Strana 2

 

njega i u njegovo ime poduzme
sve ono, što treba da dovede do
konačnog ostvarenja narodnih i-
deala i slobode. Pretsjednik g.
Dr Vlaiko Maček kazat će kao
dosada tako i odsada preko čla-
nova vodstva što je potrebno [da
narod zna i kako mu se je vla-
dati dok se ne bude konačno o-
stvarilo ono za čim Hrvatski na-
rod teži i ide.

=== =omnmmnm

 

 

Pred sastankom Hrvat. narod.
zastupstvom

Tel. vijest — Zagreb 26. V.
U nedjelju, održat će se u Za-
grebu sastanak Hrvatskog narod-
nog zastupstva, kojem će pred-
sjedati naš predsjednik Dr Vlatko
Maček.

Saziv Narodne Skupštine
Telef. vijest — Zagreb 26 V
Očekuje se, da će se vjero-
jatno za neđelju pozvati u saziv
Narodna skupština u Beogradu.

Vanredna izdanja zagrebačkih
listova

Telef. vijest — Zagreb 26 V

Povodom uspješnog zaključka
pregovora između predsjednika
vlade g. Dragiše Cvjetkovića i
izabranog vođe Hrvatskog naro-
da izašla su vanredna izdanja za-
grebačkih listova u kojima se
razlaže tok razgovora o rješava-
nju hrvatskog pitanja.

 

Ako nemate bolesto oko a trebaju
Vam  naočali možete ih dobiti i bez
liječničkog propisa kod stručnog op-
tičara Bogdan, Dubrovnik, koji ima
na skladištu sva potrebna optička po-
magala i samoprodaju najboljih op-
tičkih leća tvrtke Carl Zeiss.Jena. Svi
popravci izvršuju se odmah i najjeftinije.

 

NARODNA SVIJEST 27 Travnja 1939

 

 

Poslije 500 godina Dalmacija

....i dok se u stotinama tisu-
ća hrvatskih domova u ovaj čas
čuje šapat goruća molitva zahval-
nica Svevišnjemu, da je Hrvat-
skoj Domovini u svojoj velikoj
dobroti omogućio dočekati pozla-
ćeni dan narodne pobjede kao u
priviđenju ljepše i sretnije buduć-
nosti, Dubrovnik i cijela Dalma-
cija još pred sedamdeset i dva
godišta proročanskim glasom na-
vještaju Zoru ovog dana.

Niko Pucić Veliki, jedan od
najumnijih Dubrovčana novijih
vremena, živo je radio oko sje-
dinjenja Dalmacije (dakle i Dub-
rovnika) s Hrvatskom. U tom je
cilju vodio i jednu deputaciju u
Beč pred cara. Niko Pucić, šalje
u ime krvatske manjine na za-
darskom saboru, u Zagreb jednu
izjavu, koja je bila pročitana u
hrvatskom saboru 11 svibnja 1867.
i koja završava ovako : ,Braćo !
Jurve stopljeni dušom i gojeći
jednake zakonite požude mi poh-
lepno iščekivamo čas, kad sjedi-
njenje Dalmacije, Dubrovnika i
Kotora sa Hrvatskom i Slavoni-
jom bude činom dovršeno. To
sjedinjenje držimo da je od gla-
vne potrebe za spasenje narod-
nosti naše i dostignuće prave sa-
mostalnosti, čiju smo vidjeli samo
prevarnu sjenu u ovo šest godi-
na kušnja od nas pretrpljenih...
Vaše bolesti i naše su bolesti,
vaše pobjede, naše pobjede“.
Kad je god. 1875 car Franjo Jo-
sip I dolazio u Dubrovnik i kad
se je nastojalo da se grad okiti
dubrovačkim ili austrijskim zasta-
vama, Niko Veliki izjavio je Ma-
tu Vodopiću: ,Ja ću na mojoj
taraci staviti hrvatsku“.

Kad je bio izabran za zastu-
pnika Gjuro Pulić (Niko Veliki

 

i Ljeto obratite se odmah na nas

moći najpovoljnije rzabrati :

kišne kabanice i
CIJENE KAO I ZA GOTOVO !

posjet naših zastupnika.

