TAKSA PLAĆENA U GOTOVU

 

GOD. XXI — BR. 6

DUBROVNIK, 9. Veljače 1939

CIJENA Din. 1:50

 

NISTORIJSKA PROSLAVA SV. VLAHA

Jubilej pjesnika Himne Slobodi

— Otkriće spomen-ploče — Izaslanik Dr Vlatka Mačeka —

Rekordan broj barjaka — Masa učesnika iz grada i okolice — Odlučnost narodnih predstavnika
— Muževni istup većine općinskih vijećnika — Dostojanstvo i disciplina građana i seljaka —

Proslava sv. Vlaha, obavljena ove
godine n našem gradu ide zbog spe-
cijalnog značenja te iznimnih okolnosti
u red dogogjaja, kojima povijest mora
odrediti posebno mjesto i markantnim
ih slovima zabilježiti, da skreću pozor-
nost i budu dragocjeni materijal budu-
ćim generacijama grada Dubrovnika i
svegakolikog hrvatskog naroda.

Oikriće spomen-ploče pjesniku Him-
ne Slobodi Dživu Franovu Gunduliću
prigodom 300 god. rogjenja i 350. god.
njegove smrti, zatim način kako je pro-
slavljen blagdan sv. Vlaha 1939. god.
u Dubrovniku dva su dogogjaja ne sa-
mo historijske nego takogjer epohalne
važnosti.

Pripreme za proslavu Gundulićeva
jubileja

Jubilarnu godinu Gundulića, najve-
ćeg sina Dubrovnika, krune svih hrvat-
skih gradova, proslavio je u glavnom
cjelokupni hrvatski narod predvogjen
bijelim Zagrebom, tim žarištem hrvat-
ske kulture i središtem svih narodnih
pokreta.

Ni Dubrovnik, kojega je Providnost
odredila da bude rodni grad prvaka
hrvatskih pjesnika, nije zaostao, pak je
iskazao svoj najveći pijetet i odužio se
je svom velikanu sinu na način naj-
dostojniji megju sviflla.

Hvalevrijednim zauzimanjem, Podod-
bora Matice Hrvatske kojemu je na
čelu uvaženi i veleuč. g. dr. Ernest
Katić, zasukalo se je rukave i pregnulo,
da se mnagje Gundulićev grob. Na
osnovu materijala bivšeg gvardijana
mp. O. dr. Nikole španjola, započelo
se je iskopavanjem u crkvi Male Braće
u cilju, da iskopine nagju grob, u ko-
jemu se nalazi auktor ,Osmana“ i
»Šuza sina razmetnoga“, Društvo , Dub“
hvalevrijedno je namaknulo potrebna
sredstva.

Posao kopanja trajao je sedmicama
uz kratke i stanovite pauze. Velika lju-
bav i rijetka ustrpljivost gg. dr. Ernesta
Katića,  pretsjednika mjesnog  pod-
odbora Matice Hrvatske i prečašnog
don Nika kanonika  Gjivanovića
budno i stručnjački je pratila svaki
udarac po rramornatom tlu ispred ve-
likog oltara u crkvi Male Braće, sve
dok se nekoliko dana pred svetkovinu
sv. Vlaha nije došlo do konstatacije,
da grob, označen u maticama umrlih
brojem 6., mora biti onaj, koji se nalazi
ispod stepenice koja se nalazi uz mra-
mornatu ogradu pred spomenutim veli-
kim oltarom. Matični podaci, ostatak
grba na ploči groba i broj mrtvačkih
lubanja u grobu pružili su istraživači-
ma i posebnoj komisiji dovoljno ma-
terijala_ za stvaranje zaključka, da je
taj, a me koji drugi, grob u kojemu
počivaju zemni ostanci Dživa Franova
Gundulića,

Željno iščekivanje gragjanstva, koje
je s najvećim zanimanjem pratilo isko-
pavanje bilo je nagragjeno i zadovo-
ljeno u času, kad su sva zvona sa zvo-
nika Male Braće zaslavila i dužim tra-
janjem pozivala sugragjane, da dogju
i poklone se onomu, na čijem su na-
gjenom grobu gorile svijeće | mirisavo
cvijeće resilo zemne ostanke gragjanina
ovjenčana aureolom pjesnika prvaka.

