TODOR VIRI E RIS DE

TAKSA PLAĆENA U GOTOVU

Narodna Svijest

 

GOD. XIX — BR. 41.

DUBROVNIK.

22. Rujna 1937

CIJENA Din. 150

 

INTELIGENCIJA |
SELJASTVO

To je vrlo interesantan problem oso-
bito danas, kada se radi o našoj eksi-
stenciji, i seljaštvu se podaje kod nas
vrlo važna uloga u razvoju naših na-
rodnih težnja i borbi da postignemo
svoja narodna prave. Treba dobro uačiti
ovo pitanje, svestrano ga promotriti i
onda dati svakomu svoje,

Inteligencija je vrlo važan čimbenik
u jednom narodu, bez koje bi ovaj
ostao primitivan i natražan. Oma daje
narodu ono što je tekom vremena ljud-
ski um iznašao u korist čovječanstva,
ona je ona pokretna sila koja pokreće
ljudskim dušama, te stvara novi dom
i rod u progresivnom razvoju ljudske
povjesnice pojedinih maroda.

Uvijek je inteligencija vodila narod
i bila na kormilu njegovih pokreta.
Ona se ne smije podcijenjivati i bacati
u pozadinu, jer bi se time radilo na
narodnu propast.

Nema sumnje da je seljaštvo kod nas
vrlo važan čimbenik u narodnom us-
trojstvu, jer ono sačinjava većinu na-
roda i po svojim moralnim vrednotama
i materijalnoj snazi otskače svojom
zdravom jezgrom. Ali što bi seljaštvo
bez inteligencije u današnjem napretku
umjetnosti, znanosti i elektro. tehnike ?
Oro bi bilo prepušteno svojoj sudbini
bez veće vrijednosti i značenja, gotovo
osugjeno na svoju vlastitu propast.

Danas se čuje: treba da seljaštvo
vodi politiku, što je pogrešno kazano,
ispravnije je reći: mora se voditi se-
ljačka politika, što je sasvim nešto drugo.

Neki bi htjeli postaviti seljaka kao
diktatora sa svemoćnom neograničenom
vlašću, a inteligencija bi morala slijepo
slušati diktat odozdo i po njemu raditi,

Kao što griješe oni, koji bi htjeli
sve prepisati inteligenciji, tako griješe
i oni, koji bi htjeli da seljaštvo bude
sve u svemu.

Niko ne može zanijekati vrijednost
seljačkog staleža, a još manje vrijed-
nost inteligencije, koja je po školi
osposobila svoje duševne moći, da
bude na visini kulturnih naroda,

Ali se od inteligencije traži, da ona,
koja je nikla od naroda, seljaštva, i upo-
irebi svoje umne tekovine na korist
toga naroda, koji je kod nas većinom
seljački. Inteligencija ne smije biti pa-
rasit na seljačkoj grbači, Radić je kudio
takovu pokvarenu gospodu, a imao je
i pravo, jer nikomu ne dozvoljava nje-
gova izobrazba, da je zlorabi na štetu
drugoga. Dočim je hvalio s pravom
gospodu, koja je osjećala i radila za
svoj narod,

Inteligencija mora poštovati narodne
osjećaje, štititi njegov interes, u jednu
riječ, mora osjećati s narodom — se-
ljakom.

Seljaštvo s druge strane dužno je
braniti i pomagati onu svoju inteligen-
ciju, koja radi i osjeća za nj. Ono
mora dobro da luči dobro od zla, prama
svome zdravom shvaćanju, pa da to
traži i od svoje inteligencije, te samo
onome daje svoje povjerenje, kojega
rese i moralne i vjerske vrednote i če-
ličnost značaja.

Daleko od utopija pa dolazile one
ma s koje strane. Čovjek je osugjen
na radito mu je životni princip. Ludo
je vjerovati nekim prorocima, koji za-
magljeni samim pukim materijalizmom,
obećavaju u ovoj dolini suza raj, u
kojemu će teći samo med i mlijeko.
Takovi daleko od neše kuće.

