TAKSA PLAĆENA U GOTOVU

Narodna Svijest

 

GOD. XXI — Br. 11

Postaje sve teže pisati o našoj unu-
trašnjoj političkoj situaciji. Poslije do-
laska vlade g. Cvjetkovića dogagjaji
se ne razvijaju očekivanim tempom
Pažnja ipak ne smije oslabiti, jer bolje je
i korisnije ponoviti temeljne istine i važ-
nija zapažanja, nego li ih površnim
promatranjem mimoići.

U predprošlom broju donijeli smo
uvodni članak pod naslovom ,Djela, a
ne prazne riječi“. Kao poentu članka
iznijeli smo mišljenje da u sadašnjoj
političkoj situaciji nije potrebno stva-
ranje atmosfere pomirljivosti i povje-
renja kao predradnje najavljivanom spo-
razumu. Sve su to obične fraze bez
sadržaja. One su prije petnaest ili se-
damnaest godina mogle nešto značiti.
Danas više ne znače ništa.

One danas - potenciraju — ne-
raspoloženje, U vremenu u kojem se
toliko apelira ma iskrenost, čak i iz
redova odlučujućih političkih faktora
(posljednji govor predsjednika vlade u
parlamentu), iskrenost, koja bi olakšala
zbliženje, onemogućila posrednike i ri-
ječi zamijenila djelima, red je kazati
da Hrvatski narod u frazama raznih
»ukrasnih atmosfera“ kao atmosfere
pomirljivosti, zbliženja, srdačnosti, po-
vjerenja “i slično; vidi “staru nevješto
prebojadisanu masku zavlačenja,

Naše mišli iz predprošlog u-
vodnog članka našle su potvrdu u ne-
djelnom uvodniku ,Hrvatskog dnevni-
ka“ koji završuje ovim riječima: ,Na-
kon jučerašnjeg govora Dragiše Cvjet-
kovića stav hrvatskog narodnog vod-
stva ostaje onaj isti, koji je bio i na-
kon vladine deklaracije od 16 veljače,
jer se predsjednik Dr Maček ravna sa-
mo prema djelima i prema garancija-
ma, koja za djelima stoje. A u tom
promjene nema“.

Dakle, službeno političko vodstvo
Hrvatskog naroda ravna se ,samo pre-
ma djelima i prema garancijama, koja
za djelima stoje“. Ovom konstatacijom
učinjen je kraj jednoj političkoj fazi u
kojoj osim. šarlatanskog žmirenja po
raznim visinama nebuloznih ,atmosfe-
ra“ nije ničeg stvarnog ostalo. Sada
je definitivno stavljena tačka. Može još
neko i poslije ove tačke nastaviti sa
teorijama o ,atmosferi“, ali neka zna
da ga se više ne može nvrstiti megju
dobronamjerne.

istile su se i očistile stranice po-
litičke računice; u njima je ostalo sa-
mo nekoliko rečenica. Teško političko
iskustvo proteklih godina, a posebno
iskustvo deset - godišnjeg diktatorskog
režima, otprhuulo je mnoge natruhe.
Preglednost je sada potpuna. Ko is-
kreno želi liječiti ovo stanje, taj ne
treba razmišljati, kojim će lijekom po-
poslužiti, Jer lijek je samo jedan, Pred-
sjednik vlade g. Dragiša Cvjetković,
dopunjujući zadnjim govorom dekla-
raciju, kazao je megju ostalim da se

 

 

Širite
,Narodnu Svijest“

DUBROVNIK, 16. Ožujka 1939

DJELA | GARANCIJE

mora voditi računa o stvarnosti, a je-
dna takova stvarnost od najvećeg zna-
čenja jest postojanje hrvatskog narod-
nog individualiteta. To je priznao pred-
sjednik vlade, aludirajući u nastavku
svoga govora na poznatu koncepciju,
kojom se je dvadeset godina hranio
politički život vladajuće strane, Ona je
priznala i prihvatila tu koncepciju sa-
mo zato, što je konvenirala njezinim
političkim ciljevima. Na njome je za-
snovano cijelo ovo meodrživo stanje.
Taktizirajući nejednako, prama prilika-
ma i vremenu, jednom su nas uvjera-
vali da ona ne znači negiranje hrvat-
ske marodne individualnosti a drugom
opet protivno. Stvarna politika, kon-
sekventao provogjena, značila je samo
negaciju i baš na toj negaciji izgra-
gjen je sistem, kojem se rezultati od-
razuju u medavno publiciranim broj-
kama ,ravnopravnosti“*

