajk, postignut  spora-
zum izmegju predstanika poslodavaca
i namještenika tim, što je dosadašnji
kolektivni ugovor produljen do 15. VI
1938. god. uz neke nadopune.

Crkvene vijesti

Iz Bratovštine Presu. Sakramenta,
Upozoruju se bratimi, da će u Nedje-
lju 1-VIII u 10 sati biti sv. Misa presv-
Sakramenta a u 11s uobičajeni sasta-
nak, Pozivlju se bratimi da po preuze-
toj dužnosti prisustvuju.

Trodneunića su. Ignacija 28. 29, 30
o. mj., srijeda, četvrtak, petak. U jutro
u 5'/, iza prve sv. Mise molitve u čast
Sveca. Na večer u 7 s. krunica, bla-
goslov sa Presvetim. Subota: Blagdan
sv. Ignacija. Prva sv. Misa u 5'/,, Os-
tale redom, pjevana sv. Misa u 7 s.
Na- večer u 7 s. krunica, propovijed,
svečani blagoslov, zatim ljubljenje sve-
čevih moći,

Potpuni se oprost dobiva na taj dan
kods vakog pohoda ,toties quoties“ ove
crkve uz obične uvjete. Ovaj je izvan-
redni oprost udijelio Pio XI, 20. III.
1924. Po običaju ovih se dana blago-
sliva voda u čast sv. Ignacija,

Pobožnost 9 srijeda na čast sv.
Terezije M. I. Ova lijepa pobožnost,
kao priprava za svetkovinu sv. Tere-
zije Malog Isusa, počinje u katedrali
u srijedu dne 4 augusta. Svake srije-
de bit će u 5, sati jutra pred kipom
Svetice prva sv. Misa, a po podne pol
sata prije Zdrave Marije bit će krunica,
litanije i blagoslov sa relikvijom Sve-
tice,

Šport. U nedjelju 25 o. mj. nastu-
pio je naš ,Jug“ u waterpolo utakmi-
ci u Hercegnovom i pobijedio ,Jad-
ran“ sa 11:1. Takogjer je ,Gragjan-
ski“ pobijedio ,Jugoslavena“ u Kotoru
sa 1:0. Čestitamo.

Izložba ,Kunst und Werk“ zaklju-
čena je ovih dana, nakon što je bila
veoma dobro posjećena od mnogobroj-
ne domaće i strane publike u Sponzi.

Nečedno odijevanje opaža se po-
gradu na javnim mjestima, U ponedje-
ljak je bio jedan teži slučaj, koji je
hvalevrijednom intervencijom policije
uklonjen. Potrebno je, da i gragjans-
tvo pazi i bdije, da se ne vrijegja mo-
ral, a po tome i zdravi ukus te ubija
ugled našega grada,

Iseljenički komesarijat iz Zagreba
javlja: Naš Generalni Konsulat u New-
Yorku potražuje nasljednike pokojnog
Josefa von Szirmay navodno rodom iz
Novoga Sada, koji je god. 1932 umro
u Sjevernoj Americi, ostavivši izvjesnu
imovinu.

Pozivaju se stoga pokojnikovi nds-
ljednici da se jave Iseljeničkom Ko-
mesarijatu u Zagrebu Palmotićeva ul
59. sa svojom tačnom adresom i do-
kazom o svojem srodstvu prema po-
kojniku, a pozivom na broj 10226/37,
Za šefa savjetnik dr. Lukatela,

Izgubljena je 22. VII. kod crkve sv,
Vlaha knjiga crnih korica pisana crni-
lom na engleskom jeziku. Tko je na-
šao i donese uredništvu ili na blagaj-
nu Dubrov. Veresijske Banke dobit če
orlo dobru nagradu.

Imadu li 3 žene zaista 4 mišije-
nja? Obično se to tvrdi; da je ali po
nekad i protivno, potvrgjuje ovaj do-
gagiaj. Bilo je to u željeznici. U ku-
peu su bile 3 žene i — u ćošku stis-
nut — jedan muškarac, Pričalo se o
svemu i svačemu: o odgoju djece, nje-
govanju novorodjenčadi, o vremenu i
skupoći, o pravilnom pečenju teleće
džigerice i o tome, kako da se muže-
ve odvraća od noćnih izlaženja. [ nije
bilo ni jedne točke čitavog razgovora,
u kojem bi se te žene složile, Pa jas-
no, tri žene imađu četiri mišljenja,
mislio si je putnik u svojem ćošku
Ali nadošao je i razgovor na pranje
rublja i — nevjerovatno: sve tri žene
su bile jednog mišljenja! Čudo Božje,
reče si putnik i zamaha glavom. Kako
je tek otvorio oči, kada je uveče svo-
joj ženi pričao taj doživljaj i — prije
nego li je mogao završiti, prekinula
ga je žena riječima: ,Pa to je sasvim
razumljivo, za pranje treba uzeti Schich-
tov Jelen sapun! On je tako blag, a
pere temeljito, pa rublje postane lako-
ćom sniježno bijelo i izgleda kao no-
vo. Schichtov Jelen sapun je idealno
sredstvo za pranje — o tome imaju
hiljadu žena samo jedno mišljenje“.

Milodari, Da počaste uspomenu
blagp. Norberta Filaus, darovaše Dječ-
jem zakloništu: Kate udova Drobac
(Gruž) D 100, ugl. obitelj Nikša Ku-
ničić (Gruž) 50, Bože Hagjija D 50,
Berta Domić 50, Liza udova Capaul 30.

— Gospogja Flore Jakšić udijelila
je u fond Anice Bošković 40 Din. da
počasti uspomenu Norberta Filaus.

 

 

 

 

Gospodarska štedionica

Središnjica: SPLIT

Podružnice: DUBROVNIK i MAKARSKA

Najveći dalmatinski novčani zavod na zadružnom polju.
Nove uloške na štednju ukamaćuje najpovoljnije te ih u svako doba isplaćuje u cjelosti,

Otvara tekuće račune. — Daje

kratkoročne zajmove. Lombardira sve državne papire. —

Kupuje i prodaje vrijednosne papire, devize i valute uz dnevne tečajeve. — Obavlja nai-
kulantnije sve bankovne poslove, — Odlične izravne veze u zemlji i inozemstvu, 9

RUL

čvrste izradbe i solidne cijene.
SKLADIŠTE PETAR MIL OSEVIC KOD STOLNE CRKVE

 

JAC

jače (Liegenstasl) kao i ostali pleteni namještaj

M