TAKSA PLAĆENA U GOTOVU

Narodna Svijest

 

GOD. XXI — Br. 31

U nedjelju, 30. VII završen je u
Ljubljani VI međunarodni kongres
Krista Kralja. Sv. Otac Papa Pijo XII
imenovao je za svog legata ,a latere“
uzoritog kardinala i nadbiskupa Po-
znanja Hlonda, koji je pred 4 godine
bio papinski Legat na euharističnom

kongresu, održanom također u Lju-
bljani.

Kongresu su prisustvovali pretsta-
vnici iz raznih krajeva svijeta, oso-
bito Evrope, mnogobrojni biskupi i
katolički lajici. Osim kardinala Hlonda
bio je prisutan i venecijanski kardi-
nal Piazza. Naši biskupi bili su pri-
sutni u punom broju.

Sv. Otac Papa u svom pismu kar-
dinalu Hlondu ističe, kako je važno
i potrebno, da se ovakav kongres o-
drži u današnje tjeskobno i teško
doba pa donese plodove ne samo
kršćanima nego svemu svijetu. Krist
je izvor privatnog i zajedničkog spa-
senja ,jer nema ni u komu drugomu
spasa, niti ima drugog imena pod ne-
bom dana ljudima, u kome bi se mi
mogli spasiti“ (Dj. IV, 12), Krist je
također auktor napretka i pravog bla-
ženstva za pojedince i zajednice. Ako
ljudi priznaju kraljevsku vlast Krista
privatno i javno onda će zacijeliti to-
liko rana, ispasti će mačevi i nestat
će oružja iz ruka a zavladat će onaj
lijepi mir za kojim treba težiti i za
koji papa toliko radi.

U svom govoru, održanom u petak,
28. VII kardinal Hlond je razvio misli
Pape Pija XII, ali je također iznio i
svoje poglede na položaj koji je da-
nas u svijetu. Konstatirao je, da je
vjerski. život od zadnjeg kogresa u
Poznanju pokročio u mnogočem na
bolje, ali je rekao, da još uvijek ima
pojava, koje zabrinjuju, i zbog kojih
treba najintenzivnije raditi, da ih se
umanji i ukloni.

Ne možemo i nećemo da vjeruje-
mo — rekao je kard. Hlond — u
pakao bliskog rata, premda izgleda
da neki znaci naviještaju da se pri-
bližuje nešto posebnoga, što će biti
najveći konačni dogođaj za naš rod.
Ima milijona ljudi, koji — možda bez
razloga prisluškivaju sa strašću ritam
eterskih valova, hoteći čuti riječi:
»Sada dolazi sud na svijet“. Mi mirno
gledamo tijek dogođaja u nadnara-
vnom svijetlu sa nepokolebivom vje-
rom i ufanjem u Providnost.

Govoreći o miru papinski Legat je
rekao: ,Govorimo o miru i propovi-
jedamo ga iskreno, sa svom moralnom
slobodom, jer ne krijemo u srcu ni-
kakove lukavosti, nikakove spletke,
ne nosimo u savjesti nikakove krivice
niti nasilja ... Ako bi ipak netko na-
rušio mir pa bi to iskoristio tkogod
za to da napadne Crkvu i njezino
poslanstvo, vjerujemo čvrsto, da će
Krist tada još očitije no ikada postati
nekima znamenje pada, a drugima
uskrsnuća. Ako bude tko htio ložiti
požar svijeta sa križevima, oltarima
i ispovjedaonicama, čvrsto smo uvje-
reni da će se narodi oporaviti od tih
strahota i odgovoriti: ,,Sad je bio
knez ovoga svijeta bačen vani“ (Iv.
12, 31).

DUBROVNIK, 2 kolovoza 1939

Kongres Krista Kralja

Za vrijeme kongresa osim  aktuel-
nih predavanja kapaciteta na polju
vjerske obnove u pojedinim narodi-
ma, priređene su razne manifestacije
vjerskog života po crkvama i na lju-
bljanskom stadionu. Tako je bila im-
pozantna generalna pričest omladine,
zatim davanje komada ,Igra u kra-
ljevstvu Božjem“, na kojemu je među
ostalima nastupilo 600 pjevača ispred
preko 30.000 gledalaca.

Slovenska kat. štampa sa zado-
voljstvom je zabilježila, da su Hrvati
na ovom internacijonalnom kongresu
bili dolično zastupani.

