Strana 2

 

ENCIKLIKA O SV. KRUNICI

Poziv sv. Oca svim katolicima, da upotrebe
sv. Krunica kao oružje obrane od komunizma

(Svršetak).

Megju različitim molitvama, kojima
se korisno obraćamo Mariji Djevici,
Meajci Božjoj, sv. Krunica bez sumnje
zauzima odličao i posebno mjesto.

Sveti Otac sada nabraja prednosti i
značenje te molitve, jer ,koja molitva
u stvari može biti prikladnija i svetija?“

.Pa uza sve to, ako naše stoljeće u svo-
joj smiješnoj oholosti odbija sv. Krunicu,
nebrojeno mnoštvo svetih ljudi svake
dobi i svakoga položaja, uvijek ju je
molilo sa velikom pobožnosti i u sva-
koj zgodi su je upotrebljavali kao naj-
moćnije oružje, da bi potjerali demone,
da bi sačuvali čestiti život, da bi lakše
postigli kreposti, u jednu riječ, za po-
stignuće pravoga mira megju ljudima“.

Iza toga sv. Olac govori o koristi
molitve sv. Krunice za sve slojeve, pa
nastavlja: ,A ne možemo prešutjeti,
da je ista Presveta Djevica čak i u
naše vrijeme toplo preporučila ovaj
način molitve, kada se prikazala i pri-
mjerom na to potaknula mevinu dje-
vojčicu u Lourdskoj špilji“.

Veoma živo želimo, da bi nmared-
noga mjeseca listopada sv. Krunica
bila moljena sa povećaaom pobožno-
sti, koliko u crkvama, toliko u privatnim
kućama“.

To treba učiniti posebno ove godine,
da bi neprijatelji imena Božjega“,
koji sada osobito rade bili raspišeni i
privedeni pravoj vjeri.

Sveta Djevica je jednoga dana pro-
tjerala sektu Albingeza a danas treba
moliti ,da bi od nas odvratila nove za-
blude, a naročito zablude komunizma“.

Isto tako kao što je za vrijeme kri-
žarskih ratova čitav svijet molio sa
punom predanosti, treba da i danas
jednim glasom svih naroda, svih gra-
dova i sela, da se nebu diže zajednička
molitva. Ako se to bude činilo, onako
kako se dolikuje, treba se nadati, da
će Presveta Djevica ,posredovati kod
svoga Božanskoga Sina i da munje
sadašnje oluje budu zadržane i smirene
i da njena pobjeda okruni ovu pleme-
nitu utakmicu kršćana u molitvi“.

Ali sv. Krunica nije samo moćno
oružje u borbi sa neprijateljem, nego
ona služi i za naše vlastito usavrša-
vanje.

Sv. Otac potiče biskupe i svećenike,
da šire i propagiraju ovu molitvu, Sv.
Otac upozorava na lijepi običaj mo-
ljenja Krunice u obitelji:

Očevi i majke u obitelji neka budu
primjer svojoj djeci, naročito, kada se
poslije zalaza sunca iza dnevnih po-
slova saberu megju kućnim zidovima,
neka mole klečeći pred slikom Pre-
svete Djevice sv. Rozarij i na taj način
sa cijelom obitelji stope svoje riječi i
osjećaje. To je prelijepi i spasonosni
običaj, od kojega za obitelj može doći
samo vedri mir i obilje nebeskih da-
rova“,

Sveti Otac pored ostalih razloga na-
braja, da je Oa u nedavnoj bolesti
dobio milost ozdravljenja zagovorom
Presvete Djevice i sv, Terezije od Ma-
loga Isusa.

sI konačno — kaže sv. Otac — po-
što je neđavno bila javno u štampi
dobačena besramna i teška uvreda Pre-
svetoj Djevici, ne možemo manje, nego
da i ovom prilikom zajedno sa naro-
dom i episkopatom onoga naroda, koji
Mariju časti kao ,Kraljicu poljskoga
kraljevstva“ sa prilogom vlastite po-
božnosti doprinesemo dužnoj nadok-
nadi prejasnoj Kraljici i da tu uvredu
pred cijelim svijetom prikažemo kao
žalosnu i nedostojnu stvar, kao zločin,
koji je nekažnjeno napravljen u jednom
civiliziranom narodu“.

Napominjemo, da se to odnosi na
sramotno pisanje jednoga njemačkoga
lista o Majci Božjoj Čenstohovskoj, u
kojoj se sa nehumanog rasističkog sta-
novišta govori o tome, što je lik Majke
Božje Čenstohovske skoro crne boje.

Na kraju sv. Otac biskupima i vjer-
nicima podjeljuje Apostolski Blagoslov.

+«

*

Enciklika u prvom redu ima vjersko
značenje, a što se tiče političkog zna-
čenja, u FEaciklici je opet jasno osu-
gjen komunizam, koji je dva puta iz-
ričilo spomenut, Osugjene su svaka
akcija bezbožaika i novoga poganstva.
Kao obranu protiva tijeh opasnosti po-
tiče nas sv. Otac Papa na moljenje sv.
Krunice zazivljajuć Majku Božju, da
posreduje, kako bi svijet bio izbavljen
i oslobogjen od teških opasnosti, koje
mu prijete.

