i e

TAKSA PLAĆENA U GOTOVU

Narodna Svijest

 

GOD. XXI — Br. 16

DUBROVNIK, 19. Travnja 1939

CIJENA Din. 1.50

 

1300-godišnje veze
Hrvata sa Sv. Stolicom

HRVATSKI BISKUPI SVOM HRVATSKOM NARODU

Naši hrvatski biskupi izdali su kon-
cem siječnja ove godine sa biskupskih
konferencija u Zagrebu skupnu posla-
nicu ma Hrvatski narod glede proslave
1300-godišnjice odkada su Hrvati prvi
put g. 641. došli u vezu sa Sv. Stoli-
licom i primili kršćanstvo.

U prvom dijelu poslanice naša pre-
uzvišena gospoda biskupi ističu važ-
nost činjenice, kad je Papa Ivan IV.,
»po narodnosti Dalmatinac“ svoje po-
sebno poslanstvo s opatom Martinom
na čelu poslao megju Hrvate a uz
dogovor i pristanak hrvatskog vladara
jer se od tada Hrvatski narod opre-
dijelio za zapadnu kulturu te se po-
čela širiti katolička vjera megju Hrva-
tima, tako da je već g. 679 papa Sv.
Agaton sklopio s Hrvatima megjuna-
rodni ugovor, kojim se Hrvatski narod
stavlja pod zaštitu sv. Petra, koju mu
zaštitu u ime sv. Petra zajamčuje papa
Agaton u ime svoje i svojih nasljed-
nika, a s druge strane tadanji vogja
Hrvata Borko u ime svoga naroda obe-
ćaje, da neće nikad voditi neprajednih
navalnih ratova u svrhu osvajanja tu-
gie zemlje.

Od tog vremena uz sve teške prili-
ke u svojoj slavnoj povjesti Hrvatski
je narod ostao vjeran sv. Petru i nje-
govim nasljednicima: Papama, a Sv.
Stolica je uvijek štitila i branila oso-
bitom ljubavlju Hrvatski narod.

S toga biskupi pozivlju sada cjelo-
kupni Hrvatski narod na proslavu 1300-
godišnjice krštenja Hrvata.

Ta proslava ima da bude veličan-
stven čin zahvalnosti Hrvatskoga ma-
roda Bogu; čin zahvalnosti za lijepu
domovinu, za dar prave vjere i za sva
dobročinstva primljena tekom trinaest
vjekova. Ujedno treba da to bude čin
zahvalnosti našim junačkim i čestitim
pregjima, koji su nam krvlju stekli i
sačuvali ,lijepu našu domovinu“ i sve-
tu katoličku vjeru. Treba da to bude
obnova njihova duha u nama i jača-
nje onih tajinstvenih vrhunaravnih ve-
za, koje nas vežu sa našim blaženici-
ma u nebu.

Naši preuzv. gg. biskupi završuju
ovako :

»Od bogate 1300. godišnje baštine
naših pregja uspjelo nam je još sa-
čuvati pradjedovsku vjeru katoličku,
Ali i nju bi nam htjeli do kraja uniš-
titi brojni njezini neprijatelji, domaći i
tugji. U našim se školama dnevice is-
krivljuje povijest naših otaca; u mno-
gim ae školskim udžbenicima profa-
nira Presveta Kristova osoba; očito se
niječu temeljne istine kišćanstva, Ka-
tolička se crkva pogrđuje, njezina se
djela prešućuju ili krivo izlažu; Pa-
pinstvo se ne prikazuje kao Božja
ustanova i baština sv. Petra, nego se
ocrnjuje, samo da se mlade duše od-
vraćaju od njega. Propagatori bezbož-
ništva i promicatelji narodnog samo-
ubijstva još uvijek marljivo rade. Ne-
smetano se takogjer šire i brane na-
čela za opravdanje bijele knjige i ni-
gdje nema javnih organa, koji bi po-

bijali sredstva u službi te kuge i kaž-
njavali njihove trgovce. A što bi istom
trebalo kazati o manama pijanstva i
bogohulne psovke, štono narod liša-
vaju blagoslova s neba!

Što da mi učinimo, kako da se bra-
nimo ?

