|
i
|

 

 

 

TAKSA PLACENA U GOTOVU

Narodna Svijest

GOD. XXI 22

Žž

DUBROVNIK, 31 Svibnja 1939

CIJENA Din. 1.50

 

koija stvara diela

Zaključna misao prošlog uvodnog
članka. bila je da politički živjet ne
znači prekrižiti ruke i zijevajući oče-
kivati, kad će se zapaziti neki pokret
na šahovskom polju odgovorne poli-
tike. To nažalost rade mnogi naši lju-
di, stojeći i nadalje otugjeni od raznih
akcija ljudskog djelovanja.  Organi-
zacija u mnogim zajednicama traži na-
še živo aktivno učestvovanje. Borba
Hrvatskog naroda isključila nas je od
učestvovanja u najvećoj organizaciji —
državi, barem u onom dijelu gdje je
učestvovanje posljedica naše volje. Tu
su razlozi potpuno opravdani, jer ni-
kome za volju i tugju korist nećemo
u državnoj politici igrati ulogu statista.
Ta je uloga nedostojna naroda sa ja-
kim kulturnim i političkim tradicijama.
Ali zato mnoge druge organizacije u-
nutar našeg bivstvovanja traže da ma
gospodarskom, kulturnom i političko-
organizatorskom polju razvijemo sve
snage, da zalatimo rukave, mjesto što
stojimo skrštenih ruku. Vrijeme će is-
tina jednako teći, ali će zato snaga
maroda biti sve veća.

Jeste li
podmirili pretplatu?

Mnogi naši
ljudi još ne shvaćaju da je rad ma
svim poljima ljudske aktivnosti tako-
gjer politički rad, jer direktno ili in-
direktno ulazi u političku domenu, do-
prinoseći stvaranju gospodarski orga-
niziranog, prosvijećenog i politički svi-
jesnog naroda. Na ovim poljima ima
nam svima mjesta; tu nikad neće biti
previše radnih sila, a takav rad imat
će još za posljedicu selekciju u našim
redovima. Vremena u kojima živimo
ne daju mogućnosti da se oma spro-
vede do krajnjih granica, ali moguće
je barem toliko, da se u prvim redo-
vima i ma svim vodećim mjestima do
najzabitnije provincijske organizacije
nagju pošteni ljudi, voljni rada i ne-
sebičnog žrtvovanja za opću narodnu
stvar. Tad bi se već na jednoj strani
grupirali obični vikači i oni, koji misle
da izvan glasovanja na izborima ne
postoji druge dužnosti prema svome
narodu, a na drugojsvi ostali, željni ra-
da i akcije. Ova selekcija mogla bi samo
pozitivno djelovati na kompaktnost re-
dova Hrvatskog naroda. Nje sene treba
bojati, dapače treba uporno tražiti da se
provede. U teškoj borbi Hrvatskog na-
roda ne smiju ostati po strani ljudi
koji nose pozitivne vrijednosti.

Ovo su maše letimično prikazane
misli o stanju, koje bi trebalo zamje-
niti dosadašnje. Promatrajući dogagjaje
prekriženih ruku kržljavimo i postaje-
mo postepeno nesposobni za bilo ka-
kovu akciju, Mnogi problemi unutar
naše sredine ili problemi naše najbliže
okoline mogu i moraju biti riješeni
neodvisno od riješenja hrvatskog; pita-
nja. Postoji već bojazan da se hrvat-
skim pitanjem ne maskira iznemoglost
i pomanjkanje volje za akciju. .Da u-
naprijed isključimo mogućnost pogreš-
nog tumačenja naših izlaganja bilo iz

redova dobronamjernih ili onih drugih,
naglasujemo da svaka akcija mora biti
u skladu sa političkim težnjama Hr-
vaiskog naroda. Ako to nije, pa ne-
znamo kakva bila njezina prividna ko-
rist, treba je odbaciti i osuditi kao
štetnu. Ništa ne može biti važnije od
političke borbe naroda u sredini koja
mu do jučer uopće nije priznavala na-
rodnu individualnost, Mi smo, dakle,
samo za akciju unutar kruga ove bor-
be. Kome je do toga da izlazi izvan
njegove periferije taj ne može biti ru-
kovogjen iskrenim namjerama, niti pro-
žet altruističkim osjećajima prema svo-
me narodu.

