TAKSA PLACENA U GOTOVU

Narodna Svijest

 

GOD. XIX — BR, 34.

DUBROVNIK, 4 Kolovoza 1937

ČAST DUBROVNIKU

Davajući izražaja radosti i zadovolj-
stvu nad sjajnim i svestranim uspjehom
velebnog Etharistijskog kongresa ne
smije se zaboraviti velikih zasluga,
koje je kod toga imao Grad sv, Vleha,
naš mili Dubrovnik,

Pažljivom oku objektivnog posma-
trača veličanstvenih prizora za vrijeme
trajanja Euh. kongresa nije moglo iz-
bjegnuti živo sudjelovanje gragjanstva
Dubrovnika, koje je kao u svakoj tako
i u ovoj prigodi pokazelo svoju kato-
ličku i hrvatsku svijest i pružilo punu
svoju saradnju u provagjanju namisli
održavanja onako velebne vjerske i
marodne manifestacije,

Da, u svakoj prigodi pokazao se je
i iskazao Dubrovnik, Spominjemo n.
pr. akciju duhovnog koncerta 1934 g,
za pomoć nezaposleniina u našem gra-
du; zatim akciju podizanja monumen-
talnog Križa na Srgju. Svaki put je
gragianstvo Dubrovnika shvatilo na-
mjeru i poziv svog dijecezanskog bi-
skupa te velikodušno poduprlo ostva-
renje plemenitih programa.

Ista velikodušnost i saradnja poka-
zala seje kod priprema za Euharistijski
kongres. Gragjanstvo se je odazvalo i
doprinijelo najprije molitvama a onda
i novčanim prilozima. Kod svake mje-
sečne pobožnosti za uspjeh Euhar.
kongresa, pak na osobiti način kod
zavjetne procesije u Gospe od Milo-
srgja gragjanstvo je svih staleža i u
velikom broju prisustvovalo. A kroz
dane Euh. kongresa svaki je pontifikal

i svaka druga pobožnost bila dobro
posjećena uprav od gragjana Dubrov-
nika. I zajedničke sv. Pričesti takogjer
su u glavnom bile posjećene od du-
brovačkog gragjanstva. I kongres Do-
meagojskog djaštva i zberovanja Križara
praćeni su najvećim interesom cd sta-
novnika Grada sv. Vlaha.

U svojoj pastirskoj poslanici za Euh.
kongres naš je dijecez. biskup najavio,
da će Euh. kongres biti vjerska mani-
festacija s jedne te škola molitve i rada
s druge strane. Tko je pratio tok Euh.
kongresa mogao se je uvjeriti, da se
je taj program najkonsekventnije ispu-
nio, Vjerska manifestacija, kakove Du-
brovnik još nije doživio bila je u ne-
djelju 18. VII. osobito kod tecforične
precesije, Program rada izvršen je u
punoj mjeri kod staleških propovijedi,
te kongresa, zborovanja i tečajeva Do-
magojica i Križara. Ni strogo duhovni
plodovi Euh. kcngresa nijesu izostali,
Ispovijedaonice su bile pune; bilo je
svećenika, koji su ispovijedali u noći
od subote (17. VII) na nedjelju (18. VII)
do 2 sata poslije poncća. | kod svega
ovoga uzelo je velikog učešća gragjan-
stvo Dubrovnika.

Stoga, što možemo drugo nego li,
da javno, otvoreno i na sva usta ka-
žemo : Dubrovnik se je kao uvijek tako
i na osobiti način pokazao dostojan
svojih slavnih pregja prigodcm veleb-
nog Euh. kongresa. Zato neka je gra-

gjanstvu Građa sv, Vlaha svaka časti“

priznanje!

 

Izložbe za vrijeme Euharistijskog kongresa

Tko prati dnevnu štampu mogao se
je osvjedočiti, kako su svi naši listovi
dosta jasno i opetovano istakli, da je
dubrovački Euharistijski kongres uspio
u svakom pogledu i iznad očekivanja.
I dok se je o nekim priredbama i toč-
kama programa opširnije u javnosti
pisalo dotle se je razmjerno malo go-
vorilo i pisalo o izložbama crkvenog
ruha i katoličke štampe.

A ipak treba dati pravo onim broj-
nim posjetiocima izložbe izvana, koji
su izjavili, da su izložbe kod časnih
Sestara Službenica Milosrgja imale po-
sebno veliku važnost i bile prava smo-
tra kulture i umjetnosti Dubrovnika od
najstarijih vremena do danas.

