eko

 

TAKSA PLAĆENA U GOTOVU

Narodna Svijest

 

GOD. XIX — BR. 45.

DUBROVNIK, 20. Listopada 1937

CIJENA Din. 150

 

PODJELA DUHOVA

Slavni francuski akademik Jacques
Maritain* u svom djelu o ,Prvenstvu
duhovnoga“ napisao je ovu tvrdnju:
»Danas je zloduh tako sve udesio u
poretku zemaljskog života, da na svi-
jetu doskora neće više moći obitavati
nitko drugi osim svetaca. Ostali će se
boriti s očajem ili će se morati sniziti

«ispod čovjeka. Oprečnosti su ljudskog

života tako zaoštrene, breme se mate-
rije tako otešćalo, da se moraš izložiti
odveć velikom broju zamki, ako hoćeš
samo poživjeti. Kršćanski će heroizam
jednog dana postati jedinim riješenjem
životnih problema. A budući da Gos-
podin dijeli svoje milosti u razmjeru
potreba, te ne kuša nikoga iznad nje-
govih sila, slijedi, da bismo mogli
pribivatiti vremenu u kojem će se sa-
stati i najgore stanje ljudske historije
s raskošnim cvatom svetosti...“

Nije ova misao nabačena bez realne
podloge. Veliki umovi zahvaćaju život
mnogo dublje nego prosječni intelek-
tualci i snagom svoje intuicije naziru
iskre budućnosti, Kao neki svjetionici
na uzburkanom moru života stoje um-
nici i pokazuju puteve čovječanstvu.
Specijalno to vrijedi za kršćanske umo-
ve. Oni svoja razmatranja života i dnev-
nih dogagjaja ne baziraju na koje-
kakvim proizvoljnim premisama. Temelj
mjihovog misaonog rada je objava božje
mudrosti, Njih veličina razuma i snaga
intelekta ne priječe da priznaju svoju
potpunu ovisnost o Stvoritelju. Napro-
tiv, snagom razuma, tog posebnog pri-
vilegija danog čovjeku, dižu se oni
prema izvoru svega mudrog, dobrog i
svetog — Bogu. Stoga gore navedenu
misao slavnog katoličkog filozofa na-
ših dana mora za nas biti jaki me-
mento. Došli smo u doba, kada božje
strpljenje postavlja granicu polutanstvu
i kompromisnosti. Aut - aut! ,Ne može
se dva gospodara služiti“. ,Jer nijesi
ni vruč ni hladan izbacit ću te iz usta
mojih“. ,Tko nije sa mnom, proti meni
je“. Na bezbroj mjesta objavljena nauka
naglašava radikalnu podjelu duhova,
Kompromis i polutanstvo rezultiraju iz
ljudske slabosti i maklonosti na zlo.
Tko Bogu služi, a služiti - Bogu može
se u svakom staležu, taj ne zna za
kompromis. Dosljednost, nepopusilji-
vost i spremnost na žitve karakterizi-
raju svece i heroje božje vojske. Crkva
katolička posjeduje sve te odlike u pu-
noj mjeri. To i jest njezina glavna od-
lika. Po tome se i pozna da je prava
Kristova Crkva. I njezini protivnici mo-
raju joj priznati dosljednost i beskom-
promisnost. Istina, oni to priznavaju na
svoj način. Predbacuju joj da, je ,in-
toleranina“, ,netrpeljiva“, kao da Istina
može biti ,trpeljiva“. Nema kompro-
misa izmegju istine i neistine. Trećeg
puta nema. Ili Crkva katolička naučava
istinu, od svog božanskog osnivača
baštinjena ili je ona ljudska tvorevina,
koja smije svoju nauku prilagoditi sla-
bostima ljudskog duha. Crkva je svo-
jim životom dokazala, da u njoj pre-

biva Duh istine, koji je vodi. Sve su

ostale crkve spravne na kompromis i

* Zbor duh. ml. u Senju izdao je u hrvat-
skom prevodu dva djela ovog savremenog
kat. filozofa: ,Angjeoski naučitelj“ i ,,Reli-
gija i kultura“.

ne svigja im se intolerantnost katolika.
Nijedna vjera ne može zabilježiti toliki
broj heroja i svetaca koliko katolička
vjera. Da li uopće postoji svetost u
drugim crkvama, osim u pravoj Kri-
stovoj Crkvi, sazidanoj na Petrovoj pe-
čini ? Imaju i druge vjere svoje ,svece“,
ali daleko je njihova svetost od pravog
sjaja božanskih savršenstava odraženih
u ljudskoj spodobi. Često su to ka-
rikature svetaca. Njih se prosugjuje po
svim mogućim kriterijama, ali ne po
božjim, koji su jedini ispravni za ova-
kove svrhe. Prema tome ili će svijet
biti katolički — Kristov ili će biti od-
bačen i osugjen. Odnosno podjela du-
hova, koja se danas već potpuno tačno
ocrtava, nastavit će se dosljedno do
kraja. Nije samo slučajno što se danas
kod mnogih naprednih zemalja provodi
oštra borba proti slobodnih zidara.
Priznajemo, da često u toj borbi ne
igraju vidnu ulogu oni motivi, koji
katolike vode u borbi protiv te paklene
organizacije, ali ipak se tu očituje že-
lja za raščišćavanjem pojmova. Svak je
već uvidio da su lože spremne na
svaki kompromis, kad se radi o tome,
da postignu svoje zakulisne ciljeve,
Samo činjenica, da su te organizacije
tajne, izazvalo je revolt poštenih i do-
bromislenih ljudi. Sve manje se pod-
nosi beskarakternost i neodregjenost,
Treba provesti radikalnu podjelu du-
hova i ono se u naše dane provodi i
to opet u duhu vremena, brzim tempom.

