Strana 2

 

NARODNA SVIJEST 16 ožujka 1939

 

Broj 11

 

GOVOR BISKUPA dr. CAREVIĆA O PAPI PIJU XIi

Preuzvišeni Gospodine Nadbiskupe,
Preč. i Poštovana Gospodo, dragi Vjer-
nici i mila omladino Katol. Akcije!

Posrnu i propade Jeruzolim... posrnu
i propade Aatiohija... posrnu i propa-
de Aleksandrija, posrnu i propade zbog
otpora svoga Carigrad. Sve je to po-
srnulo i propalo, samo apostolska sto-
lica rimska tečajem osamnaest i više
stoljeća čvrsta, nepomična i uvjek po-
bjedonosna stoji, prem su na nju nu-
tarnje nezgode i vanjska progonstva
više nego na ikoju drugu navaljivala,
a to je za to jer je Isukrst nju glavnim
temeljem crkve svoje, izvorom jedinstva
crkvenoga, zalogom života i istine po-
stavio ; tako je pisao neumrli Strossma-
yer u Spomen-knjizi. Da, Sv. Stolica ili
Papinstvo je onaj temelj, ona stijena,
ona pećina, ona nepokolebiva hrid onaj
Petar, na kojemu je Isukrst sagradio
crkvu svoju, jer Pape su nasljednici
sv. Petra, a Petra je Isukrst postavio
glavarom crkvi svojoj i prvim megju
apostolima ne samo po časti nego i
po vlasti. U evangjeljima razabiremo
kako izmegju svih apostola Petar ima-
de posebno mjesto, Petar se vazda
spominje u prvome redu, iz Petrove
lagje Isus propovjeda puku, samo za
sebe i za Petra Isus plaća porez, na-
pose za Petra Isus moli nebeskoga
Oca, njega samoga usposobljuje da
čudesno hoda po vodi, njemu samome
navješta kojom će smrću umrijeti, iza
uskrsnuća Isus se pokazuje najprije
Petru. Već same ove činjenice upuću-
ju na to, da je Spasitelj htio uzvisiti
Petra nad ostale apostole. Ali su naj-
značajnije riječi, koje upravi Isus Si-
monu podao Hebronskog gorja kod
Cezareje Filipove kad mu reče: Ti si
Petar, stijena, na toj stijeni sagradit
ću crkvu svoju i vrata je paklena ne će
nadvladati... I tebi ću dati ključeve kra-
ljestva mebeskoga. Pa štogod svežeš
na zemlji biti će svezano i na nebesi-
ma; i štogod razrješiš ma zemlji biti
će razriješeno i na nebesima. Mt. 16,
18. Pasi Jaganjce moje, pasi ovce mo-
je Iv. 11, 15. Ono što je stijena, te-
melj svakoj zgradi, to je Petar Isukrsto-
voj Crkvi. Dakle od Petra crkva dobi-
va snagu, čvrstoću, jedinstvo. Kakono
ne može biti zgrade bez temelja tako
isto ne može biti Isukrstove Crkve bez
Petra. Petar je dakle vrhovni vidljivi
glavar sv. Crkve, ima prvenstvo časti
i prvenstvo vlasti, on je ključar kra-
ljestva nebeskoga, prvak Apostola, na-
mjesnik Isukrstov na zemlji.

Historijska kritika o papinstvu

Vlast prvaka svih Apostola Petra,
koji je umro u Rimu kao rim-
ski biskup i vrhovni glavar Crkve Isu-
krstove, primili su, vršili i vrše njegovi
nasljednici rimski biskupi ili sv. Oci
Pape sve do dana današnjega. Gdje je
Petar, ondje je i crkva kliče sv. Am-
broz u četvrtom vijeku, a slično prije
njega govori Irenej svrhom drugog vi-
jeka, pak Ciprijan u trećem vijeku. Pe-
tar je govorio na usta Leona, Petar je
govorio po Agatonu, izjavljuje sabor u
Kalcedonu. Sve kršćanske Općine prvih
vjekova gledaju u rimskoj katoličkoj
crkvi učiteljicu i stup istine, čuvaricu
sv. sakramenata, njoj se obraćaju i od
nje očekuju riješenja u dvojbama i pre-
pirkama veli sv. Irenej. Istok i zapad
priznaju rimskog prvoprijestolaika kao
što ga priznaju istočni sv. Oci: sv.
Ivan Hrizostom, sv. Bazilije, sv. Grgur
iz Nazienza i toliki drugi, koje još i
danas štuje čitavi katolički svijet i naša
nesjedinjena braća. Sav dakle kršćan-
ski svijet jednodušno, bez okolišanja
priznaje Petrovo prvenstvo ili primat