Možda će se mnogi naši čitatelji iz-
nenaditi kako ništa ne pišemo o spo-
razumu. Sporazum pretpostavlja dobru
volju dviju strana, koje se sporazumi-
vaju. Da dobra volja postoji na strani
Hrvatskog naroda u to ne možemo
sumnjati, jer smo i sami njezini udio-
uici, Ali dobra volja jedne strane tek
je samo polovina. Druga strana boluje
od deklamatorike.

Kupujte
Narodnu
Svijest“

Sve to neće pro-
mjeniti ovo stanje. Hrvatski narod na
čelu sa Dr Vlatkom Mačekom očekuje
djela i ništa drugo. Početna dinamika
vlade Dragiše Cvetkovića prelazi ili
bolje već je prešla u stanje statike.
Po tome, sudeći, nema razlike izmegju
ovog i prošlog režima.

Vrijeme teče u nepovrat. Izgubljeno
se ne može više nadoknaditi. Sadaš-
nje generacije nose odgovornost pred
historijom i pred nadolazećim genera-
cijama. Bez djela nema baštine. Ono
što smo primili od minulih generacija
moramo ne samo ušćuvati nego znat-
no povećat. Takovu baštinu predat
ćemo sa ponosom onima koji dolaze.

Širite ,, Narodnu Svijest“

POKUĆSTVO SEZ:
4

   

 

 

[DOĐITE VIĐETI | OSVJEDOČITI SE!|

 

Pregled politi

Vojni savez izmegju Njemačke i
Italije znači u megjunarodnom politi-
čkom životu jedan dogagjaj koji je
dokaz, da su se dvije totalitarne države
vezale megjusobno ma život i smrt,
kako piše njihova štampa. Ugovor je
vrlo strog i nalaže obim državama ve-
like obaveze u ratu i miru. Posebne
stalne mješovite komisije imaju zadaću
da već u mirno doba provode harmo-
niju života obaju velesila. Za vrijeme
rata uvodi se zajedničko vrhovno zapo-
vjedništvo i to njemačko na kopnu,
a talijansko na moru. Ako je jedna sa-
vezna država na bilo koji način zaple-
tena u rat, druga joj mora automatski
priskočiti u pomoć. U ratu svaka dr-
žava ustraje do kraja te je isključen
svaki jednostrani pregovor za mir. Član
6 ugovora govori o državama koje su
prijateljice Italiji i Njemačkoj. Italija i
Njemačka se obavezuju, da će dotične
države poštovati i gojiti prema njima
prijateljske veze. Tendencija je diplo-
matske akcije totalitarnih država, da
za svoj savez dobiju Japan, Španjol-
sku, Magjarsku i neke južnoistočne
evropske države.

Sklopljen je savez izmegju Engle-
ske i Rusije. Francuska je sklopila
savez s Rusijom još 1934 god. Kad je
Engleska izjavila da garantira za gra-
nice Poljske i Rumunjske, nastojala je
engleska diplomacija da isto učini i
Rusija. Megjutim je Sovjetska vlada
odgovorila, da ona toga ne može uči-
niti, ako Eugleska ne sklopi s njom
politički i vojni savez, kojim bi se
obvezala priskočiti u pomoć Rusiji,
ako bi ova bila zapletena u rat. Pre-
govori su trajali mjesec dana i konačno
je došlo do saveza i radi toga što je
Turska izjavila, da njezin savez sa Eq-
gleskom može vrijediti samo ako En-
gleska sklopi savez sa Rusijom. Ovim
savezom stvoren je veoma jaki blok
država: Engleske, Francuske, Rusije,
kojemu treba ubrojiti Poljsku, Rumunj-
sku, Tursku i Grčku u Evropi a Sje-
dinjene države u Americi, I ovaj će
blok sada uznastojati, da za sebe pri-
dobije države u jugoistočnom dijelu
Evrope. Tko će od obiju blokova dr-
žava uspjeti na ovom terenu pokazat
će rezultat diplomatske djelatnosti, koja
će se u najskorije vrijeme razviti. Štampa
je donijela vijesti, da će Njemačka i
Italija, povodom sklapanja saveza iz-
megju Engleske, Francuske i Rusije,

, zatražiti od malih država, da istupe iz

Društva naroda, koje zapravo više i ne
znači ništa, kad se je megjunarodna
politika opet povratila sistemu blokova
velesila kao i prije svjetskog rata.