Vrijeme je -da ove koncepcije nesta-
ne sa pozornice našeg političkog ži-
vota, ako se iskreno želi sporazum,
i ako je iskrena namjera da se riječi
zamijene djelima. Svi politički faktori,
pa i dojučerašnji najzagrijaniji integra-

listi, uvjereni su o njenoj agoniji. Pri- _

je formalne smrti neka posluži za pou-
ku sadašnjim i budućim generacijašna.
Mnogi bi mogli promisliti da smo se
zatrčali, vjerujući riječima i obećanji-
ma. Ne, jer ako za riječima ne budu
slijedila djela, agonija će se samo pro-
dužiti i ništa više. Koncepcija, o kojoj
ovdje govorimo, nije nikada živjela u
pravom smislu ove riječi. I zato mora
uzmaći: isčeznuti pred stvarnosti po-
stojanja hrvatskog narodnog individua-
liteta. Sokova narodnog života nije ni-
kada imala, jer njezini ideolozi nijesu
poznavali narod niti su vodili računa
o mislima, osjećajima i težnjama Hr-
vatskoga naroda. Svakome je konačno
jasno da ova koncepcija nije nikada
živjela izvan literarnih salona i profe-
sorskih kabineta. Pokušaji da je i na-
rod prihvati ostali su bezuspješni. Si-
la i falsifikatori marodne volje pretr-
pjeli su poraz. Istina, da je svak iz-
gubio, ko je s narodom parnicu vo-
dio, ima snažnu potvrdu i u našoj naj-
novijoj političkoj historiji.

Dakle na posao. Poslije tačke, koja
je zaustavila bujicu riječi, mogu slije-
diti samo — djela.

E O SEE
Oglašuijte u
Narodnoj Svijesti

UNNININNNNNNRININRMMANENSINANDMR

MAG

kocke za goveđu juhu

stoje sada samo

Din.1-:

po Komadu-

 

CIJENA Din. 1.50

VANJSKI DOGOĐAJI

Vatikanski Grad. Ceremonija odno-
sno svečanost krunisanja Sv. Oca Pa-
pe Pija XII obavljena je na majveli-
čanstveniji način u nedjelju 12 o. mj.
u bazilici sv. Petra. Priprave)za ovaj
svečani čin vršile su se najbržim tem-
pom od dana kad je novi papa iza-
bran. Zanimanje u Rimu i po cijelom
svijetu bilo je ogromno. Dosta je spo-
menuti, da je uloženo preko 250.000
molba za ulaznice u baziliku sv. Petra,
Da bi se omogućilo svim tim masama
prisustvovanje činu krunisanja, obred
je izvršen na vanjskoj loži same ba-
zilike koja se nalazi poviše atrija crkve
sv. Petra, gdje je dvorana za beatifi-
kacije. Funkcija je počela u bazilici sv.
Petra u 8,30 s. prije podne iskaziva-
njem čina poslušnosti ,oboedientiae“
novom Papi od strane kardinala, nad-
biskupa i biskupa. Čin krunisanja iz-
vršen je u 1 s. poslije podne, a na-
kon toga podijelio je Sv. O. Papa Pi-
jo XII drugi svoj blagoslov ,Urbi et
Orbi“. Bilo je zastupano preko 40
država. Jugoslaviju je zastupala poseb-
na delegacija na čelu sa ministrom
pravde, g. dr. Viktorom Ružićem. De-
legaciju je primio u posebnu audijen-
ciju Sv. O. Papa Pijo XII. Za svog
državnog tajnika imenovao je Pijo XII
kardinala. Meglione, biušeg nuncija u
Parizu, koji je bez sumaje najača di-
plomatska ličnost u kardinalskom ko-
legiju. Sada se očekuje da će biti i-
menovane ostale ličnosti, koje će sa-
činjavati najbližu Papinu okolinu. Ne-
ke su movine pisale o tomu, da će
Pijo XII poći na megjunarodni euha-
ristijski kongres u Nizzu, ali je o tomu
preuranjeuo pisati i u to vjerovati.

