TAKSA PLAĆENA U GOTOVU

Narodna Svijes

 

 

GOD. XXI — Br. 15

DUBROVNIK, 12. Travnja 1939

CIJENA Din. 1.50

 

U bjelini...

Uskrs nam dozivlje uvijek ra-
dosnu misao oslobođenja, obnov-
ljenja, očišćenja.

Poslije svog Krštenja u noći
između Velike Subote i Uskrsne
Nedjelje katekumeni, postavši
kršćani, oblačili bi bijelu haljinu,
vidljivi znak čistoće koju kao
dužnost prihvaćahu u životu :
»Primi ovu bijelu odjeću da je
čuvaš bez ljage do suda Božje-
ga“. I čitavu Uskrsnu sedmicu
prisustvovahu službi Božjoj u
crkvi odjeveni krsnom bijelom
haljinom; na taj način bolje bi
im se usjekla u pamet dužnost
života bez ljage.

Zato je i apostol naroda po-
ticao kršćane : ,, Vi svi, koji ste
kršteni, obucite se u Isusa Kri-
sta. Ako ste uskrsli s Kristom,
tražite... osjećajte ono što je
gori, a ne što je na zemlji. (Ko-
loš. 1, 1-2). Braćo, uklonite stari
kvas (t. j. grijeh) da budete no-
vo tijesto (ft. j. bez grijeha)
kao što i jeste beskvasni (ft. j.
čisti). Jer je žrtvovano naše vaz-
meno janje, Krist. Dakle svet-
kujmo : ne u kvasu starom, ni u
kvasu zloće i opačine, nego u
beskvasnom kruhu čistoće i isti-
nes (1 Kor; 727)

Uskrs nam naglasuje istinu o
otkupljenju i spasenju čovjeka,
o beskrajnoj Božjoj ljubavi, o
uzdignuću iz najdubljeg bezdana
grijeha, iz najgorih zabluda i
propasti.

Jesmo li svi, braćo, oprali Ovog
Uskrsa svoje duše u Krvi Isu-
sovoj, da zasvijetle u svojoj bje-
lini Krštenja ?

Tko se pak bahato obmanju-
je, da mu to ne treba, jer smat-
ra sebe bezgrješnim, slijepac je
žaljenja vrijedan i ta će ga pre-
uzetnost dovesti do propasti. Po-
mogimo svima takovima, da se
na vrijeme oslobode toga duhov-
nog slijepila, žalosnijeg od tje-
lesnog ; pomozimo osobito oni-
ma koji suu našoj blizini i okolini.

Tko nije još izvršio uskrsnu
dužnost nek je izvrši čim prije,
da mu čista duša zasjaji bjeli-
linom i plodi dobrim plodovima
ljubavi, pravde, dobrote i mira.

I kad bi to svi kršćani učinili,
temeljito i potpuno, zar ne bi ta
bjelina duše donijela neprocjenive
blagodati i pojedincima i druš-
tvu ? Zar onda nebi naš socijalni
život bio ljepši, dostojniji čovje-
ka i sretniji ?