vlasti sve do IX vijeka. Stoga je sam
materijalista Jodl promatrajući ovo div-
no jedinstvo katotičke crkve bio pri-
nukan napisati ovo: ,Religijozno pi-
tanje u svojoj suštini jest katoličko pi-
tanje, jer se nijedna druga forma reli-
gijozne organizacije ne može takmiti
s katolicizmom ni po jedinstvu vodstva
ni po dosljednjoj izgradnji svoga na-
učnog sistema ni po internacijonalnoj
raširenosti“, a glasoviti povjesničar
Macaulay zadivljen čvrstoćom i nepo-
kolebivošću Papinstva piše: Nema ni-
jedne druge ustanove u Evropi, koja
bi sezala unatrag sve do onih vreme-
na, kad se je iz Panteona k nebu di-
zao dim žrtava i kad su žirafe i tigro-
vi poskakivali amfiteatrom. Najodličnije
kraljevske kuće usporede li se s dugim
nizom rimskih Papa tek su od jučer.
Evo ovo je Gospodo i braćo Papin-
stvo u svijetlu historične kritike.

Vizija Vječnoga Grada

U gradu, koji je doživio svršetak
kraljeva, diktatora, konzula i careva; u
vječnom gradu Rimu, koji je kao he-
smrtni svjedok vidio početak i razvitak
dviju kultura, gdje počivaju kosti slav-
nih vogja i heroja, pomiješane sa ko-
stima skromnih mučenika vjere, ispo-
vjednika istine,  ustrajnih branitelja
pravde i čistih djevica; u ovome hi-
storijskom ambijentu, izmegju grobova
slave i okrutnosti, nevigjene ponizno-
sti i tašte oholosti, diže se divni hram,
jedinstven po svojoj vrsti, a glasovit
svojom veličinom i harmonijom. U
kripti ovog posvećenog kolosa, u po-
lutami, koja budi na sabranost, leže
svete kosti jednog ribara, koji po vo-
lji Isusa Krista Boga - čovjeka postade
kamenom temeljcem Kristove . Crkve i
duhovnim vladarom čitavog svijeta. U
viziji vidim kako se danas u onom
svetom hramu uzvišeni bijeli prvosve-
ćenik prostire ponizno na posvećeni
grob u sabranoj molitvi i dubokom
razmatranju, zatim uzlazi na oltar, koji
je nad onim grobom te visoko podiže
ruke kao da hoće sve da zagrli. Vidim
i osjećam sa svima Vama kako u o-
vom svečanom času struji val zanosa
onim pobožnim ogromnim masama od
stotina hiljada vjernika, koji su sada
sakupljeni u Crkvi i na trgu sv. Petra
u svečanom raspoloženju. kada smo i
mi istodobno u ovom našem dragom
i velebnom hramu sakupljeni kod sve-
čane službe Božje. Na tisuće i tisuće
srdaca jače kuca, najsvetija i najnje-
žnija čuvstva obuzimlju prisutne, koji
do suza ganuti oduševljeno i radosno
klikću.

Pijo XII — živući Petar

Vi poznajete onog uzvišenog pro-
svećenika. To je Petar, koji još živi
novim životom. To je nasljednik kra-
ljestva. koje neće vidjeti zapada.

To je Petar t. j. Pijo XII, koji na
dan svoga krunisanja, stoji na mjestu,
što pokriva kosti prvog Petra i blago-
sivlje urbem et orbem, vječni grad i
cijeli svijet! Njemu pjeva čitava crkva :
Tu est Petrus — Ti si Petar i tu pje-
sam opetuje jeka sa sedam rimskih
brežuljaka i raznosi ju preko oceana
sve do najudaljenijih krajeva; On ovje-
kovječuje vječnu dinastiju prvaka apo-
stola. To je novoizabrani nasljednik
neumrlog Pija XI, 261 u nizu papa.
Netom je-pukao glas da je Papom
izabran sv. Rimske Grkve Kardinal
Eugenij Pacelli, prolomio se je val o-
duševljenja Rimom i čitavom kuglom
zemaljskom, jer je svak i puk i kler
očekivao, da će izbor pasti ma ovog
odabranika Božjega, o kojemu, kako
novine donose, već je onaj sveti žup-

 

nik koji ga je krstio, pri obredu kršte-
nja kazao ovo: a questo bambino do-
po 63 amni si inchinera tutto il mondo.
Ovome djetetu nakon 63 godine po-
klonit će se čitavi svijet, što se je do-
godilo upravo na njegov 64 rogjendan.