Naša priprava za veliku smotru 1300.
godišnje hrvatske katoličke vjere i kul-
ture neka im bude doličan odgovor.
Naši su pregji bili prožeti čežnjom za
vječnim rajem u domu nebeskoga Oca
i nastojali su da ga osiguraju sebi i
uz najveće žrtve i pregaranje, gdje se,
kako pobožno vjerujemo, sada nalaze
i ondje nas očekuju. I mi ćemo onamo
upraviti i podignuti oči i srce, te s
djedovskim junaštvom prije svega od-
bijati himbene proroke varave bezbož-
ničke sreće na zemlji, Svima, koji nam
na mjestu kršćanskoga bogoslužja i
vjerskih pogreba nude hladne i prazne
parade pod crvenim krpama, ili koje
hoće da maša mila groblja zamijene
tugjinskim  krematorijima, simbolima
surova razaranja i beznadne tame, ili
koji narod tjeraju u bijelu kugu, ili
koji nam mladež truju i odgojem od-
vraćaju od velikih svetinja Hrvatskoga
naroda, odgovorićemo velikim duhov-
nim posjetom na otajstveni , Mirogoj“
naše slavne prošlosti, Narodna jubilej-
ska godina 1941. treba da bude za ci-
jeli Hrvatski narod kao meki veliki
blagdan ,Svih Svetih“ i pravi narodni
»Dušni dan“, ,Rod bo samo koj' si
mrtve štuje, na prošlosti budućnost si
snuje““ — budućnost sretnu i na ovom
i na drugom svijetu. Odbivši himbene
proroke varave bezbožničke sreće na
zemlji, odbit ćemo i odbijati i sve one,
koji na sve načine kušaju da nam
omraze Božje zapovijedi ili da nas
otrgnu od Petrove Pećine, slijedeći pri-
mjer Izraelaca, koji su u danima bola
i tuge još srdačnije vapili: ,,Ako za-
boravim Tebe, Jeruzaleme, neka se
preda zaboravi desnica moja“, (P. s.
136,5).

U tom smislu pripravljat ćemo se i
za što što korisniju i dostojniju pro-
slavu najvećeg našeg narodnog jubileja
1300. godišnjice naše katoličke proš-
losti. Na vrijeme ćemo izdati upute i
odrediti shodno, kako da sav Hrvatski
narod iskaže Bogu svoju zahvalnost,
Njemu prikaže zadovoljštinu i Njega
usrdno zamoli za blagoslov“,

aan =
Radi pregradnje
snižene cijene

zgodna prilika za nabavu

raznih predmeta
KNJIŽARA

JADRAN“

DUBROVNIK
-&

Megjunarodni kongres
Krista Kralja u Ljubljani

Od 25. do 30. srpnja ove godine
održat će se u Ljubjani Megjunarodni
šesti kongres Krista Kralja. Tim po-
vodom je Internacionalni komitet za
kongrese Krista Kralja“ izdao ovaj pro-
glas :

»Blagopokojni Papa Pijo XI. uzvi-
knuo je u emciklici ,Caritate Cbristi
compulsi“ svečano svim katolicima :
»Zaklinjemo se svi u ime Božje: svi
se trebamo ujediniti u jednu jaku voj-
sku protiv neprijateljskih rulja da spa-
simo ljudski rod“, To je bila njegova
naročita želja, koje se nikada nije
odrekao. Bezbožnici i protivnici kršća-
na svib vrsta i boja ujedinili su se po
čitavom svijetu, da svijet učine ne-
kršćanskim. Oni su navijestili do u-
ništenja rat kršćanstvu : pače već go-
vore i o zalazu kršćanstva. Stvarno je
protiv kršćanstva akcija u naše dane
u mnogome uspjela. Već je vrijeme,
da se svi učenici Kristovi jednodušno
ujedine i da si u svim zemljama dadu
ruke da se slože kao jedna armija
Kraljevstva Kristovog.

