TE nRRIeNSsINNSS

TAKSA PLAĆENA U GOTOVU

Narodna Svijest

 

GOD. XIX — BR. 35.

DUBROVNIK, 11. Kolovoza 1937

CIJENA Din. 1:50

 

Crkva i

Crkva i Država, to su dva posebna
svijeta u konstrukciji, nauci i sredstvi-
ma. Crkva ustanovljena od samoga
Boga, jest društvo sa svim pripadaju-
ćim oznakama jednoga društva, Vr-
hovni poglavica Katoličke Crkve, na
ovom svijetu, jest rimski Biskup, sv.
Otac Papa, kojega je u Petru postavio
sam Isus Krist, Ovaj je postavljen kao
takav za sva vremena, za sve ljude, za
sve narode i njegova se misija ne
može ograničiti ni na vrijeme ni na
prostor. Svi su ljudi Božji stvorovi, svi
su djeca jednog nebeskog Oca, svi
imaju pravo ma vječno uživanje, —
Zadaća je Crkve  nadnaravna, u
prvom redu, sve spasiti u Kristu.
Njezina sredstva podata joj od svoga
Utemeljitelja su ona, koja nas preva-
gjaju preko uzburkanog mora života,
u vječnu luku spasa, Uzvišena je za-
daća Crkve Kristove, i kada tu dobro
i ispravno shvatimo, onda nam sve
drugo biva jasno i sasvim razumljivo.
Samo onaj, koji iz temelja zabacuje
Crkvu kao ustanovu Božju, me može
da shvati ono velebno djelo, koje se
nameće Crkvi za spas čovječanstva. |
onda naravno građe svoje osnove na
iluziji pogrešivog ljudskog razuma, te
dolazi do svih onih poraznih zaklju-
čaka i nemilih posljedica u borbi za
zemaljske interese.

Crkva ime svoje nepogrešive sank-
cije, ona ima svoja nepromjeniva na-
čela, ona ne ovisi o ljudskim manira-
ma ni o mnadraženostima pokvarene
ljudske naravi, Začetnik svega i apso-
lutni gospodar života i čitavog razvoja
zasjekao je svoje stabilne zakone i
prama njima sve se kreće i upravlja.
Svaki onaj, koji se protivi tim zako-
nima prije ili poslije pada i pregazi
ga vječni kotač nepogrešive Pravde,
Crkva dakle ima zadaću da sve to lju-
bomorno čuva, naučava i prakticira, i
nitko i ništa je na tom putu ne može
zapriječiti bez povrede samoga auktora
njezina i čitavog svemira, koji će se
svakomu drzniku svojevremeno i pra-
vedno osvetiti. Niti Crkva strepi pred
svojim neprijateljima, niti će se povući
i baciti koplje na ledinu, jer je njezin
poziv svet, naložen od Onoga, koji
nema ni početka ni svrhe, a pod čijom
vlasti sve počiva.

Zadaća je dakle Crkve čuvati nepo-
vrijegjenu objavu Božju, braniti moral
i širiti Kraljestvo Kristovo. To je nje-
zino neprijeporno pravo, i toga se ona

 

 

OI
MEĐUNARODNI OPĆI
VELIKI SAJAM UZORAKA

za sve vrsti robe
28. VIII. — 6. IX. 1937.
Uz unapred nabavljenu legitima-
ciju 23. VII. —11. IX. na željez-
nicama besplatni povratak, na
jadr. parobrodima viši razred za
cijenu nižega.

 

 

Država

nemože odreći nikada i u nikojem slu-
čaju, jer inače me bi bila Crkva
Kristova.

Država pako je društvo osnovano na
ljudskim zakonima na čelu sa zemalj-
skim gospodarima. Njezina je zadaća
promicati dobrobit svojih državljana u
svakom pogledu. Zato vidimo razne
cblike država, vidimo razne uredbe,
zakone, a sve je to promjenljivo prama
razvoju čovječanstva i njegovim stvar-
nim potrebama. Na tom svijetu samo
mijena stalna jest, sve se mijenja pra-
ma promjenljivom ljudskom razumu,

Država mora da se brine za materi-
jalni boljitak svojih gragjana i ona to
čini, i svi se državnici natežu kako će
što bolje upravljati svojom državom, a
to im uspijeva prama sposobnosti i
znanju odgovornih čimbenika.

Crkva i Država imaju svoje odjelite
resore, imaju različitu svrhu, prama
čemu svak u svojoj domeni upravlja,
radi i napreduje u svrhu dobra čovje-
čanstva. Ona vječnog dobra, a ova
vremenitog dobra. — Ona pak dobra
ljudska, za koja se moraju zajednički
brinuti i Crkva i Država, jer spadaju
u interesnu sferu i jedne i druge, kao
m. pr. odgoj djece u školama i čestit
brak i t. d., moraju Crkva i Država spo-
razumno urediti tako da uistinu budu
na korist čovječanstva.

