PIERO ANNO DR

 

 

SVOTRSRŠN

TAKSA PLACENA U GOTOVU

Narodna Svijest

 

GOD. XXI — Br. 30

Naši

DUBROVNIK, 26 Srpnja 1939

CIJENA Din. 1,50

hodočasnici u Rimu

Ljepota Firence - U gradu arkada - Na grobu Padovanskog čudotvorca, - Sa zvonika
sv. Marka - Na Trsatu i Rabu - Akordi slapova Krke - Kapela sv. Ivana u Trogiru -
Šetnja po gradu Dioklecijanove palače - Opet u Dubrovniku.

Na Aventinskom brdu

Svaki od 7 brežuljaka ima svoju
karakteristiku za Vječni Grad, koji ma
njima počiva. Sa Aventina puca kra-
san pogled na Tiber, koji se vijuga
poput žute zmije. Na njemu je tako
zvani ,Tiberski otok“, Isola Tiberina
sa veoma starim franjevačkim samo-
stanom i bolnicom  Milosrdne Braće
»Fate bene fratelli“.

Na Aventinu smo posjetili benedik-
tinsko svetište sv. Anselma. Nova je
to crkva kao i samostan te odiše van-
rednom elegancijom i udivljenja vri-
jednom čistoćom. Benediktinske crkve
u glavnom služe za redovnike i nji-
hov kor; zato je najviše prostora po-
svećeno koru. Ovo svetište ima dvije
crkve: gornju i donju. Baš u momeniu
kad smo ušli u gornju crkvu bilo je
izloženo Svetotajstvo, a veliki broj re-
dovnika pjevao je koralno skladno i
ugodno ,Te Deum“, Mi smo prignuli
svoja koljena, poklonili se kralju ko-
mu sve živi, potaknuti na sabranost i
pobožnost primjerom i pjevanjem si-
nova Sv. Benedikta. U donju smo se
crkvu spustili istom, kad je svršio bla-
goslov sa Presvetim, koji smo primili
sa najvećom utjehom u Vječnom Građu.

Benediktinci su redovnici, koji ma

osobiti način goje liturgičnost u crkve-
noj službi i pjevanju. To dolazi do
punog izraza i u arhitekturi. Ova je
crkva tipičan primjer jednostavnosti a
ujedno ozbiljnosti koju podiže duh.
Oltari se redaju jedan za drugim u
posebnim kapelicama oko glavnog na
kojemu suvereno sjedi sa štapom u
ruci, osnivač sv. Benedikt, Svi ostali
oltari imaju za oznaku, kome su po-
svećeni samo riječi: Sancto Joanni
sacrum što znači: oltar posvećen sv.
Ivanu. Na oltarima osim stolnjaka (na-
pica) križa i 6 svijećnjaka nema ništa.
Mnogi od naših hodočasnika se je za-
ustavio i primjetio: koliko je ljepša
ova ozbiljnost, nego razne čičkarije i
neukusnosti u nekim našim crkvama,
Zaista, liturgija je jednostavno ozbilj-
na i veličanstvena.
* Blizu sv. Anselma nalazi se krasna
bazilika Svete Sabine, uz koju je i
Dominikanski samostan. Ova je crkva
u osobitoj vezi s nama Hrvatima, jer
se na nutrnjoj strani poviše glavnih
vrata nalazi upisano, da ju je gradio
Joannes llliricus. Crkva je medavno
odnovljena u svojoj unutrašnjosti. Ko-
rizmene Stacije ,Statio“ počinju po-
korničkim, zajedničkim molitvama u
ovoj bazilici, Glavni je faktor prefekt
papinskih ceremonija, markantna lič-
nost prelat Mons. Respighi.

Posebuo duševno zadovoljstvo smo
osjetili, kad smo ušli u sobu, gdje su
se u svoje vrijeme (u XIII st.) sastali,
porazgovorili i svetački zagrlili osni-
vači dvaju .siromašnih, prosjačkih re-
dova Sv. Dominik i sv, Franjo Asiški,

Silazeći sa Aventina prešli smo mi-
mo Vestin hram i crkvu S. Maria in
Cosmedin. Za par časaka našli smo se
ispred crkve S. Maria in Trastevere,
Sv. Marija preko Tibera. Ušli smo i
divili se veoma starom mozaiku po-
svećenu BI. Dj. Mariji. I strop je uzduž
crkve osobito privlačiv i bogato ukra-
šen. Uz samu crkvu nalazi se ogromna
nova palača sazidana uz staru od Pape
Pija XI a u njoj su koncenirirane kon-
gregacije za redovnike, universe i sje-
meništa kao takogjer komisija za re-
viziju Vulgate. Poznato je naime, da
je Pijo X ustanovio u Benediktinskom
redu posebnu komisiju kojoj je svrha,
da revidira sv. Pismo i dovede latin-
ski prevod što bliže tekstu Sv. Jero-
nima. Ovaj znanstveni rad pomalo ide
naprijed. Dosada su izišla 4 sveska
revidirane Vulgate.