Pa onda radimo na tom; o-
stvarujmo život u duhu bjeline!
In albis /

Malodušnost u politici

Nekada se je mislilo, da se politi-
kom mogu zanimati samo dobro situi-
rani pojedinci, pripadnici društvene
elite. Na tragove ovakovog mišljenja
nailazimo još i danas. Nije teško čuti
prigovore da se politikom imaju baviti
besposličari jer se politiku smatra bes-
posličarskim zanatom, o kojemu na
dugo i široko raspredaju ljudi kafane,
Sve je to ostatak, baština ranijih vre-
mena, u kojima je stanoviti krug ljudi
vodio politiku, a svi drugi gledali su
iz prikrajka političke igre, A ipak po-
litika je onda kao i danas imala prib-
ližno isto značenje i isti sadržaj, Za-
bluda je smatrati politiku luksuzom,
nečim bez čega čovjek može mirno
živjeti, Politika nije ni izvan života ni
blizu života. Ona je život ili još tač-
nije: život je njezin sadržaj. Dezinte-
resirati se od politike isto je što i de-
zinteresirati se od života. Ponavljamo,
bilo je vrijeme u kojemu su se samo
privilegirani bavili politikom; oni su
jedini imali odlučujućeg utjecaja u raz-
vitku državnog organizma. Danas to
pravo imaju svi gragjani bez razlike.
Svi učestvuju, barem teoretski, u vo=
gjenju sveukupne državne politike, da-
jući joj prama slobodnom uvjerenju
odgovarajuće direktive, koje se čine
najbolje, odnosno najkorisnije, Logična
je posljedica spomenute konstatacije
da se svi gragjani bez razlike moraju
ne samo zanimati politikom (ali ne u ka-
fanskom smislu ove riječi l), moraju se
politički odgajati, pokazujući intereso-
vanje za probleme iz područja života
pojedinaca i državne zajednice, Potreb-
no je da svaki pojedinac vlastitim tru-
dom progje razrede“ osnovne poli-
tičke škole u kojoj će razbistrit poj-
move o temeljnim istinama. Tek onda
će moći ispravno shvatiti i cijeniti od-
nos političkih snaga u svijetu i tok
historijskog zbivanja. Politički izgra-
gjenom čovjeku biti će jasno da se
kroz politiku vodi borba za ostvarenje
narodnih želja i zahtjeva.

Pojava, o kojoj želimo govoriti, nije
čudnovata, dapače je vrlo shvatljiva,
Čovjek u politiku unosi samog sebe
sa svim pozitivnim i negativnim ose-
binama. Otud u političkom životu na-
ilazimo vrlo često, megju ostalim, i na
pojave malodušnosti. Jedina manifes-
tacija duševnog raspoloženja maloduš-
nih jest očajavanje. Doduše u interva-
lima padaju katkada u ekstremni opti-
mizam, stojeći časovito pod utiskom
kakove fantastične senzacije. Čim se
senzacija raspline, oni se opet vraćaju
starom, njima već prirogjenom dušev-
nom _ raspoloženju. Nezadovoljni su,
nervozni i prividno apatični. Dogogjaji
se skoro nikuda ne redaju tempom,
kojeg bi oni željeli, a da i ne govo-
rimo o načinu koji ne odgovara ,je-
dino ispravnom“ njihovom kalupu.

Ovakovih malodušnika ima u svim
društvenim slojevima, a osobito u re-
dovima inteligencije. Njihove redove
ispunjaju u priličnom broju ljudi ka-
fane, a to će reći ljudi, koji bi htjeli
za kafanskim stolom brzo i lagodno
riješiti sve probleme života. U zaklju-
čivanju su preveć smioni; obično ne
pomišljaju na jednostavnu istinu da

se zaključci mogu donositi tek na te-
melju poznavanja svih komponenata
političkog života i prama onoj situaciji
koja se makon svestrane ocjene ukaže
najbliža realnom izgledu života.

Nedavni zagrebački razgovori bili su
povod novom očajavanju. Kad se je
pretsjednik vlade pojavio u Zagrebu,
oni su bili uvjereni u riješenje hrvat-
skog pitanja i to kroz nekoliko sati ili
dana. Danas nije riješeno, ali će se ri-
ješiti sutra ili najkasnije preksutra. Me-
gjutim proteklo je predvigjeno vrijeme,
a hrvatsko pitanje nije riješeno. Vrije-
me boravka pretsjednika vlade u Za-
grebu iskorišćeno je samo za Tazgo-
vore, u kojima su tražene dodirne tač-
ke u načelnim pitanjima. To je bilo
dosta da malodušni udare opet u svoje
slare žice, Počimlju nagagjanja, koja
se svode na sumnju da je sve to je-
dan politički trik insceniran sa jedinom
svrhom da vladajući dobiju na vreme-
nu, Pri tome misle na situšciju u svi-
jetu, a zaboravljaju da je baš ta situa-
cija, zbog dogogjaja koji se redaju film-
skom brzinom, s dana u dan mutnija
i nesigurnija. Račun s vremenom mo-
že se teško osvetiti, jer vrijeme, kako
smo to u pretprošlom broju kazali, nije
uvijek najbolji saveznik,

 

 

 

29. IV. do
8. V. 1939

MI.
oiL ON
fUTOMO-
DILA

4. V. Natjecanje u eleganciji automobila,

MEĐUNAR. TURISTIČKO-KULINARSKA
IZLOLBA.