U toj podjeli ne smijemo mi kato-
lici zaboraviti ma svoju dužnost, Ne
radi se tu o nekoj po mas indiferent-
noj podjeli dobara. Radi se o vječnosti
neumrlih duša Kristovom krvi otkup-
ljenima. Zakon ljubavi, taj osnovni za-
kon božjeg kraljevstva, nalaže nam da
ugjemo u borbu, da u toj diobi od-
nesemo lavovski dio. Svi, i svećenici
i svjetovnjaci, nitko nije ispričan. Nije
bez božjega nadahnuća misao svjetov-
njačkih organizacija. Crkvu vodi Duh
Sveti, a Crkva po svojim glavarima
traži organiziranje svjetovnjaka, tog
«kraljevskog svećenstva“.

Ne može se kazati da je dobar sin
tko ne sluša svoju majku, kad ga na
dobro upućuje. Crkva katolička ima
od Boga garanciju za istinitost. Ona,
naša majka, zove svjetovnjake u vino-
grad Gospodnji. Ako možda oni nijesu
zvani da cijepaju lozu i preragjuju vi-
no, jer za taj se posao hoće majstora;
njihova će služba biti da ukopavaju
vinograd i beru grožgje. Oni će ljude
dovoditi u svoje organizacije Katoličke
Akcije, a ostalo će uraditi svećenik uz
pomoć milosti božje. Mladi i stari,
muški i ženske, svih naroda i svih
staleža zvani su da saragjuju u poslu
oko predobivanja što više ljudi za Kri-
stovo kraljevstvo. Crkva pozna samo
jednu politiku, politiku ljubavi i jednu
ekonomiju, ekonomiju spasenja. Otre-
simo se sitničavosti i ljudskih obzira,
jer dolaze dani kada će svatko položiti
svoj račun.

 

Za dopisivanje i čestitanje u svakoj

hrvatskoj kući poštanske dopisnice

Duvanjske bazilike. Samo 1 dinar,
Tražite u poštama.

 

 

 

Engleski ,,Times“ o 20-
godišnjici sovjetskog
režima

Engleska najpoznatija novina ,Ti-
mes“ (Tajmz) često se bavi pitanjima
o Sovjetskoj Rusiji. Članci u toj novini
su sasvim objektivni, jer se barem za
demokratsku Englesku ne može reći
da je fašistička. Radi toga pobugjuju
ovakovi članci opću pozornost u čita-
vom svijetu.

Ovaj put se bavi ,Times“ sa 20-
godišnjicom sovjetskog režima u Ru-
siji. List veli da se Rusija nalazi kroz
svih ovih 20 godina u meprekidnom
ratu, i nastavlja:

»Zapravo gragjanski rat u sovjet-
skoj Rusiji nije nikada prestao. Kao i
u 1917, tako je i danas ratna ironta
proširena diljem Rusije. Danas na pri-
mjer lenjingradske i karelske novine
saopćuju svakog dana da su otkrivene
i uapšene grupe i organizacije ,narod-
nih neprijatelja“ i da su one strijeljane,
Slične priče pripovijeda svakog dama
sovjetska štampa u Bijeloj Rusiji, Ukra-
jini, krajevima oko Crnog mora, Kav-
kazu, Uralu, Sibiru, u jednu riječ od
Baltičkog i Bijelog mora do Pacifičkog
oceana.

Tko su ovi ,nmarodni neprijatelji“ i
zašto su strijeljani? Prvih godina na-
kon revolucije bili su označivani kao
monarhisti, bivši redari i neprijatelji
radništva. Optuživani su da su se bo-
rili protiv vlade, da su spremali urotu,
da nijesu izvršili svoju dužnost ili da
su sumnjive političke prošlosti. — Da-
nas se megjutim strijeljaju uglavnom
članovi komunističke stranke koji su
do nedavno zauzimali važna i odgo-
vorna mjesta u sovjetskom režimu. Oni
su gotovo uvijek optuženi radi uhoda-
renja, da podržavaju veze s Trockim i
vanjskim neprijateljima Rusije, radi sa-
botaže, spremanja urote i terorizma.

Dakle krvavo kolo koje se zaigralo
godine 1917, nije prestalo ni dandanas.
Progoni jedan drugoga, samo što se
ime ,neprijatelja“ mijenja prema pri
likama.