Vrijeme našeg boravka u_Vječnom
Gradu primaklo se je kraju. 4 dana su
prošla poput filma. Svima je bilo žao
što moramo da krenemo dalje prema
Firerci, Ali tako je moralo biti. U pe-
tak, 7. VII krenuli smo vozom prema
lijepoj Firenci, kamo smo stigli u 11
s, večer.

U lijepoj Firenci

Čim smo stigli u Firencu smsjetili
smo se u hotel Splendido i otišli spa-
vati željni počinka uslijed rezgledanja
Rima i putovanja.

Subota, 8. VII bio je dosta naporan
dan; naš vogja je to predvidio, zato
je odregjeno, da se spava do 8.30 s.
U 9 sati autobus je već bio pred vra-
tima, Olišli smo najprije u katedralu
,Santa Maria del Fiore“. Oko posma-
trača zaustavlja se i promatra lijepu i
elegantnu vanjštinu crkve sa zvoni-
kom i krstionicom. Prava pjesma mra-
mora. U ovoj je crkvi god. 1438/39
sklopljena ,Fiorentinska unija“, kad

se je istok sjedinio sa zapadnom i opet

priznao vlast Rimskog biskupa kao
vrhovnog vidljivog poglavara  cjelo-
kupne Kristove Crkve. Sama unutra-
šnjost crkve nema osobitih privlači-
vosti osim Michelangelove ,Piet4“ ko-
ju je veliki majstor isklesao u kasni-
jim godinama, ali koja se ne može
takmičiti sa onom u Sv. Petru u Rimu.
Biskupi i naši svećenici služili su sv.
Misu u ovoj historičkoj crkvi. U njoj
je nedavno obavljeno vjenčanje Voj-
vode od Spoleta.

»Viale dei colli“ impozantna je šet-
nja kroz zelenilo i vile, koji je na-
dahnuo mnoge auktore za razna lite-
rarna djela. I naš Ljuba Babić posve-
tio je posebno poglavlje ovoj šetnji u
knjizi Matice Hrvatske ,Po ltaliji“.

Sa Piazzale Michelangelo“ puca
divan pogled na grad Dante-a, Beata
Angelica, čije je rodno mjesto Fiesole
u okolici Firence. Firenca je grad ze-
lenila i cvijeća ,Citla Fiorente“ u či-

joj sjeni žive znanstvenici i umjetnici
iz svih krajeva svijeta.

Crkvu Santa Croce nazivlju Panteo-
nom velikih ljudi Italije. Ova gotska
crkva sa lijepom fasadom čuva u sebi
grobove odnosao spomenike i spomen-
ploče svim najvećim sinovima Italije.
Ispred crkve diže se spomenik ne-
umrlom  Dante-u, pjesniku  ,Divina
Comedia“. Prošli smo i preko mosta,
gdje se je ma rijeci Arnu sastao sa
svojom Beatričom.

Ponte vecchio“ karakterističan je
sa svojim starinskim zlatarskim rad-
njama i trgovinama. Čovjek se neho-
tice sjeti milog Dubrovnika i njegove
u historiji poznate zlatarske uinjetno-
sti. Pogled na ove radnje evocira ta-
kogjer uspomenu na karakteristicum
Sarajeva ,CGaršiju“. Dakako, da je ova
tiorentinska čaršija svoje vrsti i na
svoj način interesantna.

Samostan sv. Marka pretstavlja po-
sebnu. atrakciju. Tu je galerija slika
originalnih djela BI. Augjelika iz Fie-
sole, Vatikan nema nego jednu sobu
naslikanu kistom ovog simpatičnog
slikara-blaženika. Firenca obiluje djeli-
ma njemu vlastite slikarske umjetno-
sti, Sudeći po slikama Bl. Augjelik
morao je biti vanredno vedra duša,
puna svetog optimizma, koja je ovaj
život gledala kroz prizmu osvijetljenu
načelima vjere i ufanja u ljepšu do-
movinu, koja nas čeka. Tko ide u Fi-
rencu treba da posjeti ćelije BI. Angje-
lika. Tom prilikom moći će da ugje i
u sobe, gdje je živio i radio poznati
dominikanac Savanarola. U sobi je
sačuvan njegov namještaj i odijelo.