Kongres Krista Kralja prihvatio je
ove rezolucije :

1. Kongres Krista Kralja upozoruje
na duhovnu krizu i njezine sudbono-
sne posljedice, koje se javljaju'u svom
životu današnjeg čovječanstva, na
krizu koja izvire iz sve veće dekri-
stijanizacije. Zato kongres zahtijeva
da se ljudski rod povrati kršćanstvu
i prožme kršćanstvom.

2. Smisao i nakane te kršćanske
vjerske obnove neka bude, da se u
svima krštenima razvije Kristovo ži-
vijenje u svoj dubini i punini.

3. Zdrave i snažne osnovne stanice
Katoličke Akcije po uvjerenju kon-
gresa najbolje napreduju, ako se u
lajicima budi svijest, da su po kršte-
nju ucijepljeni kao živi udi u otaj-
stveno tijelo Kristovo, ako se uzga-
jaju za aktivno sudoživljavanje Crkve,
osobito u aktivnom saprikazivanju u
svetoj liturgiji.

4. Kongres Krista Kralja vidi daje
sada najvažnija zadaća u tomu da se
uzgoji novi kršćanski rod, koji će se
sa mladim oduševljenjem odlučiti za
Krista.

5. Kongres upozoruje sve zemlje
na veliku štetu, koja prijeti vjeri, mo-
ralu, a osobito mladeži od težnje za
užicima našeg vremena, osobito od
alkoholizma. Pozivlje na uspješno po-
bijanje alkoholizma te preporuča u-
stanavljanje apostolsko oduševljenih
katoličkih skupina, svećenika i lajika,
koji bi primjerom dobrovoljne apsti-
nencije uklanjali štetne nastranosti i
tako omladini i svim ugroženim pru-
žali lijepi primjer uzdržljivosti.

6. Kongres pozdravlja sve ljudske
izume, koji neka bi po Božjoj volji
služili za to, da se narodi međusobno
približe, a osuđuje čestu zloupotrebu
radija i štampe, koji više puta siju
razdor među narode mjesto da ih
združuju.

ISRIRZIREINRIM!
PRISPJELE

MIKI- MAJE

PO CJENI: 50, 55, 80, 65 i

kod poznate E
trgovine

LFAJET"

UL. KR. MARIJE 4

 

Presled
političkih
dogođaja

Španjolska je nedavno skrenula na
sebe pažnju međunarodne javnosti.
U taboru pobjednika generala Franca
došlo je do jačeg trenja među dvje-
ma strujama, koje su bile jedinstvene
dokle je trajala borba protiv boljše-
vizma. Te dvije struje se zovu: fa-
šistički rašpoložena ,Falanga“ i mo-
narhistična. Falangiste vode većim di-
jelom civilisti, koji u borbama stvarno
nijesu sudjelovali. Drugu skupinu
pretstavljaju u velikoj mjeri aktivni
generali i drugi koji su se borili za
obnovu Španjolske. Tko će vladati
nakon zajedničke pobjede ? Dali Fa-
langa ili će se povratiti kralj u u-
stavnu monarhiju ? Neki su se gene-
rali usprotivili sadašnjoj jakoj težnji
da vlast preuzmu falangisti. Među
njima su generali Queippo de Llano,
Jaque, Solchaga, Jordana i dr. Vije-
sti da su neki bili uklonjeni, a neki
uapšeni plod su pretjerivanja. Ipak je
istina da se Franco nalazi u nezgod-
noj situaciji, a Španjolska se opet
nalazi pred novim poteškoćama. Iza
dviju protivnih struja stoje različni
tabori velesila: Za Falangistima je
Italija i Njemačka, a za drugima En-
gleska i Francuska.

Na Dalekom Istoku došlo je do
pregovora između Japana i Engleske.
Kod pregovora Engleska je prihvati-
la japanske predloge, priznala japan-
sku vlast na zaposjednutom kitajskom
teritoriju i obećala, da neće ništa po-
duzeti što bi Japance priječilo u radu
oko smirivanja Kitaja. Koji su razlo-
zi doveli Englesku do ovakova po-
stupka nezna se. Možda su po srije-
di računi za budućnost. Možda je
s tim htjela izvršiti pritisak na Rusi-
ju, koja se usprkos pregovora koji
traju 4 mjeseca, neće da odluči na
politički savez s Engleskom. Neki
misle, da je međunarodna politička
situacija tražila ovakav postupak, kad
Engleska treba da je u Evropi pri-
pravna te ne smije riskirati rata još
i sa Japancima. Vidi se da se Engle-
ska čuva pogibelji na dvije strane, u
Aziji i Evropi. Bez sumnje je ovo
jedna kapitulacija koja podsjeća na
minhenski sporazum.

