Strana 4

 

Čehoslovačka država
prestala opstojati

Kao posljedica posljednjih
dogođaja desilo se je jučer,
da je Njemačka vojska zau-
zela Česku.

ete su u 10 i 30 sati prije
podne ušle u Prag, glavni
grad Česke države. Tako je
eska nakon proglašenja Slo-
vačke nezavisnom državom
živjela samo 1 dan, a na to
je prestala opstojati kao ne-
zavisna i suverena država.

 

Pisma iz naroda

BLATO NA KORČULI. Nađeno
dijete. Nedavno je bilo nestalo 4-do-
dišnje muško dijete Marka Usaina.
U vezi s nestankom djeteta kolale su
razne verzije, jer su uzalud bile po-
duzete sve mjere, da se nađe ovo
dijete. Pred nekoliko dana dijete je
nađeno mrtvo u predjelu Gradac bli-
zu Hrastovica. Dječak je ležao potr-
buške sa rukama ispod glave; do
njega je bila kapa.

Župnički stan već je natrag par
mjeseci pod krovom, ali se još ne
svršava. Razlozi su financijske nara-
vi. Želja je cijeloga mjesta, da se
što prije dovede kraju ova najljepša
i najimpozantnija zgrada u našemu
mjestu. Hvalevrijedno je zauzimanje
mjesnog plebana Mons. Franulović
don Pera te nastojanje crkovinarstva
koji su zaista trajno i za uvijek za-
dužili naše mjesto ostvarenjem dav-
nih želja mnogih generacija. Današ-
nje crkovinarstvo, na čelu sa našim
plebanom može biti ponosno, što je,
potpomognuto poticajem i pobudom
dijecez. biskupa, udovoljilo prijekoj
potrebi jedne od najvećih župa u
dubrovačkoj biskupiji.

Križarstvo Bogu hvala sve bolje
napreduje. Doskora se nadamo imati
posebnu fanfaru, ako nas dobročini-
telji u mjestu i izvana što velikoduš-
nije pomognu.

 

 

Ako nemate bolesno oko a trebaju
Vam naočali možete ih dobiti i bez
liječničkog propisa kod stručnog op-
tičara Bogdan, Dubrovnik, koji ima
na skladištu sva potrebna optička po-
magala i samoprodaju najboljih op-
tičkih leća tvrtke Carl Zeiss.Jena. Svi
popravci izvršuju se odmah i najjeitinije,

ZAHVALA DIJECEZ. BISKUPA.
Svima vjernicima i gragianima, koji
su tako ljubezno i spontano se oda-
zvali svečanoj proslavi krunisanja
sv. Ocu Pape Pija XIl izričem moju
najtopliju zahvalnost.

Dubrovnik 13 Marta 1939.

++ Josip M. Biskup.

Proslava dana krunisanja Sv. O.
Pape Pija XII, obavljena je u katedrali
u nedjelju 12 o. mj. U 10 sati otslu-
žio je svečani pontifikal dijec. biskup,
preuzv. g. dr. Josip Carević, Za vrije-
me sv. Mise biskup je održao krasni
i značajni govor, kojega u cjelosti do-
nosimo na drugom mjestu. Prisustvo-
vao je u koru, na posebnom mjestu
beogradski nadbiskup, preuzv. g. Dr
Josip Ujčić, Katedrala je bila prepuna
predstavnicima mjesnih vlasti, društava
i ustanova bez razlike. Društva Kato-
ličke Akcije, prisustvovala su korpora-
tivno sa svojim zastavama. Isticala su
se mjesna Križarska bratstva, Na po:
sebnom mjestu bio je narodni zastup-
nik, g. prof. Roko Mišetić, Nosioci pa-
pinskih odličja imali su posebno mjesto
Crkveni Pjevački Zbor pod dirigiranjem
g. A. Gjivanovića, uzveličao je ovu
velebnu proslavu svojim divnim pjeva-
njem. Izvedena je Griesbacherova misa
»Stella maris“, uz pratnju Gradskog
turističkog orkestra. Iza Mise slijedio
je ,Te Deum“ pred izloženim Sveto-
tajstvom. Pjevalo se je O. J, Kuničića
»Te Deum“ i ,Divnoj dakle“ od Brede
Šćek. Na koncu je pjevana » Papinska
himna“ od Škroupa. Svečanost je bila
prenašana van crkve megafonima, što
ih je instalirala firma-vlasnik Dir&cca-
Verčon za onu mnogobrojnu publiku,
koja nije mogla da nagje mjesta u ka-
tedrali. Poslije pontifikala bilo je pri-
manje čestitaka u Biskupskoj palači,
Izredali su se svi pretstavnici vlasti,
ustanova i društava i mnogobrojni gra-
gjani. Ova velebna proslava napravila
je dojam impozantnosti na svakoga,
tko je prisustvovao i pratio tck ove
veličanstvene funkaije,

