RE

TAKSA PLACENA U GOTOVU

Fani

Nat

odna Svijest

 

GOD. XXI — Br. 23

DUBROVNIK, 7 lipnja 1939

BRAĆA RADIĆ
I HRVATSKI NAROD

Život se narodni očituje sa dva raz-
ličita polja: u politici i u kulturi,

Ma da su ta dva polja rada razli-
čita, ipak su usko vezana. Na krivom
bi putu bio ko bi precjenjivao ulogu
politike, koja bi zanemarivala kulturne
sile naroda; a isto bi tako bilo krivo
jednostrano isticanje kulture zanema-
rujuć politiku.

Ako je narod zaostao proletariziran,
i fizički kržljav, odakle bi mogla po-
litika da crpi svoju udarnu snagu, svo-
ju borbenu moć?

Dok se k marodnom životu nas
Hrvata već od druge polovine prošlo-
ga vijeka zaslugom Dra Ante Starče-
vića, koji je razbudio svijest hrvatskog
macijonalizma, posvetilo politici dosta
pažnje, bilo se pustilo s vida kulturno
djelovanje megju najširim narodnim
slojevima.

Braća Dr. Antun i Stjepan Radić su
prvi vidjeli, da se prava politika ne
može uspješno voditi bez opsežne kul-
turne izgradnje naroda.

U doba, kad još veliki dio naše in-
teligencije nije mogao smoći dovoljno
energije da se, pored političke akcije,
baci i na kulturnu akciju, uvidjeli su
braća Radići da je za vitalne na-
rodne interese i te kako potrebit onaj
sitan i neumoran rad na terenu megju
najširim slojevima za prosvjetno, go-
spodarsko i higijensko dizanje naroda.

Oni su prvi shvatili kako je baš kul-
turni čimbenik isto toliko važan kao i
politički za postignuće slobode i sa-
samostalnosti naroda, jer daje najširim
narodnim masama moralnu snagu i
povezanost, idealizam i borbenost. A
te idealne sile su bile uvijek glavni
pokretač čitave ljudske povijesti, jer je
moć duha u razvoju naroda bila uvi-
jek jača od moći mača.

Misao je vodilja braće Radića, da ni
jedan Hrvat ne smije zaboraviti, da je
seljačka kultura glavna podloga na ko-
joj se može uspješno razvijati kulturni
život hrvatskog maroda.

Istina, i prije braće Radića bilo je
pisaca, pjesnika i političara, koji su sa
iskrenim simpatijama pisali i govorili
o selu i seljaku. Ali je većinom osta-
jalo samo pri tim osjećajima.

Istom se je radom braće Radića po-
krenula seljačka duša i probudio kod
seljaka osjećaj vlastite vrijednosti uz
težnju za kulturnim napretkom. A ova
prosvjetna izgradnja duše seljaka, koji
kako znamo sačinjavaju 80% cjelokup-
nog hrvatskog naroda, značila je da
je i hrvatski narod u svojoj političkoj
i kulturnoj borbi za 80% ojačao.

Svoje misli razvijali su braća Radići
u svom malom listiću ,Domu“, A kad
su seljaci osjetili, kako ,Dom“ iskreno
iz srca i duše piše obuzelo ih je čuv-
stvo. davno očekivane sreće, jer su vi-
djeli da je to njihovo, da to piše neko
ko ih potpuno razumije, ko im otvara
oči da još bolje vide. Čitan u malim
i zabačenim kućicama budio je ,Dom“
u hrvatskom seljačkom narodu pouz-
danje čovjeka u čovjeku, vjeru u prav-
du i smisao za sve lijepo i plemenito,

okupljajuć marod u jednu nerazdije-
ljivu snagu.

Misija braće Radića započela je muč-
nim apostolatom bugjenja kulturne i
moralne svijesti, te necijonalne samo-
svijesti hrvatskog naroda. Oni su učili
da nije slobodan narod, koji se iznutra
upravlja, niti da je pravni život pot-
pun ondje, gdje postoje dobri zakoni.
Slobodan je narod, koji ima punu na-
rodnu samosvijest i nezatomljivu volju
za slobodno samoupravljanje bez jar-
ma i skrbništva drugih, a pravi pravni
život je samo ondje oživotvoren, gdje
postoji pravna savjest i volja za po-
štovanjem prava drugih.

