TAKSA PLACENA U GOTOVU

Narodna Svijes

 

GOD. XXI 19

DUBROVNIK, 10 Svibnja 1939

CIJENA Din. 1.50

 

NA KOMU JE
ODGOVORNOST?

»Hrvatski Dnevnik“ povodom istica-
nja potrebe sporazuma od strane ,,Ju-
goslavenske Pošte“ izmegju ostaloga
piše :

Na hrv. pitanju i na paroli sporazu-
ma s Hrvatima već su mnogi napravili
karijere, a mnogi su se spremali da ih
naprave. Na svakom smo koraku su-
sretali s politikom osobnih interesa i
bolesne gramzivosti za vlašću. Malo
vrlo malo i vrlo rijetko nalazili smo
zaista dobre vodje. Bilo je i parada,
komunikeja i lažnih novinskih vijesti i
senzacija, širenih preko radia u točno
odredjene svrhe, ali nije bilo nijednog
ozbiljnog i iskrenog djela, koje bi Hr-
vatima donijelo olakšanje. Stoga je i
politika sporazuma došla u krizu. Iz
te krize je neće izvući ni konstatacija
mJugoslovenske Pošte“, da su za spo-
razum i Srbi i Hrvati i Slovenci. Lije-
pa je ta konstatacija, ali nam se mora
dopustiti i pitanje: Što je i koliko je
tko učinio, da dodje do sporazuma i
što je voljan u tom smjeru učiniti ? Sve
ima svoje uzroke, pa će valjda biti ta-
kodjer neki uzrok i tome, što je i spo-
razum ostao samo riječ. Ostvarenju
sporazuma suprotstavljale su se dakle
zapreke. To je sasvim sigurno, jer ina-
če bi već davno došlo do sporazuma,
A mi pitamo; Tko je voljan odstraniti
te zapreke i onemogućiti, da se pono-
vno postavljaju ? Tko je voljan priba-
viti poštivanje volji i hrvatstkog i srp-
skog i slovenskog naroda, koji su, ka-
ko piše ,,Jugoslavenska Pošta“, svi za
sporazum, Ona kaže: ,,Što narod hoće
i maročito, kad tko ovako uporno i
jednodušno hoće, to će se i ostvariti
i to se mora ostvariti“. I to je vrlo li-
jepo rečeno. Ali mi znamo, da je ua-
rod i do sada mnogo toga htio i u-
porno tražio, a da se to ipak nije o-
stvarilo. Optimizam je uvjek dobar, ali
čovjek može biti optimista samo onda,
ako je spreman potpuno se založiti za
ostvarenje svojih ideja i koncepcija.
Tko se je i koliko se je založio za
sporazum s Hrvatima ? Tko je i koli-
ko je pridonio, da do sporazuma do-
gje? Neka nam se mjesto pisanih i
nepisanih izjava i očitovanja pokaže
barem nekoliko djela! Jer Hrvati su
se već prejeli od riječi, ali se nijesu
njima nahranili, Naš narodni organi-
zam traži krepku i zdravu hranu i ne
može neprestano čuvati ,vitku liniju“,
dok se drugi debljaju i guše u svoje-
mu salu. Stoga Hrvati traže djela i vi-
še ih ne će niti jednog časa zadovo-
ljiti samo riječi. Dosta nam je pripo-
vijedanja o sporazumu. Tražimo sadr-
žaj onoga, što bi nam imao donijeti
sporazum. Za taj se sadržaj bori i bo-
rit će se Hrvati svima svojim snagama.

 

 

»Zivi alat“
sposobnost o stan,

sa posjeduje svoj

u = wv =
Politički
Odstupanje Litvinova sa položaja
komesara za vanjske poslove Sovjetske
Rusije pobudilo je u Evropi prilično
čugjenje, jer je došlo u času, kad je
politička javnost mislila, da su razgo-
vori izmegju Engleske i Rusije po pi-
tanju sudjelovanja u protunjemačkom
frontu zaokruživanja pred formalnim
zaključkom. Izgleda da je Litvinov mo-
rao odstupiti zato, što Rusija nije do-
bila za svoje sudjelovanje s Eugleskom
dovoljno protiusluga na Dalekom Isto-
ku, kao možda i zato, što je Komin-
terna protivna tomu, da Sovjetska Ru-
sija sudjeluje u ma kojoj akciji, kojoj
je svrha očuvanje mira a to s razloga,
što zadaća Rusije nije da čuva mir,
već da pripravlja put svjetskoj revolu-
ciji. Na mjesto Litvinova došao je Mo-
lotov, osoba apsolutnog povjerenja Ko-
minterne,

Poljski ministar vanjskih posala
Beck odgovorio je Hitleru u petak, 5
o. mj. Beckov je govor bio dostojan-
stven i odlučan po riječima, ali umje-
ren i miroljubiv po sadržaju. Iz govora
se razabire spremnost da Poljska stupi
u pregovore sa Njemačkom. Čini se,
da je i položaj Poljske oslabljen usli-
jed odstupanja Litvinova pak je pita-
nje, u kojem će se pravcu razvijati od-
nosi ove države prema Njemačkoj, ko-
ja je — sudeći prema štampi — dosta
energična. Tako se, slično kao u svoje
vrijeme o Čehoslovačkoj u njemačkoj
štampi dosta strogo i energično pro-
nose vijesti o proganjanjima, kojima
je u Poljskoj izvrgnut njemački ele-
menat.