Prvi koji je iskazao počast pjesniku
Himne Slobodi bio je marodni zastup-
nik g. prof. Roko Mišetić sa ostalim
prestavnicima gragjanstva pak je polo-
žio na grob lovor vijenac ubran i sple-
ten u pitomoj ovoj Dubravi,

Svečano otkriće spomen-pioče

Na Svijećnicu, 2. veljače izvršeno je
svečano otkriće spomen-ploče u crkvi
Male Braće, koja je postavljena zauzi-
manjem Braće Hrv. Zmaja. Ovoj sveča-
nosti u crkvi Male Braće, gdje se nalazi
i grob velikog sina hrvatske Atene pri-
sustvovao je sav stari i novi Dubrovnik, I
pred crkvom okupilo se je ogromno
mnoštvo naroda, jer je crkva bila pre-
puna. Grad je bio okićen zastavama i
sagovima, a glavne ulice, ulazi u grad,
te pročelje crkve bilo je u zelenilu,
koje je postavila hrvatska omladina.

U 11 sati na stubištu pred velikim
oltarom zauzelo je mjesto HPD ,Du-
brava“ dok su se Braća Hrvatskog
Zmaja smjestila pod stubama, koje
vode u klaustar. Članovi kulturnih
društava i gragjanstvo zauzelo je slo-
bodni dio crkve. U prvom redu klupa
nalazili su se narodni zastupnici gg.
Ivan Mladineo, izaslanik vogje hrvat-
skog naroda dr. Vladka Mačka, i do-
maći narod. zastup. prof. g. Roko Mi-
šetić, te g. dr. Miho Skvrce kao i
predstavnici ostalikshrvatskih kulturnih
društava, Na slobodnom prostoru pred
spomen-pločom zauzeo je mjesto pre-
uzvišeni biskup g. dr Josip M. Care-
vić sa svećenstvom.

Tačno u 11*15 stupio je pred Gun-
dulićev grob preuzv. biskup dr. Ca-
rević i uz asistenciju svećenstva po-
dijelio odriješenje: onomu, čijoj je svi-
jetloj uspomeni namijenjena ova ri-
jetka svečanost. :

Nakon toga uzlazi na govornicu
pred mikrofon veliki meštar Braće
Hrvatskog Zmaja g. dr. Vicko Svilo-
kos te održi ovaj govor:

Preuzvišeni gosp. Biskupe: časna
gg. narodni zastupnici; poštovane go-
spogje i gospodo sugragjani !

Ne bi ni bilo od potrebe naglasi-
vati veliko značenje Gundulića.

Njegovo je značenje u našem knji-
ževnom i narodnom životu bilo veliko
i u njegovo doba: U ono doba, dok
je naš mali Dubrovnik bio glavnim
književnim žarištem u krilu hrvatskog
naroda,

Njegova djela u lijepom jeziku, pu-
nom  izrazne gipkosti i dubrovačke
mekoće, prepisivala su se i širila kroz
naš narod; a njegov Osman, jer zbog
ondašnjih diplomatskih obzira prema
moćnom otomanskom carstvu nije mo-
gao biti štampom objelodanjen, jedino
se prepisivanjem i sačuvao do novi-
jeg doba.

Tako su dakle kroz vijekove njego-
va djela postala duhovna svojina na-
šega naroda, kod koga su njegove
ideje našle potpunog razumijevanja i
izvršile najveći utjecaj u hrvatskoj pre-
porodnoj epohi prošloga vijeka. Gun-
dulić je u našem Mažuraniću našao
dostojnog  popunitelja, pa možemo
mirne duše kazati, da su Gundulićev
duh, misli i riječi u raznim oblicima
plodnosno djelovali u hrvatskoj knji-
ževnosti sve do dana današnjega.

Njega se dakle doista može smatrati
organskim pretečom demašnieg hrv,
književnog stvaranja.

I danas se nakon tri stoljeća s ne-
umanjenim udivljenjem njegova djela
i čitaju i slušaju i prikazuju.

Može im se iznositi i kojekakove
prigovore umjetničko - književne priro-
de, ali niko ne može poreći, da još
svegjer u hrvatskom marodu u njego-
vim vjekovnim težnjama žive sve iste
one ideje, koje je Gundulić zastupao
i znao tako vješto u pjesničko ruho
odjesti.

U tome i leži sva veličina njegova
kao pjesnika.

I danas, kao i nekoć, nalaze neo-
doljivi odjek oduševljenja u srcima
našim njegove u svojoj klasičnoj je-
dnostavnosti tako uzvišene riječi o slo-
bodi, kao o ,daru u kom sva blaga
višnji nam Bog je do“.