Nadbiskup Mons. dr. Josip Ujčić
ostavio je jučer naš grad. Brzim paro-
brodom otputovao je preko Korčule i
Splita za Beograd. Preuzvišeni je pri-
mio našeg saradnika te je imao dobrotu
izjaviti mu o Dubrovniku po prilici ovo:
Dubrovnik je veoma lijepi i vrlo inte.
resantni grad zbog svojih historijskih
spomenika i prekrasne okolice, Obiluje
mnogim veličanstvenim crkvama, što
dokazuje koliku su živu katoličku vjeru
imali njegovi pregji. Osobito je di-

 

 

412 zgoditaka:

RMERERERK.JIANINIINANINE
Po Dinara 100.000.— po Dinara
SI 12.000 — 3
Eg 6.000, e

35.000.— = po Dinara 20.000. —
10.000 — š 8.000. —
5.000, 3 3.000.—

i mnogo zgoditaka po 1.000. — Dinara

Dobili su u samoj V.oj klasi prošlog 37. kola igrači koji su kupovali srećke
Državne klasne lutrije u najsretnijoj prodavnici srećaka

JOVO TURNIĆ - Dubrovnik 1 il riljie Marie

NAJBOLJA JE PREPORUKA svima igračima srećaka gdje će ZA NOVO
38. KOLO KUPITI SREĆKE čije je vučenje I.e klase 14. Aprila tek. god.
Zasto stvarate sebi neugodnosti ? Kupujte srećke samo u Dubrovniku 1. Ušte

dite poštarinu a i sebe poštedite svih
38. kolo nabavite srećke u ovoj radnji,

kupljene srećke a diskrecija sretnog sluč
Moguće da je Vaš sretan broj baš u ov:

eventualnih neugodnosti, pa za novo
koja vodi svu evidenciju o uspjehn
aja strogo zajamčena.

oj radnji, a uvjerit će te se čim ku-

pite srećku da: Vaš komoditet za kupovinu i obnovu srećaka najbrža isplata
svih zgoditaka sve moguće udobnosti, sve informacije i najbolje pogodnosti u

ovom poslu i Vama pruža ova radnja
sretnije kolekture u Jugoslaviji.

koja prodaje srećke iz najveće i naj-

 

&Domozite dobrotvorni

odbor , Milosrđe“

NARODNA _SVIJEST 16 ožujka 1939

GRADSKE VIJESTI ::..--:

 

 

Broj 11

 

vna dubrovačka katedrala. Moram ista-
knuti da mi je na osobiti način impo-
nirala nedjeljna funkcija proslave kru-
nisanja Nj. Sv. Pape Pija XII. Sve je
bilo upravo veličanstveno: pontifikalna
sv. Misa sa govorom dijec, biskupa,
zatim ,Te Deum“ sa krasnim pjeva.
njem Crkvenog Pjevačkog Zbore. Za-
ista divna manifestacija Dubrovnika
Sv. Ocu Papi.

U Biskupskom Sjemeništu služio je
prvu sv. Misu vIč. g. Don Ivan Oreb,
Ovo je — kako izgleda — prvi slučai
mlade Mise u našem sjemeništu, Mla-
domisniku su kod oltara asistirali preč.
g. Don Frano kan Vučetić i veleuč, g.
dr. don Ivo Bučić. Vrlo lijepu prigodnu
propovijed održao je preč. g. Don Spaso
Fabris. Za vrijeme sv. Mise mladomi-
snik je podijelio sv. Pričest svom ocu,
svojti, prijateljima i pitomcima Sjeme-
ništa. Iza sv. Mise slijedilo je ljublje-
nje posvećenih ruku mladomisnika. Iza
objeda bila je u biblioteci akademija,
priregjena u čast preuzv. g. dr. Josipa
Uičića, Apostolskog vizitatora sjeme-
ništa. Akademiji je prisustvovao i naš
biskup, preuzv. g. dr. Josip Carević,

Hrvatsko starinarsko društvo odr-
žalo je prošlih dana svoju XI redovitu
godišnju skupštinu. Pretsjednik g Z.
Bjelovučić komemorirao je umrle po-
časne članove Dr Posedela i O. Ma-
runa, te govorio o radu društva. Bla-
gajnik dr, Niko Kisić izvjestio je o
stanju blagajne. Uprava je popunjena,
nakon toga skupština ie pjevanjem
»Lijepe naše« zaključena.

Inspektor ministarstva prosvjete
g. dr. N. Čepinac nalazi se u gradu
već nekoliko dana u poslu inspekcije
matematike na mjesnim srednjim
školama.

Novi pretsjednik Upravnog 'suda
g. dr. Antun Mladineo imenovan je
nedavno za naš grad. Dosada je bio
apelacioni sudac, a rođak je g. Iva
Mladineo, narodnog zastupnika, koji
ja ove godine prisustvovao sveča-
nosti sv. Vlaha kao izaslanik pret-
sjednika g. dr. Vlatka Mačka.

Premještaj. G. Mozer J. profesor
na gimnaziji premješten je prošlih
dana u Plevlje. Konstatiramo, da je
on katolik i Hrvat.

Knjige Matice Hrvatske za godinu
1938 stigle

Članovi neka ih izvole uzeti od povje-
renika Don Jerka Kovačevića kod Dubro-
vačke Hrvatske Tiskare.