Sastanak u Milanu održan je u su-
botu i nedjelju izmegju grofa Ciana,
ministra vanjskih posala Italije i vom
Ribentroppa, njemačkog ministra vanj-
skih posala. Na ovom je sastanku za-
ključen politički i vojnički pakt izme-
gju država osi Njemačke i Italije, Ako
se pad Litvinova ima smatrati neus-
pjehom politike zapadnih demokracija,
onda je milanski sastanak novi uspjeh
totalitarnih država u vanjskoj politici.

pregled

Papinski nuncij u gerlinu Orsenigo
bio je 6 o. mj. u audijenciji kod Hitlera
u Berchtesgadenu. Audijencija je trajala
1 sat, Mons. Orsenigo vratio se je u
Berlin posebnim avijonom, što mu ga je
stavila na raspoloženje njemačka vlada.
U političkim krugovima se misli, da
se je ovom audijencijom Mons. Orse-
nigo oprostio od Hitlera, jer će kroz
kratko vrijeme ostaviti berlinsku nun-
cijaluru. Smatra se da se je za vrije-
me audijencije poveo razgovor o po-
boljšanju odnošaja izmegju Crkve i
države i da je rezultat bio pozitivan.

Engleska politika imala je, kako
izgleda stanoviti uspjeh u tomu, što
je postignut sporazum izmegju En-
gleske, Francuske, Turske i Rusije na
području Crnoga mora. Njemačka je
taj uspjeh parirala tim što je ponudila
pakte o nenapadanju 4 sjevernim ska-
dinavskim državama. S druge je strane
uspjelo Italiji, da se je madridska pa-
rada u proslavu svršetka španjolskog
rata odgodila od 15 na dan 26 o. mj.
što znači, da će talijanski dobrovoljci
ostati još u Španjolskoj. Ovo dakako
nije nimalo milo Francuskoj i En-
gleskoj.

KOD NAS. Pitanje sporazuma iz-
megju Hrvata i Srba nalazi se još na
sproučavanju“. Nakon što je dr. Suba-
šić, kao izaslanik pr, Mačeka bio pro-
šle sedmice u Beogradu i povratio se
izjavio je pretsjednik vlade, da se pred-
lozi, koji su postavljeni nakon završe-
nih razgovora u Zagrebu nalaze na
proučavanju kod obiju strana. ,Osser-
vatore Romano“ od 7 o. mj. piše:
»Pregovori za srpsko - hrvatski <spora-
zum nastavit će se čim Maček bude
konsultirao hrvatske zastupnike obzi-
rom na nove predloge Cvetkovića po-
slije tačaka utvrgjenih na 27 aprila“,
— Knez Namjesnik Pavle otputovao
je jučer, 9 o. mj. u službeni posjet
Rimu. Talijanska vlada ga je svečano
dočekala. Sutra će biti u Napuljskom
zaljevu veliki manevri talijanske mor-
narice u počast Kneza Namjesnika.

 

Jubilej beatifikacije
bl. Nikole Tavilića

Radi proslave pedesetgodišnjice bea-
tifikacije bl. Nikole Tavilića preuzv.
dijecezanski biskup Josip izdao je o-
kružnicu ovog sadržaja:

Kako sam najavio u okružnici od 9
novembra god. 1938. I Br. 35 ove go-
dine se slavi pedesetgodišnji jubilej
beatifikacije bl. Nikole Tavilića.

Dne 6 juna 1889 sv. Otac Papa Leon
XIII odobrio je štovanje mučenika Je-
ruzalimskog Bl. Nikole Tavilića, koji
je mučeničkom smrću umro dne 14
novembra 1391. Stoga odregjujem da
se proslava ovog jubileja u čitavoj bis-
kupiji obavi u nedjelju dne 4 juna o.
g. t. j. na blagdan Presv. Trojstva.