Kod nas. Razgovori u vezi sa spo-
razumom imali bi se nastaviti, kako se
razabire iz pisanja štampe, koja je tu-

A mač raspoloženja i namjera onih koji

danas vladaju. To se može zaključiti
i iz govora, što su ih održali dr, Ko-
rošec u Ljubljani 8. V i u Celju 14. V
o čemu smo mi već pisali, Nedavno
je i dr, Spaho, dne 21, V, prigodom
započimanja gradnje željezničke pruge
Črnomelj-Vrbovsko izjavio, da će vlada
pitanje sporazuma riješiti, jer da ga se
je primila otvorena srca i s najboljom

čkih dosođaja

voljom. Razgovori izmegju Cvjetkovića
i dr, Mačeka da su semo melo zastali,
ali da će se nastaviti s čvrstom namje-
rom, da se sporazum konačno sklopi.
Mi rado registriramo ove glasove i da-
vamo im toliko važnosti, koliko budu
za ovim riječima slijedila i djela. Štampa
hrvatskog narodnog pokreta megjutim
ne piše ništa o sporazumu niti se o-
sviće na ove glasove koji dolaze iz
krugova onih koji vladaju, jer sva su
iskustva pokazala dosada, da se jedno
govori, a drugo čini. Ipak smo slo-
bodni upozoriti, da će nakon kratkog
zatišja doći uskoro do jače političke
aktivnosti uslijed nove situacije koja
je nastala sklapanjem vojnog saveza
izmegju totalitarnim država s jedne, a
opet Engleske, Francuske i Rusije s
druge strane. Prema ovim činjenicama,
a u smislu zahtjeva, koje će oba blo-
ka postaviti manjim državama, trebat
će da i Jugoslavija zauzme jasuo i
precizirano stanovište.

 

Pastirski pohod
dubr. biskupa
Viganj (Pelješac)

U petak, 19. t. mj. stigao je u_Vi-
ganj, Preuzvišeni Biskup Dr. Josip M.
Carević, a u pratnji preč. kanonika
Don. Karla Capurso. Ovom prigodom
bi Preuzvišeni srdačno dočekan uz
brujanje svih crkvenih zvona i od mno-
štva Župljana ove male naše Župe a
na čelu sa mjesnim Župnikom Vič.
Bačić Don Antunom. Pri iskrcaju iz
motora bi Preuzvišeni pozdravljen sr-
dačnom deklamacijom po gospogjici
Mariji Oreb, na kojoj je Preuzvišeni
takogjer srdačno odgovorio, a zatim je
išao u povorci predvogjen barjakom
Sv. Mihovila Pokrovitelja do crkve ma-
tice. U nedjelju bi dvostruko velebno
slavlje: Prva sv. Pričest i Sv. Potvrda,
koje svete čine je obavio sam Preuz-
višeni Biskup svojom blagoslovljenom
i svetom rukom. Prvopričesnika je bi-
lo oko 10—12, a krizmanika 22. Prva
sv. Pričest je bila u 8 sati, a Sv. Po-
tvrda u 10 sati u jutro. Poslije podne
pak bi svečani blagoslov sa Presvetim,
a zatim je Preuzvišeni išao na mjesno
groblje, da dade odriješenje svim na-
čim vjernim mrtvima, koji su premi-
nuli u ovoj Župi i bilo gdje, ali su iz
ove Župe. U ponedjeljak pak, u 4
sata i 30 minuta preuzvišenoga smo
srdačno ispratili i ako je cijeli dan
padala kiša kao iz kabla, ali odanost
i ljubav prema svome Nadpastiru sku-
pila nas je da srdačno reknemo Pre-
uzvišenom: ,Sretan put“! Iz našeg
mjesta proslijedio je motornom lagjom
za Orebić.

Bože daj, da i drugi put zdrav iččil
dogje Preuzvišeni u naše mjesto, pa
da opet naša srca i duše usplamte
od žarke ljubavi prema svom Nadpas-
tiru, te da naše duše uskrsnu kao što
su i ovoga puta!

 

Traži se stan od 4-5 soba i nuz-
prostorije. Traži se stan sa 2 sobe i
nuzprostorije. Ponude na upravu lista
pod broj 174.