Svak ma svome mjestu i inteligencija
i seljaštvo pošteno, iskreno, otvoreno i
nesebično, pa će onda sinuti i bolja
budućnost našem ispaćenom hrvatskom
narodu. L. Totić

JUBILEJ
ZNAMENITE
ENCIKLIKE

8. rujna 1907. objavljena je Enciklika
Pape Pija X. ,Pascendi Dominici gre-
gis“, kojom se osugjuje modernizam,
koji je u katoličkim školama i krugo-
vima pod ruhom krive i naučne spo-
ljašnosti širio svoja pogubna načela i
zablude. I danas, nakon punih 30 go-
dina nije manje važna autoritativna ri-
ječ Papina sadržana u ovoj Eociklici.
Nažalost je mnogima nepoznata. Nikad
nije dovoljno pa ni višekratno čitanje;
treba ju opetovano temeljito proučavati.
Jer sadržava program čitave Teologije,
kako se mora obragjivati prema po-
trebama našeg modernog vremena du-
hovnih previranja. Sve crkvene nauke
su tamo zahvaćene i protumačen nji-
hov princip. Podana je sinteza i pravilo,
koje im zajamčuje pravi napredak, a
da se ne izlože pogibelji zabluda, Raz-
otkriti su svijesni i nesvijesni neprija-
telji Boga, Objave i Crkve,

30 godina! Pogibelji iste, napadaji
još strašniji, larva deblja, da ni spo-
sobniji duhovi smjesta ne mogu rasu-
diti, jer se taj neprijatelj predstavlja u
ulozi revnitelja i branitelja.  Automat-
ski se polaže i juramentum a da i

 

 

 

 

Uložne knjižice Srpske Banke

kupujem 15.000 — do 20.000:—- dinara.
Knjižice mogu biti i sa manjim iznosom. — Za škelske
knjige i ostali materijal primamo Uložne knjižice Srpske
Banke uz povoljni tečaj počam od Din. 100— na više.

Dutrovnik

 

rijetkim slučajevima jurator pozna de-
taljni sadržaj papinskog dokumenta.

Enciklika ,Pascendi Dominici gregis“
objavljena pod datumom 8. rujna 1907.
na blagdan Porogjenja Marijina u Dje-
lima Pape Pija X. svezak 4., strana
47—114. — u službenom listu sv. Sto-
lice Acta Sanctae Sedis godina 40
(1907.), str. 593. do 650.

Enciklika ima tri dijela.

I. dio iznosi i pobija modernističke
zablude. Religiozna filozofija moderni-
sta polazi s agnosticizma. Razum čo-
vječji je ograničen na spoznaju mate-
rijalnog svijeta i njegovih pojava i
promjena, zato ne može spoznati Boga.
Zapadaju dalje s tim u vezi u čisti in-
telektualizam, religioznu imanenciju,
podsvijest, osjećaj i fideizam, Naravno
ujedno odbacuju objavu kao historijski
fakat i ruše ne samo indirektno i samu
bit kršćanstva, koje izjednačuju s po-
javom raznih krivovjerja i ogavnih kul-
tova. Nauk vjerski, dogme su skup
primitivnih formula i vjerskih osjećaja,
koji su prema tomu podložni promjeni
kao i svi drugi osjećaji.

Modernista kao vjernik vjeruje do-
duše da Božanstvo postoji u sebi bez
obzira na samoga vjernika, a njegov
odnos prema Božanstvu sastoji se u
vjerskom životu i vježbanju misticizma
i naučavaju neku vrst intuicije, Otvo-
ren je put k ateizmu svim onim, koji
nemaju sreće uživati u tim osjećajima!
Razumljiv je prema tomu stav moder-
nista prema predaji, pa kad je govor
o odnosu nauke prema vjeri,

Bogoslov modernista aplicira ista na-
čela koja i filozof: imanenciju i sim-
bolizam.

Modernizam je zbirka svih krivovjerja
i otvoren put bezboštvu. Zato diže
Papa svoj glas i osugjuje u načelu i
pojedinačnoj. aplikaciji.

II. U drugom dijelu navodi Enciklika
uzroke modernizma. Na prvom je mje-
stu zmatiželja i oholost kao moralni
uzroci, Kao intelektualni u prvom redu
je neznanje kršćanske filozcfije, teolo-
gije i svete historije.

II. U trećem dijelu Papa odregjuje
sredstva i;spominje, što je već podu-
zeo Papa Grgur XVI., Pijo IX. i Lav
XIII. I tu najprije topla riječ biskupima
i predstojnicima sjemeništa i univerzi-
teta. Pojedinosti daje, kako se ima
proučavati pojedina disciplina, filozo-
fija, pozitivna teologija, Sveto Pismo i
posebne prirodne nauke. Odredbe, kako
se imaju izabirati poglavari bogoslov-
skih sjemeništa i prcfesori, glede sa-
mih mladića. Zadnji odsjek o osudi
pogibeljnih knjiga, ustanovi biskupij-
skih cenzura, pa o suragjivanju klera
u novinama, svećeničkim kongresima
i trogodišnjem izvještavanju biskupa.