Vrline Pija XII

Postavši svećenikom želio se je po-
svetiti dušobrižništvu, ali ga je Pro-
vidnost odredila ponajviše za diplo-
matsku crkvenu službu. Bio je numci-
jem u Monakovu i Berlinu, pak kar-
dinalom i državnim tajnikom neumr-
log Pija XI, gdje se najbolje uz mud-

. rog učitelja usposobio za današnji svoj

uzvišen poziv najvećeg dostojanstva i
i najteže odgovornosti na zemlji. Sv.
Otac Papa Pijo XII jest čovjek žive
vjere, duboke pobožnosti, visoke inte-
ligencije, široke erudicije, znalac mno-
gih jezika. Prošle godine na kongresu
novinara govorio je kardinal Pacelli u
ime svetog Oca, odjedanput skoro na
svim glavnijim jezicima svijeta: tali-
janski, njemački, francuski, engleski,
španjolski, holandeski i to s lakoćom i
glatko, tako te jedan novinar reče da
se je u Eminenciji Pacelli ponovilo
duhovsko čudo jezika. Vrstan je pro-
povijednik, sve nas je zadivio na Euha-
ristijskom kongresu u Budimpešti g.
1938 svojom dikcijom, sadržajem i mi-
lotom svoje pojave. Kad je nuncij Pa-
celli govorio na Katoličkom sastanku
u Magdeburgu god. 1928 iz bliza ga
je promatrao jedan protestanski teolog.
Pacellijeva riječ i pojava tako ga je
oduševila, da je uskliknuo : diser hohe
Pršlat ist nicht nur Nuntius er ist auch
Angelus. Ovaj visoki dostojanstvenik
nije samo Nuntius on je s neba An-
gelus. Uz to je Pijo XII urešen bla-
gom uzvišenih kreposti, crkven po is-
kreno, duboko kršćanskoj duši, poni-
zan je, naravan, prijazan, demokratičan,
neposredan, veseo, plemenit i savje-
stan, a posjeduje neopisivu dobrotu
srca, koja mu i na licu otsijeva, stoga
je dobro od poznatog Malahijinog pro-
ročanstva nazvan Pastor Angelicus —
Angjeoski Pastir. Kao dugogodišnji sa-
radnik blagopok. sv. Oea Pape Pija
XI prožet je idejama promicanja mira
i socijalne pravde megju ljudima. U
svojoj prvoj poslanici kardinalima, bi-
skupima i vjernicima čitavog svijeta
naglasuje svoju odlučnu volju, da uz
pomoć Božju ustrajno radi za mir i
ljubav megju ljudima i ravnopravnost
megju narodima.

Stoga zgodno opaža Le Temps (7
Il o. g): L/entousiasme du monde en-

tier, a Paunonce de l'election du pape
Pie XII montre que le sacrč college a
donnč a Pie XI un successeur digne
de lui. Oduševljenje čitavog svijeta na
glas izbora Pija XII pokaznje da je
sveti kolegij dao Piju XI dostojnog
nasljednika.

Pijo XII i hrvatski narod

Više puta sam imao čast i sreću raz-
govarati s kard. Pacelli, ali najdulje
onda, kada sam kao delegat našeg e-
piskopata otrag par godina u društvu
s blap. nadbiskupom Bauerom i ljub-
ljanskim biskupom Rožmanom bio u
Rimu radi konačnog redigovanja teksta
konkordata. Kardinal Pacelli je s po-
štovanjem govorio o našoj dinastiji i
državi, ali je takogjer s poštovanjem
razgovarao i o katoličkom hrvatskom
narodu, kojemu je sv. Stolica dala na-
ziv antemurale christienitatis, predzigje
kršćanstva. On je svom snagom svog
pronicavog uma i srca radio za skla-
panje konkordata s našom državom
upravo za to, da se katolicima hrvatima
osigura i poštuje ravnopravnost, koja
im pripada po Božjem i ljudskom pravu
te historičnoj kulturnoj ulozi hrvatskog
naroda. Pijo XII je, ja sam svjedok,
veliki prijatelj našeg hrvatskog naroda.

Naš ponos

Mi smo stoga danas neobično veli-

ki i ponosni, što sjedinjeni u istoj
ideji i u istoj ljubavi sa 400 milijuna
katolika širom svijeta vršimo pod svo-
dovima ovog umjetničkog hrama, na-
šeg katoličkog starodrevnog i klasič-
nog grada Dubrovnika, kroz čitavu
svoju historiju neobično vjernog i oda-
nog sv. Stolici, proslavu dana, kada se
vrši istodobno krunisanje Pija XII. Mi
ovim iskazujemo svoju ljubav i pošto-
vanje, posluh i udivljevjenje najvećoj
vlasti u svijetu, njenom sadašnjem no-
siocu Piju XII. Iskazujemo čast i mo-
limo se za Papu, premda ruka njego-
va ne počiva na dršku mača, premda
usta njegova ne zapovjedaju vojskama.
Mi molimo za nj, mi ga ljubimo i slu-
šamo, jer su žezlo njegovo ključevi
Petrovi, jer je prijestolje njegovo na
kostima ribarevim, jer je Pio XII za-
koniti nasljednik sv. Petra i kao vid-
ljiva glava sv. Crkve na zemlji, zamje-
nik nevidljive glave Isusa Krista. Sto-
ga završujem sa stihovima našeg mi-
tronosnog pjesnika :
I mi sad novi naš Papa stavljamo
uzdanje u Te
Tvoji smo živi i mrtvi u svako
doba do groba
Mi ćemo s Tobom pogodit u nebo
staze i pute
Uza Te ne će nam ništa naudit
nikakova zloba. Amen.