i
t
k

TAKSA PLAĆENA U GOTOVU

Narodna Svijest

 

GOD. XXI 20

DUBROVNIK, 17 Svibnja 1939

CIJENA Din. 1.50

 

Kroz prizmu vlasti Pregled političkih dogođaja

Tišina, ali ne i mrtvilo! Tako bi se
moglo kazati za političku situaciju po-
sljednjih dana. Zagreb je kazao sve,
baš sve.

Pretplaćujte se na

Narodnu Svijest“

Situacija je na mrtvoj tački. Neiz-
vjesnost muči najviše one, kojima nije
do sporazuma ni do sregjenog života
u ovoi državi. Iskrena nastojanja hr-
vatskog političkog vodstva mogu biti
izigrana, ali to izigravanje u stvari je
opasna igra sa vremenom bez odre-
gjene sutrašnjice. Što ta sutrašnjica do-
mosi, to niko nezna a iskustva pos-
ljednjih mjeseci uče nas, da je sutraš-
njica zatvorena knjiga

Što je od sporazuma ? To svi pitaju
i žele odmah imati tačan, odregjen od-
govor. Zašto je akcija sporazuma na-
jednom zamrla ? To znamo, ali jedno
ipak začugjuje sve one, koji su vjero-
vali, da će nastojanja hrvatskog poli-
tičkog vodstva sigurno uroditi uspje-
hom. Nije im jasno, zašto su prego-
vori do posljednje faze načelnog ras-
pravljanja tekli bez velikih poteškoća,
kao da je zbilja prebrogjeno sve ono,
što je stajalo na putu, da se konačno
riješi najveći problem naše unutrašnje
politike.

Za razumijevanje potrebno je pozna-
vanje političkog mentaliteta srbijanske
sredine. Možda ovaj mentalitet nije
nigdje tako očevidan, kao u primjeru
Udružene opozicije. Skupinu, koja se
u našem političkom životu nazivlje
imenom ,Udružena opozicija“ čine u
glavnom tri političke stranke: radikal-
na, demokratska i zemljoradnička. Prve
dvije stranke, sve do 6-januar, diktuture
vodile su borbu za prvenstvo, te se i
danas još, iako u raznim formama i
pod raznim maskama, srbijanski poli-
tički život dijeli megju ove dvije stran-
ke. Ostavljene bez vlasti, bez tog je-
dinog i najjačeg uporišta srbijanskih
stranaka, one nijesu pokazale vitalnost
u borbi koja im je nametnuta 6-ja-
nuarskim režimom. Protekli su i mje-
seci i godine u natezanju i megjusob-
nom dogovaranju a da ova skupina
nije uspjela izraditi zajednički politički
program. Trčkarali su i dogovarali su
se prije Farkašića, to isto su činili po-
slije Farkašića i čine još i danas. Gle-

dajući u kompaktnom Hrvatskom na-
rodu političku snagu, koja u njihovim
političkim računima ne smije ostati
neiskorišćena, počeli su se baviti hr-
vatskim pitanjem, onako kao što se
djeca igraju vatrom. Oni su za riješe-
nje hrvatskog pitanja. To su u Farka-
kašiću mačelno priznali, odbacujući
sporazumno tezu o jednomna rodu, koju
su do jučer ispovijedali kao svetinju
za kojom se krije najmoćnije sredstvo
hegemonije. Ali kao što im je ranija
teza o jednom narodu bila samo sred-
stvo i putokaz unitarističkom sregjenju
države, tako jei umjetno animiranje za
hrvatsko pitanje opet samo sredstvo
da se povrate na kormilo sa kojega
su maknuti prije nekoliko godina. Što
bliže hrvatskom pitanju, što dalje od
riječi a bliže djelima, ove salonske bor-
ce obuzimlje strah, da u očima srp-
skog naroda ne budu navodno progla-
šeni izdajicama. Kad bi to bila istina,
onda se u ovoj istini krije najteža o-
suda za političare, koji narodu ne go-
vore istinu. Ne izdaje srpstvo onaj,
koji u sporazumu udovolji opravdanim
zahtjevima Hrvatskog maroda. Ne iz-
daje srpstvo političar, koji u spora-
zumnom zajedničkom životu traži pu-
teve sigurne budućnosti za rasiiku od
današnjice, izrazito avanturističke.

Situacija je na mrtvoj tački. Hrvatski
narod odobrio je rad svoga Vogje i
dao mu je slobodne ruke prama unut-
ra i prama vani. Robovi mentaliteta,
kojemu je po našem mišljenju izraziti
predstavnik Udruženja opozicija, biće
iznenagjeni našim mirnim držanjem i
našom nepokolebljivom vjerom u sret-
niju budućnost. I poslije najnovijeg
iskustva moramo još jače istaknuti da
se hrvatsko pitanje ne sastoji u pro-
blemu ministarskih fotelja, ni dolaska
»pri vlast“, Takove ,vlasti“ ne treba
Hrvatskom narodu. Za to nije vogjena
borba, nego da na našem ognjištu bu-
demo sami gospodari. To teško razu-
mije sredina, koja je vična sve gledati
kroz prizmu vlasti.

Jeste li podmirili
pretplatu?

Slisinanje
suknja i bluza za dame vrši najsolid-

nije i po najmodernijem sistemu, uz
veoma niske cijene

&ne udova Kelez
U DUBROVNIKU
Kunićeva ulica br. 1.