Svi nađemo u*kolikoj je Na svečanoj župnoj misi de Festo SS
mjeri zavisna nači radna Trinitatis neka se doda sub unica con-
neophodan alat, kao Clusione molitva BI. Nikole Tavilića,

sun. pr. zubi. Zbog toga treba ih neka se održi propovjed o životu i

ne samo čuvati kao svaki alat, nego ih

treba i brižljivo njegovati. Za redovitu nje
tako skupocjenog alata
trebalo bi rabiti kvalitetnu pastu. za
kao što je Chlorodont, Domaći

radu ovog blaženika; neka se istakne
kao što su ER duhovna korist ovog kulta u hrvat-
proizvod. Skom narodu. Iza Mise pak ili poslije

podne pred izloženim Svetotajstvom

neka se izmole litanije Presv. Srcu Isu-
sovu sa odnosnom molitvom kao i mo-
litvom u čast BI. Nikoli s namjenom
u nakani da uspije zajednička molba,
koja će se u prigodi ovog jubileja sv. Ocu
Papi uputiti za kanonizaciju BI. Ni-
kole Tavilića. Treba nastojati što više
oko popularizovanja u narodu kulta
ovog našeg blaženika. Stoga neka se
šire njegove sličice i njegov životopis.
Molimo pak posebno i bez prestan-
ka, da dragi Bog proslavi slugu svo-
ga čudesima potrebitim za njegovu
kanonizaciju ili proglašenje svetim.
Stoga preporučimo vjernicima da časte
BI. Nikolu i da mu se žarko utječu u
potrebama duhovnim i tjelesnim.

Hodočašće u Rim

Kako smo u prošlom broju javili
ako bude dovoljan broj učesnika na-
stojat će se organizirati posebna grupa
hodočasnika za učesnike iz Dubrovnika,
Kotora i okolice, kao ogranak zajed-
ničkog hrvatskog poklonstvenog hodo-
čašća sv. Ocu Papi Piju XII što ga
organizuju mp. O. O. Dominikanci u
Zagrebu, a pokrovitelj mu je zagre-
bački nadbiskup preuzv. g. dr Alojzije
Stepinac,

Program ove posebne grupe bio bi
ovaj:

Dne 30 VI petak odlazak parobro-
dom iz Gruža u 8 s. večer.

Dne 31 VI subota, dolazak u Bari
u 7 s. jutra. U bazilici sv. Nikole za-
jednička sv, misa, zatim razgledanje
grada. Objed. U 14.15 s. odlazak že-
ljeznicom za Napulj. U 20.45 s. dola-
zak u Napulj. Večera. Spavanje.

Dne 1 VII nedjelja, ujutro sv. Misa
u crkvi sv. Januara. Zatim razgledanje
grada. Objed. Razgledanje grada. Ve-
čera. Spavanje.

Dne 2 VII ponedjeljak, vjutro odla-
zak u Pompej. Sv. Misa, razgledanje
Svetišta te iskopina. Objed zatim po-
vratak u Napulj. U 14.42 odlazak iz
Napulja za Rim. U 20.50 dolazak u
Rim. Večera. Spavanje.

Dne 3 VII utorak, priček zagrebač-
kih hodočasnika koji stižu u 8.50.

Dne 4 VII srijeda, audijencija kod
sv. Oca Pape i ost,

Dne 5, 6 i 7 boravak u Rimu. Raz-
gledanje znamenitosti.

Dune 7 VII subota, odlazak iz Rima
u 18.50, dolazak u Firencu 23.18. Spa-
vanje.

Dnae 8 VII razgledanje Firence, a
zatim u 14.27 odlazak, Dolazak u Bo-
lognu u 15.44. Pohod crkve sv. Do-
minka. Večera. U 18,00 odlazak u Ve-
neciju. Dolazak u Veneciju u 20.50.
noćenje.

Dne 9 VII nedjelja. Razgledanje Ve-
necije. Objed. Večera. Odlazak iz Ve-
necije parobrodom u 24 sata brzom
prugom Jadr. plovidbe, ili turističkom
Dubr. plov. u 22 sata, Brza pruga
stiže u Gruž u utorak u 6.30 poslije
podne, dočim turistička pruga Dubr.
plovidbe stiže u srijedu u 6 s. jutra.
S ovom turističkom prugom omogu-
ćeno je hodočasnicima razgledati : Su-
šak (1.30 s.), Crikvenicu (/, s.), Rab
(4 s.), Šibenik (5 s.), Trogir (1.30 s.),
Split (2 sata).

Cijena iznosi Dim. 1850. U njoj je
uključeno : Parobrod od Gruža do Ba-
rija i od Venecije do Dubrovnika (I
razred); željeznica Bari- Napulj. Pompei-
Rim-Firenca-Bologua-Venecija (Ill raz-
red). Stan i hrana u Bari, Napulju,
Pompei, Rimu, Firenci, Bologni, Ve-
neciji, Razgledanje grada pod vod-
stvom. Putnica će biti zajednička. Tre-
ba poslati uvjerenje Sreskog načelstva
da nema ništa proti putovanju sa ko-
lektivnom putnicom zatim 2 (dvije)
fotografije. U prijavi valja naznačiti
kojom prugom iz Venecije Želi hodo-
časnik putovati. Prijavu treba poslati
do 25 o. mj. i kaparu od Din. 1000
na Biskupski Ordinarijat Dubrovnik.

 

QMlajljepši čar za kumče je sat
iz radnje urara, draguljara i optičara

EeM/ho Bogdan, GDubrovnik

GQlova roba I

Qlove cijene I