Vino — Rukotvorine — Poljoprivredni stro-
jevi — Ljeto — šport. X

7,V. IV. MEDJUNARODNA IZLOŽBA PA-
SA NATJECANJE ,DAMA I NJEN PAS“,

Na željeznicama od 24. IV. do 13. V. u Ju-
goslaviji besplatni povratak, a u susjednim
držvama 25 — 50% popusta. Na jadranskim
parobrodima viši razred za cijenu nižega.

NAGRADE POSJETIOCIMA

 

 

 

 

 

Malodušni ljudi nemaju realne po-
glede na zbivanje oko sebe, dakle ni
na političko zbivanje. Očajavanju ne-
ma mjesta. Hrvatski narod ušao je u
pregovore sa velikim moralnim kapi-
talima, koji se ne mogu proigrati. Ako
je protivna strana ccijenila vrijednost
ovih moralnih kapitala, koji su kroz
stoljeća u marodnoj duši ljubomorno
čuvani i koje je Hrvatski narod ojačao
kroz mnoge kalvarije svoje povijesti,
onda nema bojazni da će se itko upu-
stiti u tako tešku i opasnu avanturis-
tičku igru.

 

 

Širite i kupujte
»Narodnu Svijest“

 

Tečaj
Hrvatskog Radiše

Godine 1937 otvorio je Hrvatski Ra-
diša u svom zavodu u Zagrebu, Lor-
kovićeva ul. 1 tronedjeljni pripravni
tečaj za sve one dječake koji se žele
posvetiti raznim privrednim zvanjima,
Svrha je ovog tečaja uputiti sve pitom-
ce Hrvatskog Radiše u njihove dužno-
sti prema poslodavcima, kako će naj-
uspješnije izučiti izabrato zvanje, o
daljnjim ciljevima života, sviju dužno-
sti koje mora da ima svaki pojedinac
u budućnosti, te odnošaju prema Hr-
valskom Radiši i njegovim daljnjim
ciljevima.

Mjesečno prolazi kroz ovaj tečaj
70-100 vrlo spremnih i discipliniranih
dječaka, pak se ovim putem upozoru-
ju svi poslodavci raznih grana trgovi-
ne, obrta, industrije i poljodjelstva, da
se smjesta obrate putem mjesne orga-
nizacije Hrvatskog Radiše, a u slučaju
ako je nema izravno na  Središnjicu
Hrv. Radiše u Zagrebu — Lorkoviće-
va 1 u slučaju potrebe kakvog na-
učnika.

Hrvatski Radiša izaći će svakom po-
slodavcu najpriprevnije u susret, ako
ima sve preduvjete za primanje mla-
dića i otpremiti će mu  bezodvlačno
onakvog dječaka koji je prikladan za
njegov zanat, obrt, trgovinu ili poljo-
djelstvo.

 

meći najpovolinije rzabrati:

kišne kabanice i
CIJENE KAO I ZA GOTOVO !

posjet vaših zastupnika,

podruž. DUBROVNIK

 

DA SNABDIJETE VAŠU OBITELJ..

sa svom potrebnom manufskturnom i konfecijskom robom za Proljeće
i Ljeto obratite se odmah na nas gdje možete izabrati i pogledati bez
obaveze na kupnju ili na zahtjev poslali ćemo našeg zastupnika, pa

štofove — svile — pam. tkanine — platna —
deke — zastore — garniture — košulje — žen-
sko rublje — muške i ženske proljetne kapute i

o stalu
Sve ovo možete nabaviti na DUGOROČNU OTPLATU A UZ ISTE

Ne kupujte dok se ne uvjerite! — Tražite bezuvjetno još danas

Trgovačka kuća

»REKORD"“

ZAGREB

manufakturu

zastupstvo SPLIT