REK

podruž. DUBROVNIK

 

DA SNABDIJETE VAŠU OBITELJ...

sa svom potrebnom mantfakturnom i konfecijskom robom zi Proljeće
gdje možete izabrati i pogledati bez

obaveze na kupnju ili na zahtjev poslati ćemo našeg zastupnika, pa

štofove — svile — pam. tkanine — platna —
deke — zastore — garniture — košulje — žen-
sko rublje — muške i ženske proljetne kapute i

o stalu manufakturu
Sve ovo možete nabaviti na DUGOROČNU OTPLATU A UZ ISTE

Ne kupujte dok se ne uvjerite | — Tražite bezuvjetno još danes

Trgovačka kuća

ZAGREB

O R D“

zastupstvo SPLIT

 

 

Vlasnik — izdavač — Urednik Bartul Blašković —' Dubrovnik. — Uredništvo i uprava kod Dubrova
Sarajevo, — Tisak Dubrov. Hrvat, Tiskare (zast, V. Kukurelo) Dubrovnik Rukopisi se ne vraćaju. —

prenio je na njega cio svoj ime-
tak da može biti izabran), birači
dubrovačko-cavtatskog kotara u-
pravili su mu ovo pismo: ,Po-
zvani povjerenjem dvadesetdvije-
hiljade domorodaca da izabere-
mo osobu, koja bi nas dostojno
zastupala u skorom dalmatinskom
saboru, jednoglasno smo obratili
pažnju na Vas, koga poznamo za
jednog između najprosvjećenijih
i najpoštenijih Dubrovčana... lako
su nama Vaša načela u pitanju
što se ima raspravljati na prvom
saboru, ipak, da Vi možete s o-
svjedočenjem zastupati mišljenje
svih svojih birača, mi Vam ovim
izjavljujemo da goruće želimo
sjedinjenje sa našom braćom u
Hrvatskoj i Slavoniji. U tome
mi polažemo temelje našeg bu-
dućeg  dobrostanja i razvitka
naših moralnih i materijalnih
interesa“.

se vraća u. okrilje Majke Hrvatske

ama

Naše misli i osjećaj u ovim
časovima hrle našem milom Za-
grebu, kruže po arkadama hrvat-
skih velikana i mučenika, naši svi
grobovi kao da se bude, jer je-
dan mali ali mirni, pošteni i us-
trajni Hrvatski narod u ovim ča-
sovima ljubi pepeo mučenika i
domorodaca izričući im _ vječnu
hvalu za žrtve preko kojih je
stupala narodna pobjeda. A Du-
brovnik posebno svom dragom
i mučeničkom Vođi Dr Vlatko
Mačeku i u ovom času odvraća
ljubav za ljubav i vjernost za
vjernost.

I evo, Jadran kao pobjednik
pozlaćen suncem našeg Juga i
miri stare hrvatske Dubrave i
svi naši domovi i sva naša srca
u jednom zajedničkom ritmu i
zanosu kliču :

Živjela ujedinjena
i nerazdruživa HRVATSKA!

 

PRVO

DRUŠTVO

DUBROVNIK 2

 

NOVA SEZONA

DALMATINSKO
TRGOVAČKO

Rafinirano maslinovo ulje

\|Gnubeavka“

Građevni materijal (drvo,
cement, pločice) — — —
Tvornica leda i hladionice.

 

NOVI IZBOR

Standard

NOVE CIJENE

radio aparata

usavršenih najnovijim  pronalascima ra diotehnike.

Prije nego nabavite radio aparat ne propustite da posjetite naše boga-
to skladište, jer ćete tu imati priliku da udovoljite svom ukusuu pogle-
du kvaliteta, tonaliteta, vanjskog izgleda, kao i cijena radio aparata.

Zastupstvo :

Banka i Mjenjačnica ,

Sutić,

Kaldor & Co. - Dubrovnik

 

387Telefon

RNS
===
Naslov za brzojave: MJENJAČNICA

&ospodarska štedionica

Središnjica: SPLIT

Podružnice: DUBROVNIK i MAKARSKA

Najveći dalmati.,ski novčani zavod na zadružnom polju.
Nove uloške na štednju ukamaćuje najpovoljnije te ih u svako doba isplaćuje-u cjelosti.

Otvaca tekuće račune. — Daje kratkoročne zajmove. Lombardira sve

ržavne papire. —

Kupuje prodaje Srijednosne papire, devize i valute uz dnevne tečajeve. — Obavlja naj-

kulantniije sve
PRODAJA SRECAKA

10 Din. mjesečno. — Izlazi svake Srijede.

ankovne poslove. — Odlične izravne veze u zemlji i inozemstvu.

DRŽ. KLASNE LUTRIJE

čke Hrvatske Tiskare — Broj Čehovnog računa.našeg lista jest 4153 Podružnice
Plativo i utuživo u Dubrovniku. — Cijena je listu 5 Din. mjesečno: za inozemstvo