Prama tome svak može lako shva-
tititi zamašitost jedne i druge ustanove,
i koja u čemu ima prednost, Dok svak
radi na svome polju ne dirajući u tugje,
ide dobro, ali kada počne neko neraz-
ložno uplitanje bilo amo bilo tamo,
eto sukoba, eto nemira i svih onih
neugodnih posljedica po jednu i drugu
stranku.

Crkva kao Crkva ne posiže nikada
na polje državno, dok Država poštuje
vječne nepromjenjive Božje zasađe, i
ako kadkada svjetuje državnu vlast,
nikada joj me nameće nasilno svoje
mišljenje. Ali kada Država počne za-
dirati u čista prava Crkve, zbog koje-
kakvih neosnovanih izgovora, onda ima
Crkva svoje neosporivo pravo, da brani,
i da osugjuje nepravedno posizanje
Države na ono, što je isključivo pravo
Crkve.

Jer Crkva stoji na načelu: Prvo je
slava Božja i spas duša, pa onda sve
drugo. A to joj pravo daje sam njezin
Utemeljitelj, sam Bog, a pred Bogom
sve ljudsko pada.

To su ispravna načela, kojih se mora
držati i Crkva i Država, i kada bi tako
doista bilo, nebi Država nikada posi-
zala onamo, gdje nema pravo, a ta-
kogier ni Crkva, i bio bi vječni sklad
izmegju ove dvije ustanove, koje vode
čovječanstvo raznim putevima, ali na
koncu konca k istom zajedničkom cilju:
vremenitoj i vječnoj sreći,

L. Totić,

 

 

O strašnim tamnicama u turojavi ,,Bokar“

Nakon odulje stanke javlja se opet
g. prof. Burina_sa jednim člankom iz
dubrovačke prošlosti. Ovaj put je tema
o dubr. tamnicama. (,Politika“ od 14
jula o. g. članak: ,Zatvor u kamenom
stupu. U ćelijama tamnica starog Du-
brovnika zločinci su često zazigjivani“),
Na same dubrovačke tamnice ne mi-
slimo se osvrtati, jer je naš uvaženi
povjesničar prcf. Milan Rešetar o njima
napisao vrlo lijepi članak u I. svesci
Glasnika Dubrovačkog učenog društva
Sv. Vlaho (strana 39). Reklo bi se, da
je i g. Burina uzeo neke podatke iz
tog članka, te ih malo bombastički
okitio.

Budući da g. Burinu naročito zani-
ma utvrgjenje ,Bokar“ i njegove to-
božnje strašne tamničke ćelije, kad se
elo u gore navedenom članku i po
drugi put mavraće na njega (prvi put
u članku ,Grozote u špilji smrti, Pe-
ćina zločinaca u Dubrovniku“ i t, d.
Vidi ,Politiku“ od 27 marta 1935 g.)
uzimamo slobodu, da upozorimo g.
Burinu na ovo:

Utvrgjenje ,Bokar“ gragjeno je za
flankiranje zidina i obranu obrova, a
nije gragjeno za tamnice ili za neko
mučilište, Njegove zadnje pregradnje i
pojačanja vršena su prema odlukama
Vijeća od 28 veljače 1562 i 11 ožujka
1570. (O. Mattei ,Zibaldone [I“), Baš
negdje u to vrijeme (1554) glasoviti
talijanski vojni arhitekt Pietro Cattaneo
iz Siene, preporuča izgradnju utvrda
sa ,kazamatama“ (V. Rossetto ,L' arte
bellica“ str, 86). Radi navedenog nije
nikakvo čudo, da su Dubrovčani, koje
ie u to doba zanimala svaka novost u
poboljšavanju utvrda, izgradili tu tvrgja-
vu u kazamatsko utvrgjenje.

Po tome je dakle jasno, da one udu-
bine u zidu, koje g. Burina smatra za
strašne tamničke ćelije, nijesu ništa
drugo, nego kazamate sa otvorima za
marchibuse“ i ,falconeite“, a one ma-
nje za spremišta municije.