A_te riječi tim neposrednije, tim
iskrenije i tim uvjerljivije djeluju, kad
znamo da se redovito malo cijeni ono,
što se ima. Gundulić je baš i u tome
velik i odvaja od prosječnosti, što je
znao visoko cijeniti i tako divno opje-
vati slobodu, premda je on u slobodi
živio. Veličajuć sa tako uzvišenim ri-
ječima slobodu svoje slavne male do-
movine pružio nam je nekim regbi
vidovitim nadahnućem istodobno naj-
trajniju himnu onoj vječnoj ideji slo-
bode, koja — da se poslužim riječi-
ma tu skoro izrečenim od kardinala-
nadbiskupa pariškog Verdier-a ,ostaje
uvijek kao znamenje časti svakoga
čovjeka, kao uvjet za njegov puni ra-
zvoj i kao garancija njegove sreće na
zemlji“,

Onu izrazitu karakteristiku hrvatskog
naroda, koji se već od svog dolaska
na ove divne maše obale opredijelio
zapadnoj kulturi, koje je mala repu-
blika sv. Vlaha bila najsvjetliji nosilac
u prošlosti, i Gundulić je protkao u
svom  najopsežnijem djelu Osmans,

koji u stvari i nije drugo već slavije-
nje pobjede zapadne civilizacije nad
istočnim otomanskim barbarstvom.

Sve ove osjećaje, koji su stare Du-
brovčane čvrsto vezivali uz katoličku
vjeru i uz veliku kulturnu zajednicu
kršćanskog zapada, umio je Gundulić
kao niko do njega izraziti na doličan
pjesnički način i u svim drugim svo-
jim djelima. Zato ona i danas imaju
za nas trajnu životvornu snagu.

A snagu svježe aktuelnosti imaju i
imati će i za to, što ističu i opće
ljudska shvaćanja i težnje da bi istina
i ćudoregje zavladali megju ljudima,

I danas mnogi Ljubdrag tuguje, što
je zlato jače od pravde, a mnogi Mi-
ljenko je nesretan i poražen izborom
potkupljenih sudaca. Veliki dio čovje-
čanstva još uvijek požudno hlepi da
bi mogao odahnuti bez sile, u gni-
jezdu slatkom slobode premile. A vi-
dimo. da i danes na svijetu sila s pri-
ke zgode nad zakonim gospoduje“. Pa
se ne bi zaista pretjeralo i za današnje
doba kazati: ,sad su od zlata doba
prava, — na zlatu se sad prodava —
pravda, ljubav, čast i vjera“.

Radi svega toga naš neumrli pjesnik
ostaje i svijetli nosilac ideja, koje su
trajne, a koje su baš hrvatskoj duši
tako blize.

Od smrti njegove prošla su eto već
tri stoljeća. Mnogo je nedaća i nad
Dubrovnikom i nad našim narodom
prohujalo kroz ta stoljeća, a djela su
se Gundulićeva sačuvala do dana da-
našnjega i uvijek nas jednakom sna-
gom ushićuju, Od pjesnika kao tjele-
sne materije — jer ,vjekovite i bez
svrhe nije pod suncem krepke stvari“
nema više nego jedva malo praha i
kosti tu u grobu, ali duh njegov pre-
življujuć sve prolaznosti ,jur na krili-
jih od vjetara, on po svemu svijetu
prši“. Taj duh živi osvježujući duše
naše svojim pjesničkim nadahnućem,
a puk dubrovački svijestan krvne i
duhovne veze sa pukom i pastirima
Gundulićeve ,Dubravke“ nastavlja i
danas sa još većim žarom svoje ne-
potvorene hrvatske seljačke duše sa-
zivali Danicu, da objavi ,dan bijeli i
zoru rumenu“,

O 300 godišnjici smrti i 350 go-
dišnjici pjesnikova rogjenja p1iregjiva-
ne su u njegovu slavu razne kome-
moracije i u našem Zagrebu i po o-
stalim gradovima naše lijepe domovi-
ne. Toliki naši vrsni ljudi od pera
obnoviše raznim književnim sastavcima
uspomenu na Gundulića i njegova dje-
la. Megju tolikim glasovima, koji su
se digli u slavu pjesnikovu ni njegov
rodni Dubrovnik nije zaostao. Neka i
ova ploča koju ćemo sad otkriti sva-
kome ma dostojan način pokazuje da
je u jednom skromnom, od vremena
već poharanom, grobu u ovoj crkvi