 

 

 

 

 

QMajljepši dar za kumče je sat
iz radnje urara, draguljara i optičara

El iko Beg 7772, Dubrovnik

GQlova roba I

GQlove cijene /

Megjunarodna politička situacija.
Prošlog četvrtka održali su svoje vanj-
sko-politične govore francuski min.
predsjednik Daladieri engleski premier
Chamberlain. Obojica govornika dala
su naslutiti u svojim govorima, da se
približuje vrijeme, kad će se provesti
ravnoteža izmegju evropskih velesila te
će oba tabora uskoro stajati jedan pre-
ma drugomu sa jednakim snagama.
Za tim zapravo ide sva borba, koja se
u zadnje vrijeme odigrava u diplomat-
skom svijetu. Daladier je rekao, da je
Francuska spremna da se brani svim
silama kao i da pruži pomoć svakoj
državi kojoj je ona pomoć ponudila.
Slično je naglasio i Chamberlain, koji
je u isto vrijeme najavio konačni spo-
razum sa Turskom. Po ovom spora-
zumu stupila je Turska u engleski ta-
bor što znači, da će Engleska i Turska
pokrivati vas istočni sredozemski pro-
stor, zatim Dardanele i Crno more,
Chamberlain je rekao, da pregovori
izmegju Turske i Sovjetske Rusije teku
takogier dobro. U vezi pregovora s Ru-
sijom treba imati pred očima, da se
Rusija neće dozvoliti upregnuti u jedan
eventualni rat, a da se Engleska ma
jeftini način iz njega izvuče. Zato Ru-
sija stavlja uvjete po kojima bi En-
gleska, Francuska i Rusija složno i
jednako nastupile za slučaj konilikta.

Kad se dobro promotri sadašnja si-
tuacija može se reći, da su formirana
dva bloka: na jednoj je strani blok
Italije i Njemačke, s kojom se solida-
riše Španjolska, a na drugoj Engleska
i Francuska, s kojima će saragjivati
Poljska, Rusija i Turska. Izmegju ova
dva tabora nalazi se grupa manjih dr-
žava, koje se na sve načine trude, da
ne budu uvučene u borbe što ih vode
velesile megiusobno. Svaka bi htjela
da sačuva potpunu neutralnost, ali dr-
žave blokova toga do kraja ne dozvo-
ljavaju.

Baš obzirom na ovakovo stanje u
pitanju odnosa izmegju država totali-
tarne i demokratske orijentacije može-
mo reći, da je mir sada mnogo sigur-
niji nego je bio pred mjesec dana. To
posvjedočuje trijezni i umjereni govor
B. Mussolinija, što ga je ovih dama
održao u Torinu.

Kod nas. Knez Namjesnik Pavle po-
vratio se je sa svog službenog posjeta
Italiji. U Rimu ie bio gost talijanskog
kraljevskog para. Na 12 o. mj. bio je
primljen Knez Pavle u posebnu audi-
jenciju kod Sv. O. Pape. Audijencija
je trajala oko pola sata. Tom prigodom
napisao je ,Osservatore Romano“ u-
vodni članak u kojemu je izmegju o-
staloga rečeno: ,Katolici u Jugoslaviji,

DAROVI ZA

Rimu i u svijetu, koji nalaze u pleme-
nitoj karakteristici njegova Regentstva
jedan dragocjenjeni doprinos religijo-
znoj i civilnoj misiji, što je Sveta Sto-
lica razvija, a danas više no ikad me-
gju svim narodima i za sve narode,
gledaju u današnji posjet (naime sv.
Ocu) sa dubokom i pouzdanom sim-
patijom, kao u simbol i auspicij krš-
ćanskog bratstva megju narodima“,
Sjednica Hrvatskog narodnog za-
stupstva održana je u ponedjeljak, 9
o. mj. pod predsjedanjem dr. Vlatka
Mačeka u Zagrebu. Na ovom izvan-
rednom sastanku izvijestio je dr, Ma-
ček o političkoj situaciji u vezi sa spo-
razumom sklopljenim due 27, IV iz-
megju njega i g. Dragiše Cvetkovića.

Kupujte
uNarodnu

Svijest“

Dr A. Korošec, predsi. Senata u
zadnje je vrijeme dva puta govorio o
riješenju Hrv. pitanja i to na skupšti-
ni Zadružne sveze u Ljubljani i pred
par dana u Celju. Rekao je, da ireba
sa optimizmom gledati u pitanje spo-
razuma, jer ako je postignuta sagla-
snost u 95% glavnih pitanja da će se
postignuti i u ostalih 5%. Istaknuo je,
da je ovo pitanje komplicirano, pak
da treba imati ustrpljenja.

 

Radi pregradnje
snižene cijene
zgodna prilika za nabavu

raznih predmeta
KNJIŽARA

JADRAN"

DUBROVNIK

 

 

 

SV. KRIZMU

Najveće veselje čine djeci lijepi satovi i zlatni
predmeti. To možete dobiti u velikom izboru kod
Josipa Krilića \liv-i-lit \lil Di
Veliki izbor mogućih satova u hromu, srebru i zlatu. Zlatnih ko-

lajnica, manina i drugih podesnih stvari za krizmu.
Zamjenjuje i staro zlato za novu robu.