Od otvora, kroz kojeg su tobože ba-
cali osugjenike i ,bolesnike oboljele
od teških zaraznih bolesti“ dandanas
nema nikakvog traga, te se mora sum-
njati, da li je takav otvor uopće po-
stojao. Ali i kad bi taj otvor bio, onaj,

kojemu su poznate one veće i manje
— mnogobrojne bolnice u XIV., XV,
i XVI. v. u starom Dubrovniku, te da
je bila već g. 1317. iljekarna u gradu,
i komu je poznato, kojom su sami-
lošću naši stari Dubrovčani postupali
sa bolesnicima, mora da s prezirom
odbije tu objedu, da su naime Dubrov-
čani kroz te otvore bacali i bolesnike,
Stari su Dubrovčani i te kako bili pro-
žeti sa bratskom, kršćanskom ljubavi
prama svom iskrnjemu, da su se ne
samo žrtvovali za svoje bolesnike po-
dižuć razne bolnice, nego su čak imali
ćustva samilosti i prama svojim robo-
vima, tako da je dubrovačka Republika
bila prva u Europi, a potom i u cije-
lom svijetu, koja je ukinula trgovinu
s robovima (1416).

Svihu onih svodova pod tvrgjavom,
koje g. Burina nazivlje ,Špiljom smrti“
i »pećinom zločinaca“ može objasniti
svaki gragjevinski majstor, jer se i kod
gradnje obične kuće na dvije odvojene
hridi moraju praviti slični svodovi, U
ovom slučaju svodovi su imali još veću
važnost, jer kad bi prostor izmegju
obih hridina bio zazidan, davno bi na
tom mjestu more uništilo temelje tvr-
gjave.

Divna utvrgjenja našega grada, gra-
gjena su u više epoha, te potom i
prema raznim sistemima utvrgjivanja.
Ta se utvrgjenja radi toga mogu sma-
trati rijetkim modelom razvitka tvrgjav-
ne tehnike u Europi. Da bi se hijelo
nešto pisati o tim zanimljivim utvrda-
ma treba proučiti povijest razvitka utvr-
gjivanja i naoružanja u srednjem i
novom vijeku.

Prema piscima, koji napominju ,Bo-
kar“ proizlazi, da je on kad-kad služio
i kao neki izolacioni paviljon, te je
bio spojen sa starom dubrov. bolnicom
Domus Christi“, Napomenuti ćemo još
i to, da ni jedan pisac, koji je do sada
pričao o tamnicama u ,Bokaru“, nije
to vjerodostojnim podacima dokazao.

Ovo smo iznijeli ne samo radi tako
površnog pisanja u beogradskom listu,
nego da i neupućenom čitaocu raz-
jasnimo o istinitoj činjenici naše tvr-
gjave ,Bokar“.

Glasovi o Euharistijskom kongresu u Dubrovniku

Izjava preuzvišenog biskupa Jeronima Dra Mileta

Čovjek u svom životu ima lijepih
dana, a za mene su najljepši dani, u
kojima se na vidni način pokazuje
vjera našega naroda. Takovi lijepi dani
bili sa za mene dani Euharistijskog
kongresa u Dubrovniku. Dubrovnik je
progovorio divno, veličanstveno, onako
kako može da progovori duša jednog
grada, koji je stoljećima visoko dizao
barjak katolicizma. I bio sam veseo i
radostan gledajući onaj marod kako
javno ispovjeda svoju vjeru u Euhari-
stijskog Kralja.

Utisci su za mene bili snažni i ne
mogu da ih rečem u par riječi.

Sve je bilo tako lijepo i krasno ure-

gjeno, svak je nastojao da Euharistij-
ski kongres bude uistinu velebna ma-
nifestacija Kristu Kralju u Euharistiji.
Zaista Kongres u Dubrovniku svojim
dimensijama prešao je granice dijece-
zan, i pokrajinskog kongresa te su tu

Ne zaboravite na NIVEA!
Ona jača Vašu kožu!!!

 

 

bili zastupani svi krajevi naše Hrvatske.

Gledao sam kako se je svećenstvo
skupa sa svojim biskupom zauzimalo
da Kongres što bolje uspije i kako im
nikakove žrtve nijesu bile teške. Svaka
im čast i hvala!

Bio sam svjedokom kako je naša omila-
dina stupala Stradunom, puna vjere i
zanosa, ie sam uvjeren da će Euhar.
kongres u Dubrovniku biti i od velike
važnosti za procvat Katol. Akcije kod
nas Hrvata.

Suzom radosnicom u očima proma-
trao sam one naše seljake i radnike iz
svih krajeva, iz svake župe biskupije
dubrovačke i rekao sam: Narod koji
ima ovakovu vjeru ne će propasti.

Dubrovnik je prošao bure i oluje, i
još je tu, i dok bude vjere sv. Vlaha,
koja se je na osobiti način manilesti-
rala prigodom Euhar. kongresa, ne će
propasti, staće ponosan ne samo na
svoju prošlost nego i na svoju buduć-
nost u preporogjenoj Hrvatskoj.

Šibenik, 3 kolovoza 1937.