Amerika je u odnosu prema Ja-
panu vrijedila kao država koja se u
riječima bori proti Japanu, a u djelu
zaslužuje novac prodavanjem sirovi-
na i oriižja. Sad je Amerika odrekla
trgovački ugovor sa Japanom. Pita-
nje je, kako se ima tumačiti odnosno
dovesti u sklad uzmak Engleske s
jedne i ispad Amerike s druge stra-
ne prema Japanu. Možda se radi o
dogovorenoj igri u cilju sklapanja
trojnog saveza između Amerike, En-
gleske i Japana.

KOD NAS. Sporazum je opet na
dnevnom redu pisanja i razgovora.
Govore, da će se ta stvar u najkraće
vrijeme skinuti s dnevnog reda. ,Os-
servatore Romano“ piše u broju od
29. VII: , Jučer su se sastali u slo-

CIJENA Din. 1.50

venskom gradu Novo Mesto pretsje-
dnik vlade Cvetković i vođa Hrva-
ta Maček po šesti put u toku zad-
njih sedmica. Premda se čuva najve-
ća reserva o tijeku razgovora ipak
se tvrdi da se ti razgovori približuju
pozitivnom završetku“. S druge strane
navodimo izjavu g. Dragiše Cvetko-
vića. U Splitu su dana 29. VII. po-
sjetili pretsjednika vlade novinari, pak
mu je jedan od njih rekao: ,Govori
se, Gospodine pretsjedniče, da će
sporazum biti potpisan na jesen“. G,
Cvetković je odgovorio: ,,Ne na je-
sen, mnogo ranije. Stvari se odlič-
no razvijaju“.

Smotra hrvatske seljačke kulture
održana je u nedjelju u Kupincu.
Tom prigodom predsjednik dr. Maček
održao je govor te između ostalog
rekao: ,Nužda nas je natjerala da
smo danas politički potpuno jedin-
stveni“.

 

 

Nova škola
u Trnovici

(Svršetak)

Ovi kameni masivi djeluju vrlo sna-
žno i izraz su zajedničke snage i po-
letne volje ovih siromašnih seljaka ko-
ji su vadili kamen, klesali ga i zidali,
ako to nikad prije nijesu radili. Nji-
hov je vogja u poslu, koji je dao necrt
za ovu zgradu, g. Frano Sušilo. On
je danas u Trnovici i u čitavom Pri-
morju legendarna ličnost; Trnovičani
ga obožavaju. Sušilo je naučio čitati
u 80-toj godini. Osjećao je poziv za
gragjenjem, pa je kao siromašni se-
ljak uz velike poteškoće otišao u Za-
greb, odakle se je poslije 5 godina
vratio kao gragjevni poduzetnik. Svo-
ju gragjevnu djelatnost razvio je u Sa-
rajevu, gdje je ostavio trajnu uspome-
nu svojim mnogobrojnim i lijepim gra-
gjevinama. Kada je pred 7 godina do-
šao u rodnu Trnovicu, da ih potakne
na gradnju škole učinivši im nacrt,
razboli se na očima i potpuno oslije-
pi. Nije ustuknuo pred poslom, već je
ostao u selu dajući direktive u radu,
opipavajući svaki kamen i držeći na
okupu ovu sačicu neimara razbuktavši
u njima plamen zanosa za ovu naj-
preču kulturnu ustanovu. Imali su ta-
kogjer snažnu potporu u svom agil-
nom i rodoljubnom župniku, veleča-
snom don Ivanu Dragičeviću.

Svi članovi državne komisije: škol-
ski nadzornik, g. Marko Baničević, li-
ječnik g. dr. Regjo i inženjer g. Fe-
selko udivljenjem pregledahu zgradu
utvrdivši da odgovara svim uslovima.

Ovoj su kulturnoj manifestaciji u
selu Trnovici pridonijeli svoj obol ve-
lečasni don Ivo Dragičević priredivši
gostima prekrasan objed. Članovi ko-
misije odrekli su se honorara za kilo-
metražu, a g. Baldo Crnjak, rodom iz
ovoga kraja, dragovoljno nas je odve-
zao u svojem automobilu.

Vraćajući se razmišljao sam o te-
škom životu ovih seljaka i o njihovoj
divnoj izdržljivosti koja bi gragjanima
uvijek mogla biti uzorom. A, B.