Ova akcija Braće Radića za odgaja-
njem naroda zahvatala je sve dublja i
šira područja dok nije obuhvatila i po-
vezala cijelu hrvatsku domovinu.

I kad je poslije prerane smrti Dra
Antuna Radića čitav teret ostao na le-
gjima brata mu Stjepana on je nmasta-
vio misiju dalje i izvršio do kraja.
Godinu za godinom, mjesec za mje-
secom, svakoga dana on je prilazio
narodu a narod njemu. Tako je spre-
mio čitav narod za jedinstvenu borbu,
sve snage ukopčao u čvrsti. i jedin-
stveni pokret.

Od njega osnovana hrvatska seljačka
stranka danas više nije obična poli-
tička stranka. Ona je uz svoj prvotni
seljački program uključila i sve ostale
tražbine hrvatskog naroda, te tako
predstavlja sveukupne njegove težnje
i sačinjava veliki organizirani narodni
pokret, koji obuhvaća sve Hrvate, Ona
nije obična stranka ni ako je prosu-
gjujemo po njezinom socijalnom pro-
gramu, ona je postala izraz našeg vre-
mena, koje traži obračun sa svim privile-
gijama i oživotvorenje društvene pravde
i takovo društveno uregjenje, u kome
će rad, poštenje i pravica imati od-
lučnu riječ i za seljaka i za radnika i
za gragjanina.

Hrvatska seljačka stranka pretvorena
danas u veliki hrvatski jedinstveni po-
kret pod vodstvom našeg vogje Dra
Vlatka Mačeka usredotočuje sve težnje
hrvatskog naroda vodeći ga do ostva-
renja konačne pobjede. Jer kad je
jedan cijeli narod okupljen i složan,
onda njegove težnje dobivaju neodo-
ljivu prodornu snagu i narod mora
konačno izvojštiti pobjedu. A sve je
to u krajnjem kraju ipak neosporna
zasluga braće dra Antuna i Stjepana
Radića. Slava im !

 

Radi pregradnje
snižene cijene

zgodna prilika za nabavu

raznih predmeta
KNJIŽARA

JADRAN“

DUBROVNIK

CIJENA Din. 1,50

Veliki kulturni dogođaj za Dubrovnik
i hrvatsku kulturu uopće

Kako smo već izvjestili koncem o-
vog mjeseca dolazi nam u goste Ma-
tica Hrvatskih kazališnih dobrovoljaca
(MHD) iz Zagreba, koja će ispred mo-
numentalne dubrovačke stolne crkve
prikazati poznato djelo svjetske knji-
ževnosti Čovjek“ od Hofmannsthala i
»Hrvatske narodne plesove“. Potrebito
je osvrnuti se na ovo značajno gosto-
vanje zaslužnih zagrebačkih kazališnih
amatera, koji u životu našeg kulturnog
i poiitičkog središta igraju tako važnu
i značajnu ulogu.

 

Hrvatsko narodno kolo iz Istre ,,Balun“

Koji je cilj MHKD.

Najjače oružje u borbi za održanje
i očuvanje svoje narodne individual-
nosti bilo je hrvatskom narodu ljubo-
morno čuvanje i gajenje samonikle svo-
je kulture. Tu svoju autohtonu kulturu,
koja se ispoljava u originalnoj pjesmi,
igranci, glazbi, divnoj nošnji i narod-
nim običajima, izgradio je do fakovog
stepena, da danas predstavlja nepro-
cijenivo i golemo narodno blago, koje
izazivlje udivljenje ostaloga kulturno-
ga svijeta.

MHKD, koja je preduzela da preko
pozornice iznosi to marodno blago,
smatrala je — kao čisto hrvatsko ro-
doljubno društvo — svojom  patriot-
skom dužnošću, da s tom našom tako
lijepo izgragjenom autohtonom kul-
turom upozna domaći i strani svijet,
zainteresira ga za mas i za maše tež-
nje, da bi konačno i Hrvatski narod
zauzeo u kolu ostalih kulturnih naro.
da ono mjesto, koje ga pripada.