 

Još nešto o Euharistijskom kongresu u Dubrovniku

U ,Katol. Tjedniku* od 17 ov. mi.
čitamo pod naslovom ,S jednog puta“ :

U Dubrovniku je već započeo kon-
gres. Biskup Srebrnić, predsjednik od-
bora za euh. kongrese, dolazi avionom
na aerodrom u Konavlima. Mjesni ga
Župnik Don Pero pozdravlja, da bi
trebalo da se zove Gvozdenić, jer je
neslomljiv i tvrd kao gvožgje, i zato
ga cijeli Hrvatski narod poštuje i ljubi,

Redaju se razne kongresne priredbe,
Dubrovnik se puni narodom sa strane.
Križari u svojim odorama privlače sva-
čiju pozornost. Na svečanom sastanku
Permanentnog odbora za kongrese is-
tiče Dr. Miho Skvrce, zadnji birani
gradonačelnik Dubrovnika, kako i naša
organizirana mladost u javnosti zabo-
ravi da reagira na nemoral, golotinju,
psovku i druge izazove. Izgleda, da se
golotinja prepala ovog pristojnog kon-
gresa, pa sam na ulicama vidio malo
prostote. Kada su Konavljani gledali
jednu u kratkim hlačicama, rekli su:
»Sigurno je Židovka“.

Vrhunac je priredbi bila svečana teo-
forična procesija, koja je potrajala dva
sata, Nebrojene zastave raznih društava

i jedna ogromna masa naroda davale
su ovom pohodu Krista Kralja posebni
borbeni značaj. Stranci su mogli vigjeti,
čiji je Dubrovnik.  Konavljana je bilo
toliko, da je rekla jedna sa strane, ,da
nije nitko ni ostao kod kuće, već starci
i bolesnici“, Njihove krasne narodne
nošnje davale su procesiji posebni hr-
vatski narodni čar. Sijedi biskup Mileta,
gledajući Konavljane, rekao je: ,Ovoga
nikada neću zaboraviti“,  Završujući
procesiju rekao je mjesni biskup Dr.
J. M. Carević: ,Krist u Dubrovniku
vlada i triumfira“,

Sjajna je bila zamisao, da se kongres
završi mavečer davanjem klasičnog
Haydnovog oratorija ,Stvaranje svijeta“.
Gledao sam na priredbi zanešene se-
ljake i seljanke u crvenim kapicama,
Jedan Nijemac iza mene govori: ,Das
ist wundersch&1“, A jedan Konavljanin
izlazeći iz dominikanske crkve, gdje je
bila priredba, veli: ,Bio sam u raju“.

I ja sam si mislio, slušajući divne
zborove u okviru dominikanske crkve,
kako slave Stvoritelja  bravuroznim
Haydnovim melodijama. ,Slično će biti

u raju“. P. Živković.

_ Opaska Ured. ,Kat. Tjednika“ : Ovaj nam
je MOA stigao brzo iza Euh. kongresa
u Dubrovniku. No kako su u podlistku du-
lje vremena izlazili izvještaji sa krizmenog
putovanja, to ga donosimo tek sada.

»NARODNA SVIJEST“ 20 Listopada 1937

 

Broj 45

 

   

Ja zaštićujem
Vašu kožu!

Crvena, opora i ispucana koža
je dokaz da nije dosta ot-
porna, dakle preslaba. Zato
je potrebno da ju jačate i to
sa NIVEA. NIVEA sadržaje
»Bucerit“ koji prodire dubo-
ko u pore, hrani i jača kožno
staničje i podiže time otpornu
snagu vašoj koži. Rabite re-
dovito NIVEA i koža će vam
biti nježna, mekana i podatna,
unatoč vlažnog i hladnog
vremena.

 

Razne vijesti

Svečano ustoličenje. U brazilskom
gradu Bello Horizonte svečano je bla-
goslovljeno i u državnu sabornicu po-
stavljeno raspelo. Prigodni govor je
držao pretsjednik skupštine, koji je po-
zvao prisutne, da se u svojem radu
obaziru na raspelo kao izvor života,
ljubavi i pravde,

Najljepše su prešutili. Veliki svjet-
ski dnevnici nijesu donijeli najljepši
dio prijestolne besjede holandske kra-
ljice, koja je otvoreno naglasila, da će
se u državnoj administraciji držati za-
kona Božjih i unapregjivati svom saa-
gom pozitivno kršćanstvo, javni moral,
obiteljski život, nedjeljni počinak. Go-
vor je završila molitvom Svemogućemu
Bogu za snagu i pomoć.

Amerika se budi. Talas Katoličke
Akcije zahvatio je i Ameriku, U Čile,
Kolumbiji, Argentini i drugim: država-
ma- južne Amerike održani su veliki
kongresi Katoličke Akcije.