Od četiri dvorane, gdie su se nala-
zile izložbe, dvije su na osobiti način
skretale pažnju posjetioca. U njima se
je nalazio sakupljen samo jedan ne-
znatni dio bogatstva, što ga ima u
prvom redu Dubrovnik, a onda i nje-
gova okolica, Naglasujemo samo dio
bogatstva, jer zaista, tko bi mogao
procijeniti sve što naše crkve imaju
vrijednoga na polju tekstilne crkvene
umjetnosti.

Kad se je pomislilo na organizova-
nje izložbe crkvenog ruha nije se na-
mjeravalo iznijeti sve što se je vjeko-
vima sleglo u riznice grada sv, Vlaha,
nego se je htjelo izabrati samo najin-
teresantnije predmete i upozoriti javnost
ma ono, što oko većine gragjana nije
nikada niti vidjelo, a kamo li pro-
učavalo.

Ideja jedne ovakove izložbe ostva-
rena je eto sada po prvi put, ako se
ne varamo, u našem gradu. To nije
bio ni jednostavan, a niti lak posao.
Ali pomoću Božjom i susrelljivošću
osobito nekih faktora, zamišljena je
stvar u djelo provedena. Ovdje se mora
posebno istaknuti požrtvovnost časnih
Sestara Službenica Milosrgja, gospogje
Franice Gregorić, gosp. Iva Skatolini
i glavnog tajnika Odbcra Euh. kon-
gresa, koji su uložili sve svoje sile,
da se izložba svakako organizira i
otvori.

Za vrijeme trajanja izložbe imali smo
prigode čuti mnogo izjava uglednih
posjeticca. Sve je na njih frapanino
djelovalo, ali na osobiti način dvorana
sa starim paramentima i predmetima.
Ističemo one antipendije u Katedrali
što se nalaze ma velike blagdane na
glavnom oltaru i pred Križem. Zatim
dragocjene brokate u raznim varijaci-
jama iz raznih stoljeća. U prvomu redu
planite napravljene od odijela knežev-
skih i plemićkih. Bilo je tu i zlatnih
i srebrnih liturgijskih predmeta i po-
suda. Tako znameniti onaj kalež s Lo-

puda, pak ostali kaleži, kropjenice, ka-
dionici i dr. 1 svetih slika je bilo
bizantinske umjetnosti vrlo karakteri-
stičnih po kompoziciji i izradbi. Na-
ročitu pažnju zasluživala je zbog svoje
osobite važnosti zbirka pl. g. Line
Bogdan sa bogatstvom originalnih sta-
rih vezova iz dubrovačke okolice.
Jedna utješljiva pojava bila je bez

sumnje ona serija fotografskih snimaka
monograma Kristovih, što se nalaze po
raznim kućama vlasinosti Zbora Po-
povskoga, drugih ustanova i privatnika,
Ta će zbirka preći u Biskupsku Pina-
koteku, gdje će biti omogućeno sva-
komu da vidi i tu granu umjetničkog
blaga.

Vrlo je interesantna i poučna bila
izložba hrvatske katcličke štampe. U
posebnoj dvorani bilo je sakupljeno
te izloženo sve ono što izlazi iz pera
onih, koji vrše danas toliko potrebni
apostolat putem dobre, katoličke štam-
pe. Poznato je, da je sudbina hrvat-
skog naroda u historiji pa i danas
najviše povezana sa katclicizmom. Du-
hovne vrijednosti treba da crpi hrvat-

CIJENA Din. 150

ski narod iz svoje pradjedovske kato-
ličke vjere. Stoga i njegova štampa
treba da bude glasnik i pionir katoličkih
vjerskih i moralnih mačela, Izložba
štampe kod čč, Sestara pokazala nam je,
da premda se kod mas mnogo radi,
ipak smo još dosta daleko od onoga
što bi trebalo da bude.

Zadovoljni smo s uspjehom naših
izložaba prvo zato što je probijen led
i nadamo se, da će se i u buduće
moći organizirati nešto slična, a drugo
što je bio veliki broj veoma uglednih
posjetilaca izvana. To bi naše zado-
voljstvo bilo mnogo veće i uspjeh
mnogo realniji, kad bi megju posje-
tiocima bilo više gragjana. Ali što nije
bilo sada bit će nadamo se u buduće.

 

Povodom konkordata

Borba što je povedena sa stanovite
sirane protiv konkordata poprimila je
zaista čudnu formu i osobite dimen-
sije. U dosadašnjem našem političkom
životu bilo je prigoda, kad su razne
tendencije došle do punog izražaja ;
ali izgleda, da se ni u kojoj drugoj
prigodi — izuzev lipanjske dogogjaje
u Narodnoj skupštini — nije dalo više
dokaza neobjektivnosti i nedemokracije
kao baš u ovoj, kad je došlo vrijeme
da država izvrši svoju dužnosti uredi od-
nošaje sa Svetom Stolicom i tim zado-
volji potrebe 5 milijona svojih gragjana.