Za taj cij služi i VI. Internacionalni
kongres Krista Kralja u Ljubljani
od 25. do 30. srpnja 1939. On tre-
ba da združi katolike svih zemalja za
najozbiijnije ispitivanje vremena, za
proučavanje najboljih sredstava i pu-
teva za obnovu katoličanstva, kao što
i za slavu Krista Kralja. ,imperativ
vremena : kršćanska obnova“ glasi te-
ma kongresa. Tri dana bit će posve-
ćena najozbiljnijem savjetovanju. Rad-
nici u Kat. Akciji kao i svećenici, tre-
ba da dogju ovamo zajedno do izra-
žaja. Zadnja dva dana trebaju sa svih
strana skupiti velika mnoštva ljudi za
javne i otvorene rezolucije i zaključke.
Katolici svih zemalja koji osjećaju
ozbiljnost vremena i hcće suragjivati
ma kršćanskoj obnovi; neka dogju i
bit će najljubeznije primljeni. Sada i-
mamo novoga Papu, a njegove želje
ne razlikuju se od želja svog blaženog
predhodnika. Učinimo mu na početku
njegova Pontifikata veselje da sa svim
ujedinjenim silama povedemo borbu
za Krista. Poradimo to da nastanu
ljepša vremena za kršćanstvo.

RENEE NJE EE
+ Dn Niko Štuk

U Nedjelju, 16 o, mj., preminuo je,
nakon duge i teške bolesti, potkrijep-
ljen Svetotajstvima sv. Vjere u 73 go-
dini života, ovaj čestiti svećenik stari-
na župnik-dekan u mirovini u svome
stanu u Lapadu. Rogjen je u Kučištu
ma Pelješcu god. 1866, gimnazijske
nauke svršio je u Dubrovniku, a teo-
loške u Zadru, God. 1889 regjen je
za svećenika u Pučišću ma Braču od
blagopok. biskupa Careva, jer dubr,
biskup Vodopić bio zapriječen uslijed
bolesti oči, Kao mladi svećenik nasta-
vio je više bogoslovne nauke u Rimu
kao pitomac Zavoda sv. Jeronima g
1889 za godinu dana. Taj je boravak'
u Rimu bio odlučan za čitav njegov
kasniji rad na književnom polju. God.
1891 postade podupraviteljem Biskup-
skog Sjemeništa, a zatim bi imenovan
upraviteljem župe Mlini, pa župnikom
te župe, pa opet upraviteljem župe te
onda župnikom-dekanom Cavtata zdje

ostade sve do g. 1913, kada je bio
pensionisan.

Već se je za rama bavio perom i
saragjivao u raznim časopisima i re-
vijama raspravljajući o teologiji, filo-
zofiji i povijesti. Izdao je i nekoliko
studija, a majvažnije su Telepatija i
Alternativa o Kristu. U ranijim go-
dinama preveo je O. dužnostima čo-
gwjeka od Silvija Pelica. Dugo je vre-
mena saragjivao u Listu Dubrovačke
Biskupije i u našemu listu. Radi svo-
jih zasluga odlikovan je bio čašću po-
časnog konsistorijalnog savjetnika i i-
menovan dijecezanskim prosinodalnim
ispitateljem, A _ svojim historijskim
radnjama zaslužio je, da je postao do-
pisnim članom konservatorskog ureda
za arheologiju i historiju dalmatinsku.

U ponedjeljnik, 17 o. mj., pokopan
je na Boninovu tz brojno učešće sve-
ćenstva, koje je izdalo i osmrtnicu
javljajući  gragjanstvu njegovu smrti,
lijepog broja svojih prijatelja i znanaca.
Nad otvorenim grobom oprostio se je
sa vrlim pokojnikom preč. Don Gjuro
Krečak, župnik Gruža.

Pokoj vječni njegovoj plemenitoj
uzor-svećeničkoj duši, a svojti uaše
iskreno saučešće !

 

mcći najpovoljnije rzabrati :

kišne kabanice i
CIJENE KAO I ZA GOTOVO !

posjet naših zastupnika.

»R E K

 

podruž. DUBROVNIK

 

DA SNABDIJETE VAŠU OBITELJ...

sa svom potrebnom manvpfakturnom i konfecijskom robom za Proljeće
i Ljeto obratite se odmah na nas gdje možete izabrati i pogledati bez
obaveze na kupnju ili na zahtjev poslati ćemo našeg zastupnika, pa

štofove — svile — pam. tkanine — platna —
deke — zastore — garniture — košulje — žen-
sko rublje — muške i ženske proljetne kapute i

o stalu manufakturu
Sve ovo možete nabaviti na DUGOROČNU OTPLATU A UZ ISTE

Ne kupujte dok se ne uvjerite! — Tražite bezuvjetno još danas

Trgovačka kuća

ZAGREB

O R D“

zastupstvo SPLIT