Španjolska. U republikanskim redo-
vima došlo je do obračunavanja. Cr-
veni oficiri zbacili su sa vlasti Negri-
na i sami preuzeli vlast. Tom prilikom
došlo je do oružanih sukoba megju
crvenima. Franco se megjutim sprema
na odlučni mapadaj Madrida čime bi
konačno završio ovaj žalosni bratoubi-
lački rat,

Čehoslovačka je doživjela nove sen-
zacijonalne dogogiaje. Jučer poslije
podne-u 2 s. proglašena je u Slovač-
koj slobodna i nezavisna država. .Par
dana prije toga došlo je do svrgnuća
dr, Tisa sa mjesta predsjednika slo-
vačke vlade, ali ovaj korak centralne
vlade u Pragu nije imao efekta, jer je
proglašenje nezavisne i suverene Slo-

vačke države uslijedilo na posebno ku-
movanje vogje Reicha Hitlera, kojemu
je dr. Tiso odmah odletio u Berlin i
još se tamo nalazi. Teško je izreći sud
o ovim pojavama a još teže ocijeniti
pravo stanje stvari. Činjenice su pred
nama, a skora budućnost dat će nam
prilike, da se upoznamo sa svim mo-
mentima, koji su doveli do formalnog
i — kako po svemu izgleda — ko-
načnog likvidiranja Čehoslovačke dr-
žave, Da su Čehoslovačkoj izbrojeni
dani upućuju nas takogjer akcije koje
su poveđene od strane Magjarske, ko-
ja je ultimativno zatražila evakuaciju
svih mjesta, koja se snagom minhen-
skog sporazume i bečke arbitraže na-
laze u Českoj. I Ukrajina hoće da se
proglasi slobodnom i nezavisnom dr-
žavom. Poljska je novom situacijom
dovedena u vrlo delikatan položaj. —
Vrlo je karakteristično to, što je jučer
avionom otišao u Berlin pretsjednik
Česke republike dr Hacha u pratnji
ministra vanjskih posala dr. Chvalkov-
skoga. Interesantno je, da se talijanska
štampa i javnost drži u stanovitoj re-
rerviranosti naprama dogogjajima u
Českoj i Slovačkoj. — Eagleski mini-
star pretsjednik Čemberlen izjavio je,
da treba sačekati daljnji razvoj dogo-
gjaja kako bi -se moglo zauzeli ko-
načno stanovište, Megjutim je nagla-
sio, da je minhenski sporazum odre-
dio garanciju čehoslovačkih granica sa-
mo za slučaj neizazvanog napadaja, o
čemu — veli Čemberlen — u ovom
slučaju nema govora.

Kod nas. Ekspoze pretsjednika vlade
g. Cvjetkovića prigodom debate.o bud-
žetu ministarstva unutrašnih posala sa-
drži mnoge stavke, iz kojih se -dade
zaključiti, da se na riješenje hrvatskog
pitanja, prilično ozbiljno misli. Dakako
da je preuranjeno misliti, da se stvar
konačnog riješavanja najvažnijih pro-
blema unutrašnje politike nalazi u jed-
noj konkretnoj i završnoj fazi, ako ne
nastupe neki novi momenti, koji bi
mogli pospješiti riješenje hrvatskog pi-
tanja. Državni budžet izglasan je u
skupštini jučer u pojedinostima sa 297
glasova većine. Budžetski amandementi,
koje je izglasao financijski odbor doka-
zuju, da je vlada g. Cvjetkovića sprem-
na izići ususret mnogim opravdanim
potrebama, koje su razložite, a koje su
prijašnje vlade namjerno mimoilazile i

time stvarale još veće nezadovoljstvo
u našem javnom životu.

 

Duhovni koncerat za nezaposlene održan u Katedrali godine 1985