Odgovori uredništva. U zadnji čas
primili smo avionskom poštom dopi-
se iz New-Yorka i Lime (Peru) u
proslavi sv. Vlaha. Ostalo je za doj-
dući broj.

Prodaje se kuća sa vrtom i to:
na metre, parcele ili čitavi kompleks.
Kroz čitavi je vrt živa voda i obuhva-
ća od Srednjeg Konala do Puta Meda
Pucića 25. Upitati Hrvatsku Tiskaru.

 

i &R
Umjetne oči

izrađujemo kao naravne za

naše pacijente.

F. Ad Miiller Sčhne,
Welsbaden

u Splitu: Hotel Slavija“

dne 17. i 18. marta 1930,

u Zagrebu:
Univerzitetska očna klinika
od 20. do 22, marta 1939.

 
 

 
  
  
  

što sn zubi,

a na u dan
: htj vitu dnevnu
njegu. Izjutra i na večer: če za zube i
Chlorodont u ruke, te temeljito  iščetkati
zube u svim pravcima! Samo se ne bojati:
zubi izdrže to sve vrlo dobro, a me podnose
jedino nedovoljnu njegu. Zato: - €hlorodont,
kvalitetna pasta za zube! Domaći proizvod

 

at kao

Pododbor Matice Hrvatske prire-
dio je u zadnje vrijeme dva zanimiva
predavanja: Dr Vinko Foretić, prof,
govorio je o Historiji kao znanosti, a
ggja Zlatka Sessa o skladnosti. Pre-
davanja su bila dobro posjećena. G.
Zlatka Sessa ponovila je svoje preda-
vanje, jučer u srijedu u gimnaziji za
naše gjake.

O Fiorentinskoj misiji prigodom
500-godišnjice (1439 1939) predavao je
prošlog četvrtka u večer u društvu »Bo-
šković« veleuč. v. Dr. Maitin Malnerić,
U marljivo sastavljenom predavanju
učeni predavač govorio je o ekumen-
skom crkvenom saboru Ferara Firenza-
Lateran, osvijetlio lica pojedinih glaso-
vitih govornika, koji su na saboru na-
stupili, a megju njima Ivana Dubrov-
čanina, koji se je istaknuo u obrani
Filicque i primata pape, zatim je pri-
kazao tok rasprava i predmete raspra-
vljanja, način kako se je postigla sa-
glasnost, onda o dekretu unije (dekre-
tima unija), njenom pr lašenju u Ca-
rigradu, kao i o ukinuć unije i padu
Carigrada, a napokon o pravnoj i kul-
turaoj važaosti unije, da završi o in-
dividualnosti u katolicizmu. Predavanju
je prisustvovao i preuzvišeni biskup
Josip M. Dr. Carević,

   
 

»Veličanstvenost i strahota mora“
predmet je veoma interesantnog pre-
davanja, što će ga održati veleuč.
g. prof. Kristo Krile u petak 24. III.
0./g. u društvu ,Bošković“ u 7 i po
sati u večer. Pristup slobodan svako-
me, koga predmet ma uz obični
doprinos za pokriće režijskih troško-
va. Ovo bi predavanje trebalo da
čuju svi članovi obitelji naših pomo-
raca !

 
 
 

 

Najbolji uspjeh u Dubrovniku i-
mao je g. N. Klaić prodavaoc srećaka
drž. klasne latrije, koji je ponio preko
1 milijun dinara. Nove su srećke sti-
gle i mogu se dobiti u Papirnici Iva
Dovranić ili na adresu Niko Klaić —
Dubrovnik 2.

Posječena su tri bora iz korjena
na llijinoj Glavici u vremenu od Vo-
dokršta (6. I) do danas, Neka se šum-
ska vlast malo više brine za naše šu-
me, a na gragjanstvo apeliramo, da
se odazove pozivu ,Duba“, upravlje-
nom u posebnom proglasu, koji je
istaknut na javnim mjestima,

Vatra u gimnaziji. Danas u 10,40
pojavila se je vatra u đačkoj knji-
žnici Državne realne gimnazije, koja
se nalazi u prizemlju zgrade. Na o-
petovani poziv direktora telefon broj
222 nije se moglo doći, da bi se do-
tična vijest javila korapetentnom.li-
cu. Stoga je jedan od profesora mo-
rao otrčati na općinu da javi, kako
se je u gimnazijl pojavio požar. Tek
tada se je čuo zvuk sirene.

Mi postavljamo jedno pitanje :
Što bi bilo i kada bi se došlo na
lice mjesta, kad bi se gimnazlja na-
lazila još dalje ? Zar je tako uređe-
no pitanje vatrogasaca, da se mora
trčanjem obavijestiti o požaru ? Gdje
je bio dežurni i imali uopće u vatro-
gasnoj četi dežurni prema vatrogas-
nom zakonu ? Mi dižemo proti ovo-
mu nenormalnom stanju svoj glas i
tražimo, da se ovoj najprečoj po-
trebi odmah i temeljito doskoči, što
je u interesu cjelokupnog građaristva,