TAKSA PLAĆENA U GOTOVU

Narodna Svijest

 

GOD. XXI 18

DUBROVNIK, 3 Svibnja 1939

CIJENA Din. 150

 

Natrag se više ne može

Posljednjih dvadeset godina ili još
odregjenije prvih dvadeset godina za-
jedničkog života u ovoj državi proteklo
je u znaku borbe

Kroz pojedine faze ove borbe
redali su se tragični dani u kojima su
stotine i hiljade vijesnika narodne volje
Željeznom odlučnosti i nepokolebljivom
energijom duha išli vedra čela u su-
sret žrtvama. Nasilje je slavilo triumfe
ma grbači naroda; opijeno pobjedama
i prividnim uspjesima nije ni jednog
časa moglo posumnjati da će mu bez
poteškoća uspjeti akcija brisanja golo-
rukih. Izostao je očekivani uspjeh; ne-
moćna srditost, graničeći sa bezumljem,
baca se svom žestinom na narodnu
volju. Kad su se stišali ispremiješani
zvukovi lanac& i zvečećeg novca, na-
silje je ostalo zabezeknuto. Sa narod-
nog debla popadalo je nekoliko suhih
grana a narodna volja ostala je živa,
još čvršća i jača, nego li je prije bila.

Iz ove svijesti proizašla su
prva nastojanja za sporazumom, što
znači prva nastojanja da se sporazum-
nim radom na bazi ravnopravnosti po-
kuša pronaći mogućnost zajedničkog
života, Ova nastojanja krštena su u
političkom životu frazom ,pripremanja
atmosfere sporazuma“. Dok se je o
sporazumu samo akademski rasprav-
ljalo, svi su se natjecali, ko će biti
grlatiji i u izboru riječi medeniji. Naiv-
nom čovjeku izgledalo bi: svi su za
sporazum. Onog momenta kad je pret-
sjednik vlade izjavio da je fraziranja
dosta i da je krajnji čas da se od ri-
ječi pregje na djela, lica, mnoga lica,
najednom su se uozbiljila, poprimajući
od časa do časa oštre crte zabrinutosti.
Ovaj nagli preokret nije nas iznenadio.
Mnogo ih je koji su o sporazumu go-
vorili i sporazum priželjkivali u dubo-
kom uvjerenju da je ,atmosfera spo-
razuma“ samo jedan politički kurs,
provizorne naravi, jedna politička fa-
za, kojoj je biljege aktuelnosti poda-
rila treća strana. Kad taj neugodni vi-
hor progje — tako su oni mislili —
mi ćemo se opet vratiti starom vre-
menu nasilja, preudešenog prema vre-
menu i prilikama, Shvatili smo ih, kad
je dolaskom pretsjednika vlade u Za-
greb zabrinutost još više porasla da
kulminira stanjem duševne utučenosti,
koju nijesu ni pored majbolje volje
mogli prikriti u času kad je objavljeno
da su pregovori, vogjeni izmegju pred-
stavnika Hrvatskog naroda Dr Mačeka
i predstavnika vlasti g. Cvjetkovića za-
vršeni sa uspjehom. Hrvatski narod
otvoreno je iskazao zadovoljstvo nad
uspjelim završetkom pregovora, svije-
stan da time nije još riješeno hrvatsko
pitanje, već da je saglasnim pogledi-
ma dvojice prvaka omogućena daljnja
brza procedura djela sporazuma. Na-
rod je instiktivno osjetio da se bliži

 

Iz Bratovštine presv. Sakramenta.
Pozivlju se braća da u nedjelju 7 tek.
prisustvuju sv. Misi u 10 s. u Kate.
drali, a u 11 sati uobičajnom sastanku
u društvu Bošković.

dan konačne pobjede narodne volje
nad nasiljem pa se je iskreno obrado-
vao, a ta radost proizvod je etike i
nacionalnog morala kolektivne narod-
ne psihe. Dok smo se mi radovali,
pojedini grlati zagovaratelji sporazuma
prolazili su ulicama, snužđena lica, po-
kunjene glave. Bez poznavanja pred-
ratnih i poratnih izbornih rezultata,
dovoljno je bilo samo prošetati gra-
dom, pa da se po licima prolaznika,
po njihovom držanju i pogledu osjeti
kucaj hrvatskog srca, raspoloženje
ogromne večine Dubrovnika. O dubro-
vačkoj okolici, Pelješcu, Primorju, Žu-
pi i Konavlima, ne trebamo niti govo-
riti, jer oni zajedno sa svojim staro-
drevnim katoličkim gradom čine ne-
razdvojnu cjelinu dubrovačkog kotara,