Na zidovima u klaustru samostana
nalaze se mramornate ploče sa popi-
sima svih talij. vojnika, koji su pogi-
nuli u svjetskom ratu ili koji su umrli
od posljedica rata.

Preko ,Piazza Signoria“ otišli smo
kroz ulice da posjetimo Palazzo Pitti
i razgledamo njegovu galeriju slika
Arhitektura starih fjorentinskih palača
vanredno je sugestivna. Tako na oso-
biti način sugestivno djeluje palača
stare porodice Pitti. Prošetali smo sa-
mo kroz ovu bogatu galeriju toliko
da možemo kazati: bili smo i vidjeli,
koliko je blago umjetnosti i estetike u
ovoj palači. Veličanstveno stubište vo-
di do umjetnički ornamentiranih  dvo-
rana, od kojih svaka za sebe pretstav-
lja jednu cjelinu i bogatstvo, kojim je
genij raznih klasičnih auktora umnožio
tvorevine uma, duše i srca. Susreli
smo se sa Tizianom, Raffaelom i dru-
gima. Na žalost poznate *, Madonna
della Sedia“ nijesmo našli, jer se na-
lazi u New Yorku na svjetskoj izložbi
Bili bismo je dobro pogledali. i upo-
redili sa onom u Biskupskoj Pinako-
teci, koja se natječe za prvenstvo u o-
riginalnosti, u vezi s auktorom.

Teško nam je svima bilo pri duši,
kad smo se morali nakon boravka od
jedne noći i pola dana rastati sa lije-
pom Firencom, gradom ljepote i u-
mjetncsti.

Prolazeći ulicama, inače dosta uskim
divili smo se izvana poznatom ,Pallazzo
vecchio“ i ostalim palačama, koje svo-
jom bojom, željeznim ogradama i ar-
hitektonskim linijama ponosno svjedoče
vjekovima i pokoljenjima, da je Fi-
renca grad velike i sjajne prošlosti,
grad koji u povijesti Italije zauzimlje
jedno od prvih mjesta.

Obzirom, da se u Firenci nalazi naš
sugragjanin prcf. g. dr. Milan Rešetar
koji je nedavno proglašen doktorom
frorentinske universe ,honoris causa“
požurio se je dubr. biskup, da posjeti
ovog našeg učenjaka te mu u ime
svoje i vjernika grada Dubrovnika
izrazi čestitke, Posjetila ga je i uva-
žena g.gja Flore Jakšić. Dr Rešetar je
bio ganut zbog tolike pažnje te izra-
zio svoju zahvalnost, Prof. S. Kastro-
pil proslijedio je iz Firence za Fran-
cusku.

U gradu arkada

Sa modernog, u stilu fašističkom
sagragjenog ali veličanstvenog kolo-
dvora u Firenci, proslijedili smo že-
ljeznicom do Bologne. I odavle smo
imali rezervirane odjelke, na telefonsku
obavijest iz Rima.

Bologna, Bononia grad je velikih
kulturno historijskih tradicija. Dovoljno
je poći u vestibul stare universe da
čovjek može osjetiti mistični glas kul-
ture, koja je imala u ovom gradu jedno
od prvih žarišta Evrope i svijeta, Novi
sveučilišni dio grada, kroz koji se vo-
ziš nekoliko minuta autom, sa svojim
brojnim zgradama fakulteta i instituta
nastavak je onog prastarog sveučilišta,
gdje su dolazili ljudi sa svih strana
svijeta, da svoju inteligenciju oplemene
kulturom ovog jakog zapadnog središta
znanosti. Bologna, focolare della scien-

za!

Ali Bologna ima i svoj arhitektonski
specijalitet. Tko žive u ovom gradu
ne treba kišobrana, jer sve ulice imaju
s jedne i druge strane arkade, kroz
koje prolaze pješaci. Arkade 'sa boga-
tim dućanima i ukusnim izlozima da-
vaju posebni karakter Bologni.

Katedrala sv. Petra leži sa portalom
na ulici, pak taj ulaz nije veličanstven,
Ali zato je unutrašnjost impozanina,
osobito kripta sa pokopanjem Gospo-
dinovim.

Sedam crkava složenih i spojenih
u jednu cjelinu imitacija su Jeruzale-
ma i tamošnjih Gospodinovih svetišta,
Tu se nalazi veliki broj tjelesa i osta-
taka mučenika. Kažu, da je iza Rima
Bologna prvi grad Relikvija. Crkva sv.
Petronia je veličanstvena, ali još ne
dovršena. Osobitu pažnju skreće 4 ki-
lometra dugi niz arkada koji vodi do
sv. Luke, Na Spasovo uosi se kip BI.