Sjećajući se ovog jubileja znameni-
toga crkvenog dokumenta žalimo, kako
su se izmijenila vremena. Nekada je
riječ Kristova namjesnika izgovorena
pod kupolom  Micbelangelovom nad
grobom sv. Petra tumačila na svim
katedrama staroga svijeta — Evrope
— i po svoj je zemlji odjekivao nji-
hov glas (Ps. 18, 4).

 

Spomen 1000 godišnjice Kraljevstva

Hrvatskoga — ilustrirana poštanska

dopisnica sv. Cirila i Metoda na Du-

vanjskom polju. U svakoj pošti samo
1 dinar.

 

 

 

 

| T Dr. Marijo Matulić

Kao da neki usud leži nadmlagjom na-
šom inteligencijom, a naročito nad onom
hrvatskom inteligencijom, koja djeluje
u organiziranim katoličkim redovima,
U našoj sredini osjećamo teško svaki
takav gubitak, jer i onako ne obiluje.
mo intelektualcima, kojih se rad snaž-
no i osjetno očitovao u onoj grani
javnog života, kojoj bi se posvetili.

Uz ove iisli primili smo i vijest o
preranoj smrti dra Marija Matulića,
glavnog urednika ,Hrvatske Straže“,
koji je u 41, godini preminuo u Za-
grebu pred nekoliko dana, primivši Sv.
Sakramente umirućih i posebni pa-
pinski blagoslov, Šira naša javnost, pa
čak ni širi redovi organiziranih katolika
ne znaju za rad i značaj pok. Matulića,
a mnogi nijesu ni čuli spomena o
njegovom imenu. To ne 'umanjuje ni
najmanje značaj njegove pojave, jer
teško je, naći tako skromnog javnog
radnika, kao što je bio pok. Matulić,
To je proizlazilo iz njegove superiorne
i zato skromne ličnosti s jedne, a u
karakteru posla, ikoji je obavljao s dru-
ge strane. Njegov se rad očitovao u
dnevnom pisanju članaka i obradbi vi-
jesti, studiranju problema našega i sira-
nog. života, razbistravanju pojmova,
njegovim sjajnim polemikama o radu
masona,  samostalaca, jugoslavenske
pučke. fronte, komunista i ostalih ne-
gativnosti, kao i o zabludama i zastra-
njivanjima u našem kulturnom i poli-
tičkom životu. Pok. dr. Matulić, kao
jedan od najspremnijih hrvatskih no-
vinara i publicista (uz ostalo njegovo
su djelo: sve Mosk-ove brošure o ma-
soneriji ]) nastupao je sjajnim stilom,
blistavom duhovitošću, a uz to teme-
ljitim poznavanjem predmeta i logičkim
i zaokruženim postavljanjem i riješa-
vanjem pitanja. Svršio je pravni fakul-
tet, pohagiao filozofski i Visoku školu
političkih znanosti u Parizu.

Dr. Matulić bio je duša ,Hrvatske
Straže“, koja njemu u prvom redu ima
zahvaliti svoje uspjehe i činjenicu da
joj danas i njeni najodrješitiji načelni
protivnici moraju priznati, da je u prvom
redu maše žurnalistike, Pok. Matulić
je svom dušom i marom prionuo uz
svoj poziv zapuštajući pri tome sebe
i svoje. Rado je bio vigjen u društvu,
naročito megju mlagjim intelektualcima
i sveučilištarcima, kojima je posvetio
toliko pažnje. Brojna su predavanja i
konference, koje je pok. Matulić odr-
žao studentima.  Formiranju današnje
hrv. macionalističke sveučilišne omla-
dine pok. dr. Matulić dao je lijepi pri-
log svojim spisima, predavanjima i
konsultacijama.

Pok. dr, Matulić radio je uz to i u
organizacijskom pogledu u Katoličkoj
Akciji, pa će se i tu osjetiti njegova prera-
na smrt, ali sve ipak nadmašuje gubi-
tak, koji je pretrpjela ,Hrv. Straža“,
hrvatska nacionalna žurnalistika i po-
litička publicistika. U nekim je stva-
rima za sada nenadomjestiv i nakon
smrti pok. Giura Ljubića — Matuliće-
vog prijatelja, druga i suradnika —
nismo većeg gubitka pretrpjeli.

Zato se tužnim srcem opraštamo od
zaslužnog pokojnika, izražavajući is-
kreno saučešće plemenitoj mu supruzi
ggji Idi rogi. Mladineo i bratu mu preč.
Don Niku u Splitu, njegovim saradni-
cima u ,Hrv. Straži“ i Katol. Akciji.

Laka mu bila hrvatska gruda, za čiju
se slobodu u svom nacionalističkom
zanosu tako snažno i zaslužno borio!