MHKD nastupila je s hrvatskim na-
rodnim igrankama 14. XI. 1939 u Schau-
spielhausu u Ziirichu, 15. XI. u grad-
skom kazalištu u St. Gallenu i 16. XI,
u Winterthuru takogjer u gradskom
kazalištu. Prije toga MHKD je nastu-
pila s našim narodnim igrankama na
berlinskoj Olimpijadi g. 1936 i pož-
njela vanredno velike uspjehe, tako,
da su ispred 45 maroda dobili prvu
nagradu i zlatnu medalju.

 

Politički pregled

Akcija Sv. Oca Pape. Papa Pijo
XII proslavio je na 2. o, mj. svoj
imendan. Pred sakupljenim kardinalima
održao je kraći govor, u kojem je ocr-
tao sadašnji megjunarodni položaj. Pod-
vukao je, kako se svijet nalazi u po-
gibelji rata i kako je potrebno tražiti
načina da se izigje iz ove vrlo teške
i pogibeljne situacije. Naglasio je da
mora pobijediti razum i da se megju-
narodna kriza može riješiti pravednoš-
ću, koju treba pretpostaviti sili.

Spmenuo je takogjer svoju akciju
za mir, koju da je poduzeo prošlog
mjeseca baš onda, kad je izgledalo da
nema više spasa od katastrofe Smatrao
je za potrebno da pošalje nekim glav-
nim državnicima svoje mnijenje o svje-
tovnom položaju te im je pokazao put
kojim se imože udaljiti ratnu pogibelji.
Stavio im je pred oči teške posljedice,
ako se ovako dalje nastavi i odgovor-
nost, koja bi pala na njih zbog proli-
jevanja krvi,

U: nastavku svoga govora Papa je
rekao, da je od državnika dobio ga-
ranciju dobre volje za očuvanje mira.
Na osnovu tih garancija kao i objaš-
njenja primljenih od drugih državnika,
kojima se Papa nije obratio, Pijo XII.
se je učvrstio u nadi da će se mir o-
čuvati.

Ovaj govor Sv. Oca učinio je u me-
gjunarodnoj javnosti jak dojam i prim-
ljen je kao glasnik mira, za kojim svi-
jet toliko teži. O naravi pruženih ga-
rancija nezna se ništa potanje, ali se
misli, da su one takove maravi, da će
se Sv. O. Papa za slučaj katastrofe

moći na njih pozvati i dokazati pred
svijetom tko je krivac.

Sovjetski komesar Molotov dao je
odgovor na francusko-engleske predlo-
ge o sklapanju vojnog saveza, koji sa-
drži poteškoće, koje još treba svladati,
da se dogje do vojnoga saveza. Pre-
govori se i dalje vode, a govori se,
da će otići u Moskvu posebno izaslan--
stvo sa na čelu lordom Halifsxom sa
zadaćom, da izgladi odnosno ukloni
poteškoće.

Pretsjednik Turske republike Is-
met Ineni održao je govor, u kojem
je naglasio, da je turska pristupila
Engleskoj zbog toga što je Italija oku-
pirala Albaniju. Naglasio je, da će Tur-
ska braniti sve susjedne države, a da
vladaju najuži odnosi izmegju nje i
Rusije.

Bugarska traži od Rumunjske Do-
brudžu, kako je izjavio nedavno pret-
sjednik vlade Kjuseivanov. Bugarska u
ovoj svojoj težnji nalazi oslona n Tur-
skoj, koja utiče na Rumunjsku da u-
dovolji Bugarskoj.

U Madžarskoj su nedavno održani
parlamentarni izbori, u kojima je izni-
jela pobjedu madžarska vlada.

KOD NAS Knez Namjesnik Pavle
i kneginja Olga bili su prošlih dana
u Berlinu u službenom posjetu kance-
laru Hitleru. Bili su primljeni majsve-
čanije, a ujedno je održana u njihovu
počast i velika vojnička smotra.

Dr Subašić, narodni zastupnik i sa-
radnik Dr Mačeka održao je u Del-
nicama politički sastanak, pak je izja-
vio da vjeruje u ostvarenje sporazuma.

Dr Anton Korošec izjavio je na
radničkom zboru, održanom n Ljublja-
ni u nedjelju 4 o. mj., da će do spo-
razuma ipak doći poslije većeg ili ma-
njeg broja poteškoća. Na zboru je bio
prisutan i pretsjednik vlade g. Dragiša
Cvetković.