Česki katolici imali su prošlih dana
dvije velike vjerske manifestacije: ve-
liko hodočašće na preko 700 godina
staro svetište Majke Božje Svaty Ho-
stya, na kojem je sudjelovalo oko 70
hiljada hodočasnika, a megju njima
i papinski nuncij, te nadbiskup Dr.
Prečan; i dijecezanski Euharistijski
kongres u gradu Hradec Kralove, na
kojem je bilo oko 50 hiljada ljudi, a
govorio je i ministar javnih radova
Dostalek.

Bol sv. Oca. Sv. Otac Papa Pio X,
primio je dvije grupe njemačkih po-
klonika iz Njemačke i Švicarske. U
govoru, koji je održao hodočasnicima
sv. Otac Papa je rekao, da mu je uvi-
jek drago, kad vidi oko sebe vjernike

iz zemalja njemačkog jezika, a naro- '

čito u ovim teškim časovima: ,Na ne-
sreću, rekao je sv. Otac Papa, prilike
u Švicarskoj su daleko drugačije nego
u Njemačkoj, gdje izazivaju duboku
bol i žalost“.

Najveći engleski brod. Krajem ovo-
ga mjeseca bit će u more porinut naj-
veći engleski brod koji će nositi ime
»Kraljica Elizabeta“. Ovaj brod ima
iste proporcije kao i ,Q1een Mary“,
samo će biti brži od nje. Konstrukcija
ovog broda je dakle velikih razmjera,
a tonaža 85 hiljada tona. Engleska je
na ovu veliku svoju lagju potrošila oko
jednu miljardu i 360 milijona dinara,

Stanovništvo Rumunjske. Rumunj-
ska ima 19 milijona i 422 hiljada sta-
novnika.

 

Hrvatska katolička obitelj kupuje i
troši poštanske dopisnice Duvanjske
bazilike. U svakoj pošti samo 1 dinar.

 

 

 

Najveća crkva na svijetu gradi se
'u Liverpoolu. Po veličini i prostranosti
bit će veća od bazilike sv. Petra u
Rimu. Izgradnja te crkve stajat će oko
3 milijona fanti sterlinga. Podižu je
engleski katolici, koji su skoro sav taj
novac dobili sakupljanjem dobrovolj-
nih doprinosa.

Koliko ima aviona na svijetu. Iz
Newyorka javljaju: 54 hiljade 872
aviona bilo je u svim nezavisaim dr-
žavama svijeta 1. srpnja ove godine,
utvrdio je Statistički ured u Americi.
Od toga broja otpada na Sjedinjene
Države 12,366 aviona, na Francusku
8305 aviona, na Rusiju 6932, na Ea-
glesku 5811, na Italiju 4334, na Japan
3555, na Čehoslovačku 2169, na Polj-
sku 2434, na Rumunjsku 2246 i na
Jugoslaviju 1250 aviona. Ovaj broj
aviona pretstavlja putničke i ratne a-
vione zajedno koji stoje u odnosu kao
1:4, Za posljednjih šest mjeseci broj
aviona u svijetu povisio se za 3506
aparata. U ovoj američkoj statistici ne
daju se nikakovi podaci o brojnom
stanju aviona u Njemačkoj. Računa se
da Njemačka ima oko 6 do 7 hiljada
ratnih aviona, ne računajući dakle put-
ničke.

Njemačka i Belgija. U srijedu je
ministar vanjskih posala Raiha vom
Neurath predao belgijskom poklisaru
pismo, kojim Njemačka zajamčuje Bel-
giji sigurnost njenih granica. Njemačka
ni u kojem slučaju neće napasti Bel-
giju, osim ako ova sudjeluje u kakvom
oružanom napadaju na Njemačku. U slu-
čaju, da Belgiju netko napadne, Nje-
mačka će Belgiji priteći u pomoć. Ova
je odluka njemačke vlade naišla na
vrlo dobar odjek u megjunarodnim kru-
govima. Neki megiutim sumnjaju u is-
krenost njemačkih nakana. Njemačka
je i prije 1914. dala slično obećanje
Belgiji.

U S. A. u San Franciscu zasjedao
je nedavno kongres katoličkih društa-
va za duhovne vježbe muževa. Pokret
duhovnih vježba u Sjedinjenim Drža-
vama kroči naglo naprijed; ta društva
broje već 300 hiljada članova, Kon-
gresu je prisustvovalo 3 biskupa i pre-
ko hiljadu delegata. Govorilo se tako-
gjer o socijalnim pitanjima.

 

Nowosti

Česka Staklana, Dubrovnik

otvorila je svoju brusionu stakla i iz-

radu OGLEDALA te vrši sva brušenja

i graviranja stakla za pokućstvo, iz-

loge, automobile, i t, d.

Izragjuje OGLEDALA svih vrsta kao i
iz čistoga kristala.

Popravlja stara pokvarena ogledala.

Na svoj ostaloj robi daje

10% jesenskog popusta.

ideš
»

 

zr