Gospodarski planovi i razne ,pjati-
letke“ potpuno su zatajili, tako da uz
svu ogromnu tehniku, seljak još i da-
nas gladuje i nije nikako obučen. Rad-
nik takogjer. Kraj tih gospodarskih
slomova mora se nekoga proglasiti
krivcem. I tako niču iz dana u dan
nova ,čišćenja“ od ,narodnih nepri-
jatelja“ ...

»Times“ veli o tom: ,Staljinov si-
stem, koji je trebao donijeti napredak,
pokazao se štetnim i strojevi su zbog
pretjeranog iskorišćavanja oštećeni te
ih je trebalo temeljito popravljati, što
se još i sada radi. Megjutim sovjetske
oblasti mjesto da priznaju prave raz-
loge ovog neuspjeha, počele su optu-
živati za to ,neprijatelje naroda“ i ,sa-
boteure“. I krivci se moraju pronaći,
odnosno stvoriti, pa ih nalaze uglav-
nom megju upravljačima i višim či-
novnicima tvornica i poduzeća“.

To je dovelo do toga da se svaki
član komunističke stranke boji da po-
stane istaknuti komunista, jer bi mogla
pasti na njega sumnja da je postao
ucentar urote protiv Staljina“ i ,nma-
rodni neprijatelj“.

Pušiti ..... a ipak

imati sniježno bijele zube!
Ružni talog na zubima, koji se lako
stvara kod jakih pušača i koji malo
po malo uništava zubnu caklinu, može
se vrlo jednostavno otstraniti.
Izjutra kao prvo očistiti zube te-
meljito sa Chlorodontom. Pasta za
zube Chlorodont sa divnim osvježu-
jućim ukusom metvice svojom izvan-
rednom sposobnošću čišćenja pretvara
požutjele zube u sniježno bijele, te
otstranjuje ružni i štetni talog sa zubi.
Navečer kao posljednje prije spa-
vanja treba bezuslovno ponovnim te-
meljitim čišćenjem sa Chlorodontom
otstraniti ostatke jela medju zubima.
Chlorodont pjenušavi ili bez pjene -
obe su kvalitete jednako dobre. -
Domaći proizvod.

3 štrcaja Chlorodont vode za usta u čašu vode
upotpunjuje osvježujuće djelovanje redovite
njege usta i zubi sa Chlorodontom.

I danas ljudi koji su u svoje vrije-
me bili pristupili komunističkoj stranci,
nastoje da izgube to članstvo, Javno
se ne mogu, naravski, odreći, jer bi to
bilo preopasno, stoga mnogi gube član-
stvo na taj način da jednostavno za-
nemaruju uplaćivati članarinu. Na taj
je način do sada tisuće ljudi prestalo
biti članovima komunističke partije.

Vojska, koja je već bila počela ići svojim
novim putevima, jednim je Stalinovim
zamahom vraćena pod njegove uzde,
Taj zamah stajao je glava mnogih ge-
nerala (Tuhačevski itd.) i viših oficira.
Sada je opet i ona u zatvorenom Sta-
linovom krugu. No izvor je Stalinove
moći još uvijek u policiji.

 

U sievero - američkom listu ,New-
York World Herald“ izišao je nedavno
iz pera glavnog urednika, značajan čla-
nak, koji nam jasno pokazuje, kako i
mekatolici najuzvišenije sude o našem
Sv. Ocu Papi Piju XI. U tom se članku
megju ostalim nalaze i ova mjesta:

.U svijetu, koji je iznutra posve raz-
rovan, izaziva časna Papina pojava sve-
opće simpatije i udivljenje. On je ve-
lik, dobar i hrabar muž, natovaren te-
retom i sav uronjen u teške brige.
Usprkos svojoj visokoj starosti, teškoj
bolesti i bolnom trpljenju njegova sr-
čanost i njegova revnost nijesu oslab-
ljene. S dobrom voljom i blago, ali i
nepokolebivo bori se on ustrajno za
Božju slavu, za ugled Crkve u svijetu
i za čovječje dostojanstvo. Otvoren i
napredan, prijatelj mira i dobre volje,
branitelj prava siromašnih t potlačenih,
gleda on u čovjeku nešto više od ži-
votinje, koja traži samo hranu i stan.
Barjak razuma i vjere drži on visoko
u vrijeme, u koje se ova oba glavna
znamenja čovjeka, koja ga razlikuju
od živine i oplemenjuju ga, mapadaju
s bijesom dosada neupamćenim .., Za
vječna prava i vrednote — nesamo
katolika, već čitava ljudskoga roda —
bori se Papa Pijo XI.“

Vama koji nosite i trebujete
naočale treba apsolutno da na-
doknadite slabost Vašeg vida sa
Perfa Punktuel staklima - Ronde-
stock. Jedini zastupnik Josip
Krilić. Osim posebnog optičkog
ateliera pruža Vam veliki i veoma
moderni izbor zlatnog nakita,
satova i argjenterije.