Mnogo se je tcga poduzelo, mapi-
salo i reklo. Održavane su mnoge taj-
ne i javne sjednice kako bi se što
smišljenije crganizovalo borbu protiv
donošenja konkerdata. Prvi su u tomu
bili krugovi masonerije, koja — mo-
ramo priznati — ima još dosta upliva
u Beograđu, a i drugdje, ne izuzevši
ni naših krajeva.

Glavna karakteristika ove borbe ide-
ološke je prirode te je stoga razum-
ljivo, da u njoj zauzimlje prvo mjesto
framasonerija. Ali, pored načelnih po-
stoje i drugi (nacijonalni) motivi, koje
se istina ne ističe, ali koji na svakom
koraku jasno izbijaju. Hrvati imaju
dovoljno iskustva i uvjereni su, da još
uvijek postoji onaj istočni grijeh kod
mnogih političara koji su, kad su bili
na vlasti, iretirali Hrvate kao gragjane
drugog reda, i misle, da tako moraju
raditi i svi drugi, U konkordatskoj se
je borbi pokazalo, da se i prema ka-
tolicima kao takovima mora na isti
način postupati; stoga ne treba da
bude ni konkordata, koji bi izjednačio
katolike sa pripadnicima ostalih vjero-
ispovijesti, s kojima je država uredila
svoje odnošaje. Stanovite činjenice iz
doba minulih režima čiji se tragovi još
i danas opažaju, potvrgjuju nas u
uvjerenju, da izvjesni ,nacijonalni“
krugovi smatraju katolike nepouzda-
nim elementima pak prema tomu i
gragjanima drugog i zadnjeg reda.

A ipak bi trebalo imati na umu, da
put i metode, koje su se upotrebile u
borbi protiv konkordata ne mogu do-
vesti do cilja, za kojim dotični kru-
kovi vele da idu, naime do konsoli-
dacije države.

To je samo i prosto deklamiranje,
koje kod čovjeka koji vidi i malo dalje

od nosa, ne može da stoji. Nama je
Hrvatima katolicima već odavna sve
jasno. Stoga nas sve ove pojave ni-
malo ne čude, ali nam ih je milo za-
bilježiti i podvući, da se ne misli, da
smo lonci, koji ne shvaćaino i ne ra-
zumijemo.

Cjelokupnoj je mašoj javnosti po-
znato držanje katolika, kad su se do+
nosili ustavi i zakoni sa ostalim vje-
roispovijestima. Niko se nije ni maknuo,
nitko pisnuo, nitko ni riječi napisao
proti. To je sasvim naravno i tu smo
pokazali da smo tolerantni, demokra-
tični i u pravom smislu riječi liberalni,

A ono, što se odigralo povodom i
prigodom koskordatske debate, nede-
mokratično je i antiliberalno. To je
skrajnja vjerska, socijalna, politička i
gragjanska nepodnošljivost.

Smrt poznatog talijan. crkve-
nog komponiste D. Petra Magri

Na 24. prošlog mjeseca u dobi od
64 godine preminuo je u Oropi (Itali-
ja) poznsti talijanski crkveni kompo-
nist i organist Dn Petar Magri. Napi-
sao je mnoštvo crkvenih kompozicija
većeg i manjeg stila. Njegova se djela
odlikuju jasnoćom i melodioznošću,
kao i praktičnošću. Bio je veliki vese-
ljak u razgovoru i dopisivanju. Od
1927 stupio je naš ,Crkveni Pjevač-
ki Zbor“ s dobrim maestrom u često
dopisivanje te je primio od njega ne-
koliko kompozicija na dar.

U Julu 1933 sastao se je Mro Ma-
gri u Montecatini sa gruškim župni-
kom preč. Don Gjurom Krečkom, te
je preko njega izručio Zboru najljep-
še pozdrave. Zbor je izveo nekoliko
njegovih kompozicija, osobito je izveo
više puta njegovu Misu za mrtve, koja
je pravo remek djelo crkvene glazbe.
Počivao u miru!

Što je Kafa bez kofeina za srce
to su Zelss-Umbral
stakla za oči.

Zaštitite Vaše oči od prejake
svjetlosti.

Za sve informacije kao i pro-
spekte obratite se na stručnog

optičara BOGDAN

DUBROVNIK