Ali nažalost
ljudi često zaboravljaju da u politici
nema mjesta ekstremnim raspoloženji-
ma bilo u pesimističkom bilo u opti-
mističkom pravcu. Sve je najednom
zamuklo. Zavladalo je u izvjesnim kru-
govima uvjerenje, da je djelo sporazu-
ma došlo na mrtvu tačku. Snuždena
lica ožarila su se opet srećom, spuš-
tene glave naglo su se podigle i tako
sada jasno svi vide, kome je iskreno
do sporazuma. To stanje kratkotrajno
je, jer ništa više ne može zaustaviti
pobjedu narodne volje. Natrag se ne
može; historija uči da su se despe-
raterski potezi u političkom životu na-
roda uvijek završavali definitivnim slo-
mom.

Pregovori u Zagrebu privukli su
pažnju svjetske štampe, koja me pre-
staje registrirati nastojanje za sporazu-
mom. Hrvatsko pitanje ispunja mjesta
u velikim svjetskim dnevnicima, koji
se ne zaustavljaju samo na registrira-
nju zagrebačkih pregovora, već se u-
puštaju i u komentare, ističući potrebu
i važnost riješenja hrvatskog pitanja za
novi sregjeni život ove države, Hrvat-
sko pitanje nije više politički problem
zatvoren i sakriven državnim granica-
ma. O njemu vode računa moćni fak-
tori. Ta pažnja ne može oslabiti, jer
nije pokrenuta simpatijama nego inte-
resima. U pobjedi narodne volje traže
oni garanciju izvjesne stabilnosti u od-
nosima naroda na ovom izloženom
geografskom položaju. U tome treba
tražiti nov dokaz našoj misli da se
natrag više ne može.

aaaiiiišili_.|
Radi pregradnje
snižene cijene

zgodna prilika za nabavu
raznih predmeta

KNJIŽARA

JADRAN“

DUBROVNIK

= = wv =
Politički
Engleska u megjunarodnom poli-
tičkom . položaju igra vrlo važnu, za
Evropu sigurno prvenstvenu ulogu.
To se je pokazalo za vrijeme svjetskog
rata a pokazuje se i u današnjoj me-
gjunarodnoj situaciji. Engleska je po-
lagana, spora, ali uza sve to zna vo-
diti politiku tako, da se u konačnom
računu teško dade prevariti. To je
dokazano dosadašnjim činjenicama. Da
li će tako biti i unaprijed, pokazat će
budućnost, Važno je zabilježiti, da je
konačno došlo u Engleskoj do uva-
gjanja opće vojne dužnosti. Na ovaj
korak bila je prisiljena Engleska od
strane Francuske i Rusije, koje se ni-
jesu htjele zadovoljiti samim  obeća-
njem, da će akciju opkoljavanja tota-
litarnih država, pomoći novcem, nego
su tražile, da preuzme na sebe i re-
alne, vojničke garancije. Ovaj korak
Eugleske napravio je veliki utisak na
cjelokupnu megjunarodnu javnost.
Vogia i kancelar Hitler održao je
u petak, 28 pr. mj. govor u Reichsta-
gu (parlamentu), koji je imao razno-
vrstan odjek u svijetu. Najprije je o-
značio mirovna područja, kamo je u-
brojio i Jugoslaviju, govorio je redom
o odnosima Njemačke prema Eagle-
skoj, Poljskoj, Sjedinjenim Američkim
državama. Otkazao je pomorski spo-
razum s Eogleskom, zatim ugovor o
nenapadanju s Poljskom, koji je pred
nekoliko mjeseci bio produžen do
1944 god. Konačno je u 22 točke od-
govorio Rooseveltu, zašto ne može da
prihvati njegov predlog o desetgodiš-
njemu miru. Smatra se da će ovaj go-
vor pospješiti diplomatsku aktivnost
u blokovima demokratskih kao i tota-
litarnih država u poslu pridobivanja,
odnosno odlučivanja manjih država
srednje i jugoistočne Evrope, gdje još
uvijek situacija nije potpuno jasna.
Dr Cincar - Marković, nakon sa-
stanka sa grofom Cianom u Veneciji
bio je u Berlinu da se odazove pozi-
vu, koji mu je bio upućen od strane
Hitlera. Što je na ovim sastancima u-
tanačeno nije poznato javnosti. Ako se
ima u vidu, da su u isto vrijeme bili
u Rimu i Berlinu takogjer magjar-
ski državnici Teleky i Czaky onda se
može reći, da je aktuelno pitanje
jugoslavensko - magjarskih odnosa, za
koje kažu, da su dobri i prijateljski.
Mislimo, da u cijeloj ovoj diplomat-
skoj aktivnosti Beograda prema Rimu,
Budimpešti i Berlinu nije sporedno
pitanje, ne radi li se ipak možda o
nekom natjecanju izmegju dvije strane
osi, tko će u Jugoslaviji imati jači o-
slon. Okupacija Albanije i još neke
druge okolnosti, o kojima je prerano
govoriti, upućuju mas na zaključak, da
Rim u dobroj mjeri računa sa kraje-
vima s ove strane Jadrana po svoj
prilici zato, da bude što jači prema
možda i suviše jakoj Njemačkoj.
KOD NAS. Završetak pregovora, ili
razgovora izmegju g. Dragiše Cvetko-
vića i g. dr Vlatka Mačeka završeni
su u četvrtak, 27 travnja u 11,50 s. u
Zagrebu. Nakon toga odletio je gosp.
Dragiša Cvetković avijonom u Beo-
grad. Dvojica prvaka nisu potpisala
nikakova formalnog sporazuma, pro-

pregled

tivno vijestima, koje su u prvi čas
bile bačene, Svakako važna je to či-
njenica, da su razgovori završeni; zna-
či, da je postignut sporazum, inače bi
se bilo javilo da su razgovori preki-
nuti, Službeno  saopćenje, koje je
dano javnosti završava, da će se kc-
načna odluka donijet a najkraće vrije-
me. Ta konačna odluka u vezi je sa
alternativnim predlozima, o kojima su
se sporazumili dr. Maček i Dragiša
Cvetković, Stvar je sada pred najvišim
faktorima. Cjelokupna javnost, kojoj je
do opstanka jake i konsolidirane drža-
ve očekuje, da će se zbilja kroz maj-
kraće vrijeme donijeti odluka, koja će
omogućiti prekid nemogućeg stanja i
stvoriti bazu za ostvarenje onoga, za
čim hrvatski narod već 20 godina o-
pravdano teži. Hrvatski je narod ozbi-
ljan, trijezan, hladnokrvan i mirno če-
ka, imajući puno povjerenje u svog
pretsjednika Dr Vlatka Mačeka kao i
cjelokupno hrvatsko narodno vodstvo,

Vanjska štampa i strane agencije
su javile, da je sporazum realnost,
a ,Slovenec“ od 30. IV piše, da se
u najkraće vrijeme očekuje vlada,
u koju bi ušli i Hrvati.

MOLITVE
ZA MIR

Preuzvišeni dijecezanski biskup Jo-
sip uputio je kleru i vjernicima okruž-
nicu ovog sadržaja :

Zadahnut apostolskom revnošću i
miroljubivošću sv. Otac Papa Pijo XII
naglasio je neophodnu potrebu mira
i sloge megju ljudima odmah prigo-
dom svog izbora, pak u magistralnoj
homiliji na blagdan Uskrsa o. g. a u
pismu od 20 aprila o. g. pozivlje cijeli
svijet na molitvenu križarsku vojnu za
mir, koja će se obavljati kroz mjesec
svibanj ove god. Svi se moramo oda-
zvati ovome očinskom pozivu Pija XII
tim više, što su današnja vremena veo-
ma sudbonosma i za naš hrvatski mna-
rod, koji potrebuje mira, pravde i lju-
bavi za slobodni svoj vjerski, kulturni
i narodni razvitak, Sv. Otac posebno
želi, da uz starije i nevina djeca mole
za mir.

Stoga odregjujem :

1. U svim crkvama, gdje se obavlja
svibanjska pobožnost neka se svaki dan
izmoli jedan Očenaš, Zdravo Marijo te
Slava Ocu i Zdravo Kraljice sa nazi-
vom: »Kraljice mira, moli za nasl«

2. Svećenici neka mole u misi kroz
svibanj takogjer molitvu pro pace iz vo-
tivne mise pro pace, kad to rubrike
dozvoljuju.

3. Župnici, vjeroučitelji i duhovnici
katoličke akcije treba da potiču vjernike
na molitvu po nakani sv. Oca i pre-
poruče roditeljima da prema izričitoj
volji sv. Oca dovode i šalju svoju djecu
u što većem broju na svibanjsku po-
božnost, a gdje je moguće meka se
organizuje u jednu nedjelju ili blagdan
zajedničku sv. pričest